Somogyi Néplap, 1989. január (45. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-02 / 1. szám

2 Somogyi Néplap 1989. január 2., hétfő A VILÁGBÉKE NAPJÁN január 1-jén a Szt. Péter-bazilikában celebrált miséjén II. János Pál pápa beszédében reményét fejezte ki, hogy az 1989-es esztendő a béke, az igazságosság, a szolidaritás éve lesz. A békegalamb már fölszállt fészkéről A PFSZ kész együttműködni a merénylők kézre kerítésében A palesztin ügyek wa­shingtoni központja elítélte a PanAm amerikai légitár­saság 103-as, London—New York között közlekedő jára­ta ellen végrehajtott me­rényletet, amelynek 270 ha­lálos áldozata van. A nyilatkozat, amelyet Hasszán Abdel Rahman, • a központ igazgatója tett köz­zé, hangsúlyozza, hogy a Palesztinái FeLszabadítási Szervezet a merényletet az emberiség ellen irányuló bűntettnek tekinti, és kész csatlakozni a hasonló terro­rista cselekmények megelő­zését célzó bármilyen nem­zetközi akcióhoz. Hasszán Abdel Rahman azt a véleményét fejtette ki, hogy Izrael a PanAm re­pülőgépének tragédiáját a PFSZ és az Egyesült Álla­mok között megindult pár­beszéd aláásására próbálja felhasználni. A washingtoni központ igazgatója szerint nem zárható ki a Moszad, az izraeli titkosszolgálat bűn- részességének lehetősége sem, hiszen Izrael korábban is gyakran folyamodott ha­sonló módszerekhez az ara­bok békés kezdeményezé­seinek tnegtorpedózására. A PanAm szerencsétlenül járt 103-as járatával kapcso­latban az első keresetet már be is nyújtották a légitársa­ság ellen. Az egyik áldozat apjának kérésére egy ame­rikai ügyvéd pénteken a detroiti szövetségi bíróság­hoz nyújtott be 15 millió dolláros kártérítési igényt. Jasszer Arafat, a PFSZ Végrehajtó Bizottságának el. nöke egy brit újság szerint beleegyezett, hogy a másfél hete szerencsétlenül járt PanAm-gép merénylőinek kézre kerítésére együttmű­ködjön az amerikai hatósá- 'gökkal. A The Sunday Te­legraph című londoni heti­lap legújabb száma úgy ér­tesült, hogy Arafat saját vizsgálatot indít a merény­lettel gyanúsított palesztin szervezetek körében, már­pedig — mint egy amerikai tisztségviselő a lapnak el­mondta — „Arafat rendkí­vül jó információkkal ren­delkezik a palesztin csopor­tokról, s így segítsége dön­tő lehet.. Egy másik brit Lap, a The Sunday Express szerint Arafat még ennél is tovább ment, s kész lenne kom­mandót küldeni a felelősök megbüntetésére. A konzer­vatív lap szerint — amely nem közölte, honnan sze­rezte információit — a PFSZ vezetője nemrégiben levelet intézett Ronald Rea­gan amerikai elnökhöz, s ebben ígéretet tett: a me­rénylő „áruló módjára vég­zi majd életét” ... Ismere­tes, hogy az amerikai kor­mányzat és a PFSZ között az elmúlt hetekben jött létre az első hivatalos kapcsolat­felvétel, s a PanAm-gép felrobbantása elterjedt véle­mény szerint épp ennek megtorpedózására szolgált. Több más szakadár pa­lesztin szervezet után egyéb- 'ként szombaton a Szíria ál­tal támogatott El-Fatah — Ideiglenes Parancsnokság is elítélte a merényletet. Az Airafattal szembenálló szer­vezet szóvivője nyilatkoza­tában „puszta rágalomnak” miinősítette azokat a véle­ményeket, miszerint ők áll­nának a terrorakció mö­gött, s azt hangoztatta: cso­portjuk soha nem tervezte, s továbbra sem.* tervezi pol­gári repülőgépek eltérítését. • • * A csehszlovák külügymi­nisztérium szóvivője „nem bizonyítottnak” nevezte brit és más sajtószerveknek azo­kat a feltételezéseit, hogy esetleg csehszlovák gyárt­mányú, Semtex márkajel­zésű ipari robbanóanyagot Archív kép a PanAm-gép roncsainak kutatásáról használtak volna a PanAm légitársaság repülőgépe elle­ni merénylethez. Ivan Kul- hanek kijelentette: Cseh­szlovákia ismételten hang­súlyozza, hogy kategoriku­san elítéli a terrorizmus minden formáját és módsze­rét, s következetesen telje­síti ezzel kapcsolatos nem­zetközi kötelezettségeit. Csehszlovákia sohasem szál­lított és nem szállít robba nóany>agokat terrorista szer­Az Országgyűlés üdvözli a pápa békeüzenetét új amerikai elnök Ronald Reagan politikáját folytatja majd. Különösen sikeres­nek nevezte az 1988-as esz­tendőt az NSZK szempont­jaiból, mivel az ország brut­tó nemzeti össztermék-nö­vekedése — az előrejelzése­ket meghaladva — 3,5 szá­zalékos volt, a legmagasabb ebben az évtizedben. Francesco Cossiga olasz köztársasági elnök szerint aiz elmúlt esztendő a népek közötti konstruktív kapcso­latok fejlődésének eszten­deje volt. Ro Te Yu elnök szerint az új esztendő döntő je­lentőségű lesz Dél-Korea számára mind a belső de­mokratikus fejlődés, mind a Koreai Népi Demokratikus Köztársasághoz fűződő kap­csolatok javítása szempont­jából. . Üjévi üzenetében a dél­koreai elnök azt a reményét fejezte ki, hogy a jövő év­ben jelentős mértékben csökken a szembenállás a két Korea között és az év­század végére megvalósítha­tó az újraegyesítés. Mind­ezek eléréséhez a kapcsola­tok bővítésére, kölcsönös lá­togatásokra és a kereskedel­mi együttműködés kialakítá­sára van szükség — állapí­totta meg. ‘ * Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, a bolgár ál­lamtanács elnöke azt han­goztatta, hogy Bulgáriában tiz óév az átalakítás jegyé­ben telt el, és kifejezte meg­győződését, hogy 1989. dön­tő lesz az átalakításban. A külpolitikát illetően kije­lentette, hagy 1988. a béke előrenyomuláséinak éve volt, s új távlatoik nyíltak a nemzetközi kapcsolataikban. Mauno Koivisto finn el­nök hangsúlyozta, hogy a második világháború óta még sosem volt ilyen nagy a biztonság és a stabilitás Európában. Koivisto szim­pátiáját fejezte ki a nyel­vileg rákon Észtország és a másik két balti szovjet köz­társaság iránt, de leszögez­te, hogy Finnországnak nem szabad beavatkoznia a balti országok bel ügyeibe. jV. Olaf norvég király az elmúlt év egyik legfonto­sabb fejleményének nevez­te azt, hogy nőtt az ENSZ szerepe a nemzetközi prob­lémák megoldáséban. Ki­emelte, hogy a világszerve­zet ma sokkal sikeresebben valósítja meg eredeti fel­adatait, és kedvező feltéte­leket teremtett a konfliktu­sok rendezésében. ÁLLAMFÉRFIAK ÚJÉVI KÖSZÖNTŐI Az elmúlt esztendő szá­mos vonatkozásban az át­törés, az átalakítási folya­mat továbbvitelének, meg­erősítésének éve volt — ál­lapította meg újévi köszön­tőjében Mihail Gorbacsov. A főtitkár-államfő éjfél előtt néhány perccel a televízió nyilvánossága előtt elége­detten állapította meg, hogy 1988-ban folytatódott a tör­ténelmi igazságosságnak, a szocializmus lenini elméleté­nek helyreállítása. Kedvezően értékelte, hogy az országban a glasznoszty, a nyilvánosság és nyíltság légköre számos kérdés meg­vitatását tette lehetővé, elő­segítve ezzel a megoldások kidolgozását is. Külön kitért arra, hogy a Szovjetunióban tavaly emelkedett a nemze­ti jövedelem, a munka haté­konysága, az előző évhez viszonyítva több élelmiszert, más közfogyasztási cikke­ket állítottak elő, bővült a szolgáltatások kpre. — Ennek ellenére a gaz­dasági reform még nem jött lendületbe, az eddigi ered­mények nem adnak okot az elégedettségre, mert még mindig nehézségék mutat- koznak a mindennapi élet­ben — hangoztatta Gorba­csov. Az elmúlt esztendő nem­zetközi mérlegét megvonva, Gorbacsov úgy fogalmazott: jelentős és kedvező irányú változások történtek a vi­lágpolitikában s utalt arra, hogy ebben nem kis szere­pet játszott a Szovjetunió. Visszavonulóban van a „hi­degháború”, megkezdődött számos nemzetközi probléma megoldása — mondotta. A múlit év igen gazdag volt rendkívüli jelentőségű eseményekben — egyebek mellett ezt hangsúlyozta Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, államfő az 'amerikai néphez intézett új­évi üzenetében. A szovjet vezető emlékeztetett arra, hogy 1988-ban kedvező vál­tozások jellemezték a két nemzet, a két állam viszo­nyát. A kétoldalú kapcsola­tok mára a korábbinál sok­kal dinamikusabbá, embe­ribbé váltak — hangsúlyoz­ta Gorbacsov. Megállapította: a két or­szág közelebb került egy­máshoz s mind az Egyesült. Államokban, mind a Szov­Az Országgyűlés legutób­bi ülésszakán tájékoztatót hallgatott meg II. János Pál pápa újévi üzenetéről, amelyben a római katolikus egyház feje a nemzeti ki­sebbségek jogainak tisztelet­ben tartásáért emelt szót. Az Országgyűlés megbízta külügyi bizottságát, hogy a törvényhozó testület előtt el­hangzottak szellemében fo­galmazza még, s hozza nyil­vánosságra a magyar Or­szággyűlés állásfoglalását a pápa békeüzenetéről. Állásfoglalásában a Ma 'gyár Népköztársaság Or­szággyűlése üdvözli és vala­mennyi állam, nép békés együttélésének előmozdítá­sát szolgáló jelentős lépés­nek tekinti II. János Pál pá­pa január 1-jei, béke világ­napi üzenetét. Egyetért az­zal, hogy a béke biztosításá­nak nélkülözhetetlen felté­tele az etnikai, nemzeti, val­lási kisebbségek jogainak tiszteletben tartása: a ki­sebbségek egyéni és kollek­tív jogai az általános em­beri jogok megkülönbözte­tett "fontosságú részét képe­zi. Kifejezi azt a meggyőző­dését, hogy a nemzetközi összefüggések miatt a kér­dést egyetlen állam sem mi­nősítheti saját kizárólagos belügyinek. Az Országgyűlés ezúttal is megerősíti minden egyes em­ber elidegeníthetetlen mél­tóságának elismerését te­kintet nélkül arra, hogy mi­lyen fajhoz, kultúrához, nemzethez vagy valláshoz tartozik. Fontolnak tartja az emberi nem alapvető egy­ségének szem előtt tartását, ami kölcsönös szolidaritásra kötelez. Hangsúlyozza, hogy a hátrányos megkülönböz­tetés nélküli kisebbségi lél feltételeinek biztosítása az államok feladata és köteles­sége. A magyar Országgyű­lés törvényhozói munkáját a jövőben is ennek szellemé­ben kívánja folytatni. vezetéknek. A szóvivő közöl­te. Csehszlovákia kész bár­mikor szakértőket küldeni, hogy elősegítse a robbanó­anyag azonosítását. Emlékezetes, hogy a brit sajtó már korábban azt ál­lította, hogy terroristák — így az ír köztársasági had­sereg ideiglenes szárnya — csehszlovák eredetű robba­nóanyagokat használnak ak - dóikhoz. A csehszlovák kül- ügyminiszítérium a mostanit megelőzően szeptember 3-áp utasított vissza ilyen híresz­teléseket. Kívánatosnak tartja, hogy a Magyar Népköztársaság a jövőben is kezdeményezően vegyen részit az etnikai nemzeti, vallási kisebbsége­ket megillető jogok nem­zetközi dokumentumokban történő kodifikálására és megfelelő garanciarendszer létrehozására irányuló mun­kálatokban. Felszólítja a kormányt, hogy az anya­nemzet felelősségvállalását kifejezésre juttatva továbbra is kísérje figyelemmel hatá­rainkon kívül élő magyar nemzetiségek helyzetének alakulását. Az Országgyűlés bizonyos abban, hogy II. János Pál pápa állásfoglalása egyönte­tű támogatásra talál a ma­gyarországi egyházak, poli­tikai és társadalmi szerve­zetek, minden haladó és hazafias erő részéről. Meg­győződése, hogy a pápai üze­netben foglalt célok érdeké­ben valamennyi állam tör­vényhozásának és kormá­nyának széles körű együtt.- ' működésére van szükség és lehetőség. (MTI) Mihail Gorbacsov, az SZKP főtitkára, államfő újévi beszédét mondja jetunióban sokkal többet tudnak immár a másik fél­ről. A félelem és a gyanak­vás légkörét most már a bi­zalom, a kölcsönös rokon- szenv érzése kezdi felválta­ni — tette hozzá. A Szovjetunió — mondot­ta — a kapcsolatok lehető - legteljesebb kiszélesítése mellett van. Reményét fe­jezte ki aziránt, hogy erről az Egyesült Államokban is hasonlóképp gondolkodnak, s így — fűzte hozzá. — de­rűlátóan tekint a két or­szág viszonyának jövőbeni alakulása elé. Ronald Reagan, az Egye­sült Államok Leköszönő el­nöke a szovjet néphez in- téízett újévi üzenetében ki­fejezte reményét, hogy az új esztendőben — a két ál­lam között meglevő nézet- különbségek ellenére is — folytatódnak az 1988-ban megkezdődött kedvező fo­lyamatok. Reagan kijelentette: hisz abban, hogy a két ország közötti kapcsolatok tovább javulnak az újonnan bekö­szöntött esztendőben. A két állam közötti nézetkülönb­ségek ellenére tavaly sike­rült közös nevezőre jutni — mondotta. Az emberi jogokat illető­en az elnök sürgette az egymás jobb megértéséhez szükséges szabad párbeszé­det, különleges hangsúlyt helyezve a kulturális csere élénkítését néhezítő mester­séges akadályok elhárításá­ra. Reagan leszögezte, hogy az említett területeken tett előrelépések ’ csupán egy hosszú és nehéz út kezdetét jelentik. Biztosította hallga­tóságát arról, hogy a ha­marosan hivatalba lépő új amerikai elnök, George Bush a korábban megkez­dett amerikai politikát foly­tatja majd. Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, ál­lamfő tv-beszédében a ke­rékasztal-tárgyalások foly­tatása, a nemzeti közmeg­egyezés megteremtése mel­lett foglalt állást. Hangsú­lyozta annak fontosságát, hogy az ország minden po­litikai ereje vegyen részt az új választási törvény kidol­gozásában, és hogy az év második felében tartandó választások után a Szejm a lengyel politikai élet min­den rétegét képviselje. Francois Mitterrand fran­cia köztársasági elnök Stras- bourg-ban elmondott beszé­dében mindenekelőtt olyan egységes (Nyugat-) Európai Közösség megteremtéséért szállt síkra, amely képes felvenni a versenyt minden téren az Egyesült Államok­kal és Japánnal. Az AFP megjegyezte, hogy francia államfő első ízben mondott újévi köszöntőt az Elysée- palotán kívül. Margaret Thatcher brit kormányfő annak a véle­ményeinek adott hangot, hogy az új esztendő a vi­lág és Nagy-Britannia szá­mára minden eddiginél jobb kilátásokat ígér. Thatcher asszony szerint további eredmények várhatók a ke­let—nyugati leszerelés té­rién, és megindulhatnak a közel-keleti tárgyalások is. Kohl nyugatnémet kan­cellár szombati rádió- és tv-beszédében kedvezően ítélte meg a kelet—nyugati kapcsolatok jövőjét, s mint mondotta, reméli: Bush, az

Next

/
Oldalképek
Tartalom