Somogyi Néplap, 1988. augusztus (44. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-18 / 197. szám

1988. augusztus 18., csütörtök T Somogyi Néplap 3 Építők válságban és válság után Kerek« asztal Évekig válságban volt a Somogy építőipa­rát meghatározó két legnagyobb vállalat: a Sáév és a Tanép. Az előbbi gondjai - leg­alábbis szervezetileg - megoldódtak, a somo­gyi és a baranyai állami épitővállalat egye­sülésével létrejött egy új, kétmegyés cég: a Bázis. A Tanép ezekben a hetekben t- meg­mentő híján - 'feloszlik. Hogyan alakult ki a válság és bízhatunk-e a jövőben? £ kérdések elemzésére vállalkoztak kerekasztal-beszélge- tésünk résztvevői: dr. Fenyő István, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Kálmán Sándor, a kaposvári városi pártbizottság titkára, Nagy Ferenc, a megyei pártbizottság munkatársa, dr. Orosz László, a megyei tanács tervosztá­lyának vezetője, Halász Miklós, a megyei ta­nács épitési osztályának vezetőhelyettese, Egerszegi László, az SZMT titkára, Szabó Gyu­la, ia Bázis Építőipari Vállalat vezérigazgató­helyettese és Lukács László, a Tanép igazga­tója. A szerkesztőséget Luthár Péter képvi­selte. szül. Ezek a vállalatok íel­SZERKESZTÖSÉG: — Célszerű lenne a beszél­getést egy alapos helyzet- elemzéssel kezdeni, hiszen elegendő hivatalos híradás híján megyeszerte mende­mondák keringenek a volt Sáévről és a Tanépröl. Pe­dig nincs szükség rémhírek­re, ugyanis a puszta valosag önmagában eléggé elszomorí­tó. Mi vezetett a csődhöz? DR. FENYŐ ISTVÁN : — A közvélemény joggal kérdezi: hogyan juthattak ide ezek a vállalatok, mik voltak a válságot előidéző okok, egyáltalán van-e kive­zető út, és ha van, akkor milyen az? Szerintem több ok együttesen, folyamato­san idézte elő ezt a hely­zetet. Talán legalapvetőbb­nek azt tartom mindkét vál­lalat esetében, hogy az épí­tés külső feltételeiben gyö­keres változások történtek, és egyik vállalat vezetői sem voltak képesek arra, hogy a megváltozott külső körülmé­nyekhez igazodjanak. Több­nyire külső segítségre vár­tak, ezt általában meg is kapták, de a segítséget csak egy bizonyos határig lehe­tett adni. Mindkét cég kriti­kus pontig ért el, ahonnan már visszafordíthatatlan fo­lyamattá vált a romlás. EGERSZEGILÁSZLÓ: — Ügy gondolom, hogy az összeomlás nem volt elke­rülhetetlen. Mégis bekövet­kezett. A halogatás miatt. Van ennek a folyamatnak egy olyan tanulsága, hogy a cselekvési alternatívák el­fogynak, minél inkább kö­zelebb kerülnek a vállalatok a csődhöz. Legelőször a leg­kedvezőbb alternatívák es­nek ki, és végül a nem tel­jesen ideálisak maradnak meg. Igazából nem tudjuk fölismerni a válságveszélyes helyzeteket. Lehet, hogy nin­csenek megfelelő jelzöműsze- reink ehhez, lehet, hogy nem tudjuk ezeket megfelelően kezelni. A vállalatok és az irányító szervek nem érzé­kelték jól azt, hogy a hely­zet milyen gyorsan romlik. NAGY FERENC: — Amikor a két vállalat helyzetéről akarunk beszél­ni, nem lehet azonnal velük kezdeni a sort. Az elmúlt években Magyarországon általában válságba került a magasépítőipari vállalatok nagy része. Ezen belül is a lakásépítő vállalatok hely­zete volt a legkritikusabb. A mi megyénkben négy válla­lat építette a lakások több mint 80 százalékát, ezek kö­zül egy kisszövetkezetté ala­kult át, kettő felszámolása folyamatban van, a harma­dik egyesült a Baranya me­gyei vállalattal.. Ugyanakkor az is világos, hogy önmaguk­ban a külső tényezők nem vezethettek volna ide. KÁLMÁN SÁNDOR: — A vállalatok vezetésvál­tásokkal, belső szervezeti változásokkal próbáltak rea­gálni a kihívásra. De rosz­épített szerkezetük miatt, és valódi átalakítás híján nem tudtak a piacon a keresleti- kínálati viszonyoknak hosz- szabb távon megfelelni. Alapvetően át kellett volna alakítani az építőipar jelen­tős részét az új helyzetnek megfelelően. De ezzel a fel­adattal nem tudtak megbir­kózni a mindenkori új veze­tők. A vezetői változások so­rozatával együtt nagy mun­kaerő-vándorlás volt mind a két vállalatnál, hiányzott a stabilitás, sok volt a bizony­talansági tényező. Több, mint amennyit el lehet viselni. SZABÓ GYULA: — Statisztikai tény, hogy Somogy az iparilag fejletlen megyék közé tartozik. Az 50-es években a somogyi szakmunkások Baranyában, Dunaújvárosban, Veszprém­ben vállaltak munkát. A legjobbak ott maradtak, és Somogybán azóta építőipari szakemberhiány van, bele­értve ebbe a mérnököket és a technikusokat is. Ez nyil­ván rontotta a cégek hely­zetét. A Sáévet krónikus szakemberhiány kínozta, ugyanakkor túlzott volt a mennyiségi követelmény, emiatt romlott a minőség és a szavatossági, garanciális javításokat 5 évig nem lehe­tet elvégezni. Ennek a ter­hei ma csaknem 100 millió forintra halmozódtak fel. Az 1985-ös vezetői válságot ez a vállalat nem volt képes ki­heverni. Fél évig nem lehet vezető nélkül hagyni egy ekkora vállalatot. A gondo­kat akkor talán könnyebb lett volna rendezni. DR. OROSZ LÁSZLÓ: — Szerintem nem az az alapvető baj, hogy nem vet­tük észre, nem ismertük fel a válságjeleket. A gondok egyes összetevőivel majd­nem időben tisztában voltak az érintettek; elsősorban maguk a cégek, de minda­zok is, akiknek valamilyen módon az építőipari szerve­zetekkel kapcsolatuk van. Nem véletlen például az, hogy a Tanépet 1982 óta 54,7 millió forinttal anyagilag is támogatta a megyei tanács. Az sem véletlen, hogy folya­matos konzultációkkal igye­keztünk elérni a vállalatok­nál, hogy saját programju­kat tegyék markánssá és en­nek alapján tőlünk is a jo­gilag megengedett anyagi támogatást megkapják. Azt látom a fő bajnak, hogy nem voltunk képesek kellően alá­támasztani a kibontakozási, szerkezetátalakítási progra­mot, mivel maguk a cégek nem voltak képesek ilyet összeállítani. HALÁSZ MIKLÓS: — Ugyanazok a közgazda- sági szabályozók vonatkoz­nak mondjuk a Győr-Sopron megyei építőiparra vagy a zalaira, mint a somogyira. Ezért izgalmas a kérdés, hogy miért éppen Somogy­bán volt és van csőd. Azt hiszem, hogy a vállalkozás- politikában kell keresni az egyik alapvető gondot. So­mogybán az 1980-as évek elején a szabályozórendszer „langyos vizet” talált. Meg­elégedett vezetők voltak, nem tudtak olyan gyorsan alkalmazkodni az új körül­ményekhez, mint azok a kis­szervezetek, amelyek gom­bamódra szaporodtak. Az akkori rossz vállalkozáspoli­tika ma is rányomja mind a két szervezetre a bélyegét. Ezen a lejtőn nincs vissza­út. LUKÁCS LÁSZLÓ: — Érdekes „keresztrejt­vényt” kaptunk itt különbö­ző nézőpontokból az építő­ipar jelenlegi helyzetét ki­alakító okokról. Azt is meg kellene említeni, hogy mi előzte meg a válságos éve­ket. Az építőipartól a me­gyei párt- és tanácsi szer­vek azt igényelték régebben, hogy a megye évi 1000 la­kást kapjon, aztán később azt kérték, hogy teremtsük meg a középiskolai és óvodai bázisokat és csináljunk az ipartelepítéshez. megfelelő szerkezetet. Sajnálatos mó­don egészségtelen versenyt alakítottak ki a két vállalat között. Ahelyett, hogy a két vállalat normálisan ki­egészítette volna egymás te­vékenységét, párhuzamos fejlesztést hoztak létre. A Sáév kaposvári poligonüze- me bőségesen elég volt ah­hoz, hogy a fizetőképes la­káskeresletet kielégítse. Utá­na következett a nagy Duk- fenc. 1982-ben vezetői presz­tízsdöntések alapján egy teljesen elavult technológiát megismételtettek. És 1986- ban ugyancsak a paneltech­nológiát erőltették, amely népgazdasági szinten is ala­posan veszteséges, amellett, hogy teljes közutálatnak ör­vend, és városképi szempont­ból is elítélendőnek tartom. Egészségtelen presztízsfej­lesztés volt a Sáévnél a mű- anyagablak-üzem, amelyet a miniszteri intelem ellenére is létrehoztak. Fölösleges, el­késett beruházás; akkor már hőszigetelt ablakdömping volt az országban. Ezek a beruházások felmorzsolták a Sáév gazdasági erejét. Eny- nyit a Sáévről, ahol hosszú éveket töltöttem el. Nézzük a Tanépet, amely 1982-től kezdve iszonyatos bajban volt. A céget valamikor több apróbb, ilyen-olyan kisszer­vezet maradványaiból sö­pörték össze. Nem volt mű­szaki múltja, nem volt szak­embergárdája. Valakinek a valakije volt mindig valaki. Amikor elkezdtük 1986-ban a vállalat átalakítását, a ma­gasépítési vállalkozás me­zőgazdasági technikusokra meg bányásztechnikusokra volt bízva. Ezen alaposan el kell gondolkodni. A megyétől kapott támogatások, amelyek az akkori időben szép pén­zek voltak, csak a sebeket ragasztották le, de nem gyó­gyították meg. Az 1986-os önvizsgálat feltárt egy ak­kora veszteségforrást, amek­korát a vállalat kigazdálkod­ni nem tudott és a tanács sem tudott rendezni. Ez ak­kor 100 millió forintos nagy­ságrendű volt. A megye vég­eredményben úgy döntött, hogy életre ítélte a vállala­tot, amely 1986—1987—88- ban a javulás jeleit mutatta. Azonban végül is azzal a kolonccal, amely most is 35 millió forintra tehető, és amely most már egy lecsök­kent létszámot és lecsökkent kapacitást terhel — nem le­hetett ezt a vállalatot meg­menteni. SZERKESZTŐSÉG: — Az okokat alaposan kö­rüljártuk. Jó lenne, ha el- hangzana valami a felelős­ségről is. Időről időre elég nagy ködbe burkolódzott, hogy mi is történt ezeknél a vállalatoknál. A titkolózás és a felelősök nélküli hibák ideje lejárt. Van-e erről mondanivalónk? EGERSZEGI LÁSZLÓ: — Az olyan gazdaságpoli­tikai és irányítási gyakorlat, amely lehetővé teszi azt, hogy a vállalati vezetők ^sa­ját magukon kívül felelősö­ket keressenek a pártszer­veknél, az irányító szervek­nél, az eleve nem helyes. A korábbi gazdaságpolitikai gyakorlat felelőssége ezért nem hagyható figyelmen kí­vül. A megyei pártbizottság egyik 1987-es dokumentuma azt állapítja meg, hogy a megyei és a helyi döntések összemosódtak, összekuszá- lódtak, indokolatlan komp­romisszumok alakultak ki. Ügy gondolom, hogy ez a ko­rábbi gazdaságpolitikai szemléletnek is kritikája. Az utóbbi napokban jó néhány munkással beszéltem mind a két vállalatnál és bárki­vel beszéltem, azt mondta, hogy a csőd oka a szerve­zetlenség volt. Ennek eredő­jét elsősorban a helyi ve­zetőkben látom. Az emberek többsége is abban látja. Ér­dekes, hogy mindegyik ve­zető nagyon jól látta az elő­ző vezető hibáit. A felelős­séggel kapcsolatban leszöge­zem: egyet nem tudok el­fogadni: azt, hogy a felelő­sök a munkások voltak. DR. FENYŐ ISTVÁN: — Mint ahogy nem lehet egy okra visszavezetni a helyzet ilyen alakulását, egyetlen felelős sincs. De azért az arányokat többé- kevésbé a helyükre kell tenni. Szerintem elsősorban az érintett vállalatok veze­tői hibásak abban, hogy nem tudtak megfelelő módon reagálni a változásokra. SZERKESZTŐSÉG: — Az irányító testületek­nek, a tanácsnak, a pártbi- zottságnak nincs az ügyben felelőssége? NAGY FERENC: — A testületi döntéseknél a témát előterjesztő ember féLelőssége a meghatározó. Nem mindegy, hogy mit és hogyan terjesztünk a dön­téshozók elé. Abszolút rész­letességgel egy testület so­hasem tud egy konkrét té­mát megtárgyalni. Aszerint tud dönteni, hogy milyen al­ternatívát tárnak elé. KÁLMÁN SÁNDOR: — A tanácsi vagy a párt- bizottsági testületek a vál­lalati vezetők és a vállalati testületek helyett nem hoz­hatnak vállalati döntéseket, erre semmiféle lehetőség sincs. A . felelősség tehát a vállalati vezető testületeké és a vállalat első számú ve­zetőjéé. SZERKESZTŐSÉG: — A Sáév egyesült a ba­ranyai építövállalattal. A Tanép történetének végére is pont kerül hamarosan. Ezzel végképp tisztázódik a hely­zet? Biztos-e n munkások sorsa, akikről elhangzott: nem tehetők felelőssé, vi- szont szenvedik a történése- ket? EGERSZEGI LÁSZLÓ: — A szakszervezet követe­lése az, hogy ne ' tegyenek utcáia dolgozókat, ne ala­kuljon ki munkanélküliség. A szervezeti változás lehe­tőleg ne rontsa le a dolgo­zók szociális ellátási és bér- féltételeit, és elégítse ki a megmaradó építőipar a la­kásépítési igényeket. Ügv gondolom, akárhogyan szé­pítjük is a dolgot, a két vállalat csődje érzékeny veszteség a megvének. SZABÓ GYULA: — Szeri nteqn nem érte a megyét veszteség az önálló vállalat megszűnésével. Azt hiszem, hogy ha az új vál­lalat kj tudja elégíteni a megjelenő piaci igényeket, ha képes a határidőket le­rövidíteni, jobb minőséget adni, akkor nem a cégtáb­la, hanem a produkció a döntő. Tény, hogy a megyé­ben a Sáév korábbi egy-két éves határidő-csúszásait a Bázis utolérte. Egyetlen so­mogyi dolgozót sem vittünk el más megyébe. Előfordult olyan, hogy több mint 200 baranyai munkás dolgozott Kaposváron és Siófokon, te­hát többletkapacitást hoz­tunk a megyébe ezzel az egyesüléssel. A dolgozók szociális ellátása és a kere­sete javult. A vállalat Ka­posváron száz saját értéke- sítésű lakás építésére kapott megbízást. Azt hiszem, ha ez nem lenne, akkor a la­kásépítés megtorpant volna a városban. Siófokon, 163 la­kás építésére vállalkoztunk és újabb területéket készíte­nek elő. LUKÁCS LÁSZLÓ: — A Tanép nem volt olyan szerencsés helyzet­ben, hogy szakmán belül partnert találjon, hiszen négy év óta élve boncolva, mindent a közvélemény elé kiteregetve dolgozunk. A vállalat helyzete ismert. Nincs olyan partner, amelv szákmán belül így fogadott volna egy ilyen létszámot. Végül is a Sefagot sikerült megnyerni, ahol igen nagy­vonalú döntést hoztak. Ké­résünket meghallgatva elő­segítik azt a folyamatot, ami az országban először kezdő­dött: hogy egy vállalat fel­számolja önmagát, szervezett visszavonulással. A dolgo­zók szervezett áthelyezését is megpróbáljuk biztosítani. A Sefagot elsősorban az ipa­ri létesítményeink, ipari üzemeink érdekelték, de nem zárkózott el attól, hogy egy jó összetételű építőipa­ri részleget is létrehozzon. A tanácsi építőipari vállalat jogutód nélkül meg fog szűnni. Hitelezőit kielégíti, dolgozóit nagyrészt elhelye­zi. Akiket nem tudunk elhe­lyezni. azokat bejelentjük a megyei tanács munkaügyi osztályára, ök megkóstolják azt a keserű kenyeret, hogy állami pénzből kell megélni. Sokan ezt is rosszul értel­mezik, mert azt hiszik, hogy fizetett szabadság jár, 6 hó­nap. Erre is külön fel kell hívni a figyelmet, hogy’ a jogok mellett elhelyezkedési kötelezettség is van. KÁLMÁN SÁNDOR: — Egy már működő, ú' vállalatról hallottunk és napjaink gondjairól, a sür­gető lépésekről. A városi ta­nács egyik testületi ülésén megfogalmazták azt a szán­dékot, hogy — ismerve az építőipari kapacitást — új vállalatot kell alapítani vagy létrehozni. Szerintem nem' egy teljesen friss, „szűz" vállalatot kell létrehozni, ha­nem a meglevő közép- vagy kisszervezetek közül alkal­massá kell tenni valamelyi­ket arra, hogy a Bázison kí­vül más is foglalkozzon la­kásépítéssel. ’ NAGY FERENC: — Amikor valaki arról beszél, hogy mi céltalanul eladtunk egy vállalatot, ak­kor mondanivalója csak szubjektív ellenérzésekből fakadhat, észérvekkel nem tudja alátámasztani. A két vállalat egyesülését minta- értékűnék tartom. Teljes mértékben kielégíti azokat az elvárásokat, amelyeket a megye támasztott, ugyanak­kor mind a két szervezetre nézve előnyöket biztosított, EGERSZEGI LÁSZLÓ: — Szó volt arról, hogy a Tanép szervezett Visszavonu­lása az emberekről való gondoskodás jegyében törté­nik. Meg kell mondanom, hogy az emberek jelentős •része a tanépnél ezt nem így érzi. Szeretném felolvasni a vállalati szakszervezeti tit­kár jelentését: „A dolgozó­kat elkeseredettség, nagyon rossz hangulat jellemzi, to­vábbra is nagy a pánikhan­gulat, a létbizonytalanság, a tájékoztatás továbbra sem megfelelő, 200 ember sorsa kilátástalan, a dolgozók szin­te egymásra irigykednek, haragszanak, hogy egyesek­nek van munkahelyük .. Ez egy eléggé drámai hangú jelentés. SZABÓ GYULA: — Rövid leszek. A Tanép összes emberét, aki dolgozni akar, a Bázis minden továb­bi nélkül átvenné akár Sió­fokra, akár Kaposvár térsé­gébe. SZERKESZTŐSÉG: — Hg még egy sor rész­letkérdés bizonytalan is: a beszélgetésből arra követ- keztethetünk, hogy lesz mun- ka és építőipari kapacitás a megyében. De a gazdasági és ezen belül az építőipari válság valószinűleg nem fe­jeződött be. Vajon tanul­tunk-e a két cég tönkrejutá- sából? Fölkészültünk-e rá, hogy az esetleg újabb ve­szélyhelyzeteket idejében észleljük és gyors választ adjunk rájuk? DR. FENYŐ ISTVÁN: — A válságot szerintem a párt- és az állami szervek is megfelelő időben jelezték. A problémát az okozta, hogy sem vállalati, sem testületi szinten nem alakult ki a válságkezelés módszertana, mert régebben nem ilyen volt a gyakorlat. Tehát ezt meg kell tanulni. A gondo­kat akkor kell kezelni, ami­kor azok még olyan állapot­ban vannak, hogy orvosol­hatók és nem fajulnak el. DR. OROSZ LÁSZLÓ: — Rengeteg tanulság alap­ján remélem, hogy okosab­bak leszünk. A feladat- és hatásköröket világosan el­különítjük. A megyei tanács vezetőinek szándéka az, hogy amennyiben a szituá­ció változik, megbomlik a mára nagyjából kiegyensú­lyozott építőiari piac, abban az esetben kezdeményezője lesz egy új építőipari szer­vezet létrehozásának. De csak akkor, ha a helyzet ezt szükségessé teszi, tehát nem mindenáron. A tanács a piacszervezés terén kíván a jövőben szükség szerint ten­ni. HALÁSZ MIKLÓS: — Hogy mennyire válság- érzékenyek vagyunk, ahhoz egy mondat erejéig hadd fűzzem hozzá: nem kizáró­lag az építőipari szervezetek gondjaival foglalkozunk, mi már most jeleztük azt, hogy a kommunális szolgáltató szervezetekre vonatkozó sza­bályozás miatt gazdálkodási gondjaik olyan súlyúak, hogy a szektoregyenlőség érdeké­ben a szabályozókat felül kell vizsgálni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom