Somogyi Néplap, 1988. július (44. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-21 / 173. szám

Szerkesztőség ! 1987 októberében megjelent nálunk a DRV vízórát leolvasó dolgozója, és közölte, hogy magas a fogyasztá­sunk: 1130 köbmétert mutatott az óra; ezer köbméterrel többet az addigi átlagos fogyasztásnál. (125—130 köbmé­ter szokott lenni, az életvitelünk közben nem Változott.) Másnap a vízmű számlázási osztályán reklamáltam. Mondtam, hogy az óra hibájából adódhat a magas óra­állás. Tippelni kezdtek, hogy biztosan csőtörésünk volt vagy ,automata mosógépünk van. Mindkettőt megcáfol­tam. Megjegyzem: elzárt csapnál a vízóra nem mozdult. Néhány hét múlva ismét leolvasták a vízórát, s az eredmény ugyanaz volt. Másnap megint reklamáltam. Tájékoztattak, hogy (nekik nem feladatuk az óraállásokat véleményezni: azok tények, melyeket el kell fogadni, írásbeli válasszal (biztattak, helyette a iszámla jött 2938 forintról. .Kérésemre 1988. április 26-án az óra hitelesí­tésében egyeztünk meg. IElőtte jelmondták, hogy jez miből áll. Én kétségesnek tartottam, hogy 600 liter víz átfolya- tása fényt derítene a ihibára. Az óra szerkezete hasonló a kilométeróráéhoz, és véleményem szerint amikor a 99- es állásnál a 100-ra váltott, vitte az ezres számláló tár­csáját jis, így jött Iki :a 130 köbméter helyett az 1130 köb­méter. Javasoltam az óra felbontását, ide ez lelöl a jelen­levők elzárkóztak. Csupán a jegyzőkönyvbe írták fel: „a mérő felbontásra kerül”. A |központban megnyugtattak, hogy a Vizsgálatot tovább folytatják, és annak befeje­zése előtt nem kapok számlát. Énnek /ellenére ?május kö­zepén felszólítás érkezett egy számlával, s ezt július 7-én a peresítés előtti utolsó felszólítás követte. Kérem, segítsenek! Tisztelettel: Szűcs Géza Kaposvár, Bartók B. u. 146. SIKERES FÉLÉV Kínai szakemberek a cérnagyárban összegezték a Nagyatá­di Cérna- gyárban az első félévi eredmény e- keke't. Pau­lin Ferenc, a termeltetési osztály vezetője elmondta, hogy 113 tonnával több készárut állítottak elő, s ez 10 százalékkal haladja meg a tavalyi er&j félévi (teljesítményűiket. Kedvező­en alakultak exportrendelé­seik és értékesebb, fino­mabb termékéket szállítot­ták .a partnerek. Ennek eredménye, hogy hat és fél millió dollárt kapták a Nyu­gatra szállított termékekért. Ez a tervezett bevételt 21,3 százalékkal haladja meg. A belföldi igényeket nem tudták hiánytalanul kielégí­teni, mivel az eliső félévben 2 százalékkal nagyabb volt a hiányzás, néha akadozott .a fonálellátás is. Az üzemben az első félévi tapasztalato­kat a napokban tartandó műszaki konferencián is megbeszélik. Tegnap egyébként kínai textilipari szákemberekből, minisztériumi irányítókból álló delegáció látogatott az üzembe. A Masterfil Pamut- fanó-ipari Vállalat vezér­igazgató-helyettesének, Eit­ler Gyulának a kíséretében érkezett vendégeket Gregor István igazgató fogadta és (tájékoztatta a cérnagyár munkájáról, elsősorban a kikészítőüzem tevékenysé­géről. KÉNYSZERMEGOLDÁS Később nyit az Ofotért, mert kevés az eladó A kaposvári Május 1. ut­cai Ofotért-üzletben a sza­badságukat töltő dolgozók mellett többen táppénzen vannak, így egy hónapig mó­dosított nyitva tartással üze­mel a botit. A következmény • hétfőn reggel több mint har­minc ember várta, hogy ha a megszokottnál később is, d.í kinyisson az üzlet. Rózsahegyi Lászlóné üz­letvezető: — Augusztus 15-ig délelőtt fél tízkor nyitunk. Sajnos, ilyen kevés eladóval más­hogy nem tudtuk megoldani az üzemeltetést. A nyitva tartást a rendelőintézettel is egyeztettük. Ott fél kilenc­kor kezdődnek a szemvizs­gálatok, így aki végzett, nem sokat kell ránk várnia, ha szemüveget készíttet. Ne­künk sem könnyű, hiszen tá­vol levő kollégáink munká­ját is el kell végeznünk, így az üzletben is lassabban fogynak a sorok. Pár hét múlva azonban ismét a ré­gi nyitva tartással és a meg­szokott gyorsasággal dolgoz­hatunk. Az Ofotért gondját meg­értjük, de az a véleményünk, hogy ez csajk kényszermeg­oldás. Somogyi Néplap XLIV. évfolyam, 173. szám 1988. július 21., csülörtök Gyógyít" a babócsai víz Árnyas fák között, szeré­nyen húzódik meg a babó- osai kemping. Kanyargós út vezet ide, lombos ágak rej­tik a jelzőtáblát is. Nem is­merik sokan, de nem is baj, mondja Kincses Mihályné gondnak, hiszen ez a kicsi fürdő nem bírna el több lá­togatót. így is, most, a sze­zonban naponta 100—150 embar keresi föl, a hétvége­ken még ennél is többem. A fürdőház, ahol- most a fe­dett medence van, legalább egy emberöltő óta üzemel, a kinti medenoe gyógyvizében is jó pár éve fürdőzhetnek a vendégek. Mondják, ez a víz vetekszik a harkányival. Kanizsáról, Pécsről, Buda­pestiről, de még külföldről is érkeznek vendégek. Aki meg szeretne szállni a szép környezetű fürdőnél, apró faházakban talál menedé­ket, s még a pénztárcájába sem kell túl mélyen nyúl­nia. Sátrasak is fölkeresik a kempinget, a nagy h ars ányi úttörők csak pár napja bon­tották le sátraikat, őik min­den évben eljönnek idefel- hőitlen-boldog tíz napra. Horbáth Kátai Mátyás Pécsről érkezett, s büszke mosollyal nyugtázza tévedé­semet, miszerint „csak” hat­van évesnek néztem. — Adjon hozzá tizenket­tőt, s akkor rendben va­gyunk — nevet kedvesen. — Nem látszik a kor, igaz? Nos, lehet, hogy ebben en­nek a jó víznek is szerepe van, hiszen ide járunk az asszonnyal hosszú évek óta. Simeta József csak moso­lyog, ismeri ő jól Horváth Mátyást, össze is járnak a baranyai „fóvárosban”. — Csak henceg ám, a Ma­tyi, azzal a semmi kis kor­ral. Én nyolcvanöt éves va­gyok. Simeta József asszonya csak bólogat. Bizony, ez a babócsai víz jó mindket­tőnknek, no meg kellemes a társaság is. Hát persze. A fürdés után lórumcsata következik, eset­leg egy smapszerparti, s a Horváth házaspár eltökélte: ezen a délutánon ők nyer­nek, a kártyában is. K. Á. Vasút villamosítás miatt Késnek a hetilapok Több újságárustól panasz érkezett, hogy a hetilapok késve érkeznek az üzletekbe. Hegedűs József, a kaposvári főposta hivatalvezetője el­mondta, hogy a pontatlan­ság oka a vasútwillamosítás- sal függ össze. A dombóvári pályaudvaron nincs mód és hely a postai munkák el­végzésére, így az újságokat — az eddigiekkel ellentét­ben — egészen Kaposvárig vasúton hozzák. Az árut Ka­posváron a régi felüljárónál tudják csak kirakni, ezért a szállítás sok időt vesz igény­be. A késés ugyanígy meg­figyelhető a vidéki városok­ban is. Sajnos, a munkák decem­ber ,31-ig elhúzódnak, ezért a posta a lakosság türelmét és megértését -kéri. ff ! FAHÉJAS, FÖLDIMOGYORÓS TORTALAP Korpás kifli diétásoknak A Piért sajtótájékoztatója Lesz eléa iskolaszer — Lesz elegendő iskola­szer a tanévkezdésre — je­lentették be tegnap a Piért Kereskedelmi Vállalat sajtó­tájékoztatóján a Fészek Klubban. A vállalat, amely a tanszerek, iskolaszerek meghatározó hazai forgal­mazója, az idén 900 millió forint értékű tanszert érté­kesít. Mintegy 90 százalék­ban saját boltjaiban, illetve közvetítésével más üzletek­ben szerezhetők be az írósze­rek, füzetek, iskolai felsze­relések. A sajtótájékoztatón a vál­lalat vezérigazgatója, Tóth György elmondta: igyekez­nek igazodni a megváltozott igényekhez és olyan széles választékot kialakítani, amelyben megtalálhatók az olcsóbb árucikkek is. Ennek ellenére a szülőknek számí­taniuk kell arra, hogy az idén lényegesen többet fizet­nék a tanszerekért, mint ta­valy. Ennek oka: részint az általános forgalmi adó beve­zetése, részint a korábbi je­lentős állami támogatások megszűnése. Egyes cikkek ára jelentősen emelkedett. A fü­zetek ára csaknem kétszere­se a tavalyinak, a hazai gyártású írószereké 3—5, a tőkés importból származóké 10—12 százalékkal emelke­dett. Lényegesen drágább a rajztábla. Elhangzott az is: októberig újabb áremelke­désekre nem kell számítani, mert bár a termelők jelez­ték áremelési szándékukat, a Piért az iskolaszerek szezon­jában, vagyis májustól ok­tóberig nem fogad el ár­emelési igényt. Mivel az iskolaszerek be­szerzése egy-egy család szá­mára igen nagy terhet je­lent, a Piért különböző ak­ciókkal igyekszik megköny- nyíteni a beszerzést. Az idei engedményes tanszervásárt, amely július 25-től augusztus 6-ig tart, a vállalat teljes egészében saját árrése ter­hére finanszírozza. A Piért boltjaiban az iskolatáskákat 10, a kötelező egységcsoma­gokat 15, az ajánlott iskolai felszereléseket 20 százalékos árengedményekkel árusítják ezekben-a napokban. A saj­tótájékoztatón elhangzott: a legtöbb cikkből van elég. mindössze tankönyvborító­ból, illetve egyes speciális füzetekből lesz kevesebb. Vétlen sérültek Jobban igazodik a lakos­ság igényeihez a Somogy Megyei Sütő- és Édesipari Vállalat, segítve a korsze­rűbb táplálkozást is. A vál­lalat az idén huszonegyféle új termék gyártását tervezi. Ezek közül biztos, hogy megkedvelik a szójás teasü­teményt és babapiskótát. A háziasszonyok egyre job-, ban keresik a tortalapokat, ezért négyféle ízesítésűt visz­nek majd az üzletekbe: fa­héjast, vaníliást, földimogyo­róst és kakaóst. A most megnyílt City Grill üzletnek e vállalat szál­lítja a Balaton sajtos kiflit, a szójás és a sajtos ham­burgertésztát. Lesz majd csomagolt vajas-szójás-saj­tos pogácsa is. Az egészsé­ges táplálkozás híveinek ké­szül a szójás fonott, illetve foszlós kalács negyed-, fél- és egykilós nagyságban. A tervek között szerepel a kor­pás kifli és a fél kilós kor­pás kenyér előállítása is. Biztosan keresik majd a fél­kilós csomagolású zsíros tésztát azok, akik gyorsan akarnak sütni. A Sütév egy évvel ezelőtt hozta be Siófokról a száraz­tésztagyártást Kaposvárra, s ma már olyan keresett a cérna-, a rövidmetélt és a csuszatészta, hogy megkét­szereződött a gyártása. Ép­pen ezért bevezették a két- műszakos termelést az 1. számú kenyérgyárban. Figyelmetlenül vezette személygépkocsiját kedden délután Csornában a 22 éves, egyházaskozári Becze Zsolt gépszerelő és nekiütközött egy szabályosan közlekedő — forgalmi okból lassító — tehergépkocsinak ; j árműve kivágódott a menetirány sze­rinti bal oldalra, és összeüt­között egy ugyancsak szabá­lyosan haladó személygép­kocsival. A balesetnél Becze Zsolt és utasa, a 20 éves Kniesz Brigitta bikali hús­ipari dolgozó könnyebben megsérült. Ugyancsak kedden dél­után Siófokon a 19 éves Or­sós József gépkocsivezető, balatonendrédi lakos, sze­mélygépkocsijával a jelző­tábla ellenére nem adott el­sőbbséget egy szabályosan haladó személyautónak, és összeütköztek. A vétkes ve­zető hathónapos kislánya könnyebben megsérült. Tegnap hajnalban Siófo­kon a 20 éves Karácsonyi At­tila egy útkereszteződésben — autója fékrendszerének üzemképtelensége miatt — nem tudott elsőbbséget biz­tosítani egy személygépkocsi­nak, s így összeütköztek. Ka­rácsonyi kocsijával felcsú­szott a járdára, s ott elütötte a 33 éves Simon Jenőné ta­karítónőt. Az asszony köny- nyebben megsérült. Tarka sorok SZILÁNKOK Eseménytelen élet — Most jelenik meg az életrajzi regényem. Egy levelezőlapon adják ki. Női dolgok — Hogy tetszett a Hamlet alakítója? — Remek színész, de nem tetszett, mert gyű­rött volt a nadrágja. Bók — Bemutatom az édes­anyámat. — Megesküdtem vol­na, hogy a húga! Hosszú-rövid — 1982-ben rövidzár­lat volt a lakásomban. Azóta sem hívtam ki a szerelőt. Tudja mennyi­vel kisebb a villany­számlám? Közúti ellenőrzés — Fújjon a szondába! — Miért? Anélkül nem hiszi el, hogy ittam? Vigasztalás Aki fiatal korában csú­nya volt, az öreg korára nem sokat változik. Mottó — másképpen — Újszülöttnek érzem magam, mert minden ré­gi viccet újnak találok. Kitűnő ifogyókúra — Evés előtt sétáljon egy nagyot, és utána ne egyen semmit. Itt az idő — Dtvenévi házasság után most már igazán bemutatkozhatnánk egy­másnak. Relativitás — A fiam a legjobb tanuló az osztályban. Képzelheti, milyen po­csékul tanulhatnak a többiek ! Fufócipő Wakihururól, a mara- tonfutás világbajnoká­ról mondta egyik szur­kolója: — Ha ez a fiú egyszer abbahagyja a verseny­zést, a cipői még leg­alább két évig (tovább futnak. Somogyi Néplap Az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő : JÁVORI BÉLA Főszerkesztő-h.: dr. Kercza Imre Szerkesztőség: Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Postacím: Kaposvár Pf. 31. 7401. Telefon: 11-644. Telex: 13-360. Kiadja a Somogy Megyei Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Telefon: 11-644. Postacím: Kaposvár, Pf.: 31. 7401 Felelős kiadó: Balajcza János Készült a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat üzemében Kaposvár, Május 1. u. 101. Felelős vezető: Mike Ferenc igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hirlapkézbe- sítő postahivatalnál, a hirlap- kézbesitőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10,a. 1900., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési dij egy hónapra 43 Ft, negyedévre 129 Ft, félévre 258 Ft. ISSN 0133—0608

Next

/
Oldalképek
Tartalom