Somogyi Hírlap, 1990. október (1. évfolyam, 135-160. szám)

1990-10-04 / 138. szám

1990. október 4., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP 3 Jön a digitális lefedő Telefontávlatok Első az üzlet — Teljes átalakulás három év alatt (Folytatás az 1. oldalról) Budapesten az első digitális lefedő központot a jövő év má­sodik felében adják át. 1993-ig azonban nemcsak a főváros, hanem a budapesti agglomerá­ció távbeszélőhelyzete is jelen­tősen javul majd, hiszen 43 tele­pülés összesen 90 ezer új vona­lat kap. Az első időszakban azonban az üzleti igények el­sőbbséget is élveznek az egyé­ni előfizetőkkel szemben. Ezt Horváth Pál azzal indokolta: a mai világban a gazdaság műkö­dőképességéhez, a külföldi tőke bevonásához az üzleti szféra információs és adatátvi­teli infrastruktúrája nélkülözhe­tetlen. Ugyancsak elsősorban az üzleti szféra — különösen a bankvilág — számára nagy jé- lentőségű, hogy 1991 első ne­gyedévében — Siemens tech­nika alapján — beindul a cso­magkapcsolt számítógépes adatátviteli rendszer is, kezdet­ben 500, majd 2700 számító­gép részére. Hamarosan meg­jelenik a mobil rádiótelefon­szolgáltatás is; ezt a Távközlési Vállalat leányvállalata, a Ma­gyar Rádiótelefon Kft. végzi. További újdonságnak szá­mít, hogy már a közeljövőben hívhatóvá válnak a nyilvános telefonok is, amelyeket egyéb­ként a semmilyen határt nem ismerő vandalizmus miatt rövi­desen korszerű, kártyás készü­lékekkel váltanak föl. Ezekből az idén 800, egy éven belül pedig összesen 2000 darabot vásárolnak. A hároméves program pénz­ügyi és egyéb feltételei — az egyéb alatt elsősorban a CO- COM-korlátozások könnyítése értendő — biztosítottak, hiszen a szükséges pénz belső és kül­ső források, hitelek és lízing- konstrukciók igénybevételével már lényegében együtt van. A fejlesztést a Világbank 150 mil­lió dollárral, az Európai Beruhá­zási Bank pedig 100 millió dol­lárral támogatja, ezek együttvé­ve az összberuházás 13 száza­lékát adják. Ami a szolgáltatások díjait érinti: a jövő év első felére vár­ható a helyi beszélgetések díjá­nak körülbelül kétszeres emelé­se. A vállalat vezetése azonban ígéri: a helyközi és távolsági beszélgetések díjtételei lénye­gében nem változnak. Javul viszont az ügyfélszol­gálat, mert a vezetés célja, hogy az ügyfelek ezentúl ne a tele­fonközpontok zegzugain ke­resztül jussanak el az egyéb­ként is ritka fogadóórákra, ha­nem a korszerű, kényelmes ügyfélszolgálati irodákban kér­hessenek felvilágosítást és adhassák elő panaszaikat. Ezért még az év végéig or­szágszerte 20 ügyfélszolgálati iroda megnyitása várható. Hóhányókra szükség van Só sem éri a ház elejét (Folytatás az 1. oldalról) Az idei télre 4 hótoló-sószóró- val és 4 padkanyeső géppel készülünk, s ha kell, újabb négy járművet bármikor átalakítha­tunk. — Természetesen kisgé­peink is láthatóak lesznek majd az utakon — mondta Püspök Rudolf —, és a hólapátoló mun­kások is mozgósíthatók, ha szükség lesz rájuk. Sőt más — az építési és parkfenntartási — területekről is tudunk átcsopor­tosítani embereket. Október utolsó napjaiban tartjuk a cél­gépszemlét, s ezen részt vesz minden dolgozónk. A kaposváriak gyakran kifo­gásolják, hogy nem sózzuk eléggé az utakat. Nem tudják ugyanis, hogy bizonyos hőmér­séklet (-10, -15 C) alatt a sózás már semmit sem ér. Hiába szór­nánk ki akár ötször annyit, az sem olvasztaná meg a jeget. Tiszta sót vagy felületérdesítő anyagot pedig — magas ára miatt — csak végső esetben és korlátozott mennyiségben használhatunk. Sokszor alkal­mazunk alásózást, s ez megté­veszti az embereket, hiszen a felszínen ilyenkor csak a tiszta hó látszik. Most már csak az időtől függ, mennyi fölkészülésre lesz szükség, s mikor kell először havat takarítani. Nagy László Kisvárosi polgármesterek A gyülekezet és a polgárok akarata szerint Szászfalvi László: ,,A közjavát igyekszem szolgálni” Szászfalvi László református lelkész tegnap reggel ült be először abba a székbe, amely­nek a következő négy évben a tulajdonosa lesz. Négy évre őt választották az 5900 lelkes Csurgó polgármesterének. Az ajtón még ott a régi névtábla; Szászfalvi úr nem ad a külsősé­gekre. Neki most az a legfonto­sabb, hogy leüljön tárgyalni az apparátus dolgozóival, s meg­győzze őket arról, hogy a kiváló szakembereket, az emberileg is hiteles munkatársakat nem kül­dik el. Bár azt sem tartja lehetet­lennek, hogy kisebb kollektíva fog majd dolgozni a közigazga­tásban. Szászfalvi lelkész úr fiatal ember. 1961-ben született Ma­kón. Előbb a debreceni refor­mátus kollégiumban tanult, majd a budapesti akadémián. 1986-ban került Csurgóra. Al­sókban és Szentán szolgálta a református gyülekezetét, majd két évvel ezelőtt feleségével együtt — aki segédlelkész — átvette a csurgói és a csurgó- nagymartoni gyülekezet lelki szolgálatát is. Két gyermekük van: a hároméves Bence és az öt hónapos Boglárka. A tiszteletes úr az MDF helyi alapító tagja. Csurgón köztisz­telet övezi. Bizonyítja ezt az is, hogy 777-en adták rá voksukat. — Összeegyeztethető-e a lelkészi és a polgármesteri hi­vatás? — Én azzal a kikötéssel vál­laltam polgármesteri jelöltsé­get, hogy megválasztásom után is folytathassam lelkészi hivatásomat. Ez szombaton­ként és vasárnaponként na­gyobb leterhelést jelent majd. A köz javát igyekszem szolgálni. Mert szolgálatnak tekintem a polgármesterséget. — Tennivaló és feladat, gon­dolom, lesz bőven. Kinek a se­gítségére számít? — Nem én vagyok a legoko­sabb ember Csurgón, éppen ezért a szakemberekkel együtt akarokdolgozni. Szeretném, ha a város valóban magáénak érezné ezt az önkormányzatot. Mi sem felülről, sem oldalról nem várunk utasításokra, ha­nem azt akarjuk, hogy az történ­jen, amit a csurgóiak akarnak. És azt szeretném, hogy a mun­katársaim hasonlóképpen gon­dolkodjanak. Szászfalvi László programját már megismerhették a csurgó­iak, a fórumokon és az MDF helyi lapjából. A legfontosabb­nak a város gazdasági életének föllendítését tekinti. Másodsor­ban a művelődéssel akar foglal­kozni. A sport és az egészség­ügy sem maradhat háttérben, mint ahogy a szociálpolitika, a környezetvédelem sem. Az új polgármester konkrét feladatok rangsorolásában számít a meg­alakult önkormányzati testület csapatmunkájára. — Beszélgetésünk után né­hány perccel az apparátussal találkozik. — Bízom a szakemberekben. Mindenkire szükség van, aki Csurgóért tenni akar. Tisztvise­lőkre, egyesületekre és a külön­böző munkahelyi közösségek­re egyaránt. Nagy Jenő Meghódítják a marcali piacot Önállóan gazdálkodnak a pénzzel Megyei földművelésügyi hivatalokat hoz létre az FM KILÉPŐCÉDULÁK, HIVATALOK SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT TÁVOLLÉTEK (Folytatás az 1. oldalról) Hasonlóképpen gondolkodik a Diszkont Kft. ügyvezető­igazgatója, Hencz József is. A kiállítás egyben piackutatás is. Ha lesz érdeklődés, még az idén műszaki üzletet nyitnak a somogyi kisvárosban. A bemu­tatott híradásipari, háztartási gépek, termékek csúcsminősé- gűek, és 20—30 százalékkal olcsóbbak a kereskedelmi for­galomban megszokottnál. A tervek szerint jövőre—több vállalkozó bevonásával — ezerötszáz négyzetméter alap- területű üzletházat nyitnak Mar­caliban. Egyediek, ízlésesek a Morgó Kft. bútorai, s aránylag olcsók Fodor Sándor divatholmijai. A Flipper Kft. távol-keleti gyü­mölcsteákat árul, az ajándék- tárgyakat pedig Angliában ké­szítették. Mindössze négy rókabundát mutattak be, de ha valamennyit elviszik, a készítője milliomos lesz. Tornyos László ugyanis 2—4000 forint között kínálja ezeket a téli holmikat, bár ne­kem már az áraktól is melegem lett. A kiállítás október 6-án délig tekinthető meg. Megyei földművelésügyi hi­vatalokat hoz létre a Földmű­velésügyi Minisztérium az év végéig — jelentette be a mi­nisztérium tegnap tartott saj­tótájékoztatóján dr. Borbély Gyula, a jogügyi főosztály ve­zetője, aki a megyei mező- gazdasági szakigazgatás in­tézményrendszerének újjá­szervezésével kapcsolatos minisztériumi elképzeléseket ismertette. Elmondotta: az önálló hivatalok átveszik a tanácsoktól az ágazattal kapcsolatos feladatokat, így például az állategészségügyi, a növényegészségügyi, a ta­lajvédelmi és az erdőfelügye­leti munkát. Ezek a részlegek a hivatalokon belül szintén bi­zonyos önállóságot kapnak azáltal is, hogy a munkájuk­hoz szükséges anyagiakkal maguk gazdálkodnak. A főosztályvezető külön is A paprikahajtatás korszerű módszereit (támrendszeres, tápoldatos, időzített termesz­tés stb.), az újabban nemesí­tett hibrid paprikafajtákat, a növényvédelemben és a táp­anyagellátásban alkalmazott új módszereket és növényvé­dő szereket ismertető tanfo­lyam indul novemberben a Kertészeti és Élelmiszeripari szólt a földhivatalok nehéz helyzetéről. Munkájukat a technikai eszközök hiánya és a dolgozók alacsony bére még mindig az átlagosnál nagyobb mértékben hátráltat­ja. Erre az évre ugyan előte­remtették a működésükhöz szükséges anyagiakat, ám továbbra is gond, hogy az ille­tékek és az ügyfelek egyéb befizetései — amelyekből a hivatalok a kiadásaikat rész­ben finanszírozni tudnák — a tanácsokhoz, illetve az önkor­mányzatokhoz folynak be. A földhivataliak munkáját a jö­vőben segítő számítástechni­kai eszközök beszerzésére a minisztérium pályázat útján teremt lehetőséget. A sajtótájékoztatón dr. Szent-Miklóssy Ferenc sze­mélyében bemutatták a mi­nisztérium szóvivőjét. Egyetem Zöldségtermesztési Intézetében. Ez a hajtatási idényben három alkalommal egynapos elfoglaltsággal jár. Jelentkezni október 31-ig le­het írásban, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Zöldségtermesztési Intézeté­ben (1118 Budapest XI., Ménesi út 44.) vagy az 1/667-282-es telefonon. A legtöbb vállalatnál bevált módszerként alkalmazzák a ki­lépőcédulákat. Ezek arra hiva­tottak, hogy a dolgozók halaszt­hatatlan ügyes-bajos dolgaikat munkaidőben is el tudják vé­gezni. Ebbe sok minden bele­fér. Az üzemek és gyárak ezért általában a kilépési engedélyek három formáját alkalmazzák: a magán- illetve a hivatalos kilé­pő, s ezenkívül van egy olyan engedély, amely a már ledolgo­zott munkaidő terhére vehető igénybe. Az utóbbi kettőt ugyanúgy fizetik, mint a mun­kát. Both Józsefet, a Finomme­chanikai és Elektronikai Kft. gazdasági igazgatóhelyettesét arról kérdeztem, hogy náluk mikor adnak ki kilépési enge­délyt. —A magánkilépőket és a már ledolgozott munkaidő terhére igénybe vehető engedélyeket a dolgozók általában hivatalos ügyek intézéséhez és különbö­ző betegségek kivizsgáltatásá- hoz kérik. Ha üzemorvos küldi őket, akkor hivatalos kilépőt kapnak. Ha nem, akkor a ma­gánkilépőjük terhére hagyhat­ják el a vállalat területét. — Ellenőrzi-e valaki, hogy kinek, hányszor adnak kilépőt? — Természetesen. Ez az osztályvezetők feladata, ők vezetik az ellenőrzést; ők adják ki az engedélyeket. Ok a felelő­sek azért, hogy ki hányszor hagyja el a vállalat területét. Nincs meghatározva, hogy hányszor, ez a körülményektől függ. Ebben az az alapelvünk, hogy amit munkaidőn kívül megtehetnek a dolgozóink, azt nem munkaidőben intézzék. Egyébként elsősorban a vég­zett munkát kérjük számon és nem a bent töltött időt. — Változott-e a kilépők szá­ma a korábbiakhoz képest? — A létszámcsökkenés kö- vetkfeztében természetesen csökkent. A dolgozók számá­hoz viszonyítva azonban nin­csenek ingadozások. A Fazekas Háziipari Szövet­kezetben elsősorban a hivata­los és a magánkilépőt alkal­mazzák. Elbert Imre, a szövetkezet elnöke elmondta, hogy az en­gedély a műszak vezetőjétől, il­letve az irodán kérhető. Ok vég­zik az ehhez kapcsolódó admi­nisztrációt és az ellenőrzést is. Visszaélések nemigen fordul­nak elő, hiszen állandó a por­taügyelet. A Tungsram Rt Elektronikai Gyárában elsősorban a hivata­los és a magánkilépőt alkal­mazzák. Ezeket a lehetősége­ket a gyár 900 dolgozója közüt naponta átlagosan 2—3 veszi igénybe. Báli György, a gyár munka­ügyi osztályának a vezetője el­mondta: a kilépőcédulákat a gazdasági vezetők adják ki. Visszaélések ezzel kapcsolat­ban nemigen fordulhatnak elő, mert ki- és bejövetelkor az idő­pontot a portás rávezeti a kar­tonra, s évente egy alkalommal a belső ellenőrzés is kiszűri a visszaéléseket. — Változott-e a kiadott kilé­pők száma a korábbi évekhez képest? — Egyértelmű a csökkenés; valószínűleg az egyre jobban eluralkodó munkanélküliségtől való félelem miatt. Az emberek meggondolják, hogy mire hasz­nálják fel a munkaidőt. A másik ok talán az, hogy bővítettük szakorvosi hálózatunkat, így nem kell a munkaidő tetemes részét az orvosi rendelőkben tölteniük. Sárdi Nóra (Süli) Tanfolyam növénytermesztőknek

Next

/
Oldalképek
Tartalom