Somogyi Néplap, 1989. augusztus (45. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-01 / 179. szám

Somogyi Néplap Kibővített ülést tartott tegnap délután Kaposváron a megyei párt-végrehajtóbi­zottság. Ezen a testület tag­jain kívül részt vettek a megyei pártbizottság titká­rai, a városi pártbizottság első titkárai, illetve titkárai. Sárdi Árpádj a megyei párt- bizottság első titkára adott tájékoztatót az MSZMP Központi Bizottságának jú­lius 28-i üléséről. Dr. Sarudi Csaba titkár előterjesztésé­ben megvitatta a testület a megye foglalkoztatáspoliti­kai helyzetét és állást fog­lalt az ezzel kapcsolatos feladatokról. A témát au­gusztus 8-i ülésén tárgyalja a megyei tanács végrehajtó bizottsága. Ez az első alka­lom, hogy a megyei párt vb a tanács-vb napirendjével kapcsolatban előzetesen ki­fejtette és összegezte véle­ményét. Azért tette ezt, hogy az MSZMP képviselő­je a megyei tanács-vb ülé­sen ne csak a saját tapasz­talatai alapján érveljen, ha­nem a testület álláspontját tudja képviselni. A megyében ma nincse­nek jelentős foglalkoztatási gondok: egy" éve Nagyatád, Csurgó, Tab, Barcs térségé­ben voltak feszültségek, a munkahelyteremtő beruhá­zások révén azonban ezeket mérsékelni lehetett. A ma létező munkanélküliség még nem a gazdasági szerkezet- váltás következménye. 1P91 —92-ben lesz a demográfiai csúcs miatt a legnagyobb a foglalkoztatási probléma: akkor a jelenleginél 500-zal több fiatalnak kell munka­helyet biztosítani. Nyugdíj­ba várhatóan annyian men­nek, amennyi az első alka­lommal munkába lépők száma lesz. Van a megyében több olyan szakma, amely­re kevesebben jelentkeznek, mint ahány embert foglal­koztatni tudnának. Munkanélküli segélyből jelenleg 100-an, 120-an él­nek. A munkanélküliek szá­mának növekedése attól függ, hogy milyen lesz a szerkezetváltás üteme, s miként növekszik a foglal­koztatók érdekeltsége a ha­tékonyságban. A megyei párt-vb-nek az a vélemé­nye, hogy arra kell töreked­ni : a foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásában minél nagyobb legyen a megye önállósága. Kapjon teljes önállóságot a megyei tanács, a foglalkoztatáspoli­tikai alap, az átképzési tá­mogatás igénybevételében és odaítélésében. A vitában szóba került a gazdaságilag elmaradott térségek helyzete. Szilágyi István gyékényes! tsz-elnök mondta, hogy a mezőgazda­ság a következő néhány év­ben nem tud több munka­helyet kínálni, ellenkezőleg, munkaerő-kibocsátó lesz. Vé­leménye szerint meg kellene fontolni a nyugdíjtörvény­nyel kapcsolatos elképzelé­sek megvalósítását: helyte­lennek tartja, hogy éppen akkor akarják emelni a nyugdíjkorhatárt, amikor foglalkoztatási gondok van­nak. Hasonló véleményen volt Stier Sándor, a megyei tanács pártbizottságának tit­kára is, és azt javasolta, hogy az életkor helyett a munkában eltöltött megha­tározott idő legyen a nyug­díjjogosultság alapja. Teleki Sándor tabi első titkár sze­rint a munkaerő-gazdálko­dás egészét kellene megvizs­gálni a tanács-vb-nek. Hor­váth Zoltán Demisz-titkár szerint a nagyobb városok­ban foglalkozni kell a peda­gógus-munkanélküliekkel is. Dr. Németh Jenő barcsi el­ső titkár azon a véleményen volt, hogy az MSZMP-mek a dolgozók szemszögéből kell vizsgálni a foglalkozta­táspolitikát, és feltárni a ve­szélyeket magában rejtő helyzeteket, keresni a meg­oldás módját. Dr. Gyenesei István megyei tanácselnök véleménye szerint a munka­erő-gazdálkodás teljes körű értékelését nehezíti, hogy nincs országosan sem, a me- • gyében sem biztosan megva­lósítható gazdaságpolitikai koncepció. Ezért nincs más mód, mint az, hogy a mai helyzet alapján kell a jövőt prognosztizálni. Dr. Németh Jenő javaslatára utalva ki­fejtette: az MSZMP-nek a lakosság, az állampolgárok oldaláról kell vizsgálni a témát, a tanácsnak azonban döntéseinél figyelembe kell venni a gazdálkodók érde­keit is. Boros Józsefnek, a Kaposgép vezérigazgatójá­nak véleménye az: ha ko­molyan vesszük a kibonta­kozást, akkor célként csak a hatékony gazdálkodást le­het megjelölni, és ennek megvalósításához kell meg­találni az eszközöket. A ta­nácsnak egyaránt meg kell oldani operatív és stratégiai feladatokat. A hatékony fog­lalkoztatást csak ennek az utóbbinak a révén lehet el­érni. Szerinte, ha a gazda­ságra nem hat a piaci kényszer, hanem a különbö­ző támogatások tartják fenn, akkor aligha lehet hatékony szerkezetváltásról beszélni. Sárdi Árpád azt tartotta fontosnak, hogy szülessen minél előbb országos gazda­ságpolitikai koncepció és ennek alapján készüljön el a megyei is. A megyei párt-vb-nek az volt a véleménye, hogy — elismerve azt, hogy a gaz­dasági szerkezetátalakítása áldozatokkal és munkahe­lyek megszűnésével is jár — a tartós és tömeges munka- nélküliséget nem lehet elfo­gadni, Ezért a vb kiemelt feladatnak tartja azt, hogy a 90-es évek elején a nagy­létszámú pályakezdő korosz­tálynak foglalkoztatási le­hetőséget biztosítsanak a megyében, növeljék a hátrá­nyos helyzetű térségekben a munkaalkalmat. Szükség ese. tén alakítsanak ki megyei át- és továbbképző közpon­tot. A testület egyértelműen a hatékony foglalkoztatás mellett foglalt állást azzal a kikötéssel, hogy az emiatt hátrányos helyzetbe kerülők szociális biztonságát meg kell erősíteni. A feszültségek mérséklése érdekében szorgalmazta a testület olyan megyei infor­mációs rendszer kialakítását, amely a napi munkaerőmoz­gást számontartja, és meg­bízható prognózissal is szol­gál, sürgette a foglalkozta­táspolitikai eszközök — az átképzési támogatást, az új­rakezdési kölcsön stb. — eredményes működtetését, új munkahelyek létesítését, az oktatás és a gazdaság igényeinek jobb összehango­lását, a gazdaságilag elma­radott térségekben pedig a munkaalkalmak bővítését. Javasolta azt is, hogy a megyei tanács-vb kezdemé­nyezze az újrakezdési köl­csön bürokráciamentesebb folyósítását és nagyobb rugalmasságot összegének és visszafizetési idejének meg­állapításában. Olyan prog­ram kidolgozását, amely ja­vítja a pályakezdők elhe­lyezkedési esélyeit. A megyei párt-vb ülésén bejelentették, hogy a me­gyei pártbizottság augusztus 7-én, hétfőn délután tartja következő ülését. Szovjet csapatkivonások Menetrend szerint halad a szovjet csapatok kivonása a szövetséges országokból — közölte hétfőn Moszkvában Bronyiszlav Omelicsev ve­zérezredes. A szovjet fegy­veres erők első helyettes ve­zérkari főnöke a TASZSZ tudósítójának nyilatkozott. Elmondta, hogy augusztus 1-jéig mintegy 21 ezer ka­tonát vontak ki Csehszlová­kia, Magyarország, Lengyel- ország és az NDK területé­ről. Ezzel egyidőben kivon­tak 3100 harckocsit, 383 tü­zérségi fegyvert, valamint 81 repülőgépet. A csapatkivonásokról ho­zott egyoldalú döntés a Szov­jetunió jóakarafiát^Hizonyít- ja, és elősegíti a nemzetközi feszültség enyhítését — mu­tatott rá Omelicsev. Hang­súlyozta, hogy a Csehszlová­kiából, Magyarországról, Lengyelországból és az NDK- ból való csapatkivonást a különböző országok katonai szakértői, valamint a társa­dalmi bizottságok képviselői is figyelemmel követték. A szovjet csapatok kivo­nását az idén a korábban ki­dolgozott menetrend szerint folytatják — mondotta Ome­licsev. . Nemrégiben a Balaton kör­nyékén jártunk három me­gye gazdasági rendészeté­nek munkatársaival, köjálo- sokkal és kereskedelmi fel­ügyelőkkel. írásunk után több kritikát kaptunk, hogy nyáridőben miért csak a tó környékén kérdezősködünk? Miért nem nézünk körül a megyeszékhelyen is, ahol — a hírek szerint — több bolt­ban is tisztességtelen árakat alkalmaznak, „átverik” a vásárlót, romlott portékát raknak ki a pultokra. Nos, ezúttal ismét eleget tettünk az olvasók kívánságának. Szerkesztőségünk kérésére a kereskedelmi felügyelőkkel tegnap több kaposvári bolt­ban is jártunk. írásunk a 3. oldalon található. A kereskedelem azon ke­vés (?) dolog egyike, amiről mindenki vitatkozik. Meg­értem a kispénzű nyugdíjast, az alacsony jövedelműt, aki az egyik nap ennyiért, a másikon amannyiért kapja a napi ebédhez valót. Bosz- szankodom magam is, ami­kor a napi doboz cigaret­támat a hivatalos 19,50 he­lyett huszonegyért vehetem meg, s fölháborodom, ami­kor a kolléganőmnek ugyan­ezt huszonháromért ajánl­ják a 3-as úton, a Shell-kút- nál. De csak bosszankodni lehet, mert a cigaretta sza­badáras lett. A tulaj annyiért adja, amennyiért akarja. Más kérdés, - hogy a Sopia­nae amúgy is hiánycikk. (Nesze neked piacgazdálko­dás!) Az olcsó köröm viszont nem ínyencség, hanem na­gyon sok embernek a hétvé­gi ünnepi ebédje. Ez a hús­kombinát számlája szerint kilónként tizenkét forintba kerülne, de amikor a So­mogy Áruház mellett levő csemegében vásároltunk be­lőle, már tizenöt forintos (Folytatás a 3. oldalon) Történelem jelenidőben Fiatal kutatók Balatonfenyves alsón (Munkatársunk telefon­jelentése) A módszertani szaktanács- adást jelölték meg célként négy évvel ezelőtt a dél­dunántúli fiatal történelem­kutatók nyári táborának szervezői, a Magyar Törté­nelmi Társulat dél-dunántú­li csoportja, a Pécsi Akadé­miai Bizottság, a Janus Pannonius Tudomány Egye­tem történelem—nemzetisé­gi intézete, a Zala Megyei Levéltár, a TIT Zala me­gyei szervezete, valamint a négy dél-dunántúli megye — Baranya, Somogy, Tolna, Zala — tanácsai, pedagógiai intézetei, ifjúsági szerveze­tei. A fiatal történelemkutatók, muzeológusok, történelem- tanárok, levéltárosok azon­Égő autó — gyermekhalál HÁROM SÉRÜLT ÉLETVESZÉLYES ÁLLAPOTBAN A telefonhívást követően azonnal gépkocsiba ültünk. Pedig csak pár szavas volt a hír: Kaposváron az ag­rártudományi egyetem be­járata előtt egy személygép­kocsinak egy autóbusz ütkö­zött. A kolléganőm már elő­re félt a látványtól. Pedig már látott hasonlókat. Hogy valami nagy baj történhetett, azt sejtjük abból is, hogy szemmel láthatóan lassú a szembejövő forgalom. Ami­kor ahhoz a bizonyos ke­reszteződéshez elértünk, rendőr- és tűzoltókocsik áll­ták utunkat. A rendőr nem szól azért, hogy a jobbról jövő forgalommal szemben levő sávban állunk meg. Ö is a fekete kocsira figyel. Tudja, hogy egy kisgyerek meghalt. A halottszállítók viszik el mindjárt. Nem tud­ja, hogyan hívják. Csak any - nyit, hogy apukájával, édes­anyjával és testvérével ült a ZL 47—86 rendszámú La­dában, amikor a Fiaärol jö­vő autóbusszal ütközött. Nagy Tibor tűzoltó őr­nagy, a megyei parancsnok­ság vezetője is értelmetlenül áll a baleset helyszínén. A Kapos Volán autóbusza tel­jesen kiégett, a gépkocsiból alig maradt valami. A ka­posvári tűzoltók bizonyára gyorsan ideértek volna, ha nem lettek volna másutt tűzesetek. így elsőként a dombóváriak érkeztek az egyetemi elágazóhoz. (Tes­sék már belegondolni, hogy ez mennyi idő!) A helybeliek poroltói semmit sem értek akkor, amikor a személygép­kocsi tartálya lángra kapott és a tűz átterjedt az autó­buszra. A kaposvári műsza­kiszer — ez pedig az or­szágban az egyik legkorsze­rűbb — csupán arra volt jó, hogy a majdnem össze­égett járműveket szétól- vassza. Kaposváron akkor égyet­Autóbusz és személygépkocsi ütközött len kocsi sem volt, így a dombóváriak hazafelé indu­ló gépjárműfecskendőjét tudták csak visszairányítani Taszár térségéből. Borbola Mihály alezre­destől már a helyszínen megtudtuk, hogy az egyik kisfiú, a 11 éves Pável Gá­bor a helyszínen meghalt, testvérét- és édesanyját élet- veszélyes állapotban szállí­tották a pécsi honvédkór­házba. (Állapotuk a lapzárta előtti érdeklődésünk szerint válságos.) A buszra átterjedt tűz miatt kisebb pánik ke­letkezett, de a 25—30 utas­nak sikerült kimenekülnie. Egy utas, a 34 éves Vaj die László kaposvári lakos a mentés közben könnyebben megsérült, akárcsak a két gépkocsi vezetője, a 38 éves Pável János személygépko­csi-vezető, és a 36 éves Bor­bély Lajos autóbusz-vezető. Mindketten olyan sokkos állapotban voltak lapzárta­kor, hogy nem lehetett őket kihallgatni, így a vizsgálat folytatódik. (Nagy) ban más lehetőséget is fel­ismertek a találkozókon: ar­ra ösztönözték a programok összeállítóit, hogy mielőbb hallhassanak a tapasztalt szakemberek kutatási ered­ményeiről. Nem is csak a szűkebben vett szakmai kör igényelte ezt, hanem a hall­gatóság sorában nagy érdek­lődéssel figyelő gyógyszeré­szek, jogászok és más értel­miségiek. A tegnap kora délutáni borús idő is mintha jelezni kívánta volna, hogy a tábor sorsa sajnos bizony­talan. A négy megye támo­gatásával megpecsételt meg­állapodás ugyanis lejárt, ag­godalom tölti el a többségé­ben visszatérő fiatal törté­nelemkutatókat, hogy sike­rül-e ismét támogatókra ta­lálniuk. A tegnap délutáni megnyitót követően fórumot szerveztek, amelyen dr. Hor­váth Sándor, a megyei ta­nács társadalompolitikai fő­osztályának vezetője, Tamás Ádám, a Tolna Megyei Ta­nács elnöke és Heredics Vil­mos, a Zala Megyei Tanács művelődési osztályának he­lyettes vezetője mutatta be megyéjüket. Az egyhetes tá­bor programja egyrészt kö­tődik a francia forradalom 200. évfordulójához, más­részt jelzi azokat a kutatási területeket, amelyek iránt ma a legnagyobb az érdek­lődés. Legfontosabb témaként szerepel a határainkon túl élő magyar kisebbség hely­zete, nagy érdeklődésre szá­míthat ezen kívül Vonyó József, pécsi egyetemi ad- junktus előadása is, amely­ben ma a pártdiktatúráról illetve a diktatórikus pár­tokról fejti ki véleményét. Előadást hallhattak a részt­vevők a Maort Pen frissen feltárt dokumentumairól Srágli Lajostól, a zalaeger­szegi Olajipari Múzeum munkatársától. Nagy érdek­lődés kísérte Tóth Tibor tan­székvezető egyetemi tanár, a pécsi egyetemi könyvtár fő­igazgatója, a történelemtudo­mányok doktora előadását, amelyben a magyar átalaku­lás esélyeiről beszélt. Elő­adása hamarosan megjelenik egy tanulmánykötetben, amit Stuttgartban adtak ki, (Folytatás a 2. oldalon) ÜLÍST TARTOTT Á HEGYEI PÁRT-VB Foglalkoztatás és munkahelyteremtés Négy kiemelt feladat — Augusztus 7-én megyei pártbizottsági ülés SOMOGYI ELLENŐRZÉSEK Boltokban jártunk

Next

/
Oldalképek
Tartalom