Somogyi Néplap, 1989. október (45. évfolyam, 232-258. szám)

1989-10-02 / 232. szám

Somogyi Néplap _________________________________________________________________________________________________________________________________^ \ i n \ * *______________________________________________ N APILAP XLV. évfolyam, 232. szám Ara: 4,30 Ft % ---- 1989. október 2., hétfő H árompárti kezdeményezés Befejeződött a szakértői konferencia Eredményes munkát vég­zett az atomfegyverrel nem rendelkező országok össze­fogását szorgalmazó három- párti kezdeményezés buda­pesti szakértői konferenciája — ezt hangsúlyozták szom­baton a kezdeményező szer­vezetek, az MSZMP, a Finn Szociáldemokrata Párt és az Olasz Szocialista Párt ve­zető tisztségviselői a talál­kozó befejeztével tartott saj­tótájékoztatójukon, amelyen jelen voltak a tanácskozás­ra meghívott magyar ellen­zéki pártok s a finn, olasz, NSZK-beli és lengyel politi­kai szervezetek képviselői is. Elmondták, hogy az érte­kezleten a delegátusok az európai országok szorosabb gazdasági és politikai együttműködéséről, a hagyo­mányos fegyverzet csökken­téséről1, az ilyen kérdéssel foglalkozó bécsi leszerelési találkozóról, az atomfegyve­rek továbbterjesztésének megakadályozásáról folytat­tak véleménycserét. S beje­lentették, hogy a Finn Szo­ciáldemokrata Párt meghí­vására 1990 tavaszán meg­rendezik a háromoldalú kezdeményezés negyedik konferenciáját, amelyre a szervezők meghívták a bu­dapesti értkezleten is kép­viselt pártokat és szerveze­teket. Kalevi Sorsának, a finn parlament elnökének, a kez­deményezés egyik szülőaty­jának értékelése szerint a találkozót nyílt vita jelle­mezte, amelyen a vélemé­nyek nem voltak tömbhöz (Folytatás a 2. oldalon.) A nyitva tartás dilemmái MIMDEHT AZ ELADÓÉRT? TANUL A TANÁCS Egyik barátom — nem pedagógus és nem diploma­ta — mesélte, hogy akár­merre járt a világban, min­denhol beszéltek magyarul. Honoluluban az eladóhölgy palócos akcentussal kérdezte meg tőlük: mivel szolgálha­tok? Ismereteim szerint azok­ban a honi intézményekben, amelyekben rendszeresen fogadnak külföldi — zöm­mel német anyanyelvű — ügyfeleket, vajmi kevés az Ausztriából, az NSZK-ból vagy Svájcból hozzánk emigrált dolgozók száma, a hazai nvelvoktatás eredmé­nyei pedig széles körben is­mertek Boglárlellén is sok kül­földi fordul meg különböző ügyekben Szabó József tanácselnök elmondta, hogy bár van né­hány idegen nyelvet — fran­ciát, németet, olaszt — be­szélő dolgozójuk, október elejétől német nyelvtanfo­lyamot indítanak „városhá­zán" belül. Ezen kötelező részt venniük mindazoknak, akik olyan munkaterületen dolgoznak, ahol gyakori a külföldi ügyfél. (Süli) \ ' Diószüret Európa legnagyobb dióül­tetvényén, Pusztaszentgyör- gyön megkezdődött a szüret. A bogiári kombinát kerüle­tében jártak munkatársaink — beszámolójuk a 3. oldalon olvasható. A Dél-dunántúli Tüzép által üzemeltetett Fészek Aruház nyitvatartási ideje megváltozott — olvasható volt ez lapunkban, ám aztán nem is egyszer-kétszer csön­gött a telefon is. Hogyan is vagyunk ezzel a nyitvatar- } tási idővel? Utánanéztünk. A kaposvári állami és áfész kereske- | delmi egységek nyitvatartási idejüket igyekeznek az ál- j talánosan meghatározott 8—16 óra időtartamára szoríta- j ni. Tehát, aki vásárlási szándékával 17 óra után kíván élni, ne nagyon akarja — legalábbis itt, Kaposváron. A városi tanács termelésellátás-felügyeleti osztálya részéről Pojtner Agnes elmondta, hogy jelenleg még az érvényes jogszabály az 5/85-ös, mely kimondja a heti 42 órás nyitva tartási kötelezettséget. A KPVDSZ törekvése pedig a heti 40 órás munkaidő kiharcolása a kereskede­lemben. Ebbe az irányba lépett az áfész: bejelentette ke­reskedelmi egységeinek rövidítettebb nyitva tartását. Ezt a bejelentést a termelésellátás-felügyeleti osztály még nem hagyta jóvá. A Fészek Áruházban megtudtuk, hogy a külső tele­pet a korai sötétedés miatt nem tarthatják tovább nyit­va. Egyébként is — úgymond — a szombati bevásárlási nap azért van, hogy a dolgozók szabadnapjukon tudják elvégezni vásárlásaikat. Minden egyéb érdeklődésnél vissza-visszacsengett az a kitétel, ami szerint a kereskedelemben dolgozók is tel­jes jogú állampolgárok, rájuk is vonatkozik a munka­idő, nekik is jár a szabadnap. Ez természetes! Az azon­ban kevésbé, hogy kevéssé fontos az, hogy a vevő mikor tud bejönni az üzletbe. így aztán a nyugdíjasokat, a nem dolgozókat, a szabadidejüket töltőket kivéve a nyitva­tartási időben óhatatlanul csökken a forgalom. Amennyiben a kereskedelem nem változtat jelenlegi stratégiáján, kénytelen lesz lemondani egyre csökkenő bevételeiről is. Az a bizonyos 5 85-ös rendelet ugyanis a minimális j nyitvatartási időt szabja meg heti 42 órában. Az azon j túli nyitva tartást a haszonkulcs és a vásárlók megelé- j gedése honorálja. (Mészáros) ; Kongresszusi konzultáció az MSZMP KB székhazában Az MSZMP közelgő kong­resszusának előkészületeként szombaton, a Központi Bi­zottság székházában konzul­tációs megbeszélésre került sor. Az eszmecsere résztve­vői, közöttük a küldöttcso­portok vezetői, valamint az előkészítő munkacsoportok megbízott szóvivői egészna­pos vitában egyeztették el­képzeléseiket. Ennek során kialakították előzetes állás­pontjukat a kongresszus megszervezésével, működé­sével és a várható nagyobb vitát kiváltó ügyrendi kér­désekkel kapcsolatban. Jóindulat és együttműködési szándék A Kisgazdapárt Kaposváron Programadó ülés a megyeházán A Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt Somogy Megyei Szervezete „programadó és toborzó nagygyűlésre” hívta szomba­ton a megye kisgazdáit, ér­telmiségét, iparosait és ke­reskedőit, a megye vala­mennyi polgárát, akik egyetértenek a párt célkitű­zéseivel. A megyei tanács székhá­zának földszinti termében a kisgazdák ismert jelmonda­ta: „Bort, búzát, békessé­get!” volt olvasható az el­nökségi asztal felett. Az asz­talon bor és- gyümölcs kö­zött egy terítő volt látható, amelyre ezt hímezték: „Ha­zánk környezetállapotáért". A mintegy 80 érdeklődőt Gerbovits Jenő, a kisgazda- párt megyei elnöke köszön­tötte hangsúlyozva, hogy történelmi jelentőségű a négy nehéz évtized után, ez az összejövetel. Jelzésérté­kű, hogy a megyei tanács székházában kerülhetett rá a sor. Arra buzdította a je­lenlevőket, hogy a „nagy magyar ingoványon” közösen tapossák ki azt az ösvényt, amelyen haladni kell. .Hogy merre is vezet ez az ösvény, arról a gyűlés két előadója, Vörös Vince, a Kisgazdapárt és Paraszt- szövetség országos elnöke, Nagy Ferenc elnökhelyettes mintegy másfél órán át be­szélt. Mindketten igen nagy teret szenteltek a múltnak, bírálva a hatalom 40 év alatt elkövetett hibáit, em­lékeztetve a Kisgazdapárt koalíciós időkben deklarált (de meg nem valósíthatott! célkitűzéseire, alapelveire, amelyek — úgymond — mindmáig nem változtak lényegüket tekintve. Ezek: a keresztény hit, a magán- tulajdon szentsége és a pol­gári demokrácia. Ezekre éjiül ma is a mintegy — Vörös Vince szerint — 60' oldalas pártprogram, amely­nek rövid ismertetésére is vállalkozott az elnök. (Folytatás a 3. oldalon.) Kaposvár fentről A Heli-Coop helikopteréből Kivételes lehetőséget kap­tunk tegnap, a szép őszi vasárnap délelőtt a Heli- Coop vállalattól. A Magyar- országon használt legkor­szerűbb MD—500—E típusú gépükkel fentről is megnéz­hettük, hogy milyen Kapos­vár panorámája. A tizenhat somogyi mezőgazdasági üze­met és a MÉH Repülőgépes Szolgálatát magába foglaló cég ezentúl rendszeresen szervez sétarepüléseket a megyeszékhely, illetve a Balaton fölött. E korszerű, még a viharos szélben is biztonságosan kormányoz­ható géppel, gazdasági mun­kákat is vállalnak. Szerintük a repülés nem olcsó mulatság, de minde­nért kárpótol. Fotóriporte­rünk a 3. oldalon ad to­vábbi ízelítőt abból;. hogy milyen látvány tárul az ér­deklődők elé. Esküt fettek a katonák Koszorúk Kossnth szobránál A honvédelmi hét ese­ménysorozata gazdag prog­rammal folytatódott a hét­végén Nagyatádon. A lakta­nyát többszáz kisiskolás lá­togatta meg, ahol a katonák babgulyással is megkínálták őket. Katonai tiszteletadással koszorúzták meg a Kossuth Lajos utcában Kossuth La­jos szobrát. Szombaton dél­előtt több ezer érdeklődő, hozzátartozó jelenlétében a Szabadság parkban ünne­pélyes katonai esküt tettek az egy hónappal ezelőtt be­vonult újoncok. Ezúttal első alkalommal hangzott el a sorkatonák új esküjének szövege. (Tudósításunk a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom