Somogyi Néplap, 1989. július (45. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-11 / 161. szám

Somogyi Néplap 1989. július 11., kedd SPORT S3 .w.v.v.v.v. LEVÉL A SZURKOLÓKHOZ Az elmúlt hetek sokat vitatott „sporttörténeti” esemé­nyéhez kívánunk hozzászólni, a volt pályaedeő és a jelenleg is elkötelezettnek vallott törzsszurkoló jogán. Tesszük mind­ezt azért, mert a közvélemény néhány levelének bemutatá­sa, publikálása, illetve az 1989. július 6-i „közgyűlés” szelle­me véleményünk szerint semmiképpen sem a megbékélés, és a jó szándékú tenniakarás szellemét sugallta. Mindkettőnk életének elmúlt 17 éve a Kaposvári Rákó­czi FC iránti hűség, tisztesség — de olykor erkölcsileg vita­tott — segítő szándék általi kötődés példája lehetne. (?) Egyikünk 1972—80 között balszélső, balhátvéd játékosként 93 NB J-es mérkőzés, hőse volt, másikunk minden körülmények között kötelességének tartotta a megye egyik pénzintézeté­nek volt vezetőjét arra inspirálni 1983-ig, hogy a szeretett csapatért lakást, méltányos, de hivatalos pénzkölcsönt, mun­kahelyet, vezetői támogatást intézni kötelesség, talán bo­csánatos bűn. Mindketten részesei, közreműködői voltunk a mindenki által irigyelt öltözők világának, híreinket, plety­káinkat azonban soha nem bocsájtottuk prédára, nem kér­tünk és nem vártunk előjogokat, tettük a magunk köteles­ségét, még akkor is, amikor a szűkebb-itágabb értelemben vett közvélemény a jólértesültség jogán dicsérte, szapulta, er­kölcsileg elárulta és kiárulta a megye, a város patinás csa­patát. ( Tudjuk, hogy a csapat 1989. június 11-i dicstelen búcsú­ja a felfokozott társadalmi közhangulatban sokáig vádak és támadások első számú kiváltójává lépett elő. Azit azonban nem vártuk, nem is igényeltük, hogy az 1989. július 6-i sportegyesületi közgyűlést szurkolói ankétté zülle&szék a rendezvény rendezői és lebonyolítói, ahol nyílt, megalapo­zatlan, inkorrekt támadások vannak mérvadó megnyilvánu­lásként elkönyvelve, s nem kerekedik felül a higgadt, reális helyzetelemzés és továbblépés. A volt NB Il-es csapat szak­mai vezetői közül! csak az egyik aláíró — a volt pályaedző — lehetett jelen, mivel a jólértesültek megfeledkeztek arról, hogy Monostori Tivadar volt vezetőedző 1989. május 28-án, a Szekszánd elleni mérkőzést követően infarktussal kórház­ba került. Jelenleg Tokodon, otthonában betegállományban lábadozik. Az ominózus közgyűlésre nem kapott meghívót, nem tudott szembenézni vádlóival, elítélőivel. A megye, az ország sportszerető közvéleménye csaik egy rövid hírben ér­tesült arról, hogy tőle korábban „közös megegyezéssel” el­vált a csapatot irányító elnökség. A közös megegyezés nem fedi a valóságot, a majdnem tragikussá fajult betegség alatt egyoldalú szerződésbontást közöltek Monostori Tivadarral. A közgyűlés egyik fő témája az volt, hogy a csapaterőn­léte, taktikai fegyelme nem ütötte meg azt a mértéket, ame­lyet a jólértesült és hozzáértő szurkolók vágyálmaikban el­képzeltek. A szurkolói ankét egyik résztvevője — nevezzük Kisjs úrnak — divatos magatartást tanúsítva, a volt NB li­es csapat edzését, annak intenzitását az unokája képességei­vel jellemezte. Érthetetlenül hallgattuk minősíthetetlen ki­nyilatkoztatásait. Hasonló magatartást mi már átéltünk és tapasztaltunk 1988 őszén, amikor az emlékezetes tisztogatás során — Magyar, Gilitsch, Kurdi eltávolítása — a szurko­lóik hasonló hangnemben szidták és pocskondiázták azokat az ifjúsági korú, saját nevelésű játékosokat, akik kényszer­ből, de — az általuk elmondottak szerint — tisztességből vállalt játék alapján kerülték az első csapatba. Ok: Kárpátí> Horváth II. fiatal pályafutásukat nem így képzelték indíttat­ni; bíztatást, buzdítást vártak a lelátók közönségétől. Szóbe­széd tárgyát képezte az elmúlt 17 évben az is, hogy az éj­szakai könnyű élet, az italozás a játékosok magatartásfor­mája, de egyetlen „jólértesült" szurkoló sem nézett szembe PAR MEGJEGYZÉS A LEVÉLHEZ Lapunkban több alkalom­mal adtunk helyet a Rá­kóczi FC sorsával foglalko­zó olvasói leveleknek. Mi­kor úgy éreztük, hogy azok újat már nem tudnak mon­dani, a vitát és a nyílt ro­vatot lezártnak tekintettük. Utána keresett meg bennün­ket Duschák István és Ben- cze Józsej, s kérésükre ki­vételt tettünk: közöljük írá­sukat. Kgy olyan írást, ami lehet, hogy jobban megmoz­gatja a szurkolókat mint magának a csapatnak a ki­esése, s ismét jönnek majd a levelek. Közlésüktől ter­mészetesen nem zárkózunk el. Pár megjegyzésünk azon­ban nekünk is van. A levél közvetve érinti a Somogyi -Néplapot is, hiszen a szer­zők a közvélemény néhány levelének bemutatása miatt ragadtak tollat többek kö­zött. Szeretnénk leszögezni, úgy látszik, hogy félreértet­ték szándékunkat, mert minket csakis a megbékélés és a jó szándékú tenniakarás vezényelt, amikor a „Nyílt rovatot” létrehoztuk. Ha pe­dig valaki kritikusan nézi a dolgokat, az véleményünk szerint nem a jó szándék hiányát, hanem a reális helyzetelemzést jelenti. Abban pedig nem hiszünk, hogy a magyar labdarúgás és a Rákóczi FC ügyét az vinné előre, ha a szurkolók a lelátón sportfelszerelést öltenének, s abban sem, hogy a mosónőnek osztoznia kellene a* felelősségben. A felelősséget vállalják azok, akik szerződtek pgy feladatra, s azt elégtelenre oldották meg. A szurkoló szurkoljon, a mosónő mo^ son, a labdarúgó pedig úgy küzdjön a pályán, ahogy azt a közvélemény elvárja tőle. Vagyis: mindenki végezze becsülettel munkáját. B. Zs. Duschák István Kaposvár, 48-as ifjúság u. 42. Bencze József Kaposvár, 48-as ifjúság u. 42. Öt tizenhárom plusz kettes a totón A Sportfogadási és Lottó- igazgatóság tájékoztatása szerint a totó 27. játékheté­re 5 628 499 darab szelvény érkezett be. A nyeremények: 13 plusz 2 találatos szel­vény 5 darab volt, nyere­ményük egyenként 615 916 forint. A 4 darab 13 plusz 1 találatos szelvény nyeremé­nye egyenként 415 916 fo­rint. A 13-asok (38 darab) 172 765, a 12-esek (971 da­rab) 4 507, a 11-esek (11235 darab) 390, a 10-esek (78 017 darab) egyenként 84 forin­tot érnek. A KAPOS VOLÁN árverésre meghirdeti a vasútállomással szemben (a színházpark DNy-i sar­kán) lévő 9x5 m-es elbontandó könnyűszerkezetes épü­letét. Kikiáltási ár: 300 0Ó0,— Ft + 25 százalék ÁFA. Az épületnek és betonalapjának elbontásáról, az épü­let helyének a környező járdaiszinttel egy szintre tör­ténő rendezéséről, a bontott anyag, föld, törmelék el­szállításáról a vevő 1989. július 31-ig köteles gondos­kodni és ennek biztosítékaként 50 000,— Ft-ot a vétel­áron felül köteles az eladónál letétbe helyezni. Az árverés időpontja: 1989. július 13-án 10 órakor, helye: Kaposvár, Füredi út 180. a művelődési központ I. em. tárgyalójában. (141476) Sokan távoztak a csapattól A Rákóczi új edzője: Horváth Miklós A Rákóczi FC és Horváth Miklós 1989. július 1-jétöl 1991. jú­lius 1-jéig tartó szerződést kötött. Egy év után mindkét félnek kölcsönösen lehetősége van a felbontásra. Horváth Miklós 1948. július 14-én született Nagyatádon. Ka­posváron járt középiskolába a Gépipari Technikumba, ahol je­lenleg mérnök-tanár. A budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát a gépészmérnöki karon, vele párhuzamosan levelező tagozaton tanárit is, később pedig szakmérnökit. Középiskolás­ként a Kaposvári Vasas MTE, katonaként a Honvéd Szamuely SE, egyetemistaként a MAFC játékosa volt. Edzőként a Rákóczi serdülőknél kezdett, majd következtek az ifik, pályaedzóje volt az NB ff-es bajnokcsapatnak és az NB I-böl kiesettnek, vala­mint a tartalék együttesnek. Középfokú edzői képesítése van. egyben. Számítok azonban — elsősorban az egyéni képzéseknél — az utánpót­láscsapatoknál _ dolgozó ed­zők segítségére is. — Szerdán tanácsülés lesz, amit nyugodtan nevez­hetünk rendkívülinek, hi­szen csupán egyetlen napi­rendi pontja ilesz, á Rákóczi FC további sorsa. Mit vársz tőle? — Nem tudom, hogy gra­tuláljak, vagy részvétet nyilvánítsak? — Ezzel kezdi minden­ki... — A csapat anyagi hely­zete teljesen reménytelen, ilyen erőforrásokkal a me­gyeiben sem lehet játszani. Nenj szabad azonban a klu­bot az egyes emberek által múltban elkövetett hibákért a jelenben és a jövőben súj­tani. Ha az anyagi feltétel- rendszert nem biztosítják, akkor az egyesület nem lesz versenyképes. — Miért vállaltad el? — Három alapvető oka van. Az első és a legfonto­sabb: véleményem szerint- a mi saját nevelésű játékosa­ink sem gyöngébbek, mint azok, akik más egyesületek­ben játszanak. Ezt igazolják a serdülő és az ifjúsági csa­patok eredményei. Úgy ér­zem, hogy a jövőben ezek­nek a játékosoknak kell le­hetőséget adni arra, hogy bebizonyítsák képességeiket. A második ok: tizenhárom éve dolgozom ennél az egye­sületnél. Ilyen mélyen, ilyen rossz helyzetben ez a csapat még nem, volt. Köte­lességemnek érzem, hogy ilyenkor kiálljak mellette, s ezzel párosul az is, hogy a jelenlegi vezetés támogatja a helyi erőkre való építke­zést. A harmadik ok: vah- nak személyes ambícióim is. Úgy ítélem meg a helyzetet, hogy az eddigi tapasztalata­im elegendőek lesznek ah­hoz, hogy szakmailag meg­felelően irányítsam a csapa­tot. — Nem tudom, hogy kér­dezhetlek-e a tervekről, amíg nem tisztázódik, hogy melyik osztályban jog sze­repelni a Rákóczi? — Én nem helyezésben gondolkozom. Maximális rendet és fegyelmet akarok, edzésben, mérkőzéseken, életmódban. Nagy intenzitá­sú edzésmunkát és küzdő­képes játékfelfogást. — Kik távoztak a csapat­tól? — NB 11-es csapatot, NB 111-as csapatot, de egyálta­lán: van-e csapat? —- Csapat van, és nem fantomcsapat. Az, hogy NB Il-es vagy NB III-as, raj­tunk kívülálló tényezők döntik el. Jelen pillanatban mi abból indulunk ki, hogy kiestünk az NB II-ből. — Rácz valamelyik fővá­rosi NB Il-es csapatban folytatja. Riczu a Dunakeszi játékos-edzője lesz. Miove- czet leigazolta az Újpesti Dózsa. Csrepka visszatért a Videotonhoz, Deákvári a Fonyód játékosa lesz. Van­nak még ezenkívül függő ügyek is. Kádárnak lejárt a kölcsönadási szerződése, ve­le a PMSC rendelkezik. Gi- litschre továbbra is igényt tart a Mohács, s ő erkölcsi kötelességének érzi, hogy továbbra is annál az egye­sületnél maradjon, amelyik segített rajta. Az ő játékára azonban én is igényt tartok. Sándorji a Nagykanizsával, Szajcz a Keszthellyel, Pruk- ner a Paksi SE-uel tárgyal. — Ezek szerint az edzés ben már a jiatalok is jele vannak? — Kik lesznek a segítőid? — Gyakorlatilag egy sze­mély, Márton József, aki az ifjúsági csapat edzője is — Igen. Húszán készülnek a bajnokságra, s közülük nyolcán most öregedtek ki az ifiből. A keretben tizen­négy saját nevelésű játékos található. Bcrzeviczy Viharkár a pályán A rossz nyelvek sze­rint már a vihar is a Rákóczit veri. Minden­esetre vasárnap éjjel kö­rülbelül százezer forint­nyi kárt okoztak az égi- ek. Megrongálódott a le­látó egy része, a szur­kolókat a pályától elvá­lasztó kerítés, s a víz­vezetékrendszer. Mit le­het erre mondani? A szegény embert még az ág is húzza.. . (Fotó: Cső bőd Péter) azzal a megalázó helyzettes, amikor a sorozatos ellenőrzések során a lakások ajtaját este vagy éjszaka a játékos vagy csa­ládtagja nyitotta ki. Taktikai elképzeléseinket munkánk során sorozatosan sulykoltuk játékosainkba, a megvalósítás mértékét a mérkő­zések eredményei fémjelezhetik. De melyik szurkoló merne a lelátón sportfelszerelést ölteni, a pályára lépni, új takti­kai elemeket bemutatni? A szurkolók lélektanáról csak annyit mondunk el, hogy 1978 óta Kaposváron csaik nézők vannak, mivel a legendás „B-iközép” szurkolóit az’akkori politikai-szakmai-elnökségi vezetés száműzte a pálya lelátóiról. Kaposvárnak talán csak egy törzsszutikolója van az aláírón kívül, akit úgy hívnak: KALAP. A Kaposvári Rákóczi bundamérkőzéseit illetően a köz­vélemény pontosan értesülhetett Horváth „Mézgától”. Mi azt valljuk, hogy a mostani csapat és vezetése nem akart besározódni azzal a gyanúval, hogy az utolsó 4 mérkőzés kö­zül bármelyiket fillérekért lerendezze. Amíg a nézők 1989. május 21. és június l'l. között jólértesülten számolgattak a mérkőzések árfolyamairól, addig az öltözőben csak egy tisz­tességes taktikai utasítás hangzott el: ... becsülettel, tudá­sunkhoz mérten mindent a csapatért... Kiestünk, de emelt fővel vonultunk le ezen vádak közepette. Megosztjuk a vá­ros és a megye sportszerető lakosságával saját felelősségiün­ket is. Egyikünk pályaedzőként hitt abban, hogy a legfontosabb taktikai-stratégiai irányvonal az emberi kapcsolatok közelsé­ge. Ezt a tévedést beismeri, de továbbra is tántoríthatatlanul hisz benne. Másikunk 1982. május 30-a óta nem volt hajlan­dó tisztességtelen játékos- és mérkőzés-vásárlásba bocsát­kozni, A ma Magyarországának kell ezen1 tévedést minősíte­ni. Mindenkinek vállalni kellene a rossz szereplés miatti fe­lelősséget, az elnöktől a mosónőig bezárólag... De vajon a szurkolok, nézők mit vállalnak? Az elmúlt évtizedek bízta­tásait, vagy a 80-as évek gyalázó megnyilvánulásait? Mind­ketten beletörődtünk helyzetünkbe, bizakodtunk abban, hogy országos hírű utánpótlás játékosaink nem kallódnak el, ed­zőik töretlen szívvel és akarással dolgoznak a jövő remény­ségeivel. Most megvan egy képzeletbeli piramis alapja, amely stabil és biztonságos, amely alap korszerűen és szakszerűen lett játékossá nevelve. Vajon miniket, szurkolókat, nézőket ki fog nevelni elkötelezett bíztatásra? A piramis alapja csak most körvonalazódott, mert 1976-tól nem csak stabil játéko­sok kerültök számolaltlan milliókért városunkba, akik inkább átmenő éveiknek, ugródeszkának fogták fel a bajnoki idé­nyeket, könnyű megélhetést reméltek a zöld gyepen. Csak néhány nevet felidézésképpen, semmilyen körülmények kö­zött sem személyeskedve: Kovács Ferenc, Máté János, Föl- desi Károly, Englóner László, Kollár, Kovács Attila stb. Mindezen játékosok bűne azonban elenyésző azokhoz viszo­nyítva, akik az elmúlt 17 évben ezen játékosokat klasszis igazolásinak tüntették fel, ugyanakkor nem a csapatért, ha­nem a csapatból éltek. Ez a város hírhedtté vált miattuk, mert az országban senki sem a játékosok, hanem a vezetők által minősített. Ez a minősítés azonban azt is kiváltotta, hogy edzőnemzedékek és játékosok mentek el elűzöttként, lehajtott fejjel a város­ból és a megyéből. Ez a megvető magatartás lehetett oka an­nak is, hogy az 1975-ben NB I-be felkerült „aranycsapat” já­tékosai soha nem élhették át a búcsúmérkőzések: megrendí­tő, de felemelő érzését. Hegedűs, Németh, Ágfalvi, Márton, Hoffman, Nagy Lajos, Konrád, Burcsa, Túrái, Kováts Csaba, Duschák ma már a legendák csapata; de őket együtt és utoljára soha nem látták a búcsúzó, igazi szurkolók. Tisztában vagyunk vele és vállaljuk, hogy a leírtak mi­att jó néhány ember szemében: megvetettékké válunk. Bí­zunk abban is, hogy a csapat 66 éves történetében az 1988— 89-es évad végre sorsforduló volt. Csak megbízható erkölcsi és gazdasági alap lehet a si­ker záloga, amely ma hiánycikk. Ha majd ezek a lehetősé­gek találkoznak a nézők elkötelezettségével, akkor egy má­sik levélben azt fogjuk megírni, hogy egyszer két ember be­vallotta élete 17 évének sikereit és kudarcait, kész bocsána­tot kérni, ha valaki az itt leírtakat magára adaptálta. A tisztességes viszontlátás reményében köszönünk el mindenkitől:

Next

/
Oldalképek
Tartalom