Somogyi Néplap, 1989. április (45. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-01 / 77. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLV. évfolyam, 77. szám Ara: 4,30 Ft 1989. április 1., szombat Az MSZMP KB állásfoglalása a politikai rendszer reformjának időszerű kérdéséről Németh .Miklós, a Minisztertanács elnöke hivatalában fogadta dr. Luis Barrios Tassa- not, az Uruguayi Keleti Köztársaság külügymi niszterét. Jelen volt Várkonyi Péter külügy­miniszter és Joan Oddone Uruguay budapesti nagykövete Az új vagy a régi tarifa érvényes? 7-én a határnál, 8-án a vámnál Az MSZMP Központi Bi­zottságának e heti ülésén el­fogadott dokumentum a be­vezetőben kiemeli: az MSZMP történelmi jelentő­ségű feladat megvalósítását, a demokratikus szocializmus új magyar gyakorlatának ki­alakítását tűzi ki céljául. Az MSZMP 1988. májusi orszá­gos értekezlete megnyitotta a gazdasági és politikai re­formok átfogó, következe­tes megvalósításának út­ját. A politikai rendszer mélyreható változására azért van szükség, mert je­lentős eredményeink, az ország modernizálásában elért történelmi léptékű ha­ladás ellenére az elmúlt egy­másfél évtized során foko­zatosan gazdasági-politikai és erkölcsi válság alakult ki hazánkban. Az 1956 és 1987 között alkalmazott modell — amely átmenetileg jelentős modernizációs folya­matok elősegítője is volt — kimerítette tartalékait, sok vonatkozásban hibásnak bi­zonyult. Az új helyzethez való igazodás hiánya meg­törte az életviszonyok je­lentős javulásának "két év­tizedes folyamatait, visz- szaeséshez, ebből adódóan növekvő társadalmi fe­szültségekhez, a vezetéssel szembeni bizalmatlanság­hoz és távlatvesztéshez ve­zetett. A részleges reformok nem vezetnek tartós • eredményre. A fordulat elkerülhetetlen­né vált, s ez egyszerre kö­veteli meg a gazdaság, a tár­sadalom, a politika, de a szellemi-morális viszonyok megújítását is. Az országos pártértekezlet óta eltelt időszakban széle­sedett a nyilvánosság, és megindult a politikai intéz­ményrendszer demokratizá­lása, pluralizálódása. A valóságos gazdasági-társa­dalmi folyamatok és az in­tézményrendszerek átalakí­tásához azonban az idő nem volt elegendő, az eddigi in­tézkedések pedig nem vol­tak kielégítőek. A gazdasági reform új stratégiájának ki­dolgozása folyamatban van: a gazdaság stabilizálása, a szerkezeti váltás, a kibonta­kozás megalapozása hosz- szabb időt igényel. Az állásfoglalás a továb­biakban rámutat: „az MSZMP szükségesnek tart­ja. hogy újabb kezdeménye­zésekkel lépjen fel. Ebben legfontosabbnak a gazdaság területét tekinti. Javasolja, hogy a kormány — az ország szellemi kapacitásának moz­gósításával — gyorsítsa fel a gazdasági stratégia kimun­kálását. Ennek a gazdaság törvényszerűségeit, a világ- gazdaság követelményeit ér­vényesítő, nyitott, teljesít - ménvelvü, hatékony, vegyes tulajdonú, a fő ágazatokban a közösségi, állami tulajdon meghatározó szerepét fenn­tartó gazdasági rendszeren kell alakulnia. A dokumen­tum ugyanakkor leszögezi: a gazdasági reformnak fel­tétele a politikai intézmény- rendszer átalakítása is. Ezután emlékeztet arra, hogy a szocialista társada­lom működésének eddigi gyakorlata nem tudta meg­teremteni Magyarországon a demokrácia olyan intéz­ményrendszerét, melyben az érdekek sokfélesége kifeje­ződhet és képviseletet nyer­het. A pártértekezlet meg­fogalmazta a demokratikus hatalomgyakorlás igényét, a politikai pluralizmus megteremtését. Az ennek nyomán kibontakozó fej­lődési folyamatok és a tár­sadalomban megjelenő szer­veződések együttesen azt mutatják, hogy kialakulóban vannak a feltételek az egy- pártrendszer körülményei­nek megváltoztatására. ..Az MSZMP álláspontja az, hogy a demokratikus ha­talomgyakorlás a társadalom által ellenőrzötten, a köz­vetlen és képviseleti demok­rácia révén, a többpártrend­szer keretei között érvénye­süljön. Kezdeményezi, hogy ennek feltételei létrejöjje­nek és alkotmányos garan­ciát kapjanak" — szögezi le az állásfoglalás, majd arra figyelmeztet, hogy az átme­net csak szerves társadalmi folyamatok eredményeként mehet végbe. Komoly társa­dalmi veszélyt jelenthet a folyamatok destabilizálódá­sa. ellenőrizhetetlenné vá­lása. anarchikus viszonyok kialakulása. Fokozatos át­menetre, a politikai folya­matok kiszámíthatóságára, a bizalmatlanság oldására ~ van szükség. Egyaránt kárt okozhat az események ki­erőszakolt felgyorsítása vagy mesterséges fékezése. A tár­sadalomban megjelent po­litikai mozgalmak részéről a helyzet megkívánta felelős­ségre és önmérsékletre van szükség. Az ország előtt ál­ló feladatok megoldásához úgy tudnak hozzájárulni, ha a kritikai megnyilatkozá­sok mellett a fejlődést célzó programokat dolgoznak ki. „Az MSZMP kinyilvánítja, hogy kész két- és többoldalú megbeszéléseket folytatni a hatalom gyakorlásának új módjáról minden törvényes keretek között működő szervezettel. Az együttműkö­dés feltétele az alkotmány, a törvények megtartása, a társadalmi fejlődés szocia­lista útjának elfogadása, nemzetközi szövetségi kö­telezettségeink tiszteletben tartása, törekedve a két ka­tonai tömb egyidejű felszá­molására.-’ A megbeszélések előké­szítésére a Központi Bizott­ság munkacsoportot bízott meg. Az érdemi tárgyalá­sok tárgyköréül javasolja: az új alkotmány előkészí­tésével és tartalmával ösz- szefüggő vélemények egyez­tetését, a választási rend­szer kidolgozásával és a választásokon való együtt­működéssel kapcsolatos kér­dések megvitatását, vala­mint a gazdaság stabilizá­lására és a szociális bizton­ság megteremtésére vonat­kozó nézetek összehangolá­sát. A megbeszélések elve­zethetnek egv állandó kon­zultációs fórum létrehozá­sához. Mindez megteremt­heti annak lehetőségét, hogy megalapozódjon a nemzeti összefogás, s hogy koalíciós partnerként különböző po­litikai tényezők részt ve­hessenek a hatalom gya­korlásában. Ugyanakkor lé­tezhetnek alkotmányos ke­retek között ellenzékként (Folytatás a 2. oldalon) Az MSZMP KB nemzet­közi, jogi és közigazgatás­politikai bizottsága Grósz Károly főtitkár elnökletével pénteken tartotta soros ülé­sét. A bizottság áttekintette a munkásőrség helyzetét. Ki­emelte annak fontosságát, Április nyolcadikén nulla órakor életbe lépnek az ú.i vámrendelkezések. Hogy ez mit jelent, valószínűleg már minden utazni kívánó tud­ja: a vámkedvezmény ötezer forintra csökken és ezután nem vonható össze az együtt utazó családtagok kedvez­ménye. A vámtétel kiszabá­sának alapja pedig nem a belföldi forgalmi érték, ha­nem az áruért külföldön ki­fizetett összeg, forintban. Aki Ausztriába, Jugoszlá­viába kívánt később utazni, megpróbálhatja-előrehozni az utazás időpontját. De mit te­gyen az, aki szervezett tár­sasutazáson vesz most részt például Törökországban ? Nem hivatalos adatok sze­rint ezen a hét végén hat­vannál is több autóbusz in­dul Somogy megyéből Isz­hogy a testület a törvényes előírások alapján eredmé­nyesen teljesíti hivatását. A bizottság a Munkásőrség to­vábbi korszerűsítésére vonat­kozó javaslatait a Központi Bizottság egyik, soron kö­vetkező ülése elé terjeszti. tambulba, s tér majd vissza a bazárbeli vásárlás után — április hetedikén. Könnyen előfordulhat, hogy valakire, aki hetedikén délután ér a határra, esetleg csak nyol- cádikán, a hajnali órákban kerül rá a sor a vámolás­nál. Vajon melyik tarifa szerint fizeti a vámot? A kérdésre a kaposvári vámparancsnokságon nem tudtak válaszolni. Az Orszá­gos Parancsnokságot hívtuk telefonon: mivel biztathatjuk az útrakelőket? A parancs­nokságon egy értekezlet mi­att senki sem tudott segí­teni, de a parancsnok titkár­nője meghallva a somogyi problémát, utánajárt a kér­désnek. Eszerint igaz, hogy nulla órakor életbe lép az új sza­bály, de azokra, akikre csak később kerül sor a határon, de már ott álltak, még a jelenleg érvényben levő ren­deletek érvényesek. Előfor­dulhat az is, hogy valaki­nek már az új íjzabály a kedvezőbb. Neki, kívánságá­ra azt alkalmazzák. Arra a kérdésre, hogy a gyakorlatban ez hogyan old­ható meg, ki tudja figye­lemmel kísérni azt, hogy ki, mikor érkezik a határra nem tudott Bozsik Ferencné sem válaszolni. (varga) Ülést tartott az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Straub F. Brúnó,‘az Elnö­ki Tanács elnöke tájékoztat­ta a testületet a február 22- 25. között Japánban tett lá­togatásáról, ahol részt vett az elhunyt Hirohito császár gyászszertartásán, kifejelve a magyar nép, az Elnöki Ta­nács, és a kormány részvé­tét. A látogatás megerősí­tette: hazánk kiemelkedő fontosságot tulajdonít a magyar—japán kapcsolatok fejlesztésének, a két nép közötti hagyományos baráti együttműködés ápolásának, ugyanakkor alkalmat adott a kétoldalú legfontosabb kér­dések áttekintésére. A ve­zető japán személyiségekkel lezajlott találkozások során megerősítést nyert a köl­csönös érdekeltség a politi­kai, a gazdasági, a pénzügyi és a kulturális kapcsolatok fejlesztésében. A testület az Országgyűlés által a közelmúltban hozott, a gazdasági társulásokról szóló törvénynek megfelelő­en módosította a magánke­reskedelemről szóló 1977. évi 15. tvr. egyes rendelke­zéseit. A testület határozott az április 4-én adományozan­dó kitüntetésekről. Az Elnöki Tanács személyi kérdésekben határozott, bí­rákat mentett föl és válasz­tott, majd kegyelmi ügyek­ben döntött. (MTI) MSZMP KB bizottsági ülés Cyósiyüdülőfalut terveznek Marcaliban A tervek szerint 1990-ben kezdődik Marcaliban a sza- badidófiözpont építése: strandfürdő, gvógyszálloda, kemping, üdülőfalu, vala­mint különféle kereskedel­mi, vendéglátó és kulturá­lis létesítmények lesznek benne. Költsége — a becs­lések szerint — több mint egymilliárd forint. A meg­valósulás lehetőségeiről Ta- nasits Elemér, a városi ta­nács tervcsoportjának veze­tője beszélt: — A marcali tanácsnak nincs rá pénze, így külföl­di tökét engedünk be, és hitelt veszünk föl. Számí­tásaink szerint az építkezé­sekre fordított milliók rö­vid idő alatt megtérülnek. Marcali Hévíztől 30, Csisz- tapusztától 28, Zalakarostól 37 kilométerre van, A leg­nagyobb érv a gyógyüdülő­hely építése mellett az, hogy a gombai városrész­ben két kutat fúrtak, és ezt a vizet — a vizsgálatok sze­rint — a könnyező gyógy­üdülőhelyekénél eredmé­nyesebben lehet gyógyítás­ra felhasználni. Az iroda falára akasztott térképen már megrajzolták az üdülőhelyet. Az egyik változat szerint a gyógy­szálló a Rózsa Ferenc utca nyugati végén kialakított körforgalmi útról közelít­hető meg. A strandfürdő a körforgalmi út keleti olda­lán lesz. A mostani sport­lőtér helyén épülne a be­vásárlóközpont, a hétvégi házak pedig a Szőlőhegyi úttól északra kerülnek. A kempinget a Viszló-patak- tól délnyugatra helyezte el a tervező. Egy másik változat sze­rint a Rózsa Ferenc utcát összekötnék a Berzsenyi ut­cával. Van egy harmadik változat is: az első kettő­nek a kombinációja. Arról, hogy melyiket valósítják meg. először a Hazafias Népfront városi bizottságá­nak várospolitikai és kör­nyezetvédő albizottsága és a városi tanács tervgazda­sági, műszaki és ellátási bizottsága majd áprilisban és májusban mond véle­ményt. , A kemping mellett a Forgách-kastély a balatoni lovasprogram egyik állo­másának adna helyet. A tervezett üdülőfalu terüle­tén levő nagypince borozó­ként vagy vendégházként szolgál majd. Először a gyógyszállót kí­vánják megépíteni. Erre a marcali tanács egy osztrák cégtől kapott kedvező aján­latot. Az 500 személyes szállo­dából az első ütemben csak 250 személyt befogadó rész épül meg. Az öthektáros kemping először 400, majd 1000 ember elhelyezésére lesz alkalmas. Dr. Máté András, a mar­cali kórház reumatológus orvosa: — Dr. Csermely Miklós­nak, az ORFI szaktanács- adójának előzetes vélemé­nyét kértük a vízről. Sze­rinte alkalmas degeneratív mozgásszervi betegségek és bizonyos nőgyógyászati pa­naszok kezelésére. Az utób­biak közé tartoznak a gyul­ladásos és meddőségi pana­szok. Ezenkívül gyógyító hatása használható uroló­giai betegségek, elsősorban idült dőlmirigy-gyulladás gyógyításánál. A melegvíz mozgásszervi hatását dr. Máté András vizsgálja; ebben az évben még háromszáz beteget hív­nak fürdőkúrára Marcali­ból és környékéről. A víz nőgyógyászati felhasznál­hatóságával dr. Bognár Já­nos foglalkozik Lengyeltóti­ban. A 728, illetve 1150 méter mélyről szivattyúzott víz hőmérséklete 80 Celsius- fok; mire a felszínre ér, az előbbi 52, az utóbbi 38 Celsius-fokra hűl. A kutak vízhozama 550 és 470 liter percenként. A vízben oldott ásványi anyagok mennyisé­ge 2295 és 1095 milligramm literenként. Balázs Apdor tv

Next

/
Oldalképek
Tartalom