Somogyi Néplap, 1989. december (45. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-01 / 285. szám

Ára: 4,30 SOMOG YI NÉPLAP XLV. évfolyam, 285. szám PÉNTEKI MAGAZIN 1989. december 1., péntek ÜLÉSEZIK A MINISZTERTANÁCS POZSGAY IMRE: AZ MSZP AZ ÉN PÁRTOM A köztársasági elnökjelölt történelemórája Siófokon és politikai párbeszéde Göllében Puska Ferenc plébános üdvözölte a göllei templomban Siófokon és Göllében járt tegnap Pozsgay Imre állam- miniszter, áz MSZP elnök­ségének tagja, köztársasági elnökjelölt. A Sió Áruház parkolójában Somogyi Gyula tanácselnök-helyettes és Giay László, az MSZP váro­si szervezőbizottságának el­nöke köszöntötte. A zsúfolt programba egy gyors áru­ház- és vásárcsarnok-látoga­tás fért, valamint egy talál­kozó az MSZP siófoki tag­jaival és szimpatizánsaival, illetve egy rendkívüli törté­nelemóra a város diákjaival. Göllében a templom előtt fél egykor állt meg Pozsgay Imre autója, és vele érkezett Sárái Árpád, az MSZP me­gyei szervezőbizottságának elnöke is. A vendégeket kö­szöntők között ott volt ár. Gyepesei István megyei ta-_ nácselnök. Pozsgay Imrét Puska Ferenc római katoli­kus plébános kalauzolta a templomban. „Szülessen betlehemi gondolat, járja vé­gig népünk a stációkat, s le­gyen a végén magyar meg­újulás, felemelkedés” — kí­vánta a plébános, és a láto­gatás emlékére egy Betle­hemből származó kővel, va­lamint II. János Pál pápa életútját bemutató albummal ajándékozta meg az állam­minisztert. Tisztelgés követ­kezett ezután a templom­kertben az I. és a II. világ­háború áldozatainak közel­múltban felavatott emlék­művénél, rövid látogatás a boltban és a Fekete István- emlékházban. Az iskolában Pozsgay Imre jelenlétében adták át Kálmán Sándornak az aranydiplomát ötvenéves pedagógusmunkáját elis­merve. Családi körbe hívta ebédre ezután az állammi­nisztert Kovács Adorján, a falu pedig — egészségére kívánva az ebédet — fó­rumra az MSZP községi székházába. Siófokon az MSZP-tagök- kal és szimpatizánsokkal folytatott beszélgetésen azt mondta az államminiszter, hogy nagy veszélyt lát a szociális demagógiában. — Ebben a kérdésben ed­dig nagy önmérsékletet ta­núsítottak a politikai pártok. A politika társadalmi elége­detlenségre való rátelepedé­sét eddig egyedül a szakszer­vezet érintette, a pártok nem. Ennek beláthatatlan következményei lennének, mert, a pártok már hiába egyeznének ki egymással: ha a társadalmi elégedetlenség átlép egy bizonyos határt, akkor nincs olyan politikai erő, amely hatni tudna rá. Most minden fülsértő és bántó kijelentés ellenére a politikai pártok (beleértve még az SZDSZ-t is) prog­ramja között igazából alig van eltérés. Ez azért van így, mert mindenkinek ugyanazokra a problémákra kell keresnie a választ. Hogy identitásukat a pártok meg­őrizzék, hangos kod ássál, szidalmazással különítik el magukat egymástól. Én azt gyanítom, hogy a választá­sok után, a választási ered­ményektől függően szinte minden párt mindenkivel valami módon koalícióra léphet, és csak döntés kér­dése lesz: ki akar ellenzék­ben maradni és ki vállalja fel egy koalíció felelősségét. Ma sokszor megkérdezik tőlem: mivel tudnám iga­zolni, hogy az MSZP való­ban új párt és nem hatalom­átmentésről van szó. Ezt a programot, ezt az alapsza­bályzatot akármelyik nyu­gat-európai szocialista párt is felvállalhatná, a kirakat­ba tehetné. De a legjobb bi­zonyíték mégis az a mód, amiképpen ez a párt gyöt­relemben, belső vívódások­kal megszületett. Ha ez csu­pán homlokzatátfestés vol­na és bolsevik módon tör­ténik, akkor minden menne már, mint a karikacsapás. A Kereskedelmi és Ven­déglátóipari Szakközépis­kolában és Szakmunkás- képző Intézetben a város középiskoláinak végzős di­ákjai várták rendhagyó tör­ténelemórára Pozsgay Imrét és Takács Andrea, a szak- középiskola 4. osztályos ta­nulója jelentette a „tanár úrnak”: a létszám teljes, nem hiányzik senki. Kezdődhet hát az óra. — A honfoglalás utáni bi­zonytalankodások (kalando­zások és helykeresés) köz­ben végül ez az ország jó döntést hozott — mondta az államminiszter. — Lakói­nak ősei ezen a tájon tele­pedtek le, és az európaisá­got választották. Beletanul­tunk az államszervezetek létrehozásába, államalapító képességet szereztünk. A megélt ezer esztendőből év­századokon át birodalmi, tö­rekvések, ilyen-olyan behó- dolási kényszerek hatása alá kerültünk. Ebben a földraj­zi helyzetben is sikerült megőrizni az államalkotó képességünket, miközben né­pek, nemzetek tűntek le vég­legesen a térképről. Ez a képességünk Európának hasznára is vált. Olyan tö­rekvéseknek tudtuk gátját állni, melyek egész Európát elsöpörhették volna. Közben bizonyítottuk: nemcsak is­mételgetni tudjuk a „nyuga­tot”, hanem alkotóképesség­ben, teremteni tudásban is európainak vallhatjuk ma­gunkat. Amikor nagy közös­séget teremtő politikai áram­latokról szólók, akkor újra fel kell emlegetnem a kö­zép-európai eszmét. Nekünk ezen a lépcsőfokon kell Európába belépnünk, mert sajátos kulturális és gazda­sági körülmények alakultak ki az évszázadok folyamán, melyből az utóbbi 40 évben kiszakítottak bennünket. Amikor Közép-Earópát mondok, akkor nem arra gondolok, hogy újra Német­ország udvartartása le­gyünk. Arra a közösségre, régióra gondolok, amely­ben évszázadok óta latin betűkkel írnak. A máltai ta­lálkozóra készülő amerikai elnök találkozásunkkor meg­erősítette: elismeri Közép- Európa Önrendelkezési jo­gát. A diákok több kérdés in­téztek az államminiszterhez, nhelyekben elsősorban a ke­let-európai folyamatok ma­gyarországi hatásait, az if­júság jövőbeni lehetőségeit érintették. Poszgay Imre le­szögezte: bár a mai fiatal korosztály nem túlságosan biztató példát láthat maga előtt, most mégsem magán­stratégiák alapján kell cse­lekednie: itthon kell részt vállalnia az országépítésből. A göllei fórumot így ve­zette be Pozsgay Imre: (Folytatás a 3. oldalon) A kétnaposra tervezett Mi­nisztertanács-ülés csütörtöki eseményeiről, döntéseiről Bajnok Zsolt megbízott kor­mányszóvivő tájékoztatta az MTI munkatársát a Par­lamentben. Elmondotta: a Minisztertanács megtár­gyalta a kormányzati irá­nyítás korszerűsítését célzó Tovább borzolja a kedé­lyeket Magyarországon az a rejtélyes valami, ami időn­ként fel-feltűnik fényesen izzón az égbolton. Szűkebb hazánkban, Somogybán kü­lönösen nagy az érdeklődés, mivel egy kaposvári amatőr videós, Herner Árpád meg is örökítette azt hétfőn ko­ra este. Állítások, cáfolatok, rém­hírek és pletykák után most egy igazi hozzáértőt keres­tünk meg, mondja el ő a véleményét a jelenségről. Dr. Both Előd, az Uránia csillagvizsgáló főmunka­társa: — Már hétfő este megke­resett Kaposvárról egy fér­fi, aki meglehetős pontos­sággal leírta mit látott, és a koordinátáit is pontosan megadta. Azok alapján, amit ő látott az a Vénusz bolygó! Persze az nem biztos, hogy ugyanazt látta, mint a vi­deós. — A Vénusz, amit népi­esen Esthajnalcsillagnak hí­vunk, amúgy is a legfénye­sebb „csillag” az esti ég­bolton. Ez azonban sokkalta fényesebb volt, mint azt megszoktuk. Mivel magya­rázható ez? — A Vénusz közel van a Naphoz és a Földhöz is, s a körülvevő felhőtakaró jó fényvisszaverő. Ezért fénye­sebb, mint a többi csillag. Most, ebben az időszakban van a legközelebb a Naphoz is és a Földhöz is, ezért fé­nyesebb, mint máskor. Meg­közelítőleg tízszeres most a fényereje, mint az év többi részében. Az időpont is többé-kevésbé egyezik, mert ezen a napon Budapesten 18 óra 52 perckor nyugodott. előterjesztést. Ennek kere­tében a kormány foglalko­zott a rftűszaki fejlesztés központi irányításának kor­szerűsítésével, valamint a gazdasági minisztérium lét­rehozásával. Ogy határoztak, hogy ezekre a fontos kérdé­(Folytatás fi 2. oldalon) ami azt jelenti, hogy Ka­posváron 19 óra körül még látható volt. — A másik feltételezés szerint a Jupitert láthatták Kaposváron és az ország más pontjain is. — November végén, de­cember elején a Jupiter is fényesebb az átlagosnál. A felvételen látható csíkok és a fekete korong ebben az esetben az általunk „nagy vörös foltként” ismert cik­lonnal lenne magyarázható. — Ezek szerint ön látta a televízió híradójában a fel­vételt. Látott, tapasztalt már ilyet vagy hasonlót munkája során? — Nem, még soha. A Ju­piter lehet hasonló, az előbb említett miatt, bár azon mostanában a kollégáim csak egy csíkról számoltak be. Nem tudom, milyen körül­mények között született a film, de szerintem nem egy sikerült felvétel, így meg­gondolatlanság lenne bár­milyen következtetést le­vonni abból. — Vagyis akár ufó is le­hetett? — Elméletileg természete­sen nem lehet kizárni, de ez nem hit kérdése. Ezt be kell bizonyítani, és ez a fel­vétel nem bizonyíték sem­mire. — Ha csillag volt, akkor lehetséges, hogy még a na­pokban láthatjuk? — Valószínű, mivel a Vé­nusz' december elejéig, te­hát még 1—2 hétig ilyen fé­nyes lesz, a Jupiter pedig még tovább fényesedik. — Addig tehát nézhetjük, csodálhatjuk esténként. Varga Ottó A csillagász szerint nem ufó A Vénusz vagy a lupiter fénylik Csúcsprogram Másfél nap alatt legalább 12 órát tölt együtt George Bush és Mihail Gorbacsov a máltai csúcstalálkozón, s ez igen beható megbeszélések­re ad alkalmat. Az MTI tu­dósítójának, Heltai András­nak mértékadó washingtoni forrásból kapott értesülése szerint a két államfő holnap a 12 500 tonnás Szlava nevű szovjet cirkálón találkozik, s először néhány vezető ta­nácsadója bevonásával, majd négyszemközt tanács­kozik. A megbeszélések a hadi­hajón együtt elfogyasztott ebéd során is folytatódnak. Utána Bush visszatér a szovjet hajóra, és tovább tárgyalnak. Vasárnap a Belknap fe­délzetén folytatódik az esz­mecsere. VONZ SOMOGY Tegnap délután Gölléből történő eluta­zása előtt kérdeztem Pozsgay Imrét; mi­lyen emlékekkel távozik Somogyból? A közelmúltban — különböző rendezvények kapcsán — többször járt a megyében és találkozott a somogyi emberekkel, vélemé­nyüket kérte. — Kívülről közelítek a belsőhöz — mondta: — gyönyörű a táj és egyre in­kább magamhoz közelinek érzem. Már a látvány, az esztétikai élmény is vonz ide Somogyba. Szeretem azt a történelmet, amelyet megélt ez a megye, ez a vidék, és egyre inkább megkedvelem az itt élő embereket, akik szókimondók, és őszintén gondolják, amit gottíolnak, teszik amit te­hetnek, de semmiért nem adják fel küzdő­képességüket. Törekvő emberekkel talál­koztam, és sok-sok kritikusommal, akik segítettek önmagam korábbi elképzelései­nek felülvizsgálatában. Ezt is haszonnak tartom. — Mit jelent önnek a magyar vidék? — Szülőföldemet, gyermekkoromat, meg egy fájdalmat, hogy miért kellett ennyire kifosztani, miért kellett ennyire a lehető­ségeiktől megfosztani, miért lehetett hosszú időn át olyan politikát folytatni, amely kizárólag munkaerőforrásnak tekintette a magyar vidéket, s azt nézte, hogyan lehet elszabadítani a földtől, hogy elinduljon a város felé, holott lehet, hogy a városnak kellett volna elindulnia a vidékhez. — Hogyan lehet bírni ezt az embert tépő programot, amit ön teljesít most már hosszú ideje? — Csak, úgy, hogy jó ez egészségem, azonkívül jó kedvvel csinálom, mert ilyen emberekkel és tájakkal találkozhatom, és végül azért, mert hiszek abban, amit vállaltam. (Kercza) Ismét engedményes vásár! Az Ezermester boltban ■\ KILUAN CYOBGV VAROS! MŰVELŐDÉSI KOZPONI 30 %-os engedménnyel vásárolhat! TR-kitt fugatömrtö masszát Autójavító késtapaszokat Olajfestékeket többféle színben Hidegindító és autószilikon sprayket Pvc padlóburkolók (maradék) és még többféle vegyi és vegyes-iparcikkáru. Várjuk magán és közületi vásárlóinkat! 1989. dec. 1-jétöl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom