Somogyi Néplap, 1988. április (44. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-01 / 78. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLIV. évfolyam, 78. szám Ára: 1,80 Ft 1988. április 1., péntek Történelmi esély Helyzetelemzés és a kivezető utak megjelölé­se, mélyreható értékelés a nemzetközi problémák széles köréről és egyben a legégetőbbnek ítélt te­endők, a valamennyi or­szág részéről megkívánt lépések áttekintése — így lehetne summázni a Varsói Szerződés kül­ügyminisztereinek szó­fiai ülése után kiadott közleményt, illetve a bizottság tanácskozása után közzétett felhívást. A dokumentumok nem­csak a leginkább előtér­ben levő katonai, fegy­verkezési és leszerelési kérdésekben foglalnak állást, hanem az euró­pai enyhülési folyamat­tól kezdve a regionális válságok ügyéig széles ívű, mélyreható elem­zést adnak a nemzetkö­zi közvéleményt foglal­koztató témákról. Természetesen a fel­vázolt javaslatok, indít­ványok jó része sem is­meretlen. A mögöttük álló hónapok mégis any- nyi, s olyan jelentős ese­ményt hoztak (gondol­junk csak a decemberi washingtoni csúcstalál­kozóra és az ott megkö­tött ralkétaszerződésre), hogy indokolttá vált a korábbi kezdeményezé­seknek ilyen. szinte, szintézisnek tekinthető összefoglalása. A szó­fiai ülésen áttekintették tehát a külügyminiszte­rek a már korábban megfogalmazott javas­latokat is, például a bé­csi tárgyalások sikerre viteléről, a balkáni együttműködésről, a le­szerelési szerződések ra­tifikálásáról, valamint új fegyverkategóriákra kiterjesztéséről. Ismét félmerült annak gondo­lata, hogy a két szem­benálló ikatonai tömb fagyassza be néhány év­re költségvetését — ez esetleg alapot adhatna a hosszabb távú csökken­tésihez is. Konstruktív, körülte­kintő hangvétel, földré­szünk és az egész világ sorsáért, békéjéért és biztonságáért viselt fe­lelősség jellemezte a szófiai tanácskozást és a két elfogadott dokumen­tumot. Az elmúlt hóna­pok eseményeit, a két nagyhatalom közötti vi­szonylagos közeledés, a fegyverzetkor látó zási megbeszélések részleges sikerei alapul szolgál­hatnák a korábbinál nagyobb derűlátáshoz. A VSZ tagállamai egyfajta történelmi esélyt látnak a most kialakult hely­zetben, arra szólítják fel a NATO-tagokat — s persze valamennyi euró­pai országot —, hogy éljenek ezzel az eséllyel. Az eddigi szerződéseket a realitás jegyében si­került elérni, és ez a hozzáállás tenné lehető­vé a folytatást. A lé­nyeg ugyanis — mutat rá a többi között a kül­ügyminiszterek ülésén elfogadott felhívás — az erőfeszítések folytatása, a leszerelési folyamatok állandóvá és visszafor­díthatatlanná tétele. Ez jelenthetné igazán az előttünk álló történelmi esélyek kihasználását. Gyermek- és ifjúsági prograi » Forradalmárok terén Április 4-én lesz a koszorúzási ünnepség Kaposváron Gazdag programmal ké­szülnek megyénkben a fel- szabadulás 43. évfordulójá­nak megünneplésére. A munkahelyeken, üzemekben és intézményekben megem­lékeznek április 4-e jelentő­ségéről, a több mint négy év­tized eredményeiről. Mindenhol megkoszorúz­zák a szovjet, a bolgár és a jugoszláv hősi emlékműve­ket. A megyei és városi pártbizottság, tanács és nép­frontbizottság az évforduló alkalmából koszorúzási ün­nepséget rendez a kaposvári Szabadság parkban április 4-én, hétfőn délelőtt 10 óra­kor. A rendezők minden vá­roslakót családostul várnak az ünnepségre, hiszen a ko­szorúzás után külön progra­mok kezdődnek a gyerekek­nek és a fiataloknak. A Szabadság parki szovjet hőst emlékmű két oldalán díszőrség sorakozik fel az ünnepség előtt. A katonai tiszteletadással megrende­zett koszorúzási ünnepségen részt vesznek a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet déli hadseregcsoport képviselői is. A hivatalos koszorúzás után több MSZBT-tagcsoport virág­csokrokat helyez el az em­lékmű talapzatán. Az ünnep­ség a díszegység szép és lát­Ma kezdi meg munkáját a Kereskedelmi Minisztérium A kormányzati munka korszerűsítésének keretében létrejött egységes Kereske­delmi Minisztérium április 1-jén kezdi meg működését. Juhár Zoltán volt belkeres­kedelmi és Veress Péter volt külkereskedelmi miniszter miniszteri biztosi megbíza­tása március 31-én lejárt. A volt miniszterek munkáját a minisztériumi szakmai és társadalmi vezetők csütörtö­kön bensőséges hangulatú ünnepségen — Németh Mik­lós, az MSZMP KB titkára és Marjai Józsej miniszter­elnök-helyettes, kereskedel­mi miniszter jelenlétében — köszönték meg. Mérsékelt apadás Árvédekezés 2100 kilométeres szakaszon Az utóbbi 24 órában nem hullott számottevő csapadék a Duna vízgyűjtő területén, s mivel így csökkent a fo­lyó vízutánpótlása, folyta­tódott a mérsékelt apadás az osztrák szakaszon és Szi­getköz térségében. A Bécs fölötti szakaszon a múlt heti tetőzések óta csupán 0,8—1,2 méterrel, Szigetköz mentén pedig az utóbbi két és fél nap alatt alig 28 centiméter­rel apadt a víz. Így Rajkától Esztergomig változatlanul fenntartják a másodfokú ár- vízvédelmi készültséget. A Duna árhulláma csü­törtök reggel Komáromnál tetőzött. A magas víz Ko­márom megye több telepü­lésének és nagyüzemének is gondokat oikozott. Eszter­gomban az árvédelmi töltés­sel nem védett Prímás-szi­geten betört a víz a sport- csarnokba és az általános is­kolába. A víz elől a sziget több lakóházából kiköltöz­tették a lakókat. Az Eszter­gom—Tát közötti országutat lezárták. Budapestnél csütörtök reggelre az előző napinál 16 centiméterrel magasabbra. 728 centiméterre emelkedett a víz, s napközben tovább áradt a folyó. Az újabb szá­mításokkal pontosított előre­jelzések alapján a budapesti folyószakasz tetőzését a pén­tekre virradó éjszakára vár­ják, a korábban jelzettnél valamivel magasabb, 740 centiméter körüli vízszint­tel. A Tisza Vásárosnamény- től kezdve végig árad, s most már az elsőfokú ké­szültséget kiterjesztették a Marosra és a Maros torko­latától a déli országhatárig terjedő Tisza-szalkaszra is. Az utóbbi 24 órában az országban 21 ezerről 19 550 hektárra mérséklődött a bel­víz, ezen belül 3 ezerről 2 500 hektárra csökkent a víz alá került vetés. Ezért az érintett vízügyi igazga­tóságok továbbra is nagy erővel: 135 szivattyúteleppel és hordozható szivattyúval folytatják a víztelenítést, s így másodpercenként 200 köbméter vizet emelnek át a belivízcsatornákból a fo­lyókba. ványos elvonulásával feje­ződik be. Ezután a KISZ gazdag gyermek- és ifjúsági progra­mot kínál fél 11 órától a Forradalmárok terén. Mese- és rajzfilmeket vetítenek, térzenét ad a barcsi fúvósze­nekar, aztán lesz játszóház és aszfaltrajzverseny. . A megyei kitüntetési ün­nepséget ma délután 3 óra­kor tartják a megyei tanács nagytermében. Azoknak a tevékenységét ismerik el, akik kiemelkedő eredménye­ket értek el a politikai, a közéletben, a gazdaságban, a kultúrában és a sportban. A tavaszi történelmi na­pok programjában szerepel, hogy Tabon történelmi vetél­kedőt rendeznek a szakkö­zépiskolában. Németh Miklós látogatása a SZÖVOSZ-ban Németh Miklós, az ' MSZMP KB titkára csütör­tökön a Szővosz 'központjá­ban tett látogatást. A ven­déget Hartmann József, a Szövosz elnöke és Varga József, a pártvezetőség tit­kára fogadta. Németh Miklós találkozott a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa vezető tisztségviselőivel. Szlame- nicky István, a. Szövosz fő­titkára 'tájékoztatást adott az áfészek, lakás- és takarék- szövetkezetek, vállalatok és szövetkezeti érdekképvise­leti szervek 1988. évi mun­kájának eddigi tapasztala­tairól. Katonapolitikai kérdcaekről tárgyaltak Honecker—Kulíkov-találkozó Berlinben Időszerű katonapolitikai kérdésekről tárgyalt csütör­tökön Berlinben Erich Ho­necker, az NSZEP KB főtit­kára, az NDK Államtanácsá­nak, Nemzetvédelmi • Taná­csának elnöke és Viktor Ku­likov marsall, a VSZ-tagál- lamak Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnoka. Újságírók kitüntetése Hazánk felszabadulásának 43. évfordulója alkalmából csütörtökön a Parlamentben kitüntetéseket adtak át a tömegkommunikáció dolgo­zóinak. Az ünnepségen je­len volt Berecz János, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Lakatos Er­nő, az MSZMP agitációs és propaganda osztályának ve­zetője, valamint az állami, a társadalmi és a tömegszer­vezetek több vezető képvise­lője. A kitüntetéseket Bányász Rezső kormánybiztos adta át. Az Elnöki Tanács a Magyar Népköztársaság Arany ko­szorúkkal Díszített Csillag- rendjével tüntette ki Rónai Mihály András írót, - újság­írót; a Magyar Népköztársa­ság Csillagrendjével Bozó Lászlót, a Magyar Rádió igazgató-főrendezőjét. Az Április Negyediké Érdem­rendet öten vehették át. A Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetésben né­gyen részesültek, az ezüst fokozatot nyolcán, a bronz fokozatot pedig tizennégyen vették át. Rózsa Ferenc-díjat kapott Aczél Endre, a Tv-hiradó fő- szerkesztője, Benedek István Gábor, a Népszabadság ro­vatvezető-helyettese, Bürget Lajos, a Kelet-Magyarország főmunkatársa, Mester Ákos, a Magyar Rádió Politikai Adások Főszerkesztőségének vezető szerkesztője, Novot­ny Zoltán, a IV^ggyar Rádió sportosztályának vezetője, R. Székely Julianna, az Űj Tükör főmunkatársa és Rit­ter Aladár, az Esti Hírlap nyugalmazott újságírója. . Szocialista Újságírásért ki­tüntetést tízen kaptak. Kivá­ló Munkáért kitüntetésben pedig kilencvennégyen része­sültek, közöttük Hunka Jó- zsefné, a Somogy Megyei LapkiadóSVáltalat főkönyve­lője és Gyarmati László, a Somogyi Néplap munkatár­Üdülő szálló épül Nagyatádon Az ÉSZKV építi a 60 szobás szállót, amit a tervek szerint 1989. márciusában fognak át­adni. Az építkezés az ütemnek megfelelően halad Honecker és Kulikov a béke megszilárdítását és a bizalom erősítését szolgáló fontos intézkedésként mél­tatta azt, hogy a szovjet had­műveleti-harcászati rakétá­kat a tervezettnél korábban kivonták az NDK területé­ről. Az NDK vezetője hangsú­lyozta, hogy országa a Szov­jetunióval és a többi szocia­lista országgal közösen to­vábbra is mindent^ megtesz az atomfegyvermentes világ megteremtéséért. Feloldott az ár- bejelentési kötelezettség Április 1-jétől a termékek jelentős körére megszűnik az árbejelentési kötelezettség. Hatásairól Szikszay Béla ál­lamtitkár, az Országos Árhi- vatal elnöke nyilatkozott: — A múlt év . augusztus 15-től mostanáig volt ér­vényben az árváltozások ha­tósági teljes körű bejelenté­si kötelezettsége. Ez semmi­képpen nem jelentett ár­stopot — mondotta az ál­lamtitkár. — Április 1-je azonban e tekintetben nem jelenthet fordulópontot. A hatósági be­jelentési kötelezettség ugyanis az áremelkedések szempontjából legveszélye­sebb körben, például a bú­toroknál, a ruházati termé­kek egy részénél, a háztar­tásvegyipari alapanyagok­nál fennmarad. Ez a beje­lentési kötelezettség tehát a legfontosabb fogyasztási ja­vak mintegy 27 százalékát érinti. Emellett továbbra is hatósági árformában marad a termékek 20 százaléka. Az árhivatal az elmúlt heteik­ben 50 vállalattal — zömé­ben fogyasztási cikkeket ter­melőikkel — folytatott kon­zultációkat, s e megbeszélés­sorozat eredményeként meg­állapodásra jutottak az év során követendő árpolitikára vonatkozóan. Eszerint még az indokolt áremelkedéseket is * részletekben, lépcsőzetesen valósítják meg. Mindenképpen érezhető lesz az áremelkedés ott, ahol eddig mesterségesen visszatartották azt. A ta­pasztalatok szerint azonban nem érződik olyan túlfűtött árnövelési akarat, amely az idei tervben előirányzott 15 százalékos árszínvonal-növe­kedés túllépésével fenyeget­ne — hangsúlyozta az ál­lamtitkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom