Somogyi Néplap, 1989. május (45. évfolyam, 101-126. szám)

1989-05-02 / 101. szám

XLV. évfolyam, 101. szám Ara: 4,30 Ft 1989. május 2., kedd Az MSZMP egyenrangú partnerként kíván együttműködni a megújuló szakszervezeti mozgalommal Szabadidő- központot avattak Barcson A budapesti nagygyűlés szónoka volt Nagy Sándor, a SZOT, és Grósz Károly, az MSZMP főtitkára Ünnepi nagygyűlést rendeztek a fővárosban a Dózsa György úton, a korábbi felvonulások hagyományos helyszínén má­jus 1-jén. Itt megjelent (képünkön balról jobbra) Németh Miklós miniszterelnök, Bielek József, a fővárosi tanács el­nöke, Jassó Mihály, a Budapesti PB első titkára és Grősz Káröly, az MSZMP főtitkára A munkásszolidaritás, az összefogás jegyében, a ko­rábbi külsőségekkel sza­kítva, mindenfajta hivalko­dást mellőzve rendezték meg az idei május 1-jei fel­vonulást Budapesten. A szervezők pártállástól füg­getlenül mindenkit vártak, aki dolgozótársaival együtt kívánt ünnepelni, részese­ként a baloldali haladó tö­rekvéseket összefogó és ki­fejező eseménynek. A politikai vélemény- nyilvánításra is alkalmat adó tömegdemonstráció résztvevői — a munkahe­lyi kollektívák képviselői és családtagjaik — többsé­gükben a kerületek régi találkozóhelyein gyülekez­tek a hideg, borongós, eső­re hajló időiben. A menet első oszlopai — Újpest, Jó­zsefváros, Kőbánya, An­gyalföld, Kispest és Csepel, illetve a XVIII. ési a XX. kerület dolgozói — tíz óra után néhány perccel indul­tak el a felvonulási térre, hogy részesei legyenek az ottani nagygyűlésnek. Őket követték, hozzájuk csatla­kozva a többi városrész képviselői. A jelszavak a szervezők politikai szándé­kait tükrözték: „Nemzeti összefogással a demokrati­kus szocializmusért!”, „Va­lódi reformokkal nemze­tünk felemelkedéséért!”, „Sokféleség a politikában, egység az érdekvédelem­ben!”, „Erős, független szakszervezeteket!”, „Igaz­ságos közteherviselést!”, „Nyilvánosságot, sajtósza­badságot!” hirdették a jel­mondatok. Ugyanakkor a résztvevők közül sokan sa­ját készítésű tábláikon fo­galmazták meg a számukra legfontosabb követelése­ket, világos programot kér­ve. A transzparensek fel­iratai egyebek között szor­galmazták az esélyegyenlő­séget a peremkerületeknek, alkotóik nemcsak beszédet, tetteket is várnak, s ki­nyilvánították, hogy mun­kás nélkül nem képzelhető el a reform. A nemzeti színű zász­lókkal és a munkásmozga­lom vörös zászlajával fel­lobogózott téren — a ko­rábban dísztribünként szol­gáló mellvéd alatti emel­vényről — a Himnusz hangjait követően Gál Já­nos, a Szakszervezetek Bu­dapesti Tanácsának vezető titkára köszöntötte a nagy­gyűlés résztvevőit, s az ál­lami, a politikai és a tár­sadalmi élet vezető szemé­lyiségeit. Az emelvényen ott volt Németh Miklós, a Miniszter- tanács elnöke és Szűrös Má­tyás, az Országgyűlés elnö­ke, a főváros vezetését Jassó Mihály, a Budapesti Pártbi­zottság első titkára és Bielek József, a (Fővárosi Tanács elnöke képviselte. A nagy­gyűlésen elsőként Nagy Sán­dor, a SZOT főtitkára szólt a demonstráció résztvevői­hez. Nagy Sándor elöljáróban utalt arra, hogy a Föld számos pontján más a mostani május elseje, mint korábban volt. Magyaror­szág sem hasonlít tegnapi önmagára, s holnapi arca, valója bizonyára mégin- kább más lesz. Ennek az országnak sokat próbált la­kói, dolgozói olyan válto­zásokban, olyan végered­ményben érdekelteik, ame­lyek az élet új minőségét hozzák létre — mondotta, majd így folytatta: (Folytatás a 2. oldalon.) Május elsején majális, nagygyűlés Kaposváron Van út, amely a kibontakozáshoz vezet A hideg, szeles, esős idő felborította a kaposvári má­jus elsejei programot. Lát­hatóan a katonazenekar tag­jai is fázitak, amikor a zenés ébresztő után fél kilenc táj­ban a Kapos Szálló előtt próbálták a korai járókelő­ket jókedvre hangolni 'a1 pat­togó induloikkall. Az időjárás miatt délelőtt kevesen voltak a majális­ban és a Kaposvári 'Villa­mossági Gyár cseri gyárá­nak KISZ-es rendezvényén is. Délutánra elállt az eső, s a kaposváriak közül nagyon sokan kimentek a Centená­riumi pankba. Megteltek a körhinták, nagy volt a to­longás a sátrak előtt, mind­járt jobb hangulatra derül­tek a délelőtt még morcos árusok. Délután fél háromkor kez- tak gyülekezni a nagygyűlés résztvevői. Ott láttuk az el­ső sorokban Sárdi Árpádot, az MSZMP megyei, Tolnai Sándort, a városa első tit­kárt, Kovács Bélát, a me­gyei tanács főosztályvezető­jét, Papp János városi ta­nácselnököt, dr. Kovács La­jost, a KISZ megyei elnö­két. A színpadon egyetlen táb­lát helyeztek ed: Biztos munkát, tisztességes megél­hetést leirattal. Dr. Exner Zoltán, a Sziakszervezetek Megyei Tanácsának vezető titkára mondott beszédet. Először a munka ünnepé­nek történetét idézte fel, hangsúlyozva: voltak idő­szakok, amikor mint más demonstrációkat, ezt is se- miatiikussá változtatták. — Bíráló hangokkal je­lenleg is helyenként szembe kell nézni — mondta. — Mi mégis úgy gondoljuk, hogy a munka ünnepét tisztelni kell, erről megemlékezni a szervezett dolgozók benső ügye és ezént meg keli te­remteni a formalitásoktól mentes majális jellegét, a szórakozva pihenést, ahogy az utóbbit az egyik kapos­vári munkahelyen megfo­galmazták. Dr. Exner Zoltán arról is beszélt, hogy az elnyonjás elleni harcból korán részt vállaltak Somogy munkás- mozgalmának legjobbjai, a szervezett nyomdászok, va­sasok, építők. Szinte kez­dettől harcos tömegmozga­lommá változtatták május első napját, amelyről rész­letesen beszámolt a helyi lap. — A harcot akkor a rövi- debb munkaidőért, az em­berségesebb megélhetésért folytatták. Sajnos, ezek a törekvések napjainkban, je­lenlegi helyzetünkben sem időszerűtlenek. Ezért tör­vényszerű, hogy a szakszer­vezetek mosteni jelszavai között szerepel a 3x8 óra, továbbá a tisztességes mun­káért tisztességes megélhe­tés követelése. (Folytatás a 3. oldalon.) Csupán az ünnepre szánt látványos műsor hiúsult meg, a hatszáz éves telepü­lés összefogásának eredmé­nye, a barcsi szabadidő- központ elkészült a város- avatás tizedik évfordulójá­ra, és ezt május 1-je alkal­mából Deák Gábor állam­titkár, az Állami Ifjúsági és Sporthivatal elnöke ad­ta át. A szabadtéri sportlétesít­mények négyhektárnyi te­rületén szolgálják a tömeg­sportot és a versenysporto­kat. A pályákat övező há­romhektárnyi parkban a kirándulók is jól érezhetik magukat. A szabadidő hasznos eltöltésére szánták a barcsiak a húszmillió forint értékű létesítményt. Megépítéséhez tizenötmil­lió forinttal járultak hozzá a lakóhely üzemei, vállala­tai, intézményei, polgárai. A május 1-jei avatóün­nepségre azok jöttek el, akik a széllel dacolva is szerették volna látni kezük munkájának gyümölcsét. A vendégeket dr. Németh Je­nő, a barcsi városi pártbi­zottság első titkára köszön­tötte. Részt vett az ünnep­ségen Sárdi Árpád, a me­gyei pártbizottság első tit­kára, dr. Gyenesei István, Somogy tanácselnöke, Lo­soncai Pál, az Elnöki Ta­nács nyugalmazott elnöke és sokan mások, akik köz­reműködtek a létesítmény megépítésének összehango­lásában, az építésben. Deák Gábor államtitkár avatóbeszédében kiemelte: — Jó érzés látni, tapasztal­ni, hogy mit jelent az, ha egy város közössége érté­ket akar és tud teremteni. Sokunkból, beleértve a ve­zetőket is, gyakran hiány­zik az elszántság, az eltö­kéltség. Tisztemnél fogva jól ismerem kiváló sporto­lóinkat. Tisztelem, becsü­löm a felfogásukat, mert látom, hogy őket éppen a teljesítményvágy hajtja. Is­merik saját lehetőségeiket, s ezért hisznek, bíznak ön­magukban. Az indokolatlan reménykedésnek nincs • ér­telme, de az oktalan pesz- szimizmus elveszi erőnket. Május 1-jét aligha lehet méltóbb módon köszönte­ni, mint éppen a munka eredményével, az alkotás­sal. Ilyen közösségi alko­tással többek között, mint amilyen Barcs város új büszkesége. Az ünnepségre ezerötszáz barcsi diák készült. Torna­ünnepélyüket elmosta az eső, ám gyereknapon min­den bizonnyal fűre léphet­nek. A tegnap délutáni sza­badtéri rendezvényeknek a művelődési központ adott otthont. Itt mutatkozott be az NSZK-beli, sinsheimi és a barcsi ifjúsági fúvószene­kar, a Kisboróka, a Boró­ka és a pécsi Kiszöv tánc- együttes, a szuloki német nemzetiségi együttes. (Horányi) * * * ünnepségek a Szovjetunióban A Szovjetunióban hétfőn délelőtt országszerte ünne­pi felvonulásokon, nagy­gyűléseken emlékeztek meg a munkásosztály nemzetkö­zi ünnepéről, május 1-jéről. Moszkvában és a szövetséges köztársaságok fővárosaiban (Tbiliszi kivételével), vala­mint a nagyobb városokban milliók vettek részt a felvo­nulásokon és a majálisokon. A központi ünnepség moszkvai idő szerint ponto­san délelőtt 10 órakor kez­dődött: ekkor foglalt helyet a mauzóleum mellvédjén Mihail Gorbacsov, Nyikolaj Rizskov, valamint a szovjet párt és állam más vezetői. A dísztribünökön ott voltak a diplomáciai „ képviseletek vezetői, a több mint száz országból érkezett szakszer­vezeti és munkásküldöttsé­gek képviselői. Köztük a kínai küldöttség tagjai is, akiknek — Mihail Gorba­csov közelgő pekingi látoga­tására tekintve — különösen nagy figyelmet szentelt a szovjet televízió.

Next

/
Oldalképek
Tartalom