Somogyi Néplap, 1989. szeptember (45. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-01 / 206. szám

XLV. évfolyam, 206. szám Ára: 4,30 Ft 1989. szeptember 1., péntek Mára összehívták az MSZMP Központi Bizottságát A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Intéző Bizottsága szeptember 1-jére összehívta a Központi Bizottság ülését. A testület javasolja, hogy p Központi Bizottság hallgasson meg tájé­koztatót a háromoldalú politikai egyeztétő tárgya­lások eddigi tapasztalatairól, az ott képviselendő álláspontokról. A Központi Bizottság e napirend keretében megvitatja a békés politikai átmenet jogi kereteit jelentő törvénytervezeteket, így az al­kotmánymódosításról, a pártok működéséről és gazdálkodásáról, valamint az országgyűlési kép­viselők választásáról szóló javaslatokat. A testület tájékoztatót hallgat meg az október 6-án kezdődő pártkongresszus előkészítéséről js. Horn Gyula az NDK-ba látogatott SOMOGYI NYÁRI AKADÉMIA Nem látszatintézkedések kellenek Gazdaságunk mint a brontoszaurusz... Horn Gyula külügymi­niszter az NDK kormányá­nak kezdeményezésére csü­törtökön látogatást tett Ber­linben'. Megbeszélést folyta­tott Oskar Fischer külügy­miniszterrel és Günter Mit­taggal, a NSZEP Politikai Bizottságának tagjával, a KB titkárával. Megérkeztek a versenyzők a ma reggel kezdődő kapos­vári díjlovagló-versenyre. Hajnalban már itt volt Hol- ger Münstermann Flair ne­vű lovával. Ránézett az ázott pályára, s nyugodtan legyintett: ettől még lehet versenyezni. Hasonló a vé­leménye Kövy Andrásnak is, aki megsúgta, hogy itt az NDK „nemzeti büszkesége”, Abenwind, a fekete fede­zőmén, s a versenyen is in­dulnak vele. Az árát nehéz volna megmondani. Tény azonban, hogy az itt levő lovak között van olyan ame­lyet nyolcszázezer márkás árfolyamon jegyeznek — ezt Komjáthy György je­gyezte meg. Dallos Gyulá­nak, a legsikeresebb magyar díjlovaglónak a pacija, Dru- kit most az NSZK egyik ver­senyzőjével indul. Dallos alighanem ennek a lónak is szurkol, mert ez a sport az ember és az állat összhang­ján alapszik. Trudy van Derwelden a készülődés közepette állítot­A berlini látogatás szer­vesen illeszkedik a magyar diplomácia folyamatos erő­feszítéseibe, melyek azt cé­lozzák, hogy az érintett fe­leket kielégítő megoldást nyerjen a hazánkban tartóz­kodó és az NSZK-ba áttele­pülni szándékozó NDK-ál- lampolgárok ügye. ta: hogy remek pálya a ka­posvári. Az ő véleménye a továbbiak miatt is fontos. Ugyanis változik a mene­dzser, a jövőben nem a Na­shua patronálja a verseny- sorozatot. Vannak újabb je­lentkezők, de erről a rende­zők egyelőre nem akarnak nyilatkozni. A lényeg, hogy Kaposvárra továbbra is szá­mítanak. A verseny ma reg­gel nyolc órakor kezdődik a Szent György-díjjal, immár másodszor Kaposváron, a világ legjobbjaival, s némi meglepetéssel: a nyugdíja­soknak, a kisgyermekeknek és a diákoknak nem kell be­lépőjegyet váltaniuk. Lesz tombola is, amin... De ez legyen meglepetés! A versenyek szünetében csikósbemutatót láthatunk, hallgathatunk tűzoítozene- kari koncertet és nézhetünk tűzoltási bemutatót is. Affé­le ráadásként. Mindemellett külön szurkolunk Kövy And­rásnak és Komjáthy György­nek, a somogyi színekben in­dulóknak. (Nagy) Ülést tartott a kormány A Minisztertanács csütör­töki ülésén politikai konzul­tációt folytatott időszerű bel­politikai kérdésekről. A kor­mány előterjesztést hallga­tott meg a menekültté nyil­vánítási eljárásról és a me­nekültek jogállásáról. Java­solta az Elnöki Tanácsnak a menekültek jogállásáról szó­ló törvényerejű rendelet megalkotását. A Minisztertanács áttekin­tette a tölgyerdők tömeges elhalásából származó kár csökkentésének lehetősége­it. (A szóvivői tájékoztatót lapunk 2. oldalán közöljük.) A berlini tárgyalásokon kifejtett NDK-áldóspontra válaszul Horn Gyula hang­súlyozta, hogy a magyar kor­mány változatlanul a két német állam megállapodásá­tól várja azügy rendezését. A magyar külügyminisz­ter egyúttal aláhúzta: ma­gyar részről csak olyan meg­oldási módozatokban va­gyunk hajlandók részt ven­ni,^amelyek összhangban áll­nak a Magyar Népköztársa­ság emberi jogi nemzetközi kötelezettségeivel és huma­nitárius politikai gyakorla­tával. A fentiek szellemében Horn Gyula az NDK-féllel ismertette azokat a tervezett konkrét magyar lépéseket, amelyek az ügy mielőbbi megoldásához vezethetnek. A Himnusz' eléneklésével kezdődött meg tegnap dél­után a Hazafias Népfront Kaposvári Bizottságának küldöttértekezlete, amelyet a népfront közelgő IX. kong­resszusára készülve tartottak meg1. Dr. Kanyar József, a városi népfrontbizottság el­nöke népes tanácskozást kö­szönthetett, hiszen a mozga­lom kaposvári székházának nagyterme zsúfolásig megtelt a legkülönbözőbb életkorú küldöttekkel, nőkkel és fér­fiakkal egyaránt. Dr. Ka­nyar József emlékeztetett a mozgalomnak a VIII. nép­frontkongresszust követő te­vékenységére: kiemelte, hogy ez a mozgalom figyelmezte­tett elsők között az ország válságára és vállalta föl a reformgondolatot. A nép­frontra ezután is szükség lesz, mondotta többek kö­zött. Ezt a megállapítást alátá­masztotta Baracskai Zoltán- nénak, a népfront városi bi­zottsága titkárának beszá­molója, amely egyrészt fel­ölelte az elmúlt öt évben végzett munkát, másrészt — és ebben volt az igazán so­kak által dicsért érdeme — A magyar gazdaság olyan, mint a brontoszaurusz, amely a kihalásra ítéltetett. A törzsfejlődés elhajlása a gazdaságirányításunk. Ilyen és ehhez hasonló vélemé­nyeket hallottunk tegnap a Somogyi Nyári Akadémia rendezvénysorozatán. Ka­posváron tegnap délelőtt két­napos előadássorozat kezdő­dött A társasági törvény ha­tása a vállalatok irányítá­sára és működésére címmel a Szervezési és Vezetés) Tu­dományos Társaság So­mogy Megyei Szervezetének rendezésében. A Technika Házába eljöttek mindazok, akik szívügyüknek tekintik a valós piacgazdálkodás megteremtésének szükséges­ségét. Dr. Polonkai János, a Szervezési és Vezetési Tudo­mányos Társaság főtitkára megnyitójában egyebek kö­zött arról beszélt, hogy vég­re tisztázni kellene a tulaj­donviszonyokat, pénzügyi politikánkatr ezen belül is a kamatpolitikát, valamint a vegyes vállalatok helyzetét A mostani bizonytalanság nem kedvez a vegyes válla­latoknak, mert a tőkebefek­tetéshez törvényes garanciák jól érzékeltette a mozgalom tettekre ösztönző és a kü­lönböző érdekeket egyesítő lehetőségeit. Arra is kitért, hogyan használták ki eze­ket, illetve gyakran miért nem találkoztak a különfé­le törekvések. Egy biztos: Kaposváron a lelkes embe­rek sokat tettek környeze­tükért, a városért. Az érté­kelés szerint a népfront most nagyobb önállóságát kihasználva, az eddiginél is többet tehet a közösségért, felvállalva minden olyan tö­rekvést, amelyhez összefo­gásra van szükség, és az em­berek jobb közérzetét szol­gálja. Köszönetét mondott mindazoknak, akik fáradtsá­got nem ismerve vállalták a munkát, név szerint is említve dr. Kanyar Józsefet, a városi bizottság leköszönő elnökét, aki több évtizedes tevékenységével nagymér­tékben hozzájárult a város népfrontmozgalmának ered­ményességéhez. A hozzászólók több témát érintettek, bizonyítva: való­ban sok a tennivaló. Éppen ezért egy kicsit költői volt már az egyik hozzászóló kér­dése: szükség van-e a nép­frontra, alakuljon-e párttá? is kellenek. Igaz, hogy Ma­gyarországon több vegyes vállalat is működik már, de sovány a befektetett tőke. Ami van, az is az idegenfor­galomban jelent meg. Wortmann György, a. Ipari Minisztérium főosz­tályvezetője volt az, aki a törzsfejlődés elhajlásának minősítette a gazdasági rend­szerünket. Érveket és ténye­ket sorolt, ö is arról szólt, hogy a tőkét csak akkor le­het megmozgatni, ha van bizalom. Nálunk viszont egyelőre csak beszélnek a bizalomerősítésről, de nincs meg a törvény szabta hátte­re. Ne csak a külföldi tőke felé kacsingassunk! Itthon is van jelentős magántőke. Csakhogy ez sem mozdul, il­letve ha befektetik, akkor különböző álcázott formá­kat ölt. Van olyan 137 mil­lió forint alaptőkéjű kisszö­vetkezet, amelyet egyetlen család hozott létre, mert így biztonságosabbnak látszott. Dr. Angyal Adám, a Ganz- Danubius Hajó- és Darugyár vezérigazgatója példaként azt is elmondta, hogy „feke­tén” van már a Balaton- parton sok milliót forgalma­zó magánpénzváltó is. Ész­re kellene vennünk végre, hogy igény van a társada­lomban a jól prosperáló ma­gáncégekre, amelyek törvé­nyesen adóznak, s ebből az állam is részesül. Most ott A választ is megadta: szük­ség van erre a mozgalomra, különösen vidéken, és min­denképpen el kell kerülni, hogy valaha is párttá ala­kuljon, hiszen ez az a keret, amelyben világnézetre, párt­ra való tekintet nélkül együtt lehet tevékenykedni a nemzetért. A tegnapi ülésen megvá­lasztották az új vezetőséget és a megyegyűlésre a kül­dötteket. Valaki kifogásolta, hogy a városi bizottságba je­lölt 46 személy közül mind­össze 12 olyan, aki nem tag­ja az MSZMP-mek. — Ennek az az oka — mondta egy másik felszólaló —, hogy ke­rületükben ők végezték a legtöbb munkát. Ne az le­gyen a mérvadó, ki milyen pártnak a tágja, hanem mit tesz a közösségért — fűzte hozzá. A küldöttek végül megvá­lasztották a 46 tagú városi népfrontbizottságot és annak titkárává Baracskai Zoltán' nét. A tegnapi ülésen Kivá­ló Társadalmi Munkáért ki­tüntetéssel ismerték el azok­nak a tevékenységét, akik a legtöbbet tették a mozgalom keretében a városért. Sz. N. tartunk, hogy szemet hu­nyunk az ilyen jelenségek fölött, s lemondunk az álla­mi kassza gyarapításáról — mondta az előadó. — A tu­lajdonviszonyokat nem úg/ kell meghatározni, hogy rá­mutatunk valakire, „holnap­tól te vagy a kezelő", mert ennek kevés értelme van. Ami nem kell az államnak, azt el kell adni, s hagyni kell a vállalkozókat Az állam részéről akkor a legjobb" a gazdaságba való beavatkozás, ha hagyja dol­gozni a vállalkozókat. Az állam korábban meg­mondta, mit kell csinálni, s a gazdasági szervek azt csi­nálták. A vállalkozási rend­szer valami egészen más. „Ha az államnak különleges jogokat adunk a gazdasági­ban, akkor elrontjuk a gaz­daságot !” Szerinte nem esélyegyenlőségről, hanem jogegyenlőségről kellene be­szélnünk. Ami ma van, sze­rinte egy hatalmi struktúra átmentése, s ez semmi jóhoz nem vezet. Dr. Angyal Ádám használ­ta a brontoszaurusz kifeje­zést is. Vagyis kihalásra ítél­tetett eddigi gazdasági rend­szerünk, de még mindig nem vagyunk bizonyosak abban — mondta —, hogy mi kö­vetkezik utána. Vagy azt sem tudjuk, hogy minek kel­lene következnie? Radikális lépésre már van példa. A Miniszterta­nács július 25-i határozatát az előadó II. József utolsó döntéséhez hasonlította. Az uralkodó halálos ágyán egy tollvonással érvénytelenítet­te korábbi döntéseit. Né­meth Miklós miniszterelnök egy aláírással érvénytelení­tette mindazokat a jogsza­bályokat, amelyeket a Mi­nisztertanácsnál kisebb jog­körű szervezetek hoztak s amelyek a gazdasági mun­kát nehezítették. Sok hason­lóképpen radikális intézkedésre lenne még szükség, hogy végre nálunk is legyen piac- gazdálkodás — ne csak szó­ban, hanem a valóságban is. A délutáni tanácskozáson szót kért Kelényi Gábor, a Magyar Gazdasági Kamara főtitkárhelyettese, dr. Szabó Lajos, az Április 4. Gépipa­ri Művek vezérigazgatója, Salamon Ferenc, az Invest Center igazgatója, Gál Ist­ván, a Békésterv igazgatója és dr. Csima Ferenc, a szen­nai termelőszövetkezet elnö­ke is. Ma délelőtt újabb elő­adások hangzanak el, majd vitával zárul a tanácskozás. Nagy Jenő MEGJÖTTEK A LOVASOK Ma kezdődik a világkupa Az eső nem lehet akadály DÖNTSENEK A TETTEK! Küldöttértekezlet q kaposvári népfrontnál

Next

/
Oldalképek
Tartalom