Somogyi Néplap, 1989. május (45. évfolyam, 101-126. szám)

1989-05-13 / 111. szám

1989. május 13., szombat Somogyi Néplap gSPORTQ KOVÁCSÉK SIKERE A siker kovácsai Kovács Istvánné testnevelő. Nagylaliuli Andrea, Ilartmaun Edina, I’álfi Gabriella, Kerekes Éva és Bitó Anikó Láng Éva talajgyakorlatát figyelik 1987-ben a barcsi gimná­zium leánytornászcsapata ezüstérmet nyert az orszá­gos középiskolás bajnoksá­gon. 1988-ban ismét ezüst­érem volt a jutalmuk, s most — Szegeden — arany. — Három negyedik osztá­lyos leány van a csapatban — mondta Emmi néni, azaz Kovács Istvánné testnevelő tanár — Az életben minden egyszeri és megismételhetet­len — mondtam nekik a verseny előtt — ti többet már középiskolás bajnoksá­got nem nyerhettek. Ez az utolsó alkalom. A lelki rá­hangolás eredményesnek bizonyult. A három leány, akik nem az idén érettsé­giznek, egy kicsit a társai­kért is küzdöttek. Nem is akármilyen szin­ten. Bizonyíték a verseny­jegyzőkönyv. Az ugrásban például mindannyian meg­szerezték a legmagasabb pontszámot, a felemás kor­lát kivételével valmennyi szeren elsők lettek, ott is mindössze kéttized pont volt a hátrányuk. — Négy év alatt nem vál­tozott a gyakorlati anyaguk. Nem unták a lányok? — Bizonyára megunták volna, ha mindig ezzel fog­lalkozunk, de csak a ver- senvidőszakban sujkoltuk sokat. Olyan ez, mint egy zenemű. Többféle felfogás­ban lehet játszani, noha itt is megvannak a kötöttségek. Riválisainkkal szemben a küzdelem az idei bajnokság­ban csúcsosodott ki. Ellen­feleink abban a felfogásban mutatták be a gyakorlato­kat, amit a korábbi években ellestek tőlük. Egy tornaed­ző számára ez igazán jól­eső érzés. — Nyomasztott bennünket a pontozók korábbi években tapasztalt elfogultsága — mondja Nagyfaludy Andrea. Ö most érettségizik, s nem tanul tovább felsőoktatási intézményben . Kereskedő lesz, de a tonnától nem bú­csúzik. Hamarosan férjhez megy, de úgy tervezi, a csa­lád és a munka mellett is szakít időt arra, hogy Em­mi néninek segítsen az utánpótlásnevelésben, csak­úgy, mint Kerekes Adrea. — Nem bírnám ki, ha nem jöhetnék be az iskolába, s a hibákat nem javíthatnám az utódok gyakorlataiban — vélekedett ez utóbbi. Emmi néni nemcsak a gimnáziumban foglalkozik a tornászokkal, hanem az általános iskolában is. így vélekedik: — Jövőre nincs esélyünk az országos bajnokság meg­nyerésére. A három végzős diák kiválása nagy veszte­ség, de szeretnénk ott len­ni az első három között. A mostani általános iskolások­ból már olyan csapatot le­het építeni, amelyik hosz- szabb ideig ott lehet a csú­cson. Balázs Feledékenység? Olvasom legfrissebb nyilatkozatát, amelyben egy pes­ti kollégám faggatja hosszú sérülése utáni visszatéréséről. Lakatos Ferenc, a volt siófoki labdarúgó, az MTK-VM jelenlegi játékosa arra a kérdésre, hogy milyen érzéssel lép ma pályára a volt csapata ellen, tömören csak any- nyit mondott, hogy semmi különössel. Aztán a nyoma­ték kedvéért még hozzátette: „Már teljesen el is felej­tettem Siófokot.” Ez a fiú valóban ilyen feledékeny? Nem emlékszik, vagy nem akar emlékezni arra, hogy a siófokiak 1986 nyarán egy mély gödörből rántották ki. Tehetségét senki sem vonta korábban sem kétségbe, de „csínytevései” mi­att előbb az Újpest, majd a Rába ETO is útilaput kötött a talpára. Lehet, hogy ma is a melaszt főzi az Ácsi Cu­korgyárban, ha nem mennek érte a siófokiak. Ott vol­tam, azon a szurkológyűlésen, amikor bemutatták, mint a Bányász új játékosát. Arra kérték, hogy röviden beszél­jen addigi pályafutásáról. Meg sem nyikkant. Lakatos akkor sem emlékezett. Jól tudom, hogy a későbbiek so­rán mennyi gond volt vele. Vezetői Kaszás Gábor edző­vel az élen atyai szeretettel egyengették útját és türel­mesek voltak vele a végtelenségig. Erre nagy szükség volt, mert a magánéletben már nem volt olyan félszeg ember. Sőt, néha hamisítatlan „világfit” játszott, aki még a sporttelepről is taxival vitette magát a közeli állomá­sig. Mi tagadás, a siófokiaknak is kifizetődött ez az istá- polás. Lakatost emberileg talpra állították, aki kétségte­lenül játékával ezt meg is hálálta, ö a nemrégiben „la­pátra tett” labdarúgó siófoki színekben lett többszörös utánpótlás-válogatott és két év után az ország talán leg­drágább, sok milliót érő játékosa. Hogy mindezt Lakatos kinek köszönheti, lám elfelejtette. Lehet, hogy nem is tudja már merre van Siófok? Kár! Jutási LABDARÚGÓ NB I, NB II Sok a hiányzó Siófokon A hétközi MNK-forduló jelentősen megtizedelte a Siófoki Bányász játékosál­lományát a mai, MTK-VM összecsapás előtt. Borostyán arccsontja eltörött, ezért a csatárra az egyesület hosz- szabb ideig nem számíthat. Szabó László kiállítás, Qui- rikó és Olajos sárga lapok miatt hagyja ki a találkozót. A héten Zsadányi sérüléssel bajlódott, de valószínűleg pályára lép. Az MTK-VM a bajnoki címért, a Siófok az osztálvozós helyek elkerülé­séért küzd. Ennek ellenére Gellei Imre vezetőedző bí­zik a „maradék" csapatában is, képesnek tartja a pont­szerzésre. A tervezett sió­foki összeállítás: Biró — Kolovics, Aczél, Burai, Ma­rozsán — Keszeg, Freppán, Zsadányi — Boda, Meksz, Krausz. Készenlétben áll még Horváth G., Szabó B., Brettner és Palkovics. NB II-.es csapataink közül a Rákócziban Csrepka is­mét megsérült, Neubauer viszont hosszas kihagyás után már ott ülhet a kispa­don. Megerősített védelem­mel játszik a csapat, amely így kezd: Sándorfi, Rácz, Göbölös, Kraft, Riczu, Bar­na — Prukner, Szajcz, Adorján — Kádár, Miovecz. Csurgón a büntetésüket letöltött játékosok ismét sze­repelhetnek, de Puskás, Vé­kony és Posta sérülése gon­dot okoz. Játékuk kédéses. A várható csapat: Belovári — Bántó, Mészáros, Kovács J., Posta (Beke) — György, Bódis, Beke, Laczkovits (Kovács B.) — Szigeti, Ba­laton. Súlyemelő-tanácskozás A siófoki szabadidő- központban véget ért a há­romnapos nemzetközi súly­emelő-tanácskozás, ame­lyet a Nemzetközi Olimpiai BÁZIS-REMÉNY Kosár... kosár... kosárlabda Holtszezon ide vagy oda, nem panaszkodhatnak a ko­sárlabdasport szerelmesei. A múlt heti Balaton Fű- szért-kupa után ma egy újabb, érdeklődésre számot tartó döntőre kerül sor Ka­posváron. Az országos juni­orkupában, mint ismeretes, kitűnően szerepelt a Bá­zis-legénység, és az egyik csoport győztese lett. Az el­ső ízben kiírt kupa döntőjé­nek megrendezésével Ka­posvárt bízták meg. Itt dől el tehát a végső sorrend a négy legeredményesebben szereplő között. A kaposvá­riaknak nehéz dolguk lesz, mert mind a Tungsram, mind a Csepel nagyon erős csapattal képviselteti ma­gát. Megvan a végleges program is. A városi sport- csarnokban 9.30-kor a Cse­pel—Videoton mérkőzéssel indul a sorozat, majd li­kőr a Bázis—Tungsram ta­lálkozóra kerül sor. A két győztes játssza a döntőt, de hogy hány órakor, az attól is függ, hogy a Bázis mi­lyen eredményt ér el dél­előtt. A kaposvári csapat ugyanis mindenképpen zá­rómérkőzést játszik, ami 18.30-kor kezdődik. Hogy ez az első avagy a harma­dik helyet lesz hivatva el­dönteni, az csak ma dél­előtt dől el. A másik dél­utáni döntő 15 órakor kez­dődik. De ezzel még nem merül ki a mai kosárlabda-prog­ram. A két délutáni döntő között egy nagyon érdekes és fontos mérkőzést játsza­nak, az NB I-be jutásért. A K. Honvéd 17 órakor — ugyancsak a városi sport­csarnokban — fogadja a Dunai Kőolaj együttesét. Könnyen lehet, hogy ez a mérkőzés már dönti a fel­jutást. * * * És még egy érdekes ko­sárlabdahír. Az országos szakszövetség fontolóra vet­te, hogy felemelik az NB I létszámát. Máris értesítet­ték a Bázis KKK-t, hogy valószínű, oda-vissza ala­pon mérkőzniük kell a TF csapatával a 19—20. hely eldöntése miatt. A jobbik csapat ugyanis ez esetben bent maradna az NB I- ben. A szakszövetség a hó végén hozza meg végleges döntését, így az esetleges mérkőzésekre a május 28-át követő héten kerülne sor. Bizottság, a Magyar Olim­piai Bizottság, a Nemzetkö­zi Súlyemelő Szövetség és a Magyar Súlyemelő-szövet­ség rendezett. A befejező napon első­ként Nádori László arról be­szélt, hogy a speciális edzé­sek megkezdése előtt a fia­tal súlyemelők szervezetét fel kell készíteni a nagyobb terhelésekre, mert a testi fejlesztésnek vannak érzé • kény, s különösen nagy fi­gyelmet igénylő szakaszai. Ez idő alatt az egyes szerv- rendszerek kedvezően vá­laszolnak a külső és belső ingerekre, s ilyenkor az edzések hatékonysága is fokozottabb. A következő felszólaló, a csehszlovák Karel Guman az ifjúsági sportolók problémáiról szólva hangsúlyozta, hogy a gyermekeket nem lehet kicsi felnőtteknek tekinteni, akikkel ugyanazokat a gya­korlatokat kell végeztetni, csak kisebb súlyokkal. Többen is értékelték az elhangzottakat. Felhívták a figyelmet a fiatal súlyeme­lőkkel való foglalkozásra, a legújabb biomechanikai eredmények alkalmazására és a pszichikai felkészítésre. Gottfried Schödl, a Nemzet­közi Súlyemelő-szövetség elnöke megköszönte a ma­gyar szervezők munkáját. HÍREK Május A nap 5.10 órakor kél, és 20.11 órakor nyugszik; a hold 12.49 órakor kél, és 2.16 órakor nyugszik. 13 Zivataros hétvége Szombat Szervác Főként nyugaton, időnként erősen megnö­vekszik a felhőzet cs szórványosan záporesö, zivatar várható. A többnyire délies szél csak a zivatarokban erősödik meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, szombaton 24 és 29 Celsius-fok körül alakul. Lottó A Sportfogadási és Lottó- igazgatóság közlése szerint a lottó 19. játékhetén a nyeremények az illeték le­vonása után a következők: öttalálatos szelvény nem volt. A négytalálatosok nye­reménye egyenként 412 471 forint, a hármas 1585, a ket­tes 46 forintot fizet. — Kitüntetés békemoz­galmi munkáért. A béke­mozgalomban elért eredmé­nyekért az Országos Béke­tanács elnöksége kitüntette a Kadarkúti Általános Isko­la közösségét, valamint Mar­kó Józsefet, a Hazafias Nép­front Somogy Megyei Bi­zottsága béke—barátság munkabizottságának veze­tőjét és Bálint Józsefet, a HNF kadarkúti bizottságá­nak elnökét. — A harmincasok klub­jának vendége lesz ma Bar­cson Sándor György hurno- ralista. A művelődési köz­pontban mutatja be műso­rát, 20 óraikor. — Növendékhangverse­nyen adnak számot tudásuk­ról a siófoki állami zene­iskola tanulói. A koncertre hétfőn délután, 17 órai kez­dettel kerül sor a Dél-bala­toni Kulturális Központban. — XSZK-beli vendégkó­rus ad hangversenyt hétfőn és kedden este 18 órakor a kaposvári Latinca művelő­dési házban, valamint a Margit-templomban. A Weidenbői érkező 40 tagú kórus és kísérőik a Tán­csics Mihály gimnázium test­vérkapcsolata révén tartóz­kodnak egy hétig megyénk ben. — Két trió és három zongora—hegedű, illetve zongora—gordonka kettős mutatkozik be hétfőn Ka­posváron a helyi zeneiskola tanárainak koncertjén fél hétkor. Fölcsendül többek között Beethoven C-dúr szo­nátája, valamint Hacsatur- ján triója. Balesetek Üzemképtelen fékkel közleke­dett és egy villanyoszlopnak üt­között segéd-motorkerékpárjá­val csütörtökön Boglárlellén Méreg Zoltán 15 éves helyi la­kos. Súlyosan megsérült. Szabálytalanul kanyarodott balra segéd-motorkerékpárjá­val Kötésén Stickel József 62 éves helyi lakos, és összeütkö­zött az őt szabályosan előző Gáspár Zsolt 22 éves nagycse- pelyi lakos által vezetett motor- kerékpárral. Stickel József sú­lyos, Gáspár Zsolt könnyebb sérüléseket szenvedett. Kerülés közben felhajtott a bal .«oldali járdára Kaposváron és eliiföttc tehergépkocsijával az ott tartózkodó Szigeti Erzsé­bet 31 éves helyi lakost Illés Zoltán 28 éves közúti árufuva­rozó, helyi lakos. A gyalogos könnyen sérült. Elaludt vezetés közben Bog­lárlellén Fábián Róbert 29 éves tehergépkocsi-vezető, ősküi la­kos, és elütötte a vele azonos irányban haladó Miklai Julianna 31 éves ordacsehi lakost. A ke­rékpáros a helyszínen belehalt sérüléseibe. SZERKESZTŐSÉGI ÜGYELET VASÁRNAP ESTE 8-IG. Telefon: _ 11-644 ® 25 éve halt meg Tompa László (1883—1964) ro­mániai magyar költő, műfor­dító és szerkesztő. Tanulmá­nyait a kolozsvári egyetem jogi karán végezte, s előbb megyei tisztviselő, majd 1918- tól Udvarhely vármegye fő- levéltárosa volt. Miután a román közigazgatás elbocsá­totta állásából, csak iroda­lommal foglalkozott. Tagja volt az Erdélyi Helikonnak és az Erdélyi Irodalmi Tár­saságnak is. Első költői kor­szakának szép termését az 1921-ben publikált „Erdély he­gyei között”, illetve a két évvel később megjelentetett „Éjszakai szél” és „Ne félj” című köteteiben gyűjtötte össze. Versei a kisvárosi ma­gányban élő költő belső vi­lágáról adnak számot. A köl­tő vállalja ezt a magányt, nem keres kiutat belőle; mű­vészetét férfias önfegyelem, intellektuális és elmélkedő hajlam, keményveretű klasz- szikusság, fegyelmezett vers­formálás, gyakran puritán egyszerűség jellemzi. Nagy szerep jut művészetében a természetnek; egész művét áthatja az erdélyi táj, a szü­lőföld szeretete. 1934-ben lát­tak napvilágot összegyűjtött versei. Kora eseményeit éberen, s mind nagyobb erkölcsi kriti­kával fogadta. Sohasem át­lőtt a nacionalizmus szolgá­latába, sőt, a bécsi döntést követően határozottan szem­befordult a horthysta politi­kával. Humanista meggyőző­déssel, versek sorával tilta­kozott a fasizmus térhódítá­sa ellen.. — Eltemették Tahi Lász­lót. Vég akaratának megfe­lelően, szűk családi körben eltemették T.abi László Jó­zsef Attila-díjas írót. — A mossauteli hagyo­mányőrző együttest látja vendégül hétfőn a karádl művelődési ház. Az NSZK- beli vendégegyüttes 19.30- kor kezdi műsorát. — Színes képeslapokat je­lentettek meg Somogyvár közelgő jeles évfordulója al­kalmából. A bencés apátság alapításának 900. évforduló­ja tiszteletére készült képes­lapok a település nevezetes­ségét, a Szent Egyed temp­lom romjait is bemutatják. — Éleslövészet. A városi tanács igazgatási osztálya értesíti Kaposvár lakosságát, hogy a néphadsereg alaku­latai május 15-től 31-ig éj­jel-nappal éleslövészetet tar­tanak a sántosi lőtéren. A fent jelzett időben a lőté­ren és annak biztonsági te­rületén senki ne tartózkod­jék, mert tilos és életveszé­lyes. — Értesítjük a lakosságot, hogy Csurgón a Bartók Béla ut­cában épített kisfeszültségű há­lózat, a tejüzem területén át­épített transzformátorállomás, valamint a Csurgó 120 6 20 kV- os alállomástól a csurgói körve­zetékig épített 20 kV-os gerinc­vezeték 1989. május 16-án vég­legesen feszültség alá kerül. A fenti időtől a vezetékek, tartó- szerkezetek és egéb villamos be­rendezések érintése, illetve ve­szélyes megközelítése TILOS! DÉDASZ-üzemigazgatóság, Nagy­kanizsa, hálózatszerelési osz­tály. — Magánkereskedők, szerződé­ses üzletvezetők! Adó, ár, vám, társadalombiztosítás, KÖJÁL, en­gedélyezés stb. témakörben tá­jékoztatóra és konzultációra hív­juk önöket. Meghívottak a ha­tóságok szakemberei. Helye: Siófok, Fő tér, a Dél-balatoni Kulturális Központ színházter­me. Időpont: 1989. május 16. (kedd) 9.30—13.30. Várjuk érdek­lődő részvételüket! KISOSZ So­mogy megyei szervezete. — Az Áramszolgáltató Vállalat értesíti Kaposvár lakosságát és közíileteit, hogy 1989. május 13- án 8-tól 13 óráig az Engels utcai OTP-ben, a könyvesboltban és a fölöttük lévő lakásokban, illet­ve a Május 1. utca páratlan ol­dalán, a 21. számtól a 31. szá­mig áramszünet lesz!

Next

/
Oldalképek
Tartalom