Somogyi Néplap, 1989. január (45. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-14 / 12. szám

1989. január 14., szombat KÖZELKÉPEK Somogyi Néplap 7 KISMESTER, HAGY CSIZMA Egy szakajtó (ezüst)emlék ÖREGLAK ÖNÁLLÓSÁGA A bőr- és ragasztós zagú műhely mintha világosabbá válna a mondataiból áradó meleg fénytől. Néha beko­pogtat egy didergő kuncsaft (estére megszigorodott az idő), szatyrába rakja a megreperált csizmát, cipőt, pénzt számol a mester mar­kába, jó éjszakát kíván és kilép az utcára. Az emlé­kekből áradó fény bevilá­gít a műhely homályos szögleteibe, a kaptafahal- mo(k, bőrmaradványok kö­zé, szinte illegetik magukat a sallaingos karikás ostorok („a nyelüket is magam fa­ragtam”); no, elég nagy itt a rendetlenség, mondom, mire a mester elhajítja a kalapácsot (jó, nagy zajjal, ahogy annak idején a solt- vadkerti csizmadiáktól ta­nulta), „első mesterem, Bu­gyi Sándor, mindig azt mondta: ha rend van a műhelyben, tönkremegy az iparos, az a jó, ha nagy a fölfordulás, meg a nesz, mert akikor van megrende­lés, munka, és ugye, abból van a kenyér.” — Van ebben igazság, ma is vallom — mondja Szekeres János siófoki csiz­madia és cipész, a Kálmán sétányon található szolgál­tatóház egyik műhelyé­ben. — Persze — teszi hoz­zá —, akármekkora felfor­dulást is csináltunk — se­rény segédurak és kussoló inasgyerekek — munka után rendet kellett ám ten­ni, a szúrtos suszteréiból tisztaságtól ragyogó műhelyt varázsoltunk. Addig nem fekhetett le az inas, amíg ki nem takarított, mégha (mint vásárok előtt) hajna­lig tartott is a csizmák ,,pü- fölése”. Szakmája (legalábbis a csiizmadiamesterség) kiha­lófélben. Ö azonban élet­erős, vidám ember, noha az az idén betölti a hatvana­dik évét. — Mostanában egyre többször gondolok a gye­rekkori tájra, ahol hasig érő hóban jártam iskolába a régi boldog feléken — mondja. — Mert tanyán laktunk, s az iskola 4 kilo­méterre volt a házunkhoz, s az én gyerekkoromban még igazi nagy, hófúvásos telek voltak. Egy jókora fatusikó, amit oda-vissza húzoitt a ló a dülőúton, csi­nálta nekünk az utat, s a nagy hóban olyankor sok­szor fogtunk nyulat; aki a lovat hajtotta, értette az efféle rabsickodás módját. (Havas teleken mindig sok nyulat ettünk.) Az a hely, amelyről én most beszélek, ahol születtem, a N.agy-Al- földön van, közel Kecske­méthez, Kiskőröshöz. Kicsi falu. Régen Prónafalva volt a neve, később Tázlárra keresztelték át. Ehhez a néhány utcás kisközséghez tartozott az a szép tanya­sor, ahol 8 testvéremmel együtt felnőttem. Apámnak 17 katesztrális hold földje volt, és szőlője is, vagy négy holdra való. Arrafelé a föld nem a legjobb mi­nőségű, de azért megter­mett benne a család és az álllaitok elesége. Mindent termeltünk. Gabonából is többfélét — rozsot, árpát, zabot a búza mellett —, s a tanyasi életben minden családtagnak (a legkisebb gyereknek is) megvolt a tennivalója, a felelőssége. Emlékszem: Mátyás bátyá­mé voltak a lovak. Antalé a tehenek. Józsi és én a disznófalkával voltunk el­foglalva-, Etus. néném a bat romfiakat látta el. Hajnal­ban elvégeztük a munkát az ólak körül, aztán leül­tünk a konyhába „früstö- kölnd”. Addigra a kemen­cében megsült a krumpli, ott volt a tele tepsi sava­nyúkáposzta, no, meg min­denkinek egy szelet szalon­na. Naponta kétszer ültük körül az asztalt: früstökkor és ebédkor, ami nálunk délután volt, vacsora he­lyett is. Igen szerettük a. savanyú káposztát, amit ma­gunk tettünk el télire. Kel­lett bele birsalma, bors, de az volt a legfontosabb, hogy jól meg legyen tapos­va. Miután legyalültuk ■ a káposztát, apám nagy gond­dal, körülményességgel, lá­bat mosott, és elkezdte a taposást. Fejes káposztát is raktunk a hordóba, mert disznóöléskor kellett a szármához, vagyis a töltött káposztához. A disznóölés nagy ünnep volt a tanyán. Ott voltaik a szomszédok, segítették a munkában, majd resztvettek a disznó­toron. Hajnalig tartó torok­ra emlékszem, nagy vigal­makra, a vendégek kurjon- gialtásaira, amint a csörgő szánokon hazafelé indulnak. Azt mondja: a tanyasi gyerek ezerféle ismeretet tanult a természettől, meg az apjától. A föld-, a szőlő- művelés, az állattenyésztés, a gazdálkodás munkafolya­matait, fogásait, hagyomá­nyait, no meg a kézműves­ség sokféle fortélyát. Mert a gazda tudott kosarat fon­ni, seprőt kötni, szerszám- nyelet faragni, vályogfalat építeni, nádtetőt rakni. — Pálinkafőzés közben egyszer leégett az istállónk nádteteje (a nagy tanyánk cserepes volt), s a biztosító ugyancsak firtatta a tűz okát. Apám, Szekeres Má­tyás istenfélő, templomba járó ember létére, azúttal nem tartotta értelmes do­lognak a teljes őszinteséget. Ha megvallja a pálinkafő­zést, szó sem lehet kártérí­tésiről, annál inkább a bün­tetésről. Ki tanított. „Azt mondod, a padláson ciga­rettáztál, kukoricahajból csináltál magadnak szívnd- valót”, (ez persze, gyakran előfordult, most azonban ártatlan voltam). Jöttek a csendőrök, aztán a biztosí­tó ügynöke, egy falubeli ember, aki később többször is meglátogatott 'bennünket, egyszer-kétszer becsípett nálunk, aztán nagy körül­tekintéssel, apám segédleté­vel elkészült a jegyzőkönyv. Idézést kaptunk a bíróság­ra. Egy biciklink volt, egyet a szomszédban kértünk kölcsön, aztán bekerekez­tünk a városba. Bizony, megijedtem, amikor a bíró lazt kérdezte édesapámtól, kívánja-e a megbüntetése­met?! Erről nem volt szó az egyezségben — gondol­tam. Apám azt mondta er­re, hogy ő már kellően megpofozott a dohányzás miatt, s ezzel véget ért a tárgyalás. Bennem a .szo­katlanul hosszú biciklizés öröme maradt meg... Az­tán elmentünk nádat arat­ni, hogy megkeressük a te­tőre valót, apám pedig megcsinálta gyönyörűen. Később a biztosítótól egy szakajtóra való ez,üst két- pengőst kaptunk. Mesebeli kincs volt. — A nádtető alatt érik meg a szalonna, ott van a legjobb helye — néz fel a munkából —, ezt bárki bi­zonyíthatja, aki kóstolt már nádtető alatt érlelt alföldi szalonnát. Én ugyanis azt szeretem, azt szoktam meg, sült krumplival, lila hagy­mával nem lehet megunni. 1943-ban inasnak állt. Egy soltvadkerti nagymű­helyben vetették meg sze­rény fekhelyét („a műhely­ben aludtam, ott ettem meg az ebédet, vacsorát”), tré­fás kedvű segédurajk „agre- círoztiatták”, egyengették vele az elgörbült szögeket, — A kereskedő Az ünnepek forgatagá­ban találkoztam egy tisz­tességben megőszült ke­reskedővel. Kanizsai Imre, az Atád Áruház élelmi­szeres zsályának vezetője negyvenkét évvel ezelőtt vette föl először a fehér köpenyt. Akkor egy magán- kereskedőnél dolgozott, akit jobban érdekeltek a pártja ügyei, mint a bolt forgalma; így a segédnek kellett mennie a nagyke­reskedőkhöz és intéznie a napi problémákat. A keres­kedés Kanizsai Imrének a lételeme lett. Hallottam, egyszer rosszul lett a pult túlsó oldalán, kórházba vit­ték, de két nap múva is­mét munkára jelentkezett, bár pihennie kellett volna. Azt mondta: „Én nem tu­dok a bolt nélkül meglen­ni.” — Az előbb vásároltam, és kissé bosszúsan fizet­tem; a pénztárosnő közben ugyanis a kolléganőjével be­szélgetett. — Ne csak a fiatal bol­tosokban keresse a gon­dok okát! Valaha, amikor én kezdtem a szakmát, megbecsülték a kereskedőt; szép fizetése volt. Ma vi­szont... Mondja: alig há­romezer forintért átjönne a pult másik oldalára? Nem hiszem! Mint ahogy azt sem, hogy ünnepnap dél­utánján kenyérért rohan­gálna, esetleg tejért futna... A mi boltunk, kapcsolata­ink folytán, kissé szeren­csés helyzetben van; ná­lunk nem. lehet hiánycikk sem a kenyér, sem a tej. De menni kell érte... E negyvenkét év alatt próbál­meg vizet öntöttek a vacka alá, miután késő éjszaka, vásár előtti nagy munkák idején aludni küldték; egy­ikét pofont is kapott a mes­tertől, aki pedig nem tarto­zott az igazán szigorú em­berek közé, talán mert bor­ikereskedéssel is foglalkozott („annyi pénzt sohasem lát­tam, mint az ő vasládájá­ban egyszer, amikor árut vásárolt föl a szőlőtermelő paraisztolktól”); az inas a pincében is segédkezett, például kimosta az óriási hordókat, ugyanakkor a műhelyben is sok feladat hárult rá; — 46-ban szabadultam fel, de előbb még a cipé­szetet is kitanultam — mondja Szekeres János. — A háború sok műhelyt szét­vert Soltvadkerten is, má­sutt ds, a mestereket, segé­deket behívták katonának, aztán fogságba ikerültek, később meg — már a Rá­kosi rendszerben — még azok a műhelyeik is meg­szűntek, amelyek a háború után egy ideig még működ­tek. Mentünk, amerre na­gyobb karéj kenyeret sej­tettünk. En Pécsen dolgoz­tam négy évig szénbányá­ban ,(még a technikum első osztályát is elvégeztem), a feleségem pedig a Zsolnai- gyáir alkalmazottja volt. Közben sok mindent meg­próbáltam: vetettem vályo­got, arattam, csépeltem á szabadságom alatt, otthon Tázláron (ahol egy kis há­zat is vettem), aztán elke­rültem ide, a Balaton mel­lé, Sokféle munkát végez­tem itt is, négy évig példá­ul halász matróz voltam, és jártam a vizet. Végül — most már ez az idő is meg­haladta a 30 esztendőt — visszatértem a szakmám­hoz. A készülő csizma 46-os („egy vízi rendőr ismerősö­mé lesz”), a szára nem comb-, inkább derékvastag­ságú („ezután magamnak készítők egy remök, magas- kérgű lovaglócsizmát, noha nem lovagollak, hanem sző­lőt művelek Kintiben, ahol jövőre kemencét fogok épí­teni az udvaron, a présház elé; 60 éves leszek mahol­nap, ha úgy hozza a sors, meg az adórendszer, nyu­galomba vonulok, elhajítom a kalapácsot, itthagyom a suszterműhelyt”). Akárcsák most. A kala­pács nagyot koppan a pad­lón, abba marad a beszél­getés. Mintha a villanykör­te sápaditabban világítana ezután. Szapudi András Csöndes a januári utca öreglakon. Valahol a falu derekán egy meleg szobá­ban Kardos István községi párttitkárt hallgatom; — Ez a nép mindig szor­galma révén jutott előre. Villanyt azért kapott, mert versenyt nyert. A vizet az összefogásának köszönheti, öreglakon nem talál olyan utcát, amely ne volna lekö­vezve, és járda is vezét min­den házhoz. Buzsáikról na­ponta 15—20 autóbusz viszi munkába az embereket. Öreglakról szinte senki sem utazik el: itt találtak ke­nyérkeresetet az emberek; s akiket a hivatásuk mégis máshová szólított, azok szá­mon tartják a falut, és segí­tenek, amikor tehetik. öreglaknak alig valamivel több mint 1800 lakója van. Akik itt élnek, és készek tenni a falu sorsának javí­tásáért, azt állítják, hogy több mint kétezren vannak. A különbség abból adódik, hogy többen „elfelejtettek” bejelentkezni az állami gaz­daság szolgálati lakásaiba, és szaporodik is a falu. A pánttitkár mondja: szeret­nék, ha a fiatalok nem Bog- lárleMén vagy Fonyódon építkeznének, hanem itt. Csakhogy tizenegy évig nem alakított ki új telkeket a ta­nács, a régiek pedig elfogy­tak. Az állami gazdaság nyolc telket bocsátott áruba, egy év alatt valamennyin megkezdődött az építkezés. — öreglak január elsejé­től önálló — mondja a párt- titkár.. — Van tanácsa, és lesz tanácsháza is. Igaz, mindössze hét tanácstag irá­nyítja most a falut, de ha dönteni kell, véleményt mondanak a póttanácstagok, a társadalmi szervezeték képviselői is. A falu 1910-ig jegyzőség volt, de Jankovich gróf nem szerette a jegyzőt. Elintézte, hogy a buzsáki körjegyzőséghez kerüljön, önálló tanács alakult 1950- ben. Később a tsz is egyesült öreglakkal. Én voltam a tsz- elwök. Mindent megígértek, de másnap lezárták a falut ellátó kutat, mert a tsz te­rületén volt. 330 ezer fo­rintért újra meg kellett ven­ni. 1987-ben megszűnt a ta­nács. Lengyeltóti lett a köz­pont, de nem tudtunk ösz- szemelegedni. Tavaly vál­tunk. Horváth Endre, társadal­mi megbízatásként a közsé­gi tanács elnöke. Hivatását tekinitve pedagógus: az isko­la igazgatója: — A pénzt az idei évre megkaptuk a megyei tanács­tól. Lengyeltótival azonban hiányzik még a vagyonmeg­osztás. Vita folyik a gépko­csikon. Azt mondják, a nul­lán nem lehet osztozni. Van­nak nullára leírt autóik, de szerintünk fel lehet azokat értékelni, és az értéket terü- letariáinyosan elosztani. A vagyonban benne van a mi pénzünk is. A tavasszal a pénzmaradványon is osztoz­ni akarunk. Úgy akarunk el­válni Lengyeltótitól, hogy tiszteletben tartjuk. Amikor bejelentettük a szándékunkat, megkérdez­ték, ml indokolja a dönté­sünket? Elmondtuk: Len­gyeltóti a sokszorosát kapta annák, amit öreglak, pedig a két település között — a lakók léleksz'ámát illetően — talán másfélszeres az arány. A VI. ötéves tervben a lengyeltóti tanács költség­vetéséből összesen 1,8 száza­lékot kapott öreglak. Ha va­lamit szerettünk volna elér­ni, .akkor a megyén azt mondták: a pénzt megkapta Lengyeltóti, ott kérjük. Ha 18—20 százalékot kaptunk volna az 1,8 százalék he­lyett, akkor aligha került volna sor válásra. A falu gazdátlannak érezte magát, amikor megszűnt a tanács. — Hogyan lesz tovább? — Megvannak a terveink. Első 'feladatunk az, hogy pótoljuk a lemaradást. A kultúrházat például elkezd­tük felújítani, de elfogyott a pénz. Javítani kellene a jár­dákat is. Az egyesülés után óvoda lett a régi tanácsház­ból, most kell egy új. Sze­retnénk egy szép községhá­zát is, házasságkötő terem­mel. Kell pedagógus Laká s, h a meg akarjuk tartani a 97 százalékos szakos ellátást. Gázt szeretnénk — Somogy- várral közösen. A Iákossá,g támogatja terveinket. öreglaknak 13 és fél mil­lió forint az idei költségve­tése. Beruházásra, fejlesztés­re 2 millió »forilnt jut, a töb­bi kell az intézmények gaz­dálkodásához. A falu kétke­zi munkájával, leleményével, segíti megsokszorozni a pénzt. — A jövő lehetőségeit ke­ressük — mondta a párttit­kár.. — Azt gondoljuk, hogy a választásokon az új gene­rációnak kell átadni a mun­kát. Az alapok meglesznek a falufejleszitéshez. Minden megvan, ami egy falu mű­ködéséhez kell: az országos buszjáratok itt mennek ke­resztül, van orvosa és jó hí­rű iskolája, tud munkahe­lyet biztosítani az emberek­nek, és lehetőséget arra, hogy értelmesen költsék a pénzüket. Dr. Kercza Imre tam tisztességesen vé­gezni a dolgomat. A felesé­gem és a menyem is ke­reskedő, egyformán gondol­kodunk. A menyemet is én neveltem boltossá. Mikor hat évig vezettem egy új boltot, hatszor kaptunk ki­váló címet. A pult másik oldalán kevesen tudják, hogy már a gyári csomago­lású dobozban sincs any- nyi áru, mint amennyire számlázták. S lopnak is az üzletben, egyre többen! Oda is figyelnie kell az ember­nek, mert a zsebe bánja a hiányt. — Azt mondta, kereske­dőnek készült, de amit most elsorolt... — Igen, kereskedőnek ta­nultam, de ma alig lehet kereskedni. Ma eladók van­nak, akik -azt kínálják, amit a nagykereskedelmi vállalatoktól kapnak. Tud­ja, a kereskedelem ott kez­dődik, amikor a gyártó kí­nálja a portékáját, s azt veszem át tőle, ami jó, amit keres a vevő. Ez ma, saj­nos, nincs meg. — Sértődött kereskedő lett? . —^ Az év utolsó munka­napján nyugdíjba men­tem. Boltot sem akarok lát­ni! Van egy nagy keriem, és az unokák ... — Biztos abban, hogy ha kell, akkor nem áll ismét a pult túlsó oldalára? Meg­kérdezhetem a főnökét, Torma Istvánt? — Inkább ne! Mert ha nincs, aki odaálljon, ak­kor ... Nagy Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom