Somogyi Néplap, 1988. szeptember (44. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

AZ MSZMP SOMOGY HEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LÁPJÁ XLIV. évfolyam, 209. szám Ára: 1,80 Ft 1988. szeptember 1., csütörtök Kínai pártküldöttség látogatása Somogybán Jang Csin-zsennek, a Kínai Kommunista Párt Központi Bi­zottsága tagjának, a Kinai Népi Politikai Tanácskozó Testület elnökének vezetésével négytagú kinai delegáció látogatott So­mogyba. A vendégeket délelőtt a Hazafias Népfront megyei székházában dr. Novák Ferenc megyei népfronttitkár fogadta és tájékoztatót adott a megye életéről. Ezután a kinai kül­döttség városnéző sétára indult, majd a megyei tanácson dr Iharos Csaba, a megyei tanács vb-titkára fogadta a vendége­ket. A delegáció tagjaival délután az MSZMP megyei bizott­ságának székházában Tanai Imre, a megyei pártbizottság tit­kára találkozott, ahol baráti hangulatú beszélgetésre került sor. A vendégek az egynapos somogyi látogatást a szennai falumúzeumban fejezték be. Áz Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének elnökségi ülése Véget ért Budapesten a kerekasztal-konferencia a leszerelésről Az Egészség ügy,i Dolgozók Szakszervezetének elnöksé­ge szerdán ülést tanított. A testület a szakszervezet bel­ső ügyeinek tárgyalása mel­lett két, közérdeklődésre számot tartó kérdésben is állást foglalt. Miként az ülésen elhang­zott, az egészségügyi dolgo­zók sérelmezik, hogy átmene­tileg felfüggesztették a la­kossági sorszámon kívüli személygépkocsik kiadását. A szakszervezet elnöksége énről levélben tájékoztatta Marjai József miniszterel­nök-helyettesit, kereskedel­mi minisztert. A levélben felsorolják azokat a megyé­ket, ahonnan augusztus 30- iig kérés érkezett a szakszer­vezethez a döntés megvál­toztatása érdekében. Hang­súlyozzák, hogy az intézke­dés különösen a körzeti or­vosokat és az alapellátásban résztvevő szakdolgozókat érintette hátrányosan, s a döntés veszélyezteti a lakos­ság egészségügyi ellátását. Kifejezik, hogy a körzeti alapellátásban dolgozók ré­szére a személygépkocsi nem luxus, hanem nélkülözhetet­len munkaeszköz. Sok vidé- Ikii települést ugyanis csak autóval lehet megközelíteni. A levélben a sérelmes intéz­kedés felülvizsgálatát kérik. A másik állásfoglalás sze­rint az idén bevezetett sze­mélyi jövedelemadó kedve­zőtlen hatását mind éleseb­ben jelzik az egészségügyi dolgozók. A testület össze­foglalta változtatási elkép­zeléseit. Szerda délután befejezte munkáját Budapesten az a kétnapos nemzetközi kerek­asztal-konferencia, amelyen a Varsói Szerződés és a NATO öt-öt tagállamának vezető szakértői vitatták meg az európai hagyomá­nyos leszerelés céljaival, je­lenlegi helyzetével, várható alakulásával összefüggő kér­dések széles körét. A Ma­gyar Külügyi Intézet ren­dezvényére hazánkba ér­kezett politikusok, magas beosztású katonai vezetők, tudományos kutatók a töb­bi között véleményt cserél­itek a kontinensen állomáso­zó fegyveres erők és a fegy­verzet állapotáról, struktú­rájáról, élhelye zkedésér-ől, az esetleges meglepetéssze­rű támadás veszélyéről, és kiiktatásának lehetőségéről, a katonai doktrínák válto­zásairól. A zárt ajtók mögött meg­tartott tanácskozás befeje­zéseként a résztvevők sajtó- konferencián találkoztak a magyar és a nemzetközi saj­tó képviselőivel. Horn Gyula külügyminisz- féniumi államtitkár beveze­tőjében örömét fejezte ki, hogy Budapest házigazdája lehetett e megbeszélésnek. Rámutatott arra, hogy e rendhagyó rendezvény szer­vesen illeszkedett abba a folyamatba, amely mintegy egy esztendeje kezdődött: a Varsói Szerződés és a NATO képviselői közvetlenül tár­gyalnak a hagyományos fegyverzetek, katonai erők leszerelésének kérdéseiről. Az államtitkár hangsúlyoz­ta, hogy a résztvevők ma­gánszemélyként vettek részt a tanácskozáson, tehát nem kormányuk álláspontját fej­tették ki. Mindez azonban nem kérdőjelezheti meg a vita érdemi jellegét, hiszen nagyon is autentikus véle­mények hangzottak el ka­tonai vezetőktől, politiku­soktól, tudományos kutatók­tól. Horn Gyula ezután rész­letesen szólt azokról a té­mákról, amelyekben hozzá­vetőleg azonos vélemények alakultak ki a két nap so­rán. A legfontosabbnak azt tartotta, hogy központi kér­déssé vált a hagyományos fegyverzetek és katonai erők leszerelésének témája. Lét- fontosságúvá vált az érdemi előrelépés e területen — mu­tatott rá —, mert a kiala­kult helyzet rendkívül ve­szélyes: mind a VSZ, mind pedig a NATO rendelkezik olyan nagy 'katonai erőkkel, amelyek képesek váratlan támadásra a .másik féllel szemben. Hozzátette, hogy a kelet—nyugati viszony ka­tonai elemekkel és ténye­zőkkel terhelt, s a kapcsola­tok egyetlen területén sem liehet komolyan előbbre lép­ni e tényezők háttérbe szo­rítása nélkül. Wlodzimierz Konarski len­gyel nagykövet a maga ré­széről azt tartotta a buda­pesti tanácskozás legnagyobb eredményének, hogy a részt­vevők a hivatalos kormány­zati vélemények kötelező képviseletének megkötése nélkül tanácskozhattak egymással. Sikeres, követen­dő kísérletnek tartotta, hogy a politikusok, tudományos munkatársak mostani esz­mecseréjébe magas rangú katonák is bekapcsolódtak. A konferencia vitaszelle- méből az újságírók is ízelí­tőt kaphattak a kérdésekre adott válaszok nyomán. Így például kisebb vitát váltott ki az a kérdés, vajon szó­ba került-e azoknak az amerikai F—16-os repülőgé­peknek az ügye, amelyeket Spanyolországból Olaszor­szágba telepítenek át. Vla­gyimir Susztov, a Szovjet­unió külügyminisztériuma kutatási és koordinációs központjának igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy ez a téma is terítékre került, s ezzel kapcsolatban emlékeztetett; a Szovjetunió korábbi javaslataira, ame­lyek a probléma megoldása érdekében szovjet repülők számának megfelelő csök­kentését ajánlották. Erre a felvetésre azonban nem ér­kezett pozitív nyugati vá­lasz. Helmut Sannefeiidt, az amerikai Brookings Intézet igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a légierő szerepe része a hagyományos leszerelés igen komplex kérdésköré­nek. Ezént nem lehet az F— 16-0isok ügyét kiszakítani az álitálános összefüggésekből. Marjai József miniszter­elnök-helyettes, kereskedel­mi miniszter meghívására augusztus 28 és 31 között hazánkban tartózkodott Ot­to Lambsdorff, a nyugatné­met Szabaddemokrata Párt gazdaságpolitikai szóvivő­je, volt szövetségi gazdasági miniszter. Az NSZK-beli po­litikus vendéglátójával meg­beszélést folytatott a kétol­dalú gazdasági kapcsolatok alakulásáról, a Közös Piac­cal parafáit kereskedelmi és gazdasági együttműködési magállapodás összefüggései­ről, valamint a világgazda­ság és a nemzetközi pénz­ügyi élet fő tendenciáiról­Egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatai pél­damutatóan fejlődnek, ugyanakkor e kapcsolatok fejlesztési lehetőségeit újabb kooperációk ás vegyesivállla- laitok ilétrehozásában látják. Ehhez kedvező feltételeket teremt a magyarországi re­formfolyamat elörev i.tele, különösen a tervezett Jársa- sági .törvény elfogadása. Otto Lambsdorff-ot fogad­ta Németh Miklós, az MSZMP KB titkára, Nyers Kulcsár Kálmán az Egyesült Államokban Washingtonban tartja ezen a héten idei világkongresz-. szusát a nemzetközi politi­katudományi társaság. Az ülésszakon magyar küldött­ség is részt vesz, Kulcsár Kálimén akadémikus, igaz- ságügyminiszter, a Magyar Szociológiai Társaság elnö­kének vezetésével. Kulcsár Kálmán két elő­adást is tartott a tanácsko­záson; az egyiket a kelet- európai modernizációról és politikai gondolkodásról1, a másikat a jogtudomány és a szociológia közötti kapcso­latokról. Több előadást tar­tottak a magyar küldöttség más tagjai is. Rezső, az Országgyűlés ke­reskedelmi bizottságának elnöke, Pozsgay Imre állam- miniszter, a Politikai . Bi­zottság tagjai, Szűrös Má­tyás, a Központi Bizottság titkára. A nyugatnémet ven­dég találkozott Veress Pé­terrel, a Minisztertanács Ta­nácsadó Testületének titká­rával, Bartha Ferenc állam­titkárral, a Magyar Nemze­ti Bank elnökével, Beck Ta­mással, a Magyar Gazdasági Kamara elnökével és Mele~ ga Tibor kereskedelmi mi­niszterhelyettessel is. Hét­főn nagy érdeklődéssel kí­sért előadást tartott az Eöt­vös Loránd Tudományegye­temen „Magyarország, az NSZK és Európa” címmel. Országos szövetkezet­politikai találkozó Pannónia ’88 elnevezéssel szerdán Harkányban meg­kezdődött a hazai szövetke­zeti szakemberek hagyomá­nyos országos találkozója. A három nagy szövetkezeti ágazat — a mezőgazdasági, az ipari és a fogyasztási szö­vetkezetek — vezetőinek idei, immár tizenkilencedik találkozójának központi gon­dolata: a szövetkezetpolitika megújulása. Erről beszólt megnyitó előadásában Kö­veskúti Lajos, az OKISZ el­nöke, az Országos Szövetke­zeti Tanács soros elnöke is. A tíznapos program során előadásokat, konzultációkat, kerekasztal-megbeszéléseket tartanak a szövetkezeti moz­galom és a szakminisztéri­umok szakembereinek, tudo­mányos kutatóknak, egyete­mi tanároknak a vezetésével. Olyan témákat dolgoznak fel, mint például a szövetkezet- politikai és az agrárpolitika reformja, a szövetkezeti tör­vény módosulása, a gazdasági társulásokról szóló törvény, tervezete, a szövetkezeti ér- deképviselet, a gazdasági és pénzügyi szabályozás a szö- vetkeztekben. Az ország minden részéből körülbelül 130 szövetkezeti vezető kapcsolódott be a Pannónia ’88 munkájába. A fórum rendezvényei nyitot­tak, előadásain, konzultáció­in tehát minden érdeklődő részt vehet. Szovjet—afgán űrrepülés Sikeres összekapcsolódás Szerdán moszkvai idő sze­rint 9 óra 41 perckor — a tervezettnél néhány perccel élőbb — megtörtént a Szo­juz—TM6 űrhajó és a Mir űrállomás összekapcsolódá­sa. Mint a Majak rádióállo­más beszámolt róla, a Szo­juz—TM6 — két szovjet és egy afgán űrhajóssal a fe­délzetén — a programnak megfelelően, technikailag hibátlanul hajtotta végre a műveletet. A közös szovjet—afgán űr­repülés részvevőit — Vla­gyimir Ljahov parancsnokot, Valerij Poljakov orvos-űr­hajóst és Abdul Ahad Mo- mand afgán kutató űrhajóst — a Mir űrállomáson Vla­gyimir Tyitov és Musza Ma- narov várta; az űrállomás két lakója már több mint 8 hónapja él és dolgozik a súlytalanság állapotában. Az űrhajó és az űrállo­más összekapcsolása után az afgán és -a két szovjet űr­hajós átszállta Mirne, s et­től a pillanattól kezdve öt­tagú az együtt keringő két objektum nemzetközi le­génysége. A közös munka hat napig tart. majd, geofi­zikai és orvosi-biológiai ku­tatásokat foglal magában. A hatnapos program végeztével Ljahov és Momand a Szo­juz—TM5 űrhajó fedélzetén visszatér a Földre, Poljakov pedig csatlakozik az űrállo­más állandó legénységéhez. A szovjet kozmonauták örömmel állap itatták meg. hogy afgán kollégájuk gyor­san alkalmazkodott a súly­talansághoz és jó a közérze­te. Az afgán űrpilóta, napi programját egyébként úgy állítatták össze, hogy módja és ideje legyen imádkozni az űrrepülés alatt. A Mir űrál­lomáson eddig még nem volt ehhez hasonló szertartás (a világűr kutatásának törté­netében már volt hasonló: az amerikai kollégáikkal együtt repülő szaúd-arábiai űrhajós is imádkozott annak idején). Tonnák a levegőben / Két hónap múlva ígéri az átadást a KÉV Jó ütemben halad a kaposvári vasúti .gyalogosátjáró épb tése. A kivitelező, a kaposvári Közúti Építő Vállalat 23,5 mil­lió forinttal nyerte a versenytárgyalást. Azóta egyre gyorsí- tottabb ütemben végezte a munkát: a pillérek és a fejgeren­dák beállítása után tegnap föltették a hossztartó betonokat is. A kilencven méter hosszú gyalogoshídhoz száz-száz mé­teres felvezető rámpa kapcsolódik. A híd műszaki érdékes­sége lesz, hogy .télen is fűthetik lefagyás és síkosodás ellen. Otto Lambsdorff budapesti tárgyalásai

Next

/
Oldalképek
Tartalom