Somogyi Néplap, 1990. március (46. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-01 / 51. szám

XLVI. évfolyam, 51. szám %[WPILWP 1990. március 1., csütörtök r ' MA Százötven liter ivóvíz két szál cigarettáért (4. oldalon) A siófoki főépítész j esete a műemlékekkel (5. oldalon) Lekerült a napirendről a földtörvény módosítása * BEHUTATKOZOn A VEZÉRIGAZGATÓ Hiányosnak találta az Országgyűlés az MSZP vagyonnyilatkozatát A TUNGSRAM RT. KAPITALISTA TÍPUSÚ VÁLLALAT Somogyi javaslatra ma újra szavaznak az oktatási törvényjavaslatról Nincsen zökkenő nélkül egy nap sem az Országgyűlésben, tegnap Is (elborult az előre meghatározott napirendek sorrendje. A tetejében mára halasztottak a döntést az alkotmányt módosító három törvény- javaslatról, a honvédelmi törvény módo­sításáról, később pedig a deregulációs törvényjavaslatról is. Sok támadás érte az oktatási törvény módosítását, s a X. Ház nem is (ogadta el. Horn Péter somogyi képviselő nagy tetszéssel fogadott javaslatára azonban ma Ismét szavaznak a honatyák a törvény- tervezetről, abban a reményben, hogy több képviselő lesz a teremben, amikor meg kell nyomni a gombot. Az egyre növekvő bizonytalanságról ta­núskodik, hogy lekerült a napirendről a földtörvény módosítása, mert a képvise­lők nem szavazták meg a részletes vitára bocsátását. A T. Ház elfogadta Sebők János önálló indítványát, hogy ezután a köztársasági elnök képviselje hazánkat a Varsói Szer­ződésben, s azon munkálkodjon, hogy a VSZ még az idén szűnjön meg. A képviselők elfogadták a Magyar Nemzeti Bank elnökének tájékoztatását az ország gazdasági helyzetéről. Erre az évre megbízható, a nemzetközi pénzvilág bi­zalmát élvező program állt össze. Az Országgyűlés tegnap 9 óra után néhány perccel az oktatási törvény vitájá­val folytatta februári ülés­szakát. Az elnöklő Horváth Lajos bejelentette: az alkot­mányt módosító három tör­vényjavaslatról csak ma tudnak dönteni, mert a jo­gi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem végzett a módosító javaslatok elbí­rálásával. A határozathoza­talra pedig csak a bizottsági jelentés elkészülte után ke­rülhet sor. Arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a honvé­delmi törvényt — a honvé­delmi miniszter sürgős ro­mániai útja miatt — szintén ma tárgyalják meg. A külföldön tartózkodók is szavazhassanak Az alelnök ismertette az Alkotmánybíróság állás­pontját a külföldön tartóz­kodó magyar állampolgárok választójogának gyakorlásá­val kapcsolatos indítvány­ról. A testület határozata értelmében az országgyűlési képviselők választásáról szó­ló törvény 2. paragrafus (4) bekezdésének az a része, amely szerint: a szavazás­ban akadályozott az, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, alkotmányelle­nes. Ezért ezt a rendelkezést az Alkotmánybíróság meg­semmisítette. Horváth La­jos felkérte a jogi bizottsá­got, foglaljon állást, hogy e határozat milyen kötelezett­séget ró a parlamentre, s erről az ülésszak végéig tá­jékoztassa a plénumot. Ezután folytatódott az ok­tatási törvény módosításá­nak vitája. Dr. Kiscelli Lász­ló (Győr-Sopron m. 3. vk.) a törvény előkészítésénél fontosnak tartotta, hogy új­raszabályozzák a felsőokta" tási intézmények tanácsának működését, s ezekbe a tes­tületekbe demokratikus vá­lasztással kerülhetnének be a tagok. Török Sándor (Jász- Nagykun-Szolnok m. 13. vk.) szerint a pedagógusok kifo­gásolják, hogy a törvény- módosítás beterjesztését nem előzte meg sem szakmai, sem pedig társadalmi vita. így azután abból kimarad­tak olyan kérdések, ame­lyekre pedig sürgősen vá­laszt kellene adni. Ügy vé­lekedett, hogy a törvényből ki kellene hagyni az iskola- tanácsokról szóló részt, mert azok nem töltötték be fel­adatukat, már ahol egyálta­lán megalakultak. Első olvasatnak tekintsék a törvénytervezetet Vona Ferenc (Pest m. 16. vk.) azt javasolta: ha az egyházi vagy magániskolák állami feladatokat látnak el, akkor az állami intézmé­Glatz Ferenc nyekkel azonos mértékben részesüljenek költségvetési támogatásban. Kovács Lászlóné (Buda­pest, 7. vk.) arra a követ­keztetésre jutott, hogy e tervezetet első olvasatnak kellene tekinteni, 8 csak egy széles körű szakmai vita után szabad dönteni róla. Dauda Sándor (Budapest, 45. vk.) is azt javasolta, te­kintsék első olvasatnak, vagy utasítsák el az előttük fek­vő tervezetet. Tamás Gáspár Miklós (Budapest, 14. vk.) a hazai pedagógusok egy részének véleményét közvetítette, mi­szerint az új oktatási tör­vény megalkotása már az új Országgyűlés feladata (Folytatás a 2. oldalon) Leálltak a vonatok Vihar tombolt Somogybán A komp is nehezen kötött ki — Vezetékek szakadtak el Vihar tombolt kedden délután és szerdára virra­dóan is Somogybán. A sió­foki meteorológiai obszerva­tóriumban elmondták: ilyen erős szelet már régen je­gyeztek föl. Az atlanti par­toktól induló, Európát át­szelő hidegfront szelei nyu­gat-délnyugatról érkeztek, majd a légörvény fél ötkor megfordult és északi irány­ból végigsöpört az országon. A Balatonnál 17 óra 15 perc­kor mérték a legerősebb széllökéseket. Ekkor 97 kilo­méter óránkénti sebességet regisztráltak. Bár érezhető­en lehűlt a levegő, további lehűlésekkel kell számolni. (Az or vos’-meteorológus. Bártfai Erzsébet március 10—15. közöttre „jósolta’’ezt a hullámot. Igaz, hozzátette, hogy plusz—mínusz öt nap eltérés lehetséges.) Kapos­váron, a meteorológiai meg­figyelőállomáson kedden 7,5 milliméter csapadékot és százkilométeres széllökése­ket mértek. A február vé­gén szokatlan időjárás sok gondot okozott. Már hétfőn is tetemes károkat jegyez­tek föl. Tegnap délig az Ál­lami Biztosító fiókjaiban kétszáznál is több kárbeje­lentést vettek föl. Egyebek között tizenkét mezőgazda- sági üzemben voltak károk. Főleg épületek sérültek meg. ür. Bérezi András megbí­zott igazgató kérdésünkre elmondta, hogy a legtöbb hír Ságvárról és Tab kör­nyékéről érkezett. Az előbbi helyen épületek tetejét so­dorta el a vihar. A termelő- szövetkezet vesztesége ott, körülbelül százezer forint. Nem tudni, hogy a siófoki gazdaságban mekkora a kár. A szakértők útra kel­tek. Legkésőbb a hét vé. géig fölbecsülik a vesztesé­get, s a leginkább rászoru­lóknak megelőlegezik a kár­térítés egy részét. Nemcsak a megszaggatott tetőzetű há­zak tulajdonosairól van szó: Barcson vízkárt jeleztek, Fo­nyódon egy garázs dőlt ösz- sze. Sok helyen a tetőanten­nákat kell kicserélni. Gondok voltak az áram­szolgáltatásban is. A Dédász Somogy megyei üzemigazga­tóságán 129 hibát jelentettek be. Biztosítékokat kellett ki­cserélni, a közvilágítási megjavítani és az elszakadt vezetékeket pótolni. Az osz­lopán! vonalon 3 óra 45 per­cig volt áramszünet. Kadar­kút és Jákó térségében 2 óra 20 percig, Böhönye és Nagy­atád körzetében 2 óra 40 percig. Hat szerelő dolgozott a hibák mielőbbi kijavítá­sán. A közlekedésben is voltak gondok. Aki a viharos órák­ban úton volt, tudja, hogy nehezen lehetett megtartani a kormánykereket. A Ti­hanyba tartó „Széchenyi’’ komp alig tudatt kikötni, (ha időben kaptak volna értesí­tést, el sem indítják), a kö­vetkező fordulót pedig ki kellett hagyni. Csak néhány kocsi volt rajta, így a hajó­sok nehezebben manőverez­tek. Nagylók és Sárosd között villám csapott a villamos ve­zetékbe. Az ország déli ré­szébe tartó vonatok így 20— 60 perces késéssel közleked­tek. A villanymozdonyokat dízelre kellett kicserélni. A Somogy expressz kedden es­te 20 percet késett. A tűzoltóságtól kapott tá­jékoztatás szerint a tegnap­ra virradó éjszakán a bar­csi egységek három, a sió­fokiak két esetben vonultak ki, hogy a kidőlt fáktól, osz­lopoktól mégtisztítság az utakat. (Nagy) Egyelőre változatlanok maradnak a vidéki gyárak A Tungsram Rt. kapitalis­ta típusú nagyvállalatként kíván működni, ezért lépett frigyre a Generál Eleotrik- kel, az USA harmadik leg­nagyobb vállalatával — hangzott el tegnap délután Budapesten a Tungsram Rt. székházában tartott sajtó- tájékoztatón. Gábor András, az rt. elnöke szerint elke­rülhetetlen lépés volt a GE- vel a kapcsolatfelvétel, hi­szen a világ legnagyobb fényforrásgyártói intenzív fejlesztésbe kezdtek. Ebben a helyzetben a Tungsram egymaga — csupán hazai segítséggel — nem tudna megállni a lábán. Az elnök nem értett egyet azokkal, akik ésszerűtlen kiárusítás­ról beszélnek. (A GE a Tungsram Rt. részvényeinek 51 százalékát vásárolta meg, így átvette a cég vezetését Is.) A Tungsram 1989-ben 800 fővel csökkentette dolgozói­nak számát. S fennállása óta a legnagyobb nyereséget — 1,4 milliárd forintot — érte el. Mindez unnak is kö­szönhető, hogy uz alaptőke- emelés révén csökkent a vállalat hitelállománya, s ezáltal a kamatköltség is. A vállalat múlt évi mun­kájáról szóló tájékoztató után bemutatkozott az új vezérigazgató. Varga György (54 éves) a GE egyik Hol­landiában üzemelő vállalatá­nak igazgatói székét cserél­te föl a budapestire. Véle­ménye szerint a GE és a Tungsram házassága első­sorban magasabb színvonalú technológiát, pénzügyi for­rásbővítést jelent a vegyes vállalatnak. Nem mellékes a GE presztízse sem, kivált az értékesítés szempontjá­ból. A GE a következő négy évben mintegy 50 millió dollárt költ a magyarorszá­gi beruházásokra. Varga úr hozzátette: az összeg nem túl sok, de az eredmények­től függően akár több pénzt is áldozhatnak a Tungsjam- ra. A megtermelt nyereség jelentős részét viszont nem szippantja el á GE — hatot­tuk az ígéretet. Gábor And­rás elnök hozzátette: ekko­ra beruházásra eddig mű­szakilag sem lettek volna képesek. A Generál Electric meg­osztja a Tungsram Rt.-vei .saját know-how-ját, techno­lógiáját, üzleti, vezetési gya­korlatát. A Tungsram mun­katársainak lehetőségük lesz tapasztalatcserére az Egye­sült Államokban, Fokozatosan 1500—2000 fő­vel kívánják csökkenteni a dolgozói létszámot a válla­latnál. A GE 20 000 munka­társa 2,2 milliárd dollárt pro­dukál évente, ezzel szemben a Tungsramnál 18 ezer dol­gozó 300 millió dollárt... Ehhez nincs mit hozzátenni, A vezérigazgató megjegyez­te: Budapesten még mindig sok nvakkendős ember sza­ladgál. Varga György 17 napja tartózkodik Magyarorszá­gon, s e rövid idő alatt Is fölmérte, hogy a Tungsra- mon belül rossz a hangulat. Egyik legfontosabb felada­tának tartja, hogy ezen mi­előbb változtasson. Épp ezért januártól a legkisebb alap­bér 5 és fél ezer forint a vállalatnál. Hogy ez sok vagy kevás? Nos, mindenki ítélje meg saját belátása sze­rint; de mint megtudtuk: a vegyes vállalatnál sem ter­veznek kiugróan magas (?) fizetéseket. A vidéki gyárakat, így a kaposvárit is egyelőre vál­tozatlanul hagyják; nincs még kialakult koncepció ve­lük kapcsolatban. Az 50 mil­liós fejlesztésből — ígérik — a fővároson kívüli gyárak­nak is jut, de a létszám- leépítés is a Tungsram egé­szére vonatkozik. (Faragó) Nyikolaj Rizskov az elnöki hatalom bevezetéséről Az elnöki hatalom beve­zetését a törvényhozói és a végrehajtói hatalom egyen­súlyának megteremtése, az­az az állam normális mű­ködésének biztosításai indo­kolja — hangsúlyozta Nyi­kolaj Rizskov szovjet mi­niszterelnök a Szovjetszkaja Rosszijában megjelent nyi­latkozatában. A kormányfő közölte, hogy nem tartozik azok kö­zé, akik a jelenlegi körül­mények nyomására, a rend megerősítésére tett lépés­ként javasolják az elnöki hatalom bevezetését. Sze­rinte az elnöki rendszer fel­adata, hogy hosszú távon biztosítsa az állam működő- képességét. Másrészt az el­nöki rendszer bevezetését a jelenleg átmeneti állapot in­dokolja, mivel a régi irá­nyítási rendszer már nem működik, az új pedig még nem alakult ki. A kormányfő azt is elis­merte, hogy a legfelső szin­tű hatalmi szervekre vonat­kozó legutóbbi törvénymó­dosítások során nem gon­dolták végig az államfői jogkör kérdését. A Legfel­sőbb Tanács elnöke lénye­gében az ülések levezetésé­nek funkcióját tölti be, amit pedig más is elláthat­na.

Next

/
Oldalképek
Tartalom