Somogyi Néplap, 1989. augusztus (45. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-01 / 179. szám

2 Somogyi Néplap 1989. augusztus 1., kedd Megtaláltuk a barguzini sírban Sajtótájékoztató a Petőfi-oxpedíció útjáról Miniszter­helyettesi kinevezések A Minisztertanács augusz­tus 1-jei hatállyal Doros Bé­lát közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszterhelyet­tessé, Farkas Istvánt pénz­ügyminiszter-helyettessé, Klálnoki Kis Sándort közle­kedési, hírközlési és építés­ügyi miniszterhelyettessé ki­nevezte. Az újonnan kinevezettek Medgyessy Péter miniszter­elnök-helyettes előtt hivatali esküt tettek. Történelem jelenidőben (Folytatás az 1. oldalról) a kötet címe Esély Gorba- csovnakl? A tanulmánykö­tetben cseh, lengyel, német, magyar szerzők vallanak az átalakulásról. Tóth Tibor előadásában elemezte az 1917—I9-es szovjet folyama­tokat, majd részletesen szólt az 1956-os nemzeti felkelés tanulságairól és megállapí­totta: a magyar társadalmat a kisebb-nagyobb felületi mozgások ellenére szinte napjainkig a dermedtség egyensúlya jellemzi. Ezután kifejtette azt a meggyőződé­sét, miszerint csakis a tel­jes polgári demokratikus át­alakulás lehet a magyar ki­út. A társadalom a tényleges polgárosodással közép-euró­pai jellegét európaira változ­tathatja. A fiatal történelemkutatók tanácskozása ma folytatódik Balatonfenyves alsón, a So­mogy megyei ifjúsági szer­vezet táborában. Horányi Barna Tiltakoznak a parasztok Az Üjvidék melletti Gra- dinovcin nagygyűlést tartot­tak öt vajdasági falu pa­rasztgazdái és felhívással fordultak az ország mező- gazdasági dolgozóihoz, hogy augusztus 28-án Belgrádban országos összejövetelen til­takozzanak az Ante Marko- vics vezette jugoszláv kor­mány agrárpolitikája ellen. Javasolták, hogy a nagy­szabású megmozdulásra a földművesek ne vonattal, gépkocsikon és autóbuszokon utazzanak a fővárosba, ha­nem, aki csak teheti trak­torral, kombájnnal és más mezőgéppel vonuljon föl, hogy így még nagyobb nyo­matékkai fejezzék ki elége­detlenségüket az élelmiszer- termelők jelenlegi kedvezőt­len helyzete miatt. A vajdasági gazdák kezde­ményezése országos vissz­hangot keltett. Jugoszláviá­ban a megművelt földterü­let 84 százaléka magángaz­dák tulajdona. A Megamorv Petőfi-bi- zottság a magyar kormány­nyal karöltve kívánja foly­tatni a Petőfi-expedíció munkálatait, de fenntartja magának a jogot Petőfi Sán­dor földi maradványaival kapcsolatosan a további ügyintézésre — jelentette be a Megamorv Petőfi-expedí- ciót finanszírozó Morvái Ferenc, a Megamorv kazán­fejlesztő iroda vezetője és tulajdonosa a sajtó képvise­lőinek tegnap Budapesten, a Magyar Sajtó Házában. El­mondta: felhívja a kor­mányt, hogy legkésőbb egy héten belül szervezzen kor­mánybizottságot. Ez a bi­zottság intézkedne a Magyar Külügyminisztérium útján, hogy Petőfi Sándor földi maradványai mielőbb haza­kerüljenek. Ha kérésére va­lamilyen ok miatt a kor­mány nem intézkedne, ak­kor kéri a Magyar Néphad­sereg vezetését, hogy az a Megamorv Petőfi-bizottság- gal együtt szervezze meg a költő, forradalmár, őrnagy katonai dísztemetését. Ha e kérés sem találna meghall­gatásra, a Petőfi-bizottság a Magyarok Világszövetségé­hez fordul segítségért a ra­vatalozás és a temetés meg­szervezése érdekében. A bizottság azt tervezi: Budapesten méltó helyen ravatalozza föl Petőfi földi maradványait, lehetővé te­szi, hogy a magyar emberek leróhassák kegyeletüket-. Ezután Petőfi földi marad­ványait Kiskőrösön helyezik örök nyugalomra. A Megamorv Petőfi-bi- zottság pályázatot hirdet két egyforma emlékmű el­készítésére: az egyiket Kis­kőrösön, a másikat Bargu- zintoan kívánja felállítani. Létrehoz egy alapítványt, amelyből minden évben a kiskőrösi és a barguzini em­lékműnél díjat ad át azok­nak, akik a legtöbbet tesz­nek a magyarságkutatásért. Az expedíció eddigi mun­kájáról szólva elmondta: ta­valy ősszel kapcsolódott be a 140 évvel ezelőtt eltűnt költő sírjának felkutatásá­ba. Többhónapos levéltári és más adatgyűjtés után hatá­rozta el a Petőfi-kutatás megszervezését, irányítását, pénzügyi finanszírozását. A Megamorv Petőfi-expedíció 1988 novembere és ez év jú­liusa között ötször volt a Szovjetunióban: végigjárta Petőfi Sándor állítólagos út­ját, a szovjet titkos levél­tárban felkutatta az 1848-as szabadságharccal kapcsola­tos dokumentumokat. A Burját Autonóm SZSZK il­letékes vezetői segítséget nyújtottak az ásatások el­végzéséhez. A Megamorv Petőfi-expe­díció július 24-én hivatalo­san átadta a moszkvai nagy- követségnek a nemzetközi szakértő bizottság hivatalos véleményét, amely szerint a barguzini sírban feltárt cson­tok kétséget kizáróan Petőfi Sándor földi maradványai. Rosszalását fejezte ki amiatt, hogy a magyar nagykövetség július 26-án tette még az első hivatalos lépést a moszkvai minisztériumok­nál a földi maradványok Moszkvából történő haza- szállítására. Először Moszk­vába szállítják, ott magyar és szovjet szakemberek — köztük egészségügyi orvos­szakértők, antropológusok — lefolytatják a hivatalos azonosítási eljárást. Morvái neheztelését fejez­te ki azért is, hogy a Ma­gyar Televízió elutasította az ásatásokról készített tá­jékoztató filmek bemutatá­sát. Ezután Kiszely István ant­ropológus számolt be a bar­guzini sír feltárásáról, illet­ve megállapításairól. Két amerikai antropológus — Bruce Latimer és Clyde Simpson —; aki Magyaror­szágon lemérte Petőfi Sán­dor ruháját, cipőjét, vala­mint a sírbeli csontokat, megállapította: azok mére­tei csaknem azonosak. A ter­met 165—165,5 cm, a mell­kas nagyon keskeny, a me­dence viszont széles. Kora­beli írások szerint Petőfi vékony testalkatú, nőies csí­pőjű yolt. A koponyán levő varratcsontok és a megma­radt fogak kopási felszíne alapján arra következtettek, hogy életkora 30—35 év le­hetett. A csontváz vizsgálatakor — mint mondta — olyan sa­játosságokat tapasztaltak, amelyek Petőfi Sándor test­alkatát, fej- és arcformáját jellemezték. — A koponyán és a váz­csontokon egyetlen olyan jel­leg sincs, amely ellentmon­dana Petőfi Sándor testi adottságainak, viszont az irodalomból ismert összes jegyek (a „farkasfog”, hom­lok, fogak, áll, testi sérü­lések) megtalálhatók a csont­vázon ... A barguzini sír­ban talált csontváz Petőfi Sándor földi maradványa — hangsúlyozta Kiszely István. REFORMPÁRTI KÉPVISELŐK, LT-ÜLÉS Felakasztották Higginst Elítélte a BT határozata Az átalakítás következe­tes és radikális végigvitelé- ért harcoló reformpárti népi küldöttek öttagú vezetőség és huszonöt tagú szervező- iroda megválasztásával, va­lamint a képviselőcsoport közös platformjának jóváha­gyásával zárták vasárnap • késő éjszaka kétnapos moszkvai ülésüket. Az ülésen megvitatták a csoport megbízásából előző­leg kidolgozott platformter­vezetet és jóváhagyták azt. A lényegi kérdésekben egyetértés volt a felszólalók között, a tervezetet mégis további módosítások, kiegé­szítések rögzítése céljából visszaküldték az előkészítő bizottságnak. A kiigazításo­kat a csoport egy hónap múlva sorra kerülő követ­kező ülésén hagyják jóvá és a tervek szerint a doku­mentumot nem tekintik vég­legesnek, az a szükséges igazítások előtt nyitva áll. A felszólaló képviselője többsége indítványozta, hogy külön dekrétumban rögzítsék a tanácsok jogkö­rét és a politikai rendszer minden intézménye hatás­körét a tanácsok segítségé­vel gyakorolja. * * * A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa nyári ülésszakának utolsó hetét kezdte hétfőn, folytatva az elnökség rende­letének rendkívül élénk megvitatását. Heves eszme­csere bontakozott ki az ál­lamellenes bűncselekmé­nyekről szóló rendeletről: az áprilisban elfogadott jog­szabály jócskán szűkítette ~a bűncselekmények körét, s már nem tartalmazza a „szovjetellenes propaganda és agitáció” fogalmát. A Hezbollah nevű Irán- barát síita szervezet hétfőn délután közleményben jelen­tette be, hogy emberei fel­akasztották William Higgins amerikai alezredest, akit februárban raboltak el a dél-libanoni Tirben. A ki­végzésről videofelvételt is nyilvánosságra hozott a síita szervezet. George Bush elnök Wil­liam Higgins meggyilkolásá­nak hírére tegnap Chicagó­ban bejelentette, hogy azon­nal megszakítja kétnapos közép-nyugati körútját és visszatér Washingtonba. A Hezbollah bejrúti köz­leménye azt hangoztatta: Higgins „kivégzésével” meg akarják büntetni az Egye­sült Államokat és a „cio­nista ellenséget”, mivel nem vették komolyan a szerve­zet ultimátumát, amely az izraeli kommandósok által pénteken elrabolt Abdel Ka­rim Obeid sejk szabadon bo­csátását követelte. Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa hétfői határozatában elítélte a túszszedés minden formáját és az emberrablók fogságában levő személyek azonnali szabadon bocsátá­sára szólított föl. A testület ugyanakkor fel­szólította a világ országait, hogy vessék latba befolyásu­kat a túszok szabadon- bocsátása érdekében és együttműködésükkel vegyék elejét az emberrablásoknak. A Biztonsági Tanács egyút­tal szorgalmazta, hogy azok az államok is írják alá az 1979-es túszszedést elítélő nemzetközi egyezményt, amelyek annak idején, el­utasították azt. A LEHP KB ülése után Óvatos személyi változtatások A LEMP KB szombaton késő este véget ért kétnapos ülésén Wojciech Jaruzelskit a párt élén Mieczyslaw Ra- kowski váltotta föl, s óvatos személyi változásokat haj­tott végre a vezetőségben. A Központi Bizottság egyben elismerte, hogy a LEMP sa­ját magának köszönhet^ a júniusi parlamenti választá­sokon elszenvedett veresé­get, előrehozta a soron kö­vetkező kongresszust, és fel­ismerte, hogy új viszonyt kell kialakítania a vezetőségnek a párt parlamenti frakciójá­val. Jaruzelski nemcsak az el­ső titkárságról, hanem a PB-tagságról, sőt a KB-tag- ságról is lemondott, mivel július 19-én köztársasági el­nökké választották. A KB határozatban köszönte meg neki „a reform ügyéért, a demokratikus államrend és a közmegegyezés megterem­téséért és védelméért, Len­gyelország nemzetközi pozí­ciójának megerősítéséért ki­fejtett munkáját”. Az első titkári posztra Ra- kowski volt az egyedüli je­lölt. Titkos szavazásban a választáson részt vevő KB- tagok 80,6 százaléka voksolt rá, 19,3 százalék ellene. Az új KB-titkári és PB-tagi je­löléseket ő terjesztette elő. A személyi változások számukat tekintve nem je­lentéktelenek (4 KB-titkári és 4 PB-tagi székben történt változás), de mégsem tűn­nek lényegi megújulást je­lenteni. A fiatalítás egyértel­műen a KB-titkárságban kö­vetkezett be, ott megjelent két 36 éves és egy 42 éves reformer értelmiségi: Slawo- mir Wiatr politológus, aki két tanévet tanított a bécsi egyetemen, az idén lett KB- osztály vezető; Marek Krol klasszikafilológus, a poznani Wprost című lap főszerkesz­tője, a LEMP parlamenti frakciójának sajtószóvivője; és Marcin Swiécicki közgaz­dász-szociológus, két évet töltött tudományos ösztön­díjjal az Egyesült Államok­ban, tagja a lengyel Római Klub Társaság vezetőségé­nek. A PB-ben bekövetke­zett változások viszont első­re úgy értékelhetők, hogy távozott két veterán, aki ilyen-olyan pozícióban már az 1980-as válság előtt is politikacsináló volt, (Józef Czyrek és Kazimierz Barci- kowski) Stanislaw Ciosek pedig — Rakowski legkö­zelebbi bizalmasa — úgy tűnik, áldozatul esett a LEMP választási kudarcá­nak, mint az ellenzékkel kö­tött kiegyezés fő építésze. A PB-ben ott van Jaruzelski két régi bizalmasa, Czeslaw Kiszczak tábornok, belügy­miniszter,. hírek szerint a kormányfői szék várományo­sa, valamint Florian Siwicki tábornok, védelmi miniszter. Bekerült Manfred Gory­woda, Jaruzelski egykori gazdasági tanácsadója és tervbizottsági elnök, eddigi katowicei első titkár. Beke­rült Jan Kubasiewicz varsói első titkár is, akit a meg­figyelők a konzervatív szárnyhoz sorolnak. Viszont távozott Alfred Miodowicz, a LEMP által szövetséges­nek tekintett szakszervezeti mozgalom konzervatív (a Szolidaritás által egyenesen sztálinistának nevezett) ve­zetője. A szakszervezet új képviselőjét a következő KB-ülésen fogják beválasz­tani, de értesülések szerint csak PB-póttagnak. Maga Rakowski a szemé­lyi változásokat úgy jelle­mezte, hogy azok „egyen­súlyt képeznek a folyama­tosság és a megújulás kö­zött”. A KB-határozatot még nem hozták nyilvánosságra, de a testület minden jel szerint beismerte, hogy a júniusi parlamenti választá­son azért szenvedett veresé­get a LEMP, mert hibásan mérte fel esélyeit, és ügyet­len volt választási kampá­nya. Az esetleges rendkívüli kongresszus kérdésében a KB úgy döntött, hogy elő­rehozzák az 1991-ben esedé­kes 11. kongresszust, de időpontot nem tűztek ki, és bizonyos jelek arra utalnak, hogy a kongresszus nem az idén lesz. A KB-ülés előtt sokan feszegették: a LEMP alakul­jon át szocialista vagy szo­ciáldemokrata jellegű párttá, esetleg váljon ki belőle egy vagy két párt. A kérdés a felszólalásokban is előjött. Még nem tudni, mit hatá­rozott erről a KB, de a párt vezetését átvevő Rakowski határozott ellenzője a párt­szakadásnak s a szociálde­mokrata átalakításnak is. Az ülésen a felszólalások tanúsága szerint központi té­ma volt, milyen viszonyt ala­kítson ki a LEMP vezetősé­ge a párt parlamenti frak­ciójával. Az ugyanis egyér­telmű, hogy a kibontakozó parlamenti demokráciában a párt politikáját mindinkább a frakció fogja csinálni. Márpedig a LEMP-tag kép­viselők közel fele a helyi pártszervek támogatása nél­kül vagy éppen ellenében ju­tott be a júniusi választáso­kon a parlamentbe. Az biz­tos, hogy a parlamenti frak­ció ezentúl nem lesz enge­delmes eszköz a PB kezé­ben. A határozatról kiadott rövid hivatalos hírből még nem lehet látni, hogy a KB csak annak megfogalmazásá- is jutott-e el, hogy a parla­menti frakció a jövőben kü­lönleges szerepet fog ját­szani, vagy már esetleg konkrétabban is meghatá­rozta, hogy milyennek kép­zeli el a pártvezetőség és a pártfrakció viszonyát. Scipiádesz Iván A BOGLÁRLELLE ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ fölvesz eladókat az alábbi szaküzleteibe: — Lelle Áruház műszaki osztálya Boglárlelle (Lelle) — vas-műszaki, háztartási bolt Boglárlelle (Boglár) A szakképzettek előnyben részesülnek. Jelentkezni az áfész központi irodájában lehet a személyzeti vezetőnél: Boglárlelle, Dózsa György u. 55—59. (106233) Párizsban a konferenciaközpontban húsz ország és az ENSZ képviselőinek jelenlétében ülésezik a Kambodzsa-értekezlet l Heves viták, javaslatok

Next

/
Oldalképek
Tartalom