Somogyi Néplap, 1989. július (45. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-01 / 153. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLV. évfolyam, 153. szám Ara: 5,30 Ft NIKSZBRÓTTÓL BERGENGÓCIÁÍG GYORSINTERJÚ GYENESEI ISTVÁNNÁL Egészségügyi főiskola lesz Kaposváron Halmozottan hátrányos kis település, csak „társközség” Hedrehely. Amikor ezt a kifejezést — „halmozottan hátrá­nyos" — kimondom a falumra, nagyon fáj a szívem, mert — bár nem ott születtem — mégis ez a falu, ez a táj az, amelyhez szülőföldi szeretettel ragaszkodom. Negyvenkét éve élek és dolgozom ott, tanítok az iskolában, tehát nemcsak szeretem, hanem ismerem is szép és nehéz múltját, viszon­tagságos jelenét, csak a jövőjét illetően vannak fájó kérdő­jeleim. Sok más kis településsel ellentétben ezt a nehéz helyzetet nem a tanácsösszevonásnak, a társközségi mivoltunknak tu­lajdonítjuk. Mint társközség kaptunk két utcában szilárd burkolatú utat, óvoda létesült, az iskolánál három tanterem épült, megvalósult a vezetékes vízhálózat, új tűzoltószertár, s hűtővel ellátott húsmérés épült. Átadták a kivül-belül gyö­nyörűen átépített, korszerűsített szövetkezeti boltot és ital­boltot, amelyekhez a tanács is hozzájárult. El kell tehát mondanom, hogy a mi községünk leépülése sokkal régebben kezdődött. Amikor 1947-ben Hedrehelyre kerültem, akkor ez egy jómódú, virágzó, zömében közép­paraszti község volt 1232 lakossal. A faluban a szolgáltatást 3 magán- és egy hangyaszövetkezeti bolt, 2 hentes, 2 kocsma, 2 cipész, 4 varrónő, 3 borbély, 3 kovács, 2 .kádár, 2 gelencsér. 2 kőműves, 2 ács, 1 gőz- és 1 vízimalom és egy takács je­lentette. Az oktatás két felekezeti iskolában folyt. Hedrehely körorvosi székhely és 1872 óta körjegyzőség volt. Messze földről jártaik hozzánk csikót venni, és a jóminőségű szénát is a mi falunkból vitték a környező községek. Reggelente nagy gulyát és hatalmas kondát hajtottak ki a pásztorok. Ezzel szemben most, 1989-ben van a falunak 642 lakosa, de ma már nem mondhatom, hogy jómódúak. A szolgáltatást ma egy szövetkezeti bolt és kocsma, két palackozott italt áruló bolt és egy másodállásé varrónő jelenti. Az oktatást egycsoportos óvoda és egy 1—3, 2—4 összevonású alsótagozat végzi. Az orvos hetente kétszer két órára jön ki. Még sze­rencse, hogy a tsz-ek összevonásakor la központ a mi falunk­ban alakult ki, így legalább van egy intézményünk (!). A két felekezetnek sincs már helyben papja. A különbség ma­gáért beszél, nézzük hát, hogyan jutottunk idáig. Mindez 1950-ben, a tanácsok megalakulásával kezdődött. A körjegyzőség embereit bélistázták és helyükre nem éppen jól képzettek kerültek. Az ügyintézés nehezen ment. S le­gyünk őszinték! Azok az intézkedések, amelyeket a megala­kult tanácsoknak végre kellett hajtaniuk, nem voltak éppen népszerűek. Az iskolák államosítása sem a nyakas reformátusoknak, sem a buzgó katolikusóknak nem tetszett. Bizalmatlanok voltak az új forma iránt. A parasztok besorolásával pedig a mi túlbuzgó tanácsunk 42 kulákot produkált, s azokat telje­sen tönkre is tette. Ügyhogy, amikor ez a helyzet feloldódott, e családokból a munkabírók mind elmentek Pécsre, Komló­ra, Kaposvárra, Sztálinvárosba (ma Dunaújváros). Lett be­lőlük sztahanovista vájár, kiváló épitő meg élmunkás szövőnő. A tsz-szerve*éseket az idősebbek ismerik, a fiatalabbak hallották, olvastak róluk. Ez megint meglódította, tovább apasztotta a falu népét. Ugyancsak a tsz-szervezéssel jött egy másik nagy hiba: a fain számára kedvezőtlen tagosítás. Hogy a „zsíros” parasztnak legalább a földje ne legyen zsí­ros, a kertek végénél kezdődő jó minőségű földeket egy tag­ban megkapta az állami gazdaság és helyette kapta a pa­rasztság ia falutól öt kilométerre levő Nikszbrótot, ami a: idők folyamán a nép nyelvén Bergengóciára változott, Ugyanis olyan messze volt, „csodálatosan” sokat kellett dol­gozni rajta, s végül hihetetlenül keveset termett, s abból nem lehetett teljesítenei a beszolgáltatást, Ez a földcsere is az akkori tanácsunk lelkén szárad. S ez lesz az egyik oka annak, hogy a jómódú parasztgazdaságok helyén mért lesz egy gyenge tsz, ahol egyre nehezebb élni, ahonnan jobb to- vábbállni. Az iskola felsőtagozatának „bekörgetesítésél” is a saját tanácsunk szavazta meg, ennek sem örült a lakosság, fgy aztán a tanácsok összevonásakor ezt a tanácsot nem siratták meg az emberek. De az orvosi körzet megszünteté­sét, amelyet már az összevont tanács szavazott meg, azt vi­szont már megsiratták. Annál inkább, mert nekünk az ese­tek 98 százalékában nagyon jó orvosaink voltak, akik még kézi patikát is tartottak, hiszen tudták mi az, amiből a leg­több fogy, ami a legtöbbször kell. így jóval kevesebbet kel­let utazni a gyógyszerért, mint ma. Ami tovább növelte még a hátrányunkat, arról sem a ka­darkút! tanács tehet. A „szerepkör nélküli” község címkét nem a központi község adta annak idején. A vasút meg­szüntetése, amely a gazdaságokat sújtja elsősorban, nem a tanácson múlott. Hogy a Kapos Volán csak egyműszakos bejárást biztosít, erről sem a tanács tehet, mégis ezért le­szünk őszre ismét két családdal kevesebben. Hogy a telefon, mint postaj szolgáltatás, kritikán aluli, az sem az ő hibájuk. S ha a szép, újjáépített boltban is régi, gyenge lesz az el­látás, az ugyancsak nem a tanácson múlik. S hogy a kis falvak magúkra maradtak, nincs bennük húzó, példamutató értelmiségi réteg, emiatt ugyancsak más­hol kell perlekednünk. Egy egész nemzedék szemléletének kellene megváltoznia! Egy riportot hallottam egyszer a gö­döllői Márton professzorral a rádióban. Lelkesen beszélt ál­ról, hogy az ott végzettek milyen motorjai lesznek a falusi művelődésnek. Kívántam magamban hasonlóan működő mo­tort a professzor úr autójába! Nem akarok senkit sem bán­tani, hisz akkor a családom is bántanám, de nem tudja ez a nemzedék, hogy az értelmes, szép emberi élet, a saját mikrokörnyezetünk kialakítása elsősorban magunktól függ. Az igaz, hogy fejlettebb infrastruktúrával könnyebb élni, de ha. .csak vizsgálódunk és a lehetőségeket keressük még so­káig, félő, hogy a kis falvak nagy része nem éri meg a megoldást. Es ha ezek a kis falvak eltűnnek, a nemzet gyö­kerei szakadnak meg. Gyökér nélkül pedig nincs élet! Elmondta: Márton Istvánné elöljáró Lejegyezte: Lajos Géza 1990-től kezdődik az oktatás Közoktatási célokra ajánlotta föl a me­gyei pártbizottság az oktatási igazgatóság épületét. A pártbizottság és a megyei ta­nács kezdeményezésére, tegnap Budapesten szerződést írt alá egészségügyi főiskola lé­tesítésére Bánfalvi István szociális- és egészségügyi minisztériumi államtitkár, Har- sányi László, a Pécsi Orvostudományi Egye­tem rektorhelyettese és Gyeneséi István, a megyei tanács elnöke. A szerződéskötésen jólen volt Sárdi Árpád, a megyei pártbizott­ság első titkára. Késő délután, miután Bu. dapestről megérkezett, kér­deztük a megyei tanács el­nökét — Ma délelőtt aláírták a szerződést. Miikor kezdődik az oktatás az egészségügyi főiskolán? — Az 1990-es tanévben indul el a képzés a Pécsi Or­vostudományi Egyetem ki­helyezett főiskolai szakán, ahol felsőfokú védőnői ké­pesítést szerezhetnek a hall­gatók. A terv szerint 1992- től ápolónőket is képeznek A honvédelemről szóló 1976. évi i. törvény módosí­tására benyújtott törvényja­vaslat feletti szavazással folytatta muQkjüát pénte­ken reggel 9 órakor a? Or­szággyűlés soros ülésszaka. Az elnöklő Jakab Hábertné bejelentette, hogy a csütör­tökön kialakult patthelyzet utón a honvédelmi bizottság ülésén sikerült kompromisz- szumos megoldást találni a polgári szolgálat időtartamát illetően. Mivel azonban a konszenzus alapján létrejött megoldás kihatással van a csütörtökön már elfogadott módosításokra, így az utób­biak ügyében is újra kellett szavazni. Ezután a honvédelmi bi­zottság jelentése alapján elő­ször arról szavaztak a kép­viselők, hogy a katonai szol­gálat együttes időtartama ne haladja meg a 28 hónapot. Az indítványt az Ország- gyűlés két ellenszavazattal és két tartózkodással fogad­ta el. Ezután egy ellensza­vazattal és tizenegy tartóz kodással elfogadták azt, hogy a polgári szolgálat időtarta­ma 28 hónap legyen. Egy másik módosító indítvány alapján arról döntöttek, hogy a törvény a tartalékos hadköteles katonai és polgá­ra szolgálatának együttes időtartamát 28 hónapban ha­tározza meg. Ezt az indít­ványt hét tartózkodással fo­gadták el. Végül arról a mó­dosításról szavaztak, amely a tartalékos katonai szolgá­lat időtartamát 18 helyett 16, illetve 12 helyett 10 hónap­ban állapítja meg, valamint felsőfokon. Az a szándék, hogy a mindenkori igények­nek feleljen meg ez az in­tézet, vagyis a társadalmi szükséglet határozza mag a felsőfokú védőnő-, illetve ápolónőképzést. Számítása­ink szerint öt év kell ahhoz, hogy véglegesen kialakul, jón az az oktatói és hallga­tói létszám, amellyel az in­tézmény a továbbiakban mű­ködik. — Hogyan fogadta a Szo­ciális és Egészségügyi Mi. riisztérium a somogyi kezde­ményezést? a 24 hónapos fegyver nélkü­li szolgálat letöltése után 6 helyett 4 hónapos tartalékos szolgálati időt ír elő. Ezt a javaslatot nyolc tartózkodás­sal fogadták: el. Végül a? Országgyűlés a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosítására be­nyújtott törvényjavaslatot i eUenszgvgzattei és U tar­tózkodással elfogadta. — Maga a minisztérium kedvezően fogadta, ugyanis náluk már korábban megfo­galmazódott egy ilyen jelle­gű főiskola iránti igény. Hosszabb távú és magasabb szintű szociális gondosko­dást és egészségmegőrző programot akarnak megva­lósítani, s ehhez szakember, re, illetve a képzésükhöz épületre van szükség. A me­gye épületet és szakembert is tud biztosítani, így a két gondolat találkozott. Az ok­tatási igazgatóság épülete felszabadul, s más célra va­ló hasznosítása társadalom­politikai igény. A Pécsi Or­vostudományi Egyetem gya- koriókórháza Kaposváron van — ez is indokolta a fő­iskola itteni létesítését. A főiskola működésének költ­ségeit teljes egészében a mi­nisztérium fedezi, így a me­gyei költségvetést nem ter­heli. — Mától egy új főiskola született Somogybán. Lesz-e második? A siófoki vendég­látóipari főiskolára gondolok. — Az elképzeléseink közé tartozik, hogy ne álljunk meg. Az idegenforgalom rö­vid időn belül a népgazdaság egyik legfontosabb ága lesz, s ehhez képzett szakembeíék kellenek. Ebben a kérdésben a Kereskedelmi Minisztéri­ummal már folynak a tár­gyalások, s a siófoki ország­gyűlési képviselő kiváló partner ebben,. A miniszté­rium számára alapvető kér­dés, hogy tudunk-e helyet biztosítani. Siófokon vannak olyan létesítmények, ame­lyek az év 9—10 hónapjában teljesen kihasználatlanok, s az oktatás, számára helyet tudnának adni. Munkatár­saink megbízatást kaptak, hogy vizsgálják meg ezeket az épületeket. Mi már a .kö­zeljövőben szeretnénk meg­teremteni az új főiskola lé­tesítéséhez szükséges felté­teleket. (Bánfai) (Folytatás a 2. oldalon.) A bencés apátság alqpításának kilencszázadik évfordulójára készülnek Somogyvprpn. Második al* kálómmal rendezik meg a kupavári emléknapot a romoknál. A mai program 9.30-kor kezdődik, 10 órától püspöki misét mond dr. Szendi József, veszprémi megyés püspök a helyszínen. Lapunk 9. oldalán a bencés apátság történetét földpl^Pió Újkéry Csaba regényének egy részletét közöljük, Bence Pál: Megmenekült című fotója a Bányaomlás 1948. című sorozatból, (■összeállításunk a 9. oldalpn.) • MA Befejeződött az országgyűlés Módosították a honvédelmi, a földtörvényt és a BTK-t Az előzetesen háromnaposnak jelzett Országgyűlés mégis négy napig tartott, mégpedig a honvédelmi tör­vény módosítása körüli hosszadalmas vita miatt. A hon­atyák tegnap végre elfogadták a módosításokat annak köszönhetően, hogy a kormány kompromisszumos ja­vaslatot terjesztett be. ,A módosított honvédelmi törvény a kihirdetéskor lép életbe. A Tisztelt Ház módosította Büntető Törvénykönyvet, a földtörvényt is az elfogadott tárgy sorozatnak megfelelően. Folytatódtak az inter- ptllwiók it: Az Országgyűlés várhatóan szeptemberben ül össze wjrft- 1 \

Next

/
Oldalképek
Tartalom