Somogyi Néplap, 1989. július (45. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-10 / 160. szám

1989. július 10., hétfő Somogyi Néplap 3 Nem reformálni: legteremteni kell az önkormányzatot! VITAFÓRUM Csík László „Gondolatok az önkormányzatról’’ című írásának alapgondolataival egyetértek, a részletek több­ségével azonban vitatkozom, s egyben reagálok dr. Ko­vács Lajos néhány gondola­tára is, amely július 7-én jelent meg. Magam is helyesnek tar­tom, hogy az önkormányzati törvényt rie kizárólag elmé­leti szakemberek fogalmaz­zák, kapjon helyet abban a '"■'“gyakorlati szakemberek és főleg az állampolgárok vé­leménye is. Az önkormány­zatiságod, valóban nem kor­szerűsíteni, sőt nem is át­fogóan megreformálni, ha­nem megteremteni kell, amelynek alapja egy demok­ratikusan előkészített és le­bonyolított választás lehet. Az önkormányzat működésé­hez több feltétel megléte szükséges, Csík László írása azonban a személyek válasz­tásának, kiválasztásának jo­gosítványaira helyezi a hang­súlyt, ezért én is erre a "té­makörre szorítkozom. Egyetértek azon nézetével, hogy a tanácselnök megvá­lasztásának jogát közvetle­nül a lakosság kezébe kell adni. Dr. Kovács Lajossal együtt úgy gondolom, hogy ez nemcsak a falvakra, ha­nem a városokra is vonat­kozik. A közvetlen választás valódi kapcsolatot alakítana ki a tanácselnök és a lakos­ság között, s rákényszeríte­né a tanácselnököt az állam? polgároknak tetsző intézke­désre. Ugyanakkor nem tar­tom a közvetlen választás logikus következményének, hogy a vb-titkárt, a tanácsi intézmények vezetőit <— az iskola igazgátóipjf az orvost, az óvoda vezetőjét — a ta­nácselnök nevezze ki. Ez a megoldás indokolatlan ha­talmat összpontosítana a ta­nácselnök kezében, ugyan­akkor nem járna olyan elő­nyökkel, amelyeket a kol­lektív döntések ne hordoz­nának magukkal. Az egyszg^J mélyi döntés legfőbb eiőftyá^ a rugalmasság, a gyorsaság' — szemben a testületi dönT téssel, hiszen a demokrácia gyakorlása időigényes —, de a személyi döntések megho­zatalánál nem ez a legfonto­sabb. Nézzük először a vb-tit­kárt. Alkalmazzon bármi­lyen jogi megoldást az új törvény, minden tanácsnál kell egy olyan vezető szak­ember, akinek a közigazga­tás nemcsak élethivatása, hanem szakmája is, s felel azért, hogy a testület és a szakigazgatás a jogszabá­lyoknak megfelelően járjon el. A vb-titkár törvényességi intézkedéseiből ma is több konfliktus származik. Pél­dák sokaságát tudnám so­rolni, amikor a tanácselnök vagy maga a tanács tör­vénysértő döntést akart hoz­ni és a vb-titkárnak a tör­vényesség őreként, meg kel­lett azt akadályozni (hozzá­teszem, ez nem mindig si­került). Néhány ilyen ösz- széütközés után a tanácsel­nök valószínűleg igyekezne megszabadulni a „jogállami­ság” útján haladó- vb-titkár- tól, s keresni egy olyant, aki mindenben az ő akarata sze­rint cselekszik. Ezért én nem szolgáltatnám ki a vb- titkárt a helyi tanácf elnö­kének, sőt, teljesen a tanács­nak sem. Az igazgatás szakszerűsé­ge és a törvényesség bizto­sítása érdekében a jelölés jogát a felsőbb államigazga­tási szerv vezetőjére, a ki­nevezést pedig továbbra is a helyi önkormányzatra bíz­nám. A szakmai alkalmas­ságot tehát bírálja el hoz­záértő szakember, de a bi­zalmat a település válasz­tott testületé szavazza meg. Ez akkor működne demok­ratikusan, ha a helyi tanács, vagy akár a tanácselnök ja­vaslatára több alkalmas sze­mély is jelölhető, de közü­lük a helyi testület választ­ja ki a számára a legszim- patikusabbat. A mai szabá­lyozás hasonló megoldást al­kalmaz, s úgy gondolom, hogy e poszt betöltésére leg­rátermettebb, legalkalma­sabb ember kiválasztásának 'ma sem ez a mechanizmus a legfőbb gátja, hanem, hogy kevés a szakember, nincs szolgálati lakás, s még ezek megléte esetén sem versengenek a jogászok, ál­lamigazgatási főiskolát vég­zettek a nehéz, de nem túl­ságosan megfizetett vb-tit- kári székért. Gyanítom, hogy ezen az sem változtat­na, ha tanácselnök lenne a kinevező. Szimpatikus számomra az a megoldás is, amelyet dr. Kovács Lajos javasol, neve­zetesen, hogy a felettes ál­lamigazgatási szerv vezetője hatáskörébe tartozzon a köz- igazgatási apparátus vezető­jének kinevezése. Szerintem erre csak akkor kerülhet sor, ha már megtörtént az önkormányzati és államigaz­gatási hatáskörök szétvá­lasztása. Ma még fontosabb­nak tartom, hogy a közigaz­gatásban megrendült biza­lom helyreállítását az is se­gítse, hogy az önkormány­zati testület — s általuk á lakosság — ne csak a ta­nácselnököt érezze „saját emberének”, hanem a vb- titkárt is. A helyi intézmények ve­zetőinek kinevezését ugyan­csak nem venném ki a ta­nács kezéből. Csík László azt írja: „Ha a tánácselnök jogosítványt kap az intéz­ményvezetők kinevezésére, akkor vállalnia kell a tevé­kenységükért is a felelőssé­get. Vagyis, ha a helyi ön- kormányzat valamelyik „mi­nisztere" megbukik, akkor a tanácselnök is elmozdítható tisztségéből”. Véleményem szerint indokolatlan ide a felelősségnek ezt az áttéte­lét beépíteni, az intézmény­vezető saját maga legyen fe­lelős a tanács előtt. Ha bár­milyen okból nem felel meg a posztján, mozdítsa el őt onnan a testület, és ne a ta­nácselnök. Valóban konfliktusok for­rása ma is, ha — teszem azt — az iskola igazgatója és a tanácselhök nem szívlelik egymást, s ahogy a cikk ír­ja, nem tudnak együtt dol­gozni. De ennél sokkal fon­tosabb, hogy az igazgató jól jöjjön ki saját tantestületé­vel, szót értsen a szülőkkel, s a falu egyik megbecsült vezetője legyen. A demokratikus közélet­hez hozzátartozik a szuvere­nitás, s talán kevesebb len­ne a torzsalkodás’ ha min­denki tiszteletben tartaná a másik vezetői önállóságát. Az intézményvezető tehát igyekezzen közmegelégedés­sel végezni munkáját — hogy a következő határozott ide­jű kinevezést is megérje —, s ez nem jelentheti azt, hogy a „főnök” a tanácsel­nök, tehát neki kell megfe­lelni.. Itt akartam befejezni, de újra olvasva úgy éreztem, írásom azt a benyomást kel­ti, hogy a tanácselnökök el­len rántottam kardot. Pedig korántsem ez volt a szándé­kom. A helyi tanács elnöke igen komoly megmérettetés­nek teszi ki magát a köz­vetlen választással, s nagyon okosan, jól kell politizálnia, hogy a már megszerzett bi­zalmat megőrizze. Türelem­mel, toleranciával és kitar­tással kell azért dolgoznia, hogy jó testületi döntések meghozatalát készítse és se­gítse elő, s a tanács jó gaz­dája legyen a településnek. Ehhez persze számos jogo­sítványra is szüksége van — pl. a tanácsi apparátussal kapcsolatban is —, amelyek részletezésére itt nem vál- lalkozhatom. Dé ne vegye vállára minden helyi veze­tő tevékenységéért a .felelős­séget, mert ettől önmagában még nem menne jobban a munka. Ne vállalja magára a szubjektivizmus bélyegét, hiszen — mint a tanács ve­zetőjének — módja van egy-egy ember mellett és el­lene szóló érveket a tanács előtt kifejteni, s ha azok meggyőzőek, miért ne fogad­ná el a testület? A mai konfliktusos hely­zetet, mind a vb-titkárrál, mid az intézményvezetőkkel kapcsolatban legtöbbször az okozza, hogy nem válik szét pontosan ki miért felelős, s mit takarnak az „általános felügyelet” és az ehhez ha­sonló ködös fogalmak. Az önkormányzati törvény meg­alkotásakor ezek tisztázásá­ban is nagy segítséget nyújt­hatnak tapasztalataikkal a helyi közigazgatásban dolgo­zó szakemberek. Dr. Lamperth Mónika a Somogy Megyei Tanács személyzeti főfelügyelője VISSZHANG LE IS ÚT, FEL IS ÜT E címmel cikket közöltünk arról, hogyan lehetne elejét venni az egyént és társadalmat egyaránt sújtó munkanél­küliségnek. Írásunkra egyik olvasónk így reagált: Tisztelt Szerkesztő Ür! Engedje meg, hogy „Le is út, fel is út”-riportjára vá­laszoljak. Egyben kérem panaszom szíves meghallgatását is. Én 11 éve dolgozom a Vasipari Zománcozó cseri telepén, mint kemencés. 1,1 évig ezt a munkát végeztem 70—80 fokos melegben. A vállalat anyághiány miatt kénytelen volt a dolgozókat 80 százalékos fizetéssel szabadságra küldeni. Én jelentkeztem a tejüzemnél, mivel otf hirdettek munkahelye­ket. Az összes vizsgálatom jó volt a köjálnál. Az üzemorvos 160 100 vérnyomást mért. Jöttem a körzeti doktornőhöz, ő 150 100 vérnyomásra vérnyomáscsökkentőt írt. Elküldött az SZTK-ba, vizsgálatra. Semmi bajom. Lement a vérnyomá­som 120 80-ra. Kimentem az üzemorvoshoz. Vérnyomás: 160 100, másnap reggel a körzetinél 120,80. Üjra üzemorvos­nál 160 100. Visszajövök délután a körzetihez, 120 100. Hu­szonötödikén reggel kimentem a tejüzemi felvételire, és kö­zöltem, hogy nem enged az orvos kocsikísérőnek. Ott volt egy tejipari dolgozó, aki elmondta, árúkiadónak is kóllenek és a sajtóiéba is keresnek munkást". Üjra vissza a körzetes- hez. Vérnyomásmérés: 120 80, majd vissza az üzemorvoshoz: 160/100. Közöltem vele, hogy reggel bent voltam az üzem­ben, két részlegnél is van felvétel: munkáshiány van. A doktor válasza az volt, hogy ott éjszaka is kell dolgozni. Keressek nappali munkát. Nappali munkán 31 évemmel (szakképzetlen vagyok), nem kereshetnék 3500-nál többet. Így a létminimumnál lenne a megélhetésem. Ketten vagyunk a bátyámmal. Édesanyánkat korán elvesztettük, édesapám nevelt fel bennünket. Azért nem nősültünk meg, hogy neki nyugodt legyen az öregsége. Viszonoztuk jóságát. Három éve meg­halt. Most 73 éves nagynénénk" van velünk.. Tőle is öröm­mel fogadjuk azt, hogy meleg étellel vár bennünket. Én 11 éve egy helyen dolgozom. Egy nap sem voltam táppénzen. Ha. én eddig bírtam a 70 fokos meleget, a$ orvos miért tilt le? Miért növelik így is a munkanélküliek számát, a munka' nélküli segélyt? Én kocsit vezetek. Ebben az évben tettem le a vizsgát. Nem tudom, talán a külsőm nem tetszik? Szórakozni sem járunk. Ha az üzemnél vérnyomásmérési szűrés lenne, hány olyan dolgozót; fcellene elbocsátani, akinek 120 80-nál több a' vérnyomása? Felmondtam a- volt munkahelyemet, mert ott sincs kilátás munkára. Üj munkahelyet elfoglalni viszont nem engednek. Most „le is út, fel is út” — az orvos véle­ménye szerint. Szíves elnézést kérek a levelem tartalmáért és maradok a riport igazságánál. Schenk István, Kaposvár, Béke u. 61. Ily2. * * * Megjegyzés: Beszéltünk az üzemorvossal és igazat adtunk neki ab­ban, hogy a magas vérnyomás betegség, amelyet figyelembe kell venni a munkakörnél. Ám ennek ellenére igen elgon­dolkodtató olvasónk levele és maradtak bennünk is meg­válaszolatlan kérdések, amelypk közül itt csak egyet emlí­tünk: Ennyire áttörhetetlen lenne az a korlát, amely olva­sónk boldogulását akadályozza? Szegedi Nándor Takarékoskodunk, de nem spórolunk!­________________ A GRAR FÓKUSZ A tavalyi gazdálkodási eredményeik alapján kiváló minősítést ' elért tapsonyi Rákóczi termelőszövetkezet elnöki irodájában Németh Gábor elnök szavai megint- csak arról győznek meg: ez a fvezető több évvel előre gondolkodó, munkáját a jö­vő érdekében formáló em­ber. Vissza-visszacsengenek az agrárreformkör szervezé­si összejövetelén mondott gondolatai, melyeket az az­óta eltelt politikai változá­sok is alátámasztottak. Ak­kor úgy fogalmazott: „Mi van iákkor, ha a jövedelme­zőség úgy alakul, ahogy kell. Akkor mit kezdünk a lehe­tőségeinkkel?” — Mi ugyan nem csatla­koztunk a Péter Pál napi demonstrációhoz, de mire vezetett az országos akció? A gabona ára változatlan, emelkedett viszont a ba­romfihús ára, és még hason­lókra számíthatunk. Rövid helyzetelemzés és történelmi áttekintés után az országos bajok helyett áttérünk a tapsonyi helyzet elemzésére. Németh Gábor a főkönyvelőjét élő lelki is­meretként marasztalja a be­szélgetés folytatásához. — Folyamatos közgazdasá­gi elemző és értékelő mun­kával eljutottunk oda, hogy nincsenek likviditási prob­lémáink. Az elmúlt évek során hiteleinket fokozato­san csökken tettük)*. így vár­hatóan az év végére terme­lőszövetkezetünk nettó hitel- állománya 2 millió forint lesz. Az 5400 hektáros gazda­ságban 3500 hektár a szán­tóföldi kultúráké, a többi erdő, legelő, háztáji földek. 1500 hektáron termesztenek kalászosokat, 1300 hektáron kukoricát és 300 hektáron cukorrépát. Ezek a növény- kultúrák az elmúlt évtizedek tapasztalatait figyelembe vé­ve kerültek a jelenlegi ve­tésszerkezetbe. A hozamokról váltunk szót, és kiderül, nem is túl maga­sak a naturális mutatóik. — Nem a rekordokat haj­szoljuk, inkább a jövedel­mezőséget figyeltük éveken át. Így próbáltuk jobbítani gazdálkodásunkat. Tavaly 49 mázsáé búza átlag mellett a hektáronkénti eredmény 5874 forint volt. Ugyanez a szám kukoricánál 65 mázsa átlagnál 7664 forint, cukor­répánál pedig 360 mázsás átlagnál 12 000 forint volt—• sorolta az adatokat az elnök. — A földadót ugyan 24 aranykorona érték után fi­zetjük, a valóságban viszont földterületeink csak 17—18 aranykorona értékűek. Ez a pontértékelésre való áttérési számítások ' során derültnífci — „teszi hozzá a főkönyúéltt — A községet körül ölelő terület hajdan káptalani bir­tok volt, innen a magas ér­tékelés. Ma sajnos a szántó­földjeink humusztartalma alig 1 százalék, pH-értéke 3—5 közötti. Lassú elsava- nyodás jellemzi a területet — magyarázza az elnök, aki nem tudja levetkőzni nö- vényvédős alapbeállítottsá­gát. A hajdan két gulyát legel­tető községben teljesen visz- szaszorulóban van a háztáji szarvasmarhatartás. A nagy­üzemi állomány is 250 te­hénre és természetes szapo­rulatára apadt. Ezt a létszá­mot az elengedhetetlenül szükséges isfállótrágya-meny- nyiség megtermelése miatt tartják, Emellett 350 kocá­juk is van, bár az évi 4200 darabos hízókibocsátást már a bérhizlaltatásból produkál­ják. A számok tükrében még mindig nem érzékelhető a kiváló cím elnyerésének minden feltétele, ez^rt to­vább faggatózom. Felszínre kerül tehát az is, hegy a gépesítés színvonala a több­éves tervszerű és rendszeres váltással minden igényt ki­elégít. Legnagyobb gondot ezen a téren a megfelelő szakembergárda tartása je­lenti. — Az állattenyésztésben a kényszerhelyzet okozta • a mennyiségi leépítést. A nö­vénytermesztés gondjai vi­szont onnan fakadnak, hogy nem tudunk versenyezni az ipari bérekkel. Pedig nagy szükség lenne igazán jó gé­pes szakemberekre. A körülbelül 800 tagot Számláló termelőszövetkezet­ben 1982-ben még 420-an dolgozták, ma 210-en. Az elöregedés miatti csökkenés, a nyugdíjas tagok háztáji területeinek megművelése is nagy terheket ró a közösre. Ám ezt a szövetkezeti jelleg­ből adódóan vállalniuk kell. A kiváló cím elérését az eredménytermelő növény- termesztésének köszönheti a gazdaság. A mintegy 74 mil­liós termelési érték mellett — mostoha évben 11 millió — tavaly 18,6 millió forint volt az ágazni eredmény. Ehhez jött á 2,8 millió fo­rintos sertés tenyésztési ága­zati eredmény és a tehené­szet 1,9 milliója. Természe­tesen az eredmények alapot teremtettek a jövedelmi vi­szonyok javítására. Az el­múlt hat évben éppen meg­kétszereződött, 78 ezer fo­rintra nőtt a bérszínvonal. — Nem panaszként mon­dom, de a szakemberhelyze­tünk, sajnos, kritikus. Ta­valy mintegy 100 ezer forin­tot fizettünk ki hirdetések­re. Nem tudjuk kellően von­zóvá tenni községünket, ter­melőszövetkezetünket a fia­tal szakemberek számára. Pedig a jó fizetés mellett van szolgálati lakás is, és a házastárs munkalehetősége azonnal megoldható. De ta­lán a kiváló cím ezen a té­ren is meghozza a sikert — mondta búcsúzóul Németh Gábor. A. földeken javában folyik a repce aratása, a főagronó- mus a búzákat szemléli, gya­rapodik a szérűsikentben a tehénállomány szénája. A házhelyek mögötti zártker­tekben is főként gabona sár­gállik. A gyakorlatban is mintha látható lenne az el­nök józan elve: „mindennel takarékoskodunk, de soha nem spórolunk”. Mészáros Tamás

Next

/
Oldalképek
Tartalom