Somogyi Hírlap, 1990. október (1. évfolyam, 135-160. szám)

1990-10-04 / 138. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP 1990. október 4., csütörtök A németek nagy napja Százezrek ujjongtak a Köztársaság téren — „Hidat kell képezni a szomszéd országok felé” Somogyi polgármesterek (Folytatás az 1. oldalról) Az ünnepi pillanatokat tűzijá­ték követte, az aláfestést a hangszórókból áradó Händel- zene (stílusosan a Feuerwerks­musik) szolgáltatta. A Köztársa­ság téren és a Brandenburgi kapu környékén legalább félmil­lió ember élvezte a feledhetet­len eseményt. Másfajta formáját választot­ták a hálaadásnak a tavaly őszi fordulatban vezető szerepet játszó polgárjogi mozgalmak képviselői. Az esti órákban sor­ra fölkeresték a berlini szovjet, magyar, csehszlovák, lengyel és amerikai nagykövetségeket, megköszönve a diplomatáknak hazájuk közreműködését, jóin­dulatát a békés forradalom győ­zelemre juttatásában. Németország vezető politiku­sai szerdán a berlini filharmónia épületében ünnepelték a német egység első napját. Az ünnep­ség fő szónoka, Richard von Weizsäcker szövetségi elnök rámutatott: a második világhá­ború óta először nem jelent vi­tás kérdést a két német állam léte Európában. „Egységünket nem kényszerítettük rá senkire, hanem azt békés megállapodá­sok útján vívtuk ki. Az egységes Németország elfoglalja a neki járó helyet Európában. A hatá­rokról nincs értelme vitatkozni többet. Arra van szükség, hogy felszámoljuk a határok megosz­tó, elválasztó jellegét. Német­ország határainak hidat kell képezniük a szomszédos or­szágok felé”— hangoztatta az államfő.' Rita Süssmuth asszony, a szövetségi gyűlés elnöke sík- raszállt egy szolidáris érzelmű, európai kötődésű, partner Né­metországért. A szövetségi ta­nács soros elnöke, Walter Momper rámutatott: nem sza­bad elfelejteni, hogy Európában sokan aggodalommal tekinte­nek az új, egységes német ál­lamra. Ezért a németeknek tu­datában kell lenniük a történe­lemből adódó felelősségüknek. Szerdán reggel ökumenikus istentiszteletet tartottak a berlini Mária-templomban. Megjelent a kormány és a politikai pártok számos vezetőjje, köztük Ri­chard von Weizsäcker elnök, Helmut Kohl kancellár, Hans- Dietrich Genscher külügymi­niszter. Hans Rehfeld pécsi német fökon- zul (Tudósítónk telefax-jelenté­se) Hans Rehfeld pécsi német főkonzul és Theodor Zens kon­zul tegnap sajtótájékoztatót tar­tott Pécsett, az október 3-i né­met egyesülés alkalmából. Ok­tóber 3-a nemcsak számunkra, hanem minden európai számá­ra nagyon figyelemre méltó nap — mondta. — Európa megosz­tottságának és a hidegháború­nak a végét jelöli. Úgy gondo­lom, ez mindnyájunk számára örömünnep. A két német állam egyesülése az európai orszá­gok beleegyezésével történt. Láttam a tegnap esti ünnepsé­geket, a Reistag előtti ünne­pélyt, ma pedig a berlini szimfo­nikusoknál az ünnepséget. Sehol nem hangzott el naciona­lista felhang. Ez inkább az ön­magára találás hangja volt, és az az érzés, hogy egy fontos fel­adatnak a kezdetén állunk — zárta bevezetőjét a főkonzul. Ezután válaszolt a jelen levők kérdéseire. A Berlinbe való átköltözés mennyi idő alatt fog lejátszódni, I Csőszerelő, Szolgál- | tató, Gyártó Kft. g7400 Kaposvár, Z Dimitrov u. 20—32. * (Kórházépítkezés) I vállalja I november 15-től I | családi házak víz-, | gáz-, központifűtés­■ szerelési munkáinak ! elvégzését, igény J esetén anyagbiztosí- I tással, tervezéssel. I J Igénybejelentés: ■ Vargacz Lajos ■ műszaki vezetőnél | Telefon: 11-511/128-as ■ mellék (149488) „A szigetek lassan összenőnek ” A pécsi német főkonzul sajtótájékoztatója és mikorra becsüli, hogy a két német terület azonos gazdasá­gi színvonalra kerül? — hang­zott az első kérdés. — Nehéz búcsút venni Bonn- tól, a fővárostól—válaszolta. — A két német állam közötti szer­ződésben az áll, hogy a főváros Berlin. A parlament helyéről később döntenek majd. Annyi bizonyos, hogy Bonn nem lesz provincia, vidék, hanem nagyon fontos feladatokat lát el tovább­ra is. Hagyományainknak meg­felel, hogy a legfelsőbb hatósá­gok közül több nem a főváros­ban kap helyet, hanem a külön­böző regionális központokban, mint például Düsseldorfban, Frankfurtban stb. A berlini szék­hely mellett szól a következő: a volt NDK magához közelebb állónak érezné ezt a fővárost. A másik ok pedig: ahhoz, hogy az elszigeteltségnek elejét ve­gyük, lehetőséget kell adnunk a politikusoknak, hogy este el­menjenek beszélgetni az em­berek közé. Erre egy négymil­liós nagyvárosban jobban van lehetőség, mint egy kisebb he­lyen. Ehhez kapcsolódóan Theo­dor Zens konzul tett egy szemé­lyes megjegyzést: Rehfeld úr berlini, ő maga pedig bonni, te­hát mindkét város képviseltette magát a sajtótájékoztatón... A gazdasági kiegyenlítődés­ről a következőket mondta a főkonzul: — Valószínűleg úgy­nevezett gazdasági szigetek alakulnak ki. Ez mind geográfia- ilag, mind gazdaságilag érten­dő. A szigetek lassan összenő­nek, feltehetőleg négy-öt év jászberényi Lehel Hűtőgép­gyár, a Kőbányai Gyógyszer- árugyár, a Zsolnay Porcelán- gyár, illetve a Kaposvári Cukor­gyár privatizációjának gyakor­lati végrehajtásáról készült. Jóváhagyta a Gerbeaud-ház- értékesítése ügyében benyúj­tott tájékoztatót is. Az óbudai hajógyári szigetrész értékesíté­se ügyében az igazgatótanács — a korábbi pályázók ismételt bejelentkezése miatt — újabb összehasonlító vizsgálat elvég­zésére utasította az ÁVÜ sza­kértőit. A testület áttekintette az ingatlanátruházási ügyeket. Elutasította a MÁV kérését, hogy a Nyugati pályaudvart övező értékes telkeket pályázat mellőzésével hasznosítsa. alatt. Belső bevándorlásra is lehet számítani, szakemberek települnek át, s ezáltal kiegyen­lítődik az a lakosságveszteség, amely a menekülések során lét­rejött. — M ilyen szerepet fog játsza­ni a pécsi német konzulátus a magyar—német kapcsolatok­ban? — hangzott a következő kérdés. Rehfeld úr elmondta: Magyarország szerepét minde­nütt pozitív módon értékelik, különösen ami a szeptember 11-ét illeti. Nem propagandát akarunk, hanem úgy szeret­nénk Németországot bemutat­ni, erősségeivel és gyengéivel, ahogyan van, mert egyébként nem hinnének nekünk. Szeret­nénk az embereket közelebb hozni egymáshoz. Sz. L. I. Nyugdíjak —korábban A Magyar Posta Vállalat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság előzetes egyetértésével tájé­koztatja a nyugdíjasokat, hogy az októberben esedékes nyug­díjak kifizetését — a 23-a körüli munkarendváltozás miatt — az eredetileg tervezett időpontnál korábban: Budapesten 15-én (hétfőn), vidéken 16-án (ked­den) kezdi meg. A változás miatt mindazokat a nyugdíjakat, amelyek kifizeté­se a korábban kézbesített nap­tár szerint 23-án, illetve ezt megelőzően volna esedékes, egy munkanappal korábban kézbesítik. A nyugdíjak kifizetésének rendje 24-étől a naptár szerinti ütemezésnek megfelelően tör­ténik. (MTI) Jóváhagyták a Kaposvári Cukorgyár privatizációját Ülést tartott az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsa A Vagyonügynökség igazga­tótanácsa csütörtöki ülésén át­tekintette a cementipar szerve­zeti továbbfejlesztésének és privatizációjának stratégiai kér­déseit. A testület szerint nincs szükség olyan szakágazati szervezeti rendszerre, amely a társasági formában működő vállalatok pénzügyi eszközök­kel történő irányítására, fejlesz­tési célú forrásaik átcsoportosí­tására jogosult. A szakágazat­ban lehetséges verseny feltéte­leinek megteremtése sokkal inkább pénzügyileg önálló, a technológiailag megalapozott vállalatok működését igényli. Mindaddig azonban, amíg a bányajoggal, az állami kon­cessziókkal kapcsolatos jog­rendszer kialakítása késik, célszerű, az állami tulajdonban levő bányák és egyéb vagyon­részek kezelésével megbízott állami vállalat fenntartása. Az igazgatótanács szerint a privatizáció összetett társadal­mi-gazdasági folyamat. Célja a termelés hatékonyságának növelése, a tőke-, illetve a jöve­delemérdekeltség erősítése. Az állami bevételek növelése tehát—bármilyen jelentős is— nem lehet a privatizációs politi­ka vezérelve. Az igazgatótanács tudomá­sul vette azt a jelentést, amely a (? ^ Ij' A Fazekas Háziipari Szövetkezet felvesz egyműszakos munkakörbe férfi betanított munkást, valamint takarítónőt. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni a szövetkezet munkaügyi vezetőjénél lehet, Kaposvár, Mező I. u. 42. (108165) ^ .......... ' ... D A választás előzetes eredmé­nye alapján közöljük a községek­ben már megválasztott polgár- mesterek névsorának második részét, városkörnyéki csoportosí­tásban. Az előzetes eredmény csak a jogorvoslati határidő lejár­ta után válik véglegessé. Marcali városkörnyék községei Balatonberény: Nagy Károly; Balatonkeresztúr: Bárdos János; Balatonmária: Szirják László; Ba- latonújlak: Mazzag Ferenc; Bala- tonszentgyörgy: Jáger Ferenc; Hollád: —; Tikos: Kónya László; Vörs: Farkas László; Böhönye: Molnár József; Kéthely: Németh Lajos; Somogyszentpál: dr. Beré- nyi Sándor; Mesztegnyő: Benkes László; Gadány: Németh János; Hosszúvíz: Urr Béla; Kelevíz: Szi­geti Gyula; Nemesvid: Árvái Ti­bor; Somogysimonyi: Hegyi László: Nlkla: Dómján Sándor; Csömend: Szabó István; Táska: Gadányi István; Pusztakovácsi: Csöndör József; Libickozma: Czuring József; Sávoly: Egyed József; Főnyed: Marton István; Szegerdő: Tóth János; Szőke- dencs: Papp Sándor; Somogy- fajsz: Zsámbok István; Somogy- sámson: Somogyi-Magyar Jó­zsef; Csákány: Farkas László; Somogyzsitfa: Kaszás József; Tapsony: Fülöp László; Nagysza­kácsi: Endrődi János; Nemeskis­falud: Bakos Józsefné; Szenyér: Balogh József; Vése: Csatár Fe­renc; Nemesdéd: dr. György Fe­renc; Varászló: Gresa Gyula. Nagyatád városkörnyék községei Görgeteg: Rinyaszentkirály: Horváth József; Háromfa: Papp Istvánná; Bakháza: Nagy Tibor; Kutas: Horváth Istvánné; Beleg: Csécsei János; Kisbajom: Végh Gábor; Szabás: ifj. Kiss Sándor; Lábod: Lassú István; Nagykor­pád: Tóth Tibor; Rinyabesenyő: Farkas Sándor; Segesd: dr. Mohr Tamás; Somogyszob: Friedrich József; Bolhás: Kővári Jenő; Ta- rany. —. Siófok városkörnyék községei Ádánd: Nagy Károly; Balaton- földvár: Berkes László; Bálvá­nyos: Tóth Lajos; Kereki: —; Kő­röshegy: Pavlek Ferenc; Pusz­taszemes: Szunics Imre; Bala- tonszabadi: —; Siójut: —; Bala­tonszárszó: Bereck Gyula; Bala- tonőszöd: Sziksz Elemér; Kötcse: dr. Feledig Gyula; Nagycsepely: Fábián János; Szólád: Nagy Dá­niel László; Teleki: Rábai Andrea; Balatonszemes: Illés Antal; Nagyberény: Bolevácz József; Ságvár: Szigeti József; Nyim: Kajdi Tibor; Som: Lenkey Tibor; Zamárdi: Kiss Zoltán; Balaton- endréd: Varga László. Tab városkörnyék községei Andocs:Horváth István; Karád: Kovacsik Lajos; Klsbárapáti: Fa­zekas István; Bonnya: Mercz Konrád; Fiad: Dömös József; Ná- gocs: ifj. Horváth Pál; Miklósi: Müller Miklós; Zics: ifj. Ginder József; Törökkoppány: dr. Gru­ber Attila; Kára: ifj. Hoffman Fe­renc; Somogyacsa: Szakály Fe­renc; Somogydöröcske: Lesnicz- ky László; Szorosad: Kovács Gel- lért. Gyorslista Nyereményjegyzék az október 1 -jén tartott Hatos Lottó tárgy- nyeremény-sorsolás, amelyen a szeptemberi szelvények vettek részt. Az alábbiakban a pécsi körzet számait közöljük. 2 004 235 G 2 028 941 F 2 041 294 G 2 053 647 F 2127 765 F 2 140 118 G 2 164 824 F 2177177E 2189 530 G 2 238 942 G 2 251 295 E 2 288 354 F 2 300 707 F 2313060G 2 362 472 F 2411 884 F 2 424 237 F 2 448 943 G 2 473 649 F 2 486 002 G 2 498 355 E 2 510 708 E 2 523 061 F 2535414G 2 572 473 G 2 584 826 F 2597179G 2 609 532 F 2 634 238 D 2 770121 E 2 782 474 G 2 794 827 G 2807180G 2 819 533 F 2 856 592 G 2 906 004 F 2 918 357 G 2 943 063 E 2 955 416 D 2 967 769 E 2 980 122 E 9 576 624 G 9 588 977 F 9 613 683 G 9 638 389 G 9 650 742 E 9 663 095 F 9 675 448 F 9 687801 F 37 877 347 A 38 000 877 E 38 297 349 E A nyereményjegyzékben az alábbi rövidítéseket használták: A Vásárlási utalvány (5000 Ft) B Opel Kadett típusú személygépkocsira szóló utalvány C Wartburg Standard típusú személygépkocsira szóló utalvány D Szerencse-utalvány (30 000 Ft) E Vásárlási utalvány (10 000 Ft) F Vásárlási utalvány (9000 Ft) G Vásárlási utalvány (7000 Ft) A nyertes szelvényeket október 26-áicj kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok vagy posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Bpest V., Nádor u. 15.) eljuttatni. (A hivatalos tárgynyeremény-jegyzék október 9-én jelenik meg.) ÉPÍTKEZŐK, FIGYELEM! A Somogy—Zala Megyei Téglaipari Vállalat balatonszentgyörgyi II. sz. téglagyárában RENDKÍVÜLI ÁRENGEDMÉNNYEL ÉRTÉKESÍTI a B 30-as kézi falazóblokkot. Fóliával csomagolt ár: 14,90 Ft/db + áfa helyett 13,— Ft/db + áfa. AMÍG A KÉSZLET TART! Megvásárolható: A Balatonszentgyörgy II. sz. téglagyárban Tel.: 84- 77-022 Vállalatunk központjában Kaposvár, Rákóczi tér 12—13. Tel.: 82/12-614 Telex: 13-357 Fax:21-366 (108169)

Next

/
Oldalképek
Tartalom