Somogyi Hírlap, 1990. október (1. évfolyam, 135-160. szám)

1990-10-30 / 159. szám

I. évfolyam, 159. szám Ára: 5,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1990. október 30., kedd Az Országgyűlés napirendjén — az elmúlt hét vége Ar volt a benzinért Elfogadták a honvédelmi törvény módosítását — A Parlamentben is ketyegett a taxióra A viharos hétvége után nagy szambán gyülekeztek tegnap a honatyák a Parlamentben. Mivel a tömegmegmozdulások után kötött megállapodást még nem minden képviselő kapta kézhez, idő kellett nekik arra, hogy megismerkedhessenek annak tartalmával. Részletes vitára nem kerülhetett sor, csu­pán a pártok képviselői nyilatkoztak. Ezt megelőzően azonban dr. Szabad György, az Országgyűlés elnöke szólt arról, hogy miért nem került sor rendkívüli ülésszak összehívására. Mint mondta, ezt—szerencsére—feleslegessé tette a tárgyalások ténye. Horváth Balázs belügymi­niszter, aki Antall József beteg­sége idején a kormányfői teen­dőket is ellátja, köszönetét fe­jezte ki azoknak, akik a nehéz, napokban is tették a dolgukat. Az Érdekegyeztető Tanács va­sárnapi ülésén kompromisz- szum született, a kormány elé­gedett az elért eredménnyel. A belügyminiszter önkritikát gyakorolt, amikor elismerte, hogy a benzináremelést meg­előző jobb tájékoztatással tom­pítani lehetett volna a rendelet élét, és ezzel a társadalmi konf­liktus közvetlen veszélyét is el lehetett volna kerülni. Szüksé­gesnek tartotta azonban han­goztatni, hogy a kormány támo­gatást érzett a háta mögött, mégis kész volt a kompromisz- szumra ,és nem kívánt erőszak­hoz folyamodni, mert komolyan gondolja a jogállamiságot. Kér­te a honatyákat, hogy — ha többletmunka árán is — mi­előbb fogadják el a beterjesztett javaslatot. Kónya Imre, az MDF parla­menti frakciójának vezetője örömét fejezte ki, hogy nagyobb összeütközések nélkül átvé­szeltük a nehéz hetvenkét órát. Az MDF azt kérte a kormánytól, hogy ne tegyen elvi engedmé­nyeket, és ez így is történt — mondta. Elfogadhatatlannak nevezte a tiltakozásnak ezt a módját, amely tovább súlyosbí­totta az ország gazdasági hely­zetét, és sajnálatosnak nevez­te, hogy akadtak olyanok, akik ezt a saját javukra igyekeztek felhasználni. Szerinte hazánk lakossága bebizonyította, hogy felelősen gondolkozik, és megőrizte mél­tóságát a válság idején is. Kö­szönetét mondott a vasárnapi kormánypárti tüntetés résztve­vőinek, kiemelve, hogy bizo­nyos benne: ők képviselték a lakosság túlnyomó többségét... Végezetül arra hívott fel, hogy a pártok emelkedjenek felül önös érdekeiken. Pető Iván, az SZDSZ frakció- vezetője leszögezte, hogy nem (csak) benzinárválság volt, ha­nem politikai válság is. Ő is örö­mét fejezte ki, hogy békésen túljutottunk a megpróbáltatáso­kon, de figyelmeztetett: (Folytatás a 2. oldalon) Megállapodás aláírásával fejeződött be az Érdek­egyeztető Tanács— a mun­kaadók, a munkavállalók és a kormány képviselőinek — ülése október 28-án éjszaka Budapesten a Munkaügyi Minisztériumban. Képün­kön: az érdekegyeztető tár­gyalás vezetői aláírják a megállapodás szövegét; Palotás János, a VOSZ elnö­ke, a munkaadók tárgyaló- delegációjának vezetője, Bőd Péter Ákos ipari és ke­reskedelmi miniszter, a kor­mány képviselője, Szabó Tamás MOM-államtitkár, a kormány képviselője és Forgács Pál, a szakszerve­zeti kerekasztal soros elnö­ke, a munkaadók tárgyaló- delegációjának vezetője. Megalakult a város helyhatósága Nagyatád polgármestere Varga Vince Alpolgármester: Magyar Vince Tegnap délután ült össze először Nagyatád önkormány­zati szervezete. A19 tagú testü­let tagjai: Büttnerné Bódi Agnes (KDNP), Dán jQzsef (független), Egyed Árpád (MSZP), Gara István (KDNP), dr. Gelencsér György (MDF), dr. Herr Gyula (MSZP), dr. Hor­váth Ferenc (független), Hubay Sándor (független), dr. Jaklo- vics Ferenc (MSZP), Kovács Géza (KDNP), Lőczi János (MDF), Magyar Károly (független), Magyar Vince (Folytatás a 2. oldalon) Rendkívüli közgyűlés a Sombernél „Az élet nem áll meg” Azonnali hatállyal felmentették az igazgatót A Somber 27 dolgozója közül 19-nek a kérésére tegnap rend­kívüli közgyűlést hívtak össze, amelyen dr. Gulyás István igaz­gatót munkaköréből azonnali hatállyal felmentették és helyé­re megbízott igazgatóként a vállalat egyik műszaki osztályvezetőjét, Bajzik Imrét választották meg. Addig viszi a vállalat ügyeit, amíg a közeljö­vőben megjelenő pályázatra olyan alkalmas vezető nem je­lentkezik, aki egy személyben látja majd el az igazgatói és a főmérnöki teendőket. (Folytatás a 2. oldalon) Búcsú a barikádoktól Félóra alatt szabad út A taxisok, a rendőrök és a biztosító véleménye Vasárnap este — 22 óra után néhány perccel — végre megszületett az aláírásokkal is ellátott megegyezés. A kaposvári személy- és teherfuvarozók koordinációs központja ugyan már a szóbeli megállapodás kihirdeté­se után utasítást adott a barikádok nyitására, a végre­hajtást azonban a fuvarozók és az őket támogató ma­gánszemélyek csak az aláírások után kezdték meg. Kaposváron nem egészen félóra alatt megtisztultak az utak, normalizálódott a helyzet. A munkáltatók és munkavál­lalók ígérete szerint tegnap kora reggel Somogybán is min­den fennakadás nélkül kezdőd­hetett az élet, a termelőmunka. Danes Gabriella, a Kapos Volán személyszállítási üzletágveze­tője elmondta, hogy vasárnap már menetrend szerint közle­kedhettek helyi és helyközi jára­taik. A részlegesen feloldott blo­kádokon a megye területén mindenütt átjutottak, de Győrbe tartó járatuk Veszprémnél, a budapesti pedig Székesfehér­várnál elakadt az .útelzáráso­kon. Általános tapasztalatuk, hogy kevesen vették igénybe a járatokat vasárnap, hétfőn azonban a megszokott utas­létszámmal kezdték a napot. A közellátás biztosítására az illetékes vezetők már a de­monstráció kezdetekor megtet­ték a szükséges intézkedése­ket. A húst és húskészítménye­ket szállító járműveket ugyan­úgy átengedték, mint az élőál­lat-szállítmányokat; a tegnapi munkakezdésre az üzletekbe szállíthatták a friss készítmé­nyeket. A pénteki felvásárlási roha­mot szombaton — a kiegyensú­lyozott ellátás folytán — nem folytatták a vásárlók, így sok kenyér maradt a gyártók nya­kán. Ettől függetlenül vasárnap este hat órakor már javában kovászoltak a pékek. Tóth Gábor, a kaposvári tej­üzem igazgatója elmondta: a legnagyobb erőpróbát a felvá­sárlások miatti többletigény je­lentette. A pénteki fennakadá­sok után a beszállítás a hét végén normalizálódott; sajnos, a vidéken lakó dolgozók több­sége nem tudott megjelenni munkahelyén. A megyeszékhely szinte egyetlen folyamatosan termelő üzeme volt a kaposvári cukor­gyár. Anyagellátási zavarok nem veszélyeztették, annál in­kább a vidéken lakó dolgozók műszakba jutása. Ezt átszerve­zéssel, munkaidő-hosszabbí- tássaf hidalták át. (Folytatás a 3. oldalon) Száz diákból kilencvennégy Slágerszakon kevesen „énekelhetnek” Pályaválasztási hetek Önmérsékletet vállalnak a termelők KEVESEBB TEJJEL — DE TISZTA FEJJEL Minden ceremónia nélkül Megnyitották az Ml-es utolsó szakaszát Bár eredetileg ünnepélyes avatást hirdettek, ez elmaradt, s tegnap minden ceremónia nél­kül' megnyitották a forgalom előtt az Ml-es új jobboldali út­pályájának Tatabánya és Győr közötti utolsó szakaszát. Az M1-es építéséről még a 70-es évek elején döntöttek először azonban csak a fél autópálya elkészítésére jutott a költségve­tésből. Idő közben rendkívüli mértékben megnőtt a forgalom és az ország legbalesetveszé- lyesebb útjává vált a Tatabá- nya-Győr közötti szakasz: a népnyelv "halálútnak" nevezte el. Ezért a közlekedési tárca múlt évben nemzetközi ver­senytárgyalást írt ki a jobboldali útpálya megépítésének finan­szírozására és kivitelezésére. Az utolsó szakaszt a Beton­építő Vállalat a Magyar Hitel­bank Rt. segítségével építette, a határidőt tartva, 13 hónap alatt. A kaposvári Munkácsy Mi­hály Gimnázium és Egészség- ügyi Szakközépiskola adott ott­hont tegnap délután a pályavá­lasztási hetek megyei meg­nyitójának. Rózsavölgyi István, a Somogy Megyei Munkaügyi Hivatal igazgatója köszöntötte az összesereglett tanulókat és pedagógusokat. — Somogybán az 1990/91- es tanévben várhatóan 5350- en fejezik be általános iskolai tanulmányaikat — mondta. — Az előző tanévben minden 100 általános iskolát végzett tanuló közül 94 tanult tovább valame­lyik középfokú oktatási intéz­ményben. E tanév végén is hasonló arány prognosztizálha­tó— jegyezte meg. A demográfiai hullám csúcsa most is komoly erőpróba elé ál­lítja a végzős nyolcadikosokat; különösen azokat, akik a kö­zépiskolákban túltelített ágaza­tokon, szakokon kívánnak to­vábbtanulni. Ilyenek a kereske­delmi és vendéglátó-ipari, köz- gazdasági, erdészeti, híradás- ipari és óvónői szakközépisko­lák, valamint néhány nagy múl­tú gimnázium. Hogy segítsék a döntésben a fiatalokat, ezért rendezték meg immár 18. alka­lommal a megyei pályaválasz­tási hetek programjait. A pályaválasztási hetek kere­tében január 15-ig tartják meg az iskolák a szülői értekezlete­ket, és Kaposvár, Ádánd, Barcs, Csurgó, Boglárlelle, Fonyód, Marcali, Nagyatád, Siófok, Tab, Somogyzsitfa kö­zépfokú oktatási intézményei­ben szakmai tanácskozások, kiállítások, nyílt napok követik egymást. (Lörincz) Csütörtökön országos érdek­egyeztető tanácskozáson dön­töttek a tejtermelés jövőjét érin­tő kérdésekről. A megyei tárgyaláson kialakí­tott állásfoglalást az országos értekezlet teljes egészében magáénak ismerte el, így a megállapodásról dr. Exner Zol­tán, a somogyi agrárkamara ügyvezető igazgatója szinte Sokak előtt ismert a kaposvári arab—cigány konfliktus, amely­nek több „felvonásáról” lapunk­ban is beszámoltunk. Az utolsó helyzetjelentés e helyi csatározá­sokról a Kaposvári Városi Bíró­ság 1990. szeptember 17-én ho­zott első fokú ítélete volt. A bíróság akkor közveszély- okozás bűntettének és előkészü­letének bűntette miatt 18 vádlottat 6-6 hónapi — egy év próbaidőre felfüggesztett — börtönbüntetés­re ítélt, és valamennyiüket kitiltot­,,otthonosan” tudott tájékoztat­ni. — Négy pontban rögzítette az országos értekezlet a megál­lapodást, s részletes kidolgozá­sával és a Minisztertanács elé terjesztésével megbízta az agrárkamarát. Ezt november 20-ig kell elkészíteni. (Folytatás a 3. oldalon) ta a Magyar Köztársaság terüle­téről. A 19. rendű — kiskorú — vádlottat egy évi próbára bocsáj- totta. A védelem arra hivatkozva, hogy a vádhatóság nem bizonyí­totta védencei bűnösségét (azt tudniillik, hogy meg akarták tá­madni a kaposvári Berzsenyi ut­cai cigányokat), továbbá hogy a vádlottak cselekedetei nem merí­tették ki a közveszélyokozás bűn­tettének előkészületeit, föllebbe- zett. (Folytatás a 4. oldalon) Nevüket n • őrzi a márvány Emlékmű Ladon Sokan nem lehettek ott va­sárnap azon az istentisztele­ten es emlékműavatáson, amellyel az első és második világháborúban elhunyt áldo­zatok emlékének adóztak a ladiak. A bizonytalan közle­kedési helyzet azonban csak a falun kívül élőket tartotta otthon; a helybeliek — katoli­kusok, reformátusok és zsi­dók — felekezeti hovatarto­zás nélkül szívügyüknek te­kintették, hogy kellőképpen megemlékezzenek halottaik- ról. A délelőtt 10 órakor tartott istentisztelet után közösen hajtottak fejet a márványtáb­lába vésett 49 név előtt, ame­lyet a katolikus és református egyház papjai áldottak meg. Az emlékművet a faluvédő­klub kezdeményezésére közadakozásból készítették a ladiak. Az ünnepség zárá­saként nevükben az önkor­mányzat, az iskola és a hoz­zátartozók helyeztek el ko­szorúkat az emlékmű talap­zatán. Új vizsgálatra van szükség Maradnak az arabok? A bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet

Next

/
Oldalképek
Tartalom