Somogyi Néplap, 1989. november (45. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

NAPILAP .V- ' O XLV. évfolyam, 259. szám Ara: 4,30 Ft 1989. november 1., szerda Döntés Bős-Nagymarosról Blnöki vonal az MDF-nek Kiírta az Országgyűlés a népszavazást Előrehozták az interpellációkat az Országgyűlés teg­napi lülesén, mert fi parlamenti bizottságok nehezen tudtak Megbirkózni a népszavazással kapcsolatos javas­lataik elbírálásával. Most kapott választ Fenyvesi Henrik somogyi képviselő is, hogy Itöbb pénzt kapnak az üdülő­területek a jövőben. Hosszú vita alapján végül kiírta az Országgyűlés a népszavazást a köztársaságielnök­választás ügyében, mégpedig november 26-ra, űz |SZDSZ többi kérdésével együtt. A T. Ház az állami számvevő- szék tisztségviselőiről Jis 'döntött. A nagy érdeklődéssel várt bős—nagymarosi döntés előtt a kormányfő fel­hatalmazást kért az Országgyűléstől a Csehszlovákiával 1977-ben kötött szerződés módosítására. Az előzetes várakozástól eltérően interpellációk tár­gyalásával folytatta mun­káját tegnap az Országgyű­lés októberi ülésszaka. A napirend megváltoztatására azért volt szükség, mert a plenáris ülés megkezdése előtt — reggel 9 órakor — a terv- és költségvetési, vala­mint a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem tudta befejezni az elő­ző napon elhangzott, a népszavazás elrendeléséhez kapcsolódó módosító indít­ványok megvitatását. Elsőként azokról a koráb­ban benyújtott interpelláci­ókról határozott a plénum, amelyeket jóváhagyás hiá­nyában a testület újratár­gyalásra visszautalt az il- letékes bizottságoknak. Új-gabonaárak A június 27-ei ülésszakon Vass Józsefné (Békés m., 15. vk) a mezőgazdasági ter­mények, az állatok és állati termékek termelői árának emelését indítványozta. Az Országos Ár hivatal elnöké­nek, a kereskedelmi minisz­ternek, az Országgyűlés ke- reskedelmi bizottságának előterjesztését végül is a terv- és költségvetési bizott­ság vizsgálta. Ennek alap­ján az a döntés született, hogy az Országos Árhivatal az. érintett tárcákkal kiala­kított előzetes egyeztetés alapjáp a jövő évi termés­re új gabonaárakat állapí­tott meg. Ez addig érvényes, amíg az. agrártörvényt az Országgyűlés meg nem tár­gyalja. Ennek várható idő­pontja jövő év eleje. A válasszal a képviselő egyetértett, s az Országgyű­lés is elfogadta. A szeptember 26-án kéz dődött ülésszakon Técsv László (Szabolcs-Szatmár m., 19. vk.) interpellált a miniszterelnökhöz annak érdekében, hogy a mezőgaz­dasági ágazatban 1990. janu­ár 1-jétől oldják fel a kere setszabályozást. Az Ország- gyűlés mezőgazdasági bi­zottságának és a minisztéri­umnak a véleménye szerint — ahogyan ez az újabo vá­laszban olvasható — annak, hogy a mezőgazdasági jöve­delmek elmaradtak a többi ágazatétól, nem a kereset- szabályozás az oka. Ha azonban indokolt a mező- gazdaság kiemelése a kere­setszabályozásból, ez csak a vállalkozási nyereségadóról szóló törvény módosításakor válik lehetségessé. Az interpelláló képviselő a választ kizárólag azzal a megkötéssel fogadta el, hogy a mezőgazdasági kereset- szabályozás megszűnése ke­rüljön be az adótörvény-ter­vezetbe. A választ az Or­szággyűlés elutasította. Bozsó Jánosné (Tolna m., 7. vk.) és Debreczeni József (Bács-Kiskun m., 3. vk.) a szeptemberi ülésszakon Kár­páti Ferenc honvédelmi mi­niszterhez interpelláltak a megüresedett vagy részben kihasznált, illetve a szovjet csapatok által kiürített kecs­keméti laktanyák hasznosí­tása érdekében. Az interpel­lációkra az a válasz szüle­tett, hogy a laktanyák hasz­nosítására a kormány által felállított tárcaközi bizott­ság tesz konkrét javaslatot, ennek kialakítása a napok­ban várható. Az interpellá­ciókat tárgyaló honvédelmi bizottság megítélése sze­rint egyébként ez a kérdés­kör nem parlamenti, hanem kormányzati és helyi intéz­kedéseket igényel. Mindezekre tekintettel Horváth Lajos azt javasolta Bozsó Jánosnénak és az Or­szággyűlésnek, hogy értsen egyet a bizottság jelentésé­vel, illetve a plénum a kor­mány döntésétől függően ha­tározzon arról: a további vizsgálattal melyik bizottsá­got bízza meg. A javaslattal a képviselőnő egyetértett. A másik interpelláló, Debre­czeni ilózsef viszont ezt nem tehette, hiszen a téma tár­gyalásakor nem volt a te­remben. Módosítják a családjogi törvényt Árvái Lászlóné Heves m., l. vk.) a családjogi törvény módosítása tárgyában in­terpellált az igazságügy-mi­niszterhez. A Családvédő Bi­zottság egyik tagjaként arra kérte a parlamentet, hogy újból módosítsa az 1986-ban hozott családjogi törvényt, ugyanis annak több pontját az élet nem igazolta. A kép­viselőnő példaként említet­te, hogy a törvény kedvezőt­len hatásaként drasztikusán csökkent az örökbefogadott gyermekek száma. Kulcsár Kálmán igazság­ügy-miniszter válaszában elmondta: a kormány hama­rosan beterjeszti a módosí­tó javaslatot az Országgyű­lés elé, így ezt a Ház még az idén megvitathatja. A miniszter válaszát az in­terpelláló képviselő is és az Országgyűlés is elfogadta Több pénz az üdülőkörzeteknek Fenyvesi Henrik (Somogy m. , 7. vk.) a pénzügyminisz­terhez interpellált a íizető- vendéglátásról .szóló minisz­tertanácsi, illetve pénzügy- miniszteri rendelet módo­sítása tárgyában. Elmon­dotta, hogy az üdülőkörze­tekben, a Balaton környé­kén az állandó lakosságra méretezett költségvetésből nem tudják a vendéglátás­hoz szükséges infrastruktú­rát kialakítani. Véleménye szerint a Balatonnál terme­lődő jövedelmek jóval na- gyobb részét kellene a tér­ség fejlesztésére fordítani. A jelenlegi jogszabály azon­ban ezt nem teszi lehetővé. Békési László pénzügymi­niszter elmondotta, hogy a kormány több területen ter­vez változtatást. így ennek eredményeként az idén a gyógy- és üdülőhelyi díjak­ból 400 millió forint bévé télhez kívánják juttatni a kiemelt üdülőkörzeteket. Jövőre pedig minden egyes forint gyógy- és üdülőhelyi díjhoz két forint állami tá­mogatást adnak, s az ebből származó fejlesztési forrás elérheti a másfél milliárd forintot. 1991-ben a pénzügyi kor­mányzat törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a helyi adóztatás rendszeréről. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok fognak dön­teni a lakás-, a telekadó-, a településfejlesztési hozzájá­rulás mértékéről és felhasz­nálásáról. A képviselő és az Ország- gyűlés a pénzügyminiszter válaszát elfogadta. 1991-től változik a boradó Tornai Endre (Veszprém m., 11. vk.) a szeptemberi ülésszakon Békési László pénzügyminiszterhez inter­pellált annak érdekében, hogy a lakossági borforgal­mi adót 1990-re szüntessék meg. A terv- és költségve­tési bizottság részletes vita után a következő döntést hozta: „1990-ben a jelenlegi adónemek fenntartása indo­kolt, mert ha a mai adó- szerkezetből a . borforgalmi adó ellentételezés nélkül ki­esne, úgy a bort értékesítő mezőgazdasági kistermelők — évi 2 millió forint árbe­vételig — lényegében adó nélkülivé válnának. Ezért az 1990-es év egyfajta kény­szerpálya marad, mert a jelenlegi költségvetési hely­zetben az így kieső évi mintegy 210 millió forint tanácsi bevétel pótlását az érintett tanácsok nem tud­nák kompenzálni. 1991. ja­nuár 1-jétől életbe lép az új adózási rendszer — a he­lyi adók rendszere —. és ennek megfelelően rendez­hető a borforgalmi adó kér­dése is”. Az interpelláló képviselő — aki a bizottsági döntés­sel a testület ülésén egyet­értett — most kijelentette1 a választ csak megjegyzéssel fogadja el. Konkrét ígéretet kért arra: a borforgalmi adó 1990-ben szűnjön meg, ugyanis gz az 1989-es év adója. Az Országgyűlés a bizottság jelentését fDgadta el. Papp Elemér (Zala m„ 4. vk.), a gyermek és ifjúsági üdültetés preferálása tárgyá­ban interpellált a pénzügy- miniszterhez. Megdöbbenve értesültem róla — mondotta —, hogy a költségvetési kon­cepcióban a körzeti, területi feladatok között nem prefe­rált a gyermek- és ifjúsági üdültetés. Az önkormányza­toknak nincs elegendő pén­zük ennek finanszírozására. Akármennyire rossz az or­szág anyagi helyzete, mind­ez megengedhetetlen. Békési László pénzügymi­niszter válaszában hangsú­lyozta, hogy az 1990-es költ­ségvetés jóváhagyása előtt hiba lenne a kormány ré­széről elígérkezni egyes részletkérdésekben. Az 1990- es költségvetés most készül, s ebben szó sincs arról, hogy elvonnák a támogatást a gyermek- és ifjúsági üdül­tetéstől. Az viszont igaz — ismerte el —, hogy az ál­lamháztartás nehézségei miatt várhatóan nem nőhet e preferencia összege. A képviselő és az Országgyű­lés egyaránt elfogadta a vá­laszt. Szüntessék meg a valutacsekket Szigethy Dezső (Győr- Sopron m., 14. vk.) a lakos­sági valutacsekk mielőbbi (Folytatás a 2. oldalon.) Ülést tartott a megyei tanács Átadták a Tegyünk többét Somogyért! kitüntetéseket — Megalakították a választási bizottságot -v- Helyet kapnak az új pártok — Az ifjúság helyzete Somogybán Tegnap ülést tartott a me­gyei tanács. A testület ülé­sén dr. Gyenesei István ta­nácselnök adta át a Tegyünk többet Somogyért! kitünteté­seket. Ebben a kitüntetés­ben részesült Bártfai Imre nyugdíjas tsz-elnök, Boda Já­nos, a siófoki tsz elnöke, Csó- szár József, az öreglaki Álla­mi Gazdaság igazgatója, dr. Halasy Miklós nagykátai gyermekorvos, a bábonyme- gyeri Rudnay Gyula alkotóház megalapításának szorgalma­zója, Kiss Pál, a barcsi Uni- tech Ipari Kisszövetkezet el­nöke, dr. Körtési Endre nyugdíjas . OTP-igazgatóhe- lyettes, Kuszinger Rudolf, a Mészöv titkárhelyettese, Mi- nárovics János, a Belügymi­nisztérium Tűzoltóság Or­szágos Parancsnokságának nyugdíjasa, dr. Orbán Ist­ván, a Gyivi igazgatója, Pat- varos Tibor, a Dél-dunántú­li Vízgazdálkodási Társulá­sok Egyesülésének igazgató­ja, Pásztohy András szent- gáloskéri tsz-elnök, ország- gyűlési képviselő, Rónai Jó­zsef, Nagyberki község elöl­járója, Szakáig Béla, a csur­gói Faktor igazgatója, dr. Szántó Gergely pénzügymi­nisztériumi főtanácsos. Tí­már Imre, a Budapesti Ta­nítóképző Főiskola tanára, dr. Zádor Mihály, a Buda­pesti Műszaki Egyetem Épí­tészettörténeti és Elméleti Intézetének vezetője, vala­mint a Somogy Áruház Már­cius 8. szocialista brigádja, a Somogy Táncegyüttes. Posztumus kapta meg ezt a kitüntetést Lajta Kálmán, a Magyar Rádió irodalmi osztályának közelmúltban elhunyt vezetője. (Folytatás a 3. oldalon) Hisz ön a politikai fair play-ben? Beszélgetés Tölgyessy Péter SZDSZ-ügyrivővel Parlamenti tudósítónk je­lenti. „Fontos, hogy minden új­ságban legyen benne a ne­ved. írják le minél többször Bállá Éva... A délutáni sajtótájékoztatón címerügy­ben fogalmazz úgy... A felszólalásod tévéközvetíté­se hatásos volt. Igazi SZDSZ-es felszólalás, ke­mény és szakszerű ...” Mint menedzser kedvenc sztárját, Tölgyessy Péter, ar SZDSZ újjáválasztott ügy­vivője és kulcsembere úgy szuggerálta a szünetben zsarnoki szeretettel szövet­ségük egyetlen parlamenti képviselőjét... A közelmúlt, parlamenti tudósításaiban többen is véleményt mond­tak az SZDSZ gyakran szél­sőséges és a komprom1 sszu- mot elutasító alapállásáról, vagy az aláírásgyűjtő akció­juk nyomán támadt dilem­mákról. Hallgattassák most meg a másik fél is ... — A köztársaságielnök-vá- lasztás ügyében milyen dön­téssel lenne elégedett az SZDSZ? — Ki kell írni a népsza­vazást — mondta Tölgyessy Péter —, az elnökválasztást azonban nem szabad kiírni, amíg a nép nein döntött. A kormánynak van egy másik, a címerügyre vonatkozó népszavazási javaslata. Sze­rintünk az észszerűség és a takarékosság azt diktálja, hogy a két kérdésben együtt legyen a népszavazás. Azt a javaslatot, hogx a választás lehetőségét eldöntő népsza­vazást és magát a köztársa- ságielnök-választást f össze­kapcsolják, veszélyesnek tartom. Ez esetben elkezdőd­ne á választási kampány, hiábavaló volt. A pártok te­mérdek energiája fecsérlőd- ne így el. Látni kell azt is, hogy a kampány az állam­polgárt is befolyásolná. Hi­szen aki hetek óta csak az elnökválasztásról hall, nehe­zebben voksol úgy, hogy ne legyen választás. — Az SZDSZ e kérdé­sekben is kevés készséget mutat a kompromisszumra... — Mi igazi demokráciát szeretnénk, és nem érjük be lapos félmegáldásokkal. — Talán ön is egyetért abban, hogy az országnak, fontos lenne a belpolitikai helyzet mielőbbi konszoli­dálódása. Nem késleltetik-e ezt a letisztulást az SZDSZ aláírásgyűjtési kampányá­hoz hasonló akciók? — Nenv olyan könnyű ám százezer aláírást összegyűj­teni. Az SZDSZ képes volt erre, s főként azért, mert a tömegek egyetértésével ta­lálkozott. Azon lehet vitat­(Folytatás. a 3. oldalon.) Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási mi­niszter és Glatz Ferenc művelődésügyi miniszter az ülés­teremben

Next

/
Oldalképek
Tartalom