Somogyi Néplap, 1989. március (45. évfolyam, 51-76. szám)

1989-03-09 / 58. szám

1989. március 9., csütörtök Somogyi Néplap 7 BÁZIS... Bázis... bázis SPORTÉ Á túlélés stratégiája Kováts Imrével tovább boncolgattuk a kudarc oka­it. A szakosztály vezetője váltig hangoztatta, hogy óhatatlanul zsákutcába ke­rül az ember, ha egyetlen momentumban véli megta­lálni a kiesés okát. Számos apró összetevője volt, és épp ez altatta el az ébersé­güket. Ezek az „apróságok” önmagukban nem látszanak veszélyesnek, külön-külöp nem is tulajdonítottak nekik nagyobb jelentőséget. A csordogáló patakok aztán sebes sodrású vízzé duzzad­tak, s ennek már nem sike­rült gátat vetni. Miért? Mert többen a játékosok közül túlbecsülték önmagukat és együtt alaposan felértékel­ték a csapatot is. Ez a gar­nitúra egyszerűen nem hitte el, hogy kiesési gond­jai lehetnek. Hogy egyesek rossz szemmel nézték az ed­zőt? Gondolták, belefér. Hitték, hogy elbírjuk. „Mi­ért pont én hajtsak, fusson a másik!” — hangoztatták. Frolow ezeket látta, több­ször büntetett is, de rendre rosszul időzítetten. A VÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN VOLT — És Kováts Imre nem szólt bele? Mondjuk: az összeállításokba, a taktikába és a büntetésekbe? — Én csak a strukturális kérdésekben igyekeztem alakítani a véleményt. A kifejezetten szakmai kér­désekben ha formáltam is véleményt, a döntést min­dig az edzőre bíztam. De még adós vagyok egy má­sik válasszal is Frolow bú­csúztatásával kapcsolatban. Mi nem a legutóbbi hóna­pok munkáján keresztül ítéltük meg személyét, ha­nem az ötéves tevékenysé­géből. Amikor így köszön­tünk el tőle, méltattuk ben­ne azt a volt játékost is, akinek annyit tapsoltunk és aki sokat tett az évek so­rán a csapatért. — Fogadjuk el, hogy he­lyesen cselekedtek, de ha már érett a váltás szüksé­gessége, miért késlekedtek ezzel? Vajon a „tűzoltó” szerepre felkért Magyar András miért nem előbb kapta meg ezt a bizalmat? Hitte még valaki is, hogy ilyen kiélezett végküzde­lemben néhány hét alatt csodát tehet egy új edző? Kováts Imre: — Két hó­Itt még az NB I-ben a Szolnok ellen nap állt a rendelkezésünk­re és kidolgoztuk a túlélés stratégiáját. Magyar And­rás ott élt a csapat közelé­ben, és jól ismert minden­kit, látta a hétköznapjaikat. Azt is tudtam, hogy a já­tékosok partnerei akarnak lenni. Tény, hogy valóban akartak, de már nem tud­tak. Magyar mindent meg­tett, ezért elismerés jár ne­ki, és mentesül minden fe­lelősség alól. Csodát nem tudott művelni, de a jóirá­nyú törekvését igazolta néhány sikeres hajrábeli mérkőzésünk. Ezek már nem voltak, nem is lehettek az előzmények után kellően megalapozottak, ezért buk­tunk el. A MÚLTBÓL TÁPLÁLKOZIK A JOVÖ Sokan már a csapat tel­jes széthullásáról beszél­nek, mások ettől tartanak. Hogyan tovább? Van-e kon­cepció a jövőt illetően? K. I.: — Az érvényes ren­delkezések alapján egy évig NB I-es státuszunkat megtarthatjuk. Azaz: védett a csapatunk, így nem az távozik, akinek a kedve tartja. Csak egyetlen cél le­beghet előttünk: az élvonal­ba való visszatérés. Minden döntésünk ebből táplálko­zik. Azok a kulcsjátékosok, akikre az NB I-ben is szá­míthatunk majd, kivétel nélkül maradnak. Az a vé­leményünk, hogy azok hoz­zák helyre a hibát, akik el­követték. Ettől függetlenül négy-öt kosarastól megvá­lunk. Kostencki például ma 35 éves, még egy év köti Döntetlenre futotta Magyarország—Eszak-lrország 0-0 Szerda este a Népstadion­ban 51. vílágbanjoki selejte­zőjét vívta Magyarország Labdarúgó válogatottja, amely Írországgal nyolcadik alka­lommal mérte össze tudását. Az 1990-es olaszországi vb- döntőbe jutásért ez volt a hazai válogatott harmadik összecsapása, tavaly hazai földön 1:0 arányban győzött Észak-Irország ellen, majd idegenben 2:2-őt ért el Mál­tával. — A „Leomlott estére” cí­mű írásunk első részében sajnálatosan felcserélődtek sorok. A harmadik hasáb első bekezdésének egyik mondata helyesen: „Ezek után még kevésbé illett a képbe, hogy a sikertelen edző kétszeri búcsúztatással, értékes ajándékkal, szinte megdicsőülve távozott, ma­ga mögött hagyva egy olyan szétesett csapatot, amelybe már csak néhány mérkőzés­re lehetett életet lehelni.” Mintegy 20 ezren lehettek a lelátón, amikor a jugoszláv Zoran Petrovics sípjelére a két együttes a következő összeállításban kezdett: Magyarország: Disztl Péter — Kozma István, Disztl László, Bognár Zoltán, Sass János — Gregor József, Dé- tári Lajos, Kovács Ervin, Hajszán Gyula — Kiprich József, Mészáros Ferenc. Írország: Pat Bonner — Chris Morris, Mick McCar­thy, Kevin Moran, Chris Hughton — Ray Houghton, Paul McGrath, Ronnie Whe­lan, Kevin Sheedy — John Aldridge, Tony Cascarino. Détári Lajos: Ha április 12-én legyőzzük Máltát, négy mérkőzésből hat pon­tunk lesz, s abban az eset­ben nem behozhatatlan a mostani pontvesztés. Mick McCarthy: Én is meg vagyok elégedve a pontosz­tozkodással, ez a döntetlen még nagyon kedvező lehet számunkra. Odahaza legyőz­zük a magyarokat. hozzánk. Ö megérdemli, hogy ezt az egy évet egy NB I-es csapatban töltse el. Nem gátoljuk meg eligazo- lását, hisz rá a későbbiek­ben éppen a kora miatt már nem számíthatunk. De lesz még néhány játékos, aki szabadon dönthet, hogy ho­vá igazol. Természetesen erősítünk is. Hozunk egy be­dobó- és egy centerposzton egyaránt jól használható já­tékost és visszavárjuk Za­laegerszegről Stettner Zsol­tot is. Tudvalevő, hogy NB II-ben kötelező ifjúságiak szerepeltetése. Ez újabb le- lehetőségeket kínál szá­munkra. A szakosztályvezetőtől még megtudtuk, hogy a ki­épített utánpótlásbázisukat nem számolják föl, legföl­jebb az jöhet szóba, hogy a Táncsics feljutása esetén az ifik az ő joguk alapján az NB I ifibajnokságban szerepeljenek egy évig. Ma­rad a két serdülő, a négy úttörő és a tizenkét mini csapat. Jelenleg a tárgyi és a személyi feltételek ehhez biztosítottak. Nyílt titok az is, hogy új edző fogja irányítani a mun­kát. K. I.: — Magyar András­sal június 30-ig kötöttünk szerződést. Olyan szakem­bert keresünk a helyére, akinek van vagy lehet kö­tődése Kaposvárhoz. Hosz­szabb távú koncepciónkhoz olyan személyre van szük­ségünk, aki nemcsak ugró­deszkának tekinti városun­kat. BÁZISNAK MARADNI De miként tekint a zá­ros a Bázis csapatára? És hogyan mindenekelőtt a névadó vállalat? Erre már nem kaphattunk egyértel­mű választ a szakosztály vezetőjétől. Kétségtelen, hogy Kaposváron nagyon népszerű lett a kosárlabda, méltán sorakozott föl köz­vetlenül a labdarúgás mö­gé. A jelek azonban arra vallanak, hogy a Bázis épí­tőipari vállalat szívesen megválna e szakosztályától. K. I.: — Ez az együttes csaknem két évtizedig volt a kaposvári építőipari válla­lat csapata. Én úgy vélem, hogy a jogutódnak is erköl­csi kötelessége a folyama­tosság biztosítása. Június 30-ig működési feltételeink adva vannak, a továbbiak­ra viszont nincs garancia. Sajnálnánk, ha a döntés kedvezőtlen lenne, ha netán a Bázis a későbbiekben nem tekintené sajátjának ezt a szakosztályt. Annyit min­dentől függetlenül kije­lenthetek: a Bázis kosárlab­da-szakosztálya nem szű­nik meg, létezni fog, és min­dent megtesz a visszajutá­sért. Személyes beszélge­tések, jóleső telefonhívá­sok igazolják, hogy a szur­kolók rokonszenve nem szűnt meg. Bízunk abban, hogy a városi és a megyei tanács is így tekint ránk. Most minden korábbinál na­gyobb összefogásra van szükségünk. Ezt a célt szol­gálja a mai szurkolói an­két is. A Bázis KKK a kaposvári kosárlabdasport­nak továbbra is bázisa kí­ván maradni. Jutási Róbert MNK-forduló labdarúgásban Egy mérkőzés botrány miatt félbeszakadt Az első fordulóra került sor a labdarúgó Magyar Népköztársasági Kupában. Megyénkben 56 csapat lépett pályára, öt mérkőzésen csak hosszabbítás után dőlt el a továbbjutás sorsa, egy talál­kozó pedig félbeszakadt. Az eredmények: Kaposfü- red—öreglak 1-2, Igái—Ta- szár 0-1, Kaposfő—Kutas 1-3, Patalom—K. Vasas 0-3, Kaposgép—Nagybajom 3-2, Somogyvár—Szőnyi SE 0-3, Mesztegnyő—Inke 1-5, öt- vöskónyi—Gyékényesi Tsz SK 3-2, Háromfa—Szülök 1- 2, Görgeteg—Somogytar- nóca 0-1, Szabás—Kadarkút 2- 5, Péterhida—Tarany 2-5, Béliavár—Csokonyavisonta 0-2, Kastélyosdombó—Ho­mokszentgyörgy 1-6, So- mogyudvarhely—Nagyatád 0- 3, Kaposmérő—Somogy- sárd 1-4, Mernye—Szőlős- györök 4-1, Somogybabod— Buzsák 1-0, Kötcse—Kétheiy 1- 2, Zimány—Nágocs 2-1, Ba- latonendréd—Zamárdi 2-0, B. Vasas—Balatonszárszó 2- 1, K. Gazdász—Kiss J. SE 1-1 (hosszabbításban 2-1), Látrány—B.-keresztúr 0-0 (hosszabbításban 2-3), So- mogyszentpál—Somogyi BSE 1-1 (hoszabbításban 1-4), Ba- latonberény—B. -földvár 2-2 (hosszabbításban 3-3, bünte­tőrúgásokkal 7-6 a B.-föld­vár javára). A Balatonszabadi—Tab mérkőzés a hazaiak által provokált botrány miatt fél­beszakadt. Somogyi oro Debrecenben rendezték meg a Bocskay István ököl­vívó-emlékversenyt. A K. Dózsa színeiben induló Ár­vái 51 kg-ban (6 ind.) elő­ször' erőnyerő volt, majd k. o.-val az első percben vereséget szenvedett a válo­gatott Váraditól, de így is bronzérmes lett. 54 kg-ban 8 induló között Lakatos egy győzelemmel szerezte meg a harmadik helyet, miután az elődöntőben Botos Tibortól vitatható vereséget szenve­dett. Kellemes meglepetés volt a 63,5 kg-ban Laczkó öklözése — ő a válogatott Turut imponáló fölénnyel győzte le, majd az ugyan csak válogatott Kozáktc szenvedett vereséget. • • • Folytatódott a kézilabda­idény a megyei csapatok számára. A teremtorna egy­ben MNK-forduló is volt. Eredmények. Férfiak: Csur­gó I—Csurgó II 40-24, Nagy­atád—Taszár 32-27, Kétheiy —K. Vasas 33-19, Nagyatád —Segesd 34-30, Csurgó II— Taszár 39-36, Csurgó I—K. Vasas 45-22. Nők: Siófok— Csurgó 29-17, Siófok—Ka­posgép VL. 18-18, Csurgó— Kaposgép VL. 22-21. r HÍREK Március A nap 6.10 órakor kél, és 17.40 órakor nyugszik; a hold 6.39 órakor kél, és 20.21 órakor nyugszik. 9 Északi szél fúj Csütörtök Északkeleten kevesebb lesz, másutt több al­kalommal is megnövekszik a felhőzet. Elszórt, futó záporeső elsősorban az ország nyugati felében várható. Az északi szél időnként meg­erősödik. Franciska A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, csü­törtökön általában 11 és 16 Celsius-fok között alakul. — Előadást tartott Gleb Boriszovics Visinszkij, az SZKP KB moszkvai Marxiz­mus—Leninizmus Intézeté­nek tudományos főmunka­társa tegnap délután Ka­posváron az Oktatási Igaz­gatóságon. Új vonások a szovjet történelemben és a magyar—szovjet kapcsolatok értékelésében című előadása nagy érdeklődést keltett a hallgatóság körében. — Automatizálja a DRV megyei üzemigazgatósága a kaposvári vízműveket. Már készülnek a tervei egy URH-rendszerű irányító diszpécserközpontnak. En­nek révén központi beavat­kozással küszöbölhetik ki az üzemzavarok kedvezőtlen hatásait. — Megjelenteti a Kossuth Könyvkiadó a bécsi utóta- lálkezó záródokumentumait Ezt a külpolitika és a do­kumentumok iránt egyre nagyobb érdeklődés miatt határozta el. — Erdélyi baráti kör ala­kult Kaposváron. A március 13-ára meghirdetett rendez­vényt a nagy érdeklődés mi­att más , helyszínen: a So­mogy Megyei Múzeum nagy­termében (Május 1. u. 10.) tartják meg, hétfőn délután 5 órakor. — Amerikai mozaik című útirajz-sorozatunk folytatása lapunk mai számából anyag­torlódás miatt kimaradt. — Kiállítás nyílik a dél­somogyi amatőr képzőművé­szek munkáiból holnap dél­után Nagyatádon a Gábor Andor Művelődési Központ­ban. A hagyományos tárlat a hónap végéig látható. — Gabonaforgalmi telephe­lyet épít Csurgón a Kapos­vári Közúti Építővállalat a Somogy Megyei Gabonafor- galmi és Malomipari Válla­lat megbízásából. A 114 mil­lió forintos beruházás janu­árban kezdődött, a befejezés határideje 1990. április 30. — Játékos sportvetélkedőt rendezett kedden a szülők és az 1—3. osztályos tanu­lók részvételével a nagyatá­di I. Számú Általános Isko­la. A vidám küzdelemben 130 szülő és 160 kisgyerek mérte össze tudását. — Intenzív felvételi előké­szítőt indít középiskolások­nak az Eötvös Loránd Tu­dományegyetem. A matema­tikán, fizikán, magyaron, történelmen, biológián és földrajzon kívül hét idegen- nyélvi kurzuson is részt ve­hetnek a diákok 8—12 tagú csoportokban. Az előkészítő tanfolyamot a tavaszi szü­netben, április 3—8. között bonyolítják le. — Mustártermesztéssel ja­vítja szántóföldi növényter­mesztésének eredményessé­gét a látrányi termelőszövet­kezet. Kilencven hektáron vetik el e hónapban a vár­hatóan nyereséget hozó nö­vényt. Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: __ 11-644 175 éve sMÜlttett Tarasz Sevcsenko (1814— 1861) ukrán költő, festő és grafikus, forradalmi demok­rata. Jobbágycsalád fiaként — miközben a határban a kondát őrizte — szorgalma­san rajzolgatott. Földesura szobainasként magával vitte 1831-ben Szentpétervárra, és taníttatta. A fiatal Sevcsenko közben irodalommal is fog­lalkozott, verseket írt. Jó­akarói kiváltották a jobbágy­sorból: Brjulov, a neves fes­tő Sevcsenkónak Zsukovszkij költőről készített képe elár­verezésével fizette meg a váltságdíjat 1838-ban, majd maga tanította tovább a mű­vészeti akadémián. 1846-ban a fiatalember egy ukrán po­litikai társaság tagja lett. Egy évvel később Kijevben le­tartóztatták, majd Szentpé­terváron bíróság elé állítot­ták. Végül — büntetésként a nála talált forradalmi ver­sekért — katonának sorozták be, s Közép-Azsiába helyez­ték. ítéletére I. Miklós cár maga írta rá: „Rajzolnia, ír­nia tilos!” Egy évtized múlva szaba­dult; ezt előbb Moszkvában, majd Szentpétervárott neves írók, forradalmi demokra­ták ünnepelték. Sevcsenko írói, költői munkássága az az ukrán realista irodalom megalapozását és első felvi­rágzását jelentette. Az uk­rán nép Sevcsenkót mind­máig legnagyobb fiának, klasszikus nemzeti költőjének és festőjének tartja. Pápai köszöntő a nőnapon A nők méltóságának véT deímére szólított fel a nem­zetközi nőnapon II. János Pál pápa. A heti jiyilvános vatikáni audiencián a pápa kijelen­tette: a nőik aktív részvé­tele a társadalmi és politi­kai életben „az időik jele”. Ezt a szerepet azonban a női méltóság védelme, a női egyenjogúság tényleges megteremtése és a nők el­idegeníthetetlen jógáinak érvényesítése kell, hogy kí­sérje. — Elhunyt Mészáros Ági. Kossuth-díjas, kiváló mű­vész, türelemmel viselt, hosz- szú betegség után, 71 éves korában szerdán elhunyt. Te­metéséről később intézked­nek. — Tizenöt éve alakult az újvidéki színház, amely fon­tos szerepet tölt be a jugo­szláviai magyar nemzetiség kulturális életében. Az év­fordulón a vajdasági tarto­mányi közművelődési közös­ség A Kultúra Szikrái el­nevezésű díjjal tüntette ki a társulatot. — Bejelentést tett Szarka Vilmosné 58 éves nyugdíjas a rendőrségen: március 6-án este 6 óra körül Balaton- szemesen a járdán tolta ke­rékpárját, amikor egy mo­torkerékpáros elütötte, majd megállás nélkül tovább­robogott. Szarkáné súlyosan megsérült — ezt - a megyei rendőrfőkapitányság közölte szerkesztőségünkkel. — Értesítjük a lakosságot és a közületeket, hogy március 11- én Siófokon, 12-én Marcaliban autó- és motorvásár, 13-án Ná- gocson országos állat- és kira­kodóvásár lesz. (104878) — Női és lánykacipők 390 Ft­ért kaphatók a Bizományi Aru­ház Vállalatnál: Kaposvár, Ady E. u. 4—6. (104795) — Az Áramszolgáltató Válla­lat értesíti Kaposvár lakosságát és közületeit, hogy március 9- én és 10-én naponta 7 órától 15 óráig a Nyugat-Ivánfa utcában a Gorkij utcától a 20. ház- számig áramszünet lesz. (104953)

Next

/
Oldalképek
Tartalom