Somogyi Néplap, 1989. november (45. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

2 Somogyi Néplap 1989. november 1., szerda Befejeződött az országgyűlés (Folytatás az 1, oldalról) megszüntetését, egy igazsá­gosabb lakossági valutaellá­tási rendszer bevezetését szorgalmazta a pénzügymi­niszterhez intézett interpel­lációjában. Az interpellációra Tara­fás Imre, a Magyar Nemze­ti Bank elnökhelyettese — élve a házszabály adta le­hetőséggel — harminc na­pon belül írásban válaszol. Kiskirályok mundérban Dr. Király Ferenc (Szol­nok m., 5. vk,) katonai szer­vezési és személyi kérdések tárgyában interpellált a honvédelmi miniszterhez. Véleménye szerint Bokor Imre Kiskirályok mundér­ban című könyve megdöb­bentő képet fest azokról az anomáliákról, amelyet Czi- nege Lajos minisztersége alatt .a hadsereg felső veze­tését jellemezték. A képvi­selő elmóndta: a könyv szer­zőjét Kárpáti Ferenc vezér- ezredes, honvédelmi minisz­ter parancsára november 1- jétől nyugállományba he­lyezték. Király Ferenc vé­leménye szerint ez a minő­síthetetlen eljárás joggal vonja kétségbe a tárca ve­zetőjének nemegyszer han­goztatott megújítási szándé­kát. Ezek után a képviselő egyértelmű választ kért a minisztertől: nem lát-e el­lentmondást a parlamentben tapasztalt rokonszenves re­formista, liberális magatar­tása és Bokor Imre ellen al­kalmazott „merev retorzió” között; a feltárt tények alapján milyen szervezési és személyi konzekvenciákat kíván levonni? Kárpáti Ferenc vezérez­redes, honvédelmi miniszter válaszában utalt arra, , hogy JNémeth Miklós miniszterel­nöktől hiteles, objektív vizsgálat lefolytatását kérte. A miniszterelnök fölkérte a honvédelmi bizottság elnökét és néhány tagját erre a munkára, amely megkezdő­dött. Kárpáti Ferenc kije­lentette: Bokor Imre jószán­dékában nem kételkedik, mert meggyőződött róla, hogy a könyv kiadása előtt magas beosztású, a hadsere­gen kívül álló politikai és állami vezetőktől kért véle­ményt. Sajnos, érdemi vá­laszt nem kapott. Kár — tette hozzá a miniszter. Majd kijelentette: a könyv jórészt olyan kérdéseket érint, amelyek döntően a múlt több évtizedére vonat­koznak. Véleménye szerint a bi­zottságnak módjában áll az interpelláló képviselőnek azt a megállapítását is meg­vizsgálni, hogy- Bokor Imre nyugdíjaztatása „reflexsz-;- rű, beidegződött retorzió-e ’. A miniszter úgy ítélte meg, hogy törvényes, kellően kö­rültekintő, mindent mérlege­lő intézkedés volt. Beszá­molt arról is, hogy a könyv szerzője néhány napja vet­te át tudományos tevékeny­ségéért a honvédelmi mi­niszter által odaítélt Strom­feld Aurél-díjat. Mindezek után a miniszter — tekin­tettel a még folyamatban lévő vizsgálatra — kérte a képviselőt és az Országgyű­lést: a házszabály értelmé­ben tegye lehetővé, hogy az interpellációra harminc na­pon belül térjenek vissza. Remélhetőleg addig a vizs­gálat is befejeződik. Az elnöklő Jakab Ró- bertné a házszabály értelmé­ben nem kért szavazást. A parlamentnek a prog­ram szerint még négy in­terpellációt kellett volna megtárgyalnia, de mivel az interpelláló képviselők még a szakbizottságok ülésein vettek részt, áttértek a kér­dések tárgyalására. Siófok helyett Marcali Mészáros Győző (Somogy m., 8. vk.) azt kérdezte a belügyminisztertől; Lengyel­tóti, Buzsák, öreglak. So- mogyvár és körzetének la­kosságának miért az 50 ki­lométerre lévő Siófokon kell bírósági, ügyészségi, rendőr ségi ügyeit intéznie, miért nem a 20 kilométerre lévő Marcaliban. Horváth István belügymi­niszter ígéretet tett arra. hoigy a helyzetet megváltoz­tatják. Január 1-jétől az érintett térség lakossága Siófok helyett Marcaliban intézeti ügyeit. Segítsük a menekülteket Lékai Gusztáv (Hajdú- Bihar m., 13. vk.) soron kí­vül szót kérve, a Magyar- országra menekültek ügyére kívánta felhívni képviselő társai figyelmét. Drámai sza­vakkal ecsetelte az erdélvi menekültek helyzetét. Ma már az erdélyi menekültek ügye nem lehet csupán Hajdú-Bihar megye, s a Belügyminisztérium gondja — hangsúlyozta. Országos összefogásra szólított fel mindenkit a képviselő, mondván: segítségre, ám ’nem használt ruhára vagy pénzsegélyre, hanem elha­gyott, helyreállítható ta­nyákra, falusi, városi lakat­lan épületekre,., megfelelő munkahelyekre vám szüksé­gük a menekülteknek. Enél- kül elképzelhetetlen beil­leszkedésük a magyar társa dalomba. Az elnöklő Jakab Róberí- né javaslatára a képviselők közfelkiáltással egyetértet­tek az országos összefogás­ra buzdító felhívással. * Az elnöklő Fodor István javaslatára ezt követően Horváth Lajos (Baranya m., 3. vk.) az állami számvevő- szék tisztségviselőinek jelö­lésére alakult bizottság ál­lásfoglalásáról tájékoztatta az Országgyűlést. Hagelmayer István és Sán­dor István jelölésével az Országgyűlés egyetértett, ugyanakkor azonban Kupa Mihály nem került fel a sza­vazólapra. Fodor István ezt követően bejelentette, hogy a mosta­ni ülésszakon nem tudják megválasztani az alkotmány- bíróság tagjait. Erre csak a következő ülésszakon kerül­het sor. Emiatt értelemsze­rűen az állami számvevőszék teljes tisztikarát is csak azon az ülésen választhatják meg. Tekintettel azonban arra, hogy az állami szám­vevőszéknek minél előbb el kel kezdenie munkáját, az elnök javasolta: a két elfo­gadott jelöltről még ezen az ülésen döntős az Országgyű­lés. Január 7-én elnökválasztás A jelölések befejeztével folytatódott a népszavazá­sok elrendeléséről, illetve a köatársaságielnök-választás kiírásáról hétfő délután megszakadt plenáris vita. A jogi, igazgatási és igazság­ügyi bizottság több ülésén kialakított állásfoglalását az állampolgári kezdeménye­zésre kiírandó népszavazás­ról Kereszti Csaba, a bi­zottság előadója ismertette. Az SZDSZ aláírásgyűjtő ívein feltüntetett négy kér­dést egyetlen szövegszerű változtatással, és más sor­rendben javasolta a szavazó­lapon feltüntetni. A kérdé­sek után zárójelben magya­rázó szövegek szerepelnek annak érdekében, hogy az állampolgárok egyértelmű választ adhassanak. A bi­zottság elutasította azt a ja­vaslatot, hogy a népiszava­zást és az elnökválasztást egy időpontban tartsák meg. A népszavazás elrendelé­séről szóló határozat elfoga­dása után következett a Mi­nisztertanács kezdeményezte népszavazás elrendeléséről szóló országgyűlési határo­zattervezet tárgyalása. E népiszavazás célja a Magyar Köztársaság címerének ki­választása. Sarlós István (országos lista) javasolta, hogy a sza­vazólapon csak a koronás kiscímert és a Kossuth-cí- mert tüntessék fel, ugyanis az alkotmány szerint már nincs értelme a jelenlegi cí­merről szavazni, s ezt az Országgyűlés is elfogadta. Ezt követően az Ország- gyűlés elrendelte a népsza­vazást a köztársaság címe­réről. , A parlament úgy határo­zott: az állampolgári kez­deményezésű népszavazást november 26-ára, a címer kiválasztására vonatkozó népszavazást és a köztársa- ságielnök-választást 1990. ja­nuár 7-én kell megtartani. A köztáraságielnök-választás esetleges második forduló­jának időpontjaként január 14-ét jelölte meg. Kormánybeszámoló Bős—Nagymarosról A bős—nagymarosi víz­lépcsőrendszer sorsának ala­kulásáról, a nagyberuházás nemzetközi jogi, ökológiai, műszaki hatásait feltáró vizsgálatok eredményeiről szóló beszámolót Németit Miklós miniszterelnök ter­jesztette a parlament elé. A kormány álláspontja szerint az ökológiai szükség­helyzetet a csúcsrajáratás le­hetőségének kiiktatásával, a nagymarosi vízlépcső meg­építésének végleges elha­gyásával, a bősi erőmű alap­üzemű használatával lehet megelőzni. Mindezek alapján a kormány kezdeményezi a csehszlovák félnél „A Ma­gyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság között a gabcikovo —nagymarosi vízlépcső- rendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről szóló 1977. évi szeptember 16. napján aláírt szerződés” módosítá­sát. A magyar kormány ugyancsak kezdeményezi, hogy az 1989 februárjában aláírt jegyzőkönyv Nagy­marosra vonatkozó részét érvénytelenítsék. A miniszterelnök azt kér­te a parlamenttől, adja meg a felhatalmazást . a kor­mánynak, hogy a csehszlo­vák félnél kezdeményezhes­se az 1977-es szerződés mó­dosítását. Ezután Udvari László köz- leekdési, hírközlési és épí­tésügyi államtitkár, a bős- nagymarosi beruházás kor­mánybiztosa, a napirend előadója tájékoztatta a kép­viselőket. Az államközi szerződés módosításával kapcsolatban kitért arra, hogy ez a kö­telezettségek jogszerű és jó­hiszemű megváltoztatásának kezdeményezését jelentik. Mivel ökológiai szükséghely­zetbe kerülnénk, a nemzet­közi (környezetvédelmi) jog az ilyen helyzetekre a mun­kálatok felfüggesztését, a tárgyalások megkezdését és a szerződés olyan módosítá­sát követeli meg mindkét féltől, amely az ökológiai kockázatokat megfelelő szin­ten tartja. Ebből követke­zően a magyar fél lépései nem minősülnek szerződés­szegésnek, hanem követik a nemzetközi jog előírásait, s egyebek mellett nem szol­gálnak alapul a csehszlovák kártérítési követeléseknek. Diplomáciai jegyzékváltás Ezután arról tájékoztatta az Országgyűlést, hogy hét­főn délután a Külügymi­nisztérium diplomáciai jegy­zékben foglalta össze a ma­gyar javaslatokat. Ezt köve­tően még az esti órákban a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság külügyminisztériu­ma jegyzékben ismételte meg korábbi, a kormányfői tanácskozásokon kifejtett álláspontját. Ennek lényege: ragaszkodnak a nagymarosi vízlépcső fölépítéséhez az eredeti koncepcióhoz és csak e föltételek megléte esetén készek a garanciarendszerre vonatkozó megállapodás megkötésére. A jegyzékből megismerhető a csehszlová­kiai oldalon megvalósítandó elterelés, mint ellenlépés. Egy ilyen megoldás a Szi­getközben ökológiai kataszt­rófaveszélyt jelentene. A közös határfolyó egyoldalú elterelése súlyosan sértené nemcsak az államközi szer- I zSdést, hanem a két ország közötti határokra, határvi­zekre, valamint a Dunán való hajózásra vonatkozó egyezményeket, ideértve a párizsi békeszerződést is. Szükségesek tehát a megfe­lelően higgadt diplomáciai lépések. A magyar—osztrák válla­latközi, magánjogi szerződé­sekről Udvari László el­mondta, hogy ezek a nagy­marosi létesítmény építésére, az áramszállításra, és táv­vezeték létesítésére vonat­koznak. E szerződések szo­rosan összefüggnek. A szer­ződésekre az osztrák jog az irányadó, a jogvitákat pedig választott bíróság dönti el. A kártérítési összegek meg­állapítása bizonyítási eljá­rást igényel. Fizetési köte­lezettségeinket várhatóan áramszállítással ellentételez­zük. Kisebb anyagi terheket Berdár Béla, az Ország- gyűlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsá­gának előadója bevezetőben összefoglalta mindazokat a körülményeket, amelyek a témakörben született előző parlamenti döntés óta meg­változtak. Elmondotta: nyil­vánvalóvá vált, hogy a to­vábbépítés esetében az anya­gi terhek éppen a követke­ző két—három kritikus év­ben tetőznének. Az újabban kidolgozott energiakoncepció energetikai szempontból már nem igényli a vízlépcsőt, az építkezés gazdaságosságának megítélése is megkérdőjele­ződött időközben. A tárca a kormány ellen? Z sigmond Attila (Buda­pest, 5. vk.) a nagymarosi gát megépítését ellenző kép­viselők nevében kijelentet­te: egyetértenek a miniszter, elnök és a kormány azon erőfeszítéseivel, amelyek a nagymarosi gát építésének végleges elhagyására és az ökológiai kockázatok mini- málisra csökkentésére irá­nyulnak. Ugyanakkor hangoztatta: megütközéssel fogadták a kormánybiztos jelentésében azt a mondatot, miszerint a kormány döntése egyhangú volt, kivéve a környezetvé­delmi és vízgazdálkodási mi­nisztériumot — mondotta Zsigmond Attila, majd föl­tette a kérdést: „Egy tárca az egész kormány ellen?” ilyen németkülönbség alig­hanem idegen Németh Mik­lós miniszterelnök egységes kormányzásra törekvő el­képzelésétől — folytatta. Az építést ellenző képviselők csoportja nyomatékkai java­solja a szükséges következ­tetések levonását, beleértve az intézményi szerkezetre vonatkozókat és a személyi konzekvenciákat is — mon­dotta. Plusz pénz a nyugdíjasoknak A szociális és egészség- ügyi bizottság, továbbá a terv- és költségvetési bi­zottság együttes javaslata nyomán — a társadalom- biztosítási ellátások 1989. évi egyszeri kiegészítéséről hoztak határozatot a képvi­selők. Az állásfoglalással egyhangúan egyetértett az Országgyűlés. A javaslat egyébként azt tartalmazza, hogy a 6 ezer forint alatti nyugdíjakat, já­rulékokat és nyugdíjszerű ellátásokat 2000 forinttal, a 6 és 7 ezer forint közötti nyugdíjakat, járulékokat és nyugdíjszerű ellátásokat fe­jenként ezer forinttal, az el­ső—második fokozatba tar­tozó 6000 forint feletti rok­kantsági nyugdíjakat 2 ezer forinttal egészítsék ki ebben az évben. Továbbá kapja­Mihail Gorbacsov és George Bush első találkozó­jára idén december 2—3-án kerül sor a Földközi-tenge­ren: a megbeszélések fel­váltva egy szovjet, illetve Az MSZMP megalakulá­sának 33. évfordulója tiszte­letére tudományos emlék­ülést szervezett kedden a Magyar Szocialista Párt Po­litikai Propaganda és Mű­velődési Központja. Az MSZP Villányi úti választá­si centrumában megtartott rendezvényen a résztvevők előadásokat hallgattak meg többek között az MDP fel­oszlatásának és az MSZMP . megalakulásának körülmé­nyeiről, az 1956-os esemé­nyek nemzetközi összefüg­géseiről. A beszámolókban elhang­zott, hogy 1956. október 31- én nem az az MSZMP ala­kult meg, amely november nak fejenként 2—2 ezer fo­rintot a házastársi pótlék­ban részesülők, á 7 ezer fo­rint alatti jövedelempótlék­ban részesülők, valamint a gyesre jogosultak. A csalá­di pótlékban részesülők szá­mára a javaslat gyerme­kenként ezer forintos kiegé­szítést tart indokoltnak, Horváth Ferenc (Somogy m., 10. Vk.) csurgói körzeti Tőállatorvos interpelláció­jában tiltakozott az, ellen, hogy Iharosberényt a mar­cali választókerülethez csa­tolták. Ellenvéleményét 1300 'állampolgár aláírásával tá­masztotta alá. Horváth István belügymi­niszter válaszában egyetér­téséről biztosította az inter­pelláló képviselőt, a válasz­tókerületek kialakításának elveit illetően. Az Ország- gyűlés két héttel korábban döntött arról, hogy felhatal­mazza a> kormányt a válasz­tókerületi határok kijelölé­sére, ugyanakkor az elfoga­dott választójogi -törvény melléklete kimondja: a he­lyi sajátosságokat — példá­ul a közös történelmi múl­tat — mindenütt tekintetbe kell venni. Á képviselő és az Or­szággyűlés a belügyminisz­ter válaszát elfogadta. Már este nyolc óra volt, amikor a képviselők — ala­pos vita után — nagy több­séggel elfogadták a nagyma­rosi munkálatok felfüggesz­tése alatt végzett hazai és nemzetközi jogi, gazdasági, ökológiai, műszaki követ­kezményeket feltáró vizsgá­latokról szóló miniszterta­nácsi beszámolót. Az Országgyűlés arra hív­ta fel a kormányt, hogy te­vékenységét jövőben is az ökológiai szemlélet, a tu­dományos megalapozottság és a nemzeti érdek képvise­letének elsődlegessége hassa át. Az Országgyűlés felhatal­mazta a Minisztertanácsot az 1977-es államközi szerződés módosításának kezdeménye­zésére. (Ez a szerződés a nagymarosi vízlépcsőrend­szer megvalósításáról és üzemeltetéséről szól.) ■ Az Országgyűlés egyetér­tőig tudomásul vette, hogy a kormány a Duna ország­határtól Nagymarosig terje­dő szakaszára komplex re­gionális fejlesztési koncep­ciót és rendezési tervet dol­goz ki. Ezzel a parlament októbe­ri ülésszaka befejezte mun­káját. (MTI) egy amerikai hadihajó fe­délzetén zajlanak majd — jelentette be keddi moszkvai sajtóértekezletén Eduard Se- vardrjadze, szovjet külügy­miniszter. 4-től egészen napjainkig működött. Sajnálatos mó­don ugyanis a Kádár-vezetés nem tudta elkerülni a sztá­linista módszerekhez való részleges visszatérést, s így sorra elhaltak a demokra­tikus pártellenzék és az ér­telmiség reformtörekvései. A múlt hibáiból okulva ezért azt a következtetést kell levonni: csak a több­pártrendszeren alapuló de­mokratikus szocializmus ki­építése akadályozhatja meg, hogy a jövőben ne fordul­hassanak elő a hatalommal való visszaélés különböző formái — állapították meg az előadók. Gorbacsov—Bush csúcstalálkozó Megemlékezés az MSZMP megalakulásának 33. évfordulóján

Next

/
Oldalképek
Tartalom