Somogyi Néplap, 1987. október (43. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

2 Somogyi Néplap 1987. október 1., csütörtök Franz Vranitzky befejezte látogatását Iranz Vranitzky kegyelettel adózott a magyar hősök emlé­kének: koszorút helyezett el a Hősök terén emelkedő em­lékművön Magyar vezetők üdvözlő távirata (Folytatás az 1. oldalról.) Elöljáróban mindkét kor­mányfő rövid nyilatkozatot tett. Az osztrák kancellár mindenekelőtt arról szólt, hogy Ausztriában nagyra ér­tékelik a két ország közötti kapcsolatokat, és mostani ta­lálkozója a miniszterelnöki eszmecserék immár hagyo­mányos gyakorlatát folytat­ta. Orosz Károllyal, Németh Károllyal, az Elnöki Tanács elnökével és Kádár Jánossal, az MSZMP főtitkárával tar­tott megbeszéléseiken — mint mondotta — a kontaktusok széles ívét tekinthették át. A két kormányfő megállapítot­ta, hogy a nemzetközi biz­tonság, az európai stabilitás kérdéseiben igen közel álló nézeteket vallanak. Az volt a véleményük, hogy nagy fi­gyelmet szükséges fordítani a bécsi találkozó keretében az európai enyhülési folyamat­ról zajló tanácskozásokra. — Megbeszéléseinkre olyan időszakban került sor, ami­kor Európában joggal be­szélhetünk az enyhülés kor­szakáról. Közös vélemé­nyünk, hogy a kontinens ki­sebb államai i,s hozzájárul­hatnak a biztonsághoz és a Meteorológiai értelemben — kinek-kinek szerencséjé­től függően — hozhatott tik­kasztó kánikulát és özönvíz- szerű esőket egyaránt az idei nyár. Politikailag azonban — e téren már egybehangzó a hírmagyarázók véleménye — kivételesnek bizonyultak az elmúlt, vakációs hónapok: szinte nyoma sem volt a ko­rábbi években megszokott nyár végi diplomáciai ubor­kaszezonnak. A legutóbbi hetekben pedig egyértelmű­en magasabb sebességfoko­zatra kapcsolt a nemzetközi diplomácia gépezete. Az ENSZ-közgyülés, a biztató­an alakuló szovjet—amerikai párbeszéd, a bécsi megbe­szélések felújítása csupán néhány kiragadott példa eb­ből az összképből, amelyből — mérete, adottságai révén természetesen szerényebb mértékben — hazánk is igyekszik kivenni részét. Ezt jelzi a magas rangú ta­lálkozóknak. tárgyalásoknak az a sora is. amelynek (is­mét csak az utóbbi hetekre gondolva) fővárosunk adott otthont. Lubomir Strougal. Kenneth Kaunda. Johannes Rau vagy Franz Vranitzky budapesti látogatása szemlé­letesen jelezte, hogy Magyar- ország a lehető legaktívabb módon, szövetségi rendsze­rén beliil és azon kívül is hozzájárul a nemietek kö­zötti dialógus elősegítéséhez, a politikai és gazdasági kap­csolatok bővítéséhez, és ki­fejti véleménuét nemcsak kontinensünk hanem a vi­lág időszerű problémáival knnrsolathan is. Ununnerre a törekvésre tartós aktivitásra volt példa népek közötti együttműkö­déshez, így Ausztria és Ma­gyarország viszonya bizo­hazánk külügyminiszterének felszólalása az ENSZ-közgyű- lés mostani ülésszakán. A New York-i üvegpalotát ha­zánk mindig fontos fórum­nak tartotta, olyan keretnek, amely lehetőséget kínál a két- és többoldalú kontak­tusteremtésre, az álláspon­tok nyílt hirdetésére, és a háttérben folytatandó ..dip­lomáciai aprómunkára” egy­aránt. Várkonyi Péter meg­állapításai a leszerelési kér­désekről, a világgazdasági és más globális problémákról, a regionális válsággócok fel­számolásának szükségessé­géről ismét alátámasztották a magyar külpolitika elvi megalapozottságát, hazánk készségét arra. hogy tevé­keny. konstruktív szerepet vállaljon a nemzetközi ügyekben. Illúziókat nyilvánvalóan nem táplálhatunk, tudjuk, hogy a béke megőrzésének, a fegyverkezési hajsza meg­állításának feladata elsősor­ban a nagyhatalmakra vár. Mégis — mutatott rá külügy­miniszterünk — minden or­szágnak, függetlenül nagysá­gától. lehetőségei szerint mindent meg kell tennie a nemzetközi feszültség eny­hítésére, a nemzetek közötti együttműködés előmozdítá­sára. Ezért különösen lénye­ges. hogyan hallatszik ha­zánk szava, hogyan használ­juk ki a különböző találko­zókat. tárgyalási csatorná­kat Várkonvi Péter ENSZ- béli felszólalása ismét azt bizonyította hogy Magyaror­szág a világszervezet fóru­mát is e tudatban igyekszik ki- és felhasználni. Ct f' nyos kisugárzással lehet egész Európára — tette hoz­zá. Kitért arra is, hogy a ta­nácskozáson nagy súllyal* szerepeltek gazdasági kérdé­sek. Grósz Károly nyilatkozatá­ban kiemelte: — Eszmecse­réink nyíltak, őszinték, fö­lösleges formalizmustól men­tesek voltak. Beszélgetéseink egyik legfontosabb témakö­rét a nemzetközi kérdések alkották. Bonyolult világban élünk, s új. figyelemre mél­tó, történelmi jelentőségű események vannak kibonta­kozóban, amelyék közepette nekünk, Közép-Európában is hozzá keli! járulnunk az enyhülés folyamatához. A legnagyobb egyetértésben kutattuk az együttműködés útjait, formált, és úgy érez­zük, hogy helsinki szelleme mindnyájunk számára újabb mozgásteret ad. A kulturális kapcsolatok témakörét érintve nagyra ér­tékelte azt a fogadókészséget, amely osztrák részről ta­pasztalható a magyar kultúra értékei iránt. Grósz Károly utalt arra, hogy tavaly 2,5 millió oszt­rák turista látogatott Ma­gyarországra. s csaknem 400 ezer magyar utazott Auszt­riába. — Szeretnénk, ha to­vább bővülne az idegenfor­(Folytatás az 1. oldalról.) ron megye); valamint Bara­bás Miklós, az Országos Béketanács főtitkára és Ba­ranyai Cézáné, a SZOT nemzetközi osztályának ve­zetője. Mindhárom tájékoztatót egyhangúlag elfogadta a bi­zottság, majd ezt követően — időszerű nemzetközi kér­désekkel összefüggésben — az alábbi állásfoglalást ala - kitolta ki és hozta nyilvá­nosságra; Az Országgyűlés külügyi bizottsága fontos előrelépés­ként értékelte a Szovjetunió és az Egyesült Államok szeptember lfi-i elvi megál­lapodását a rövid és köze­pes hatótávolságú atomfegy­verek felszámolásáról. A két nagyhatalom a nemzet­közi kapcsolatok alapvető javításának irányába muta­tó áttörés közelébe jutott. A bizottság egyetért azokkal az értékelésekkel, hogy a megállapodás az első olyan egyezmény fesz. amely két tömegpusztító fegyverkate­galom, ezért tájékoztattuk vendégünket arról, hogy a jövő év január elsejétől sza­badabbá válnak az utazási lehetőségek a magyar állam­polgárok számára. Ettől azt reméljük, hogy az emberek jobban megismerik és meg­értik egymást — mondotta. Rámutatott; az objektív körülmények mellett saját munkánk gyengesége is hoz­zájárult a kereskedelmi for­galom csökkenéséhez. Az osztrák piac igényes, jobb minőségű magyar terméke­ket akar, e követelmények­hez a magyar vállalatoknak nagyobb rugalmassággal kell alkalmazkodniuk. Kérdésekre válaszolva Franz Vranitzky szólt arról, hogy a kisebb európai álla­mok rendezett és stabil két­oldalú kapcsolataik révén már önmagában is hozzájá­rulhatnak a nemzetközi lég­kör javulásához. Franz Vranitzky az Auszt­riába irányuló export ha­zánk számára hátrányos fel­tételeit érintő kérdésre kije­lentette, hogy e szabályok megfelelnek a nemzetközi normáknak. Ugyanakkor hozzáfűzte: mindez nem je­lenti azt, hogy a jövőben nem lehetnek könnyítések az importfeltételekben. A sajtókonferenciát köve­tően a késő esti óráikban el­utazott Budapestről az oszt­rák szövetségi kancellár. Franz Vranitzkyt katonai tiszteletadással, ünnepélye­sen búcsúztatták a magyar és osztrák zászlókkal fellobogó­zott Keleti pályaudvaron. Ott volt a búcsúztatáson Marjai József miniszterelnök-he­lyettes és felesége, Horn Gyula külügyminisztérium! államtitkár és Nagy János. Jelen volt Arthur Agstner. Grósz Károly és Franz Vranitzky a katonai tiszte­letadás színhelyén, a pálya­udvar érkezési oldala előtti térségen fogadta a díszszázad parancsndkának jelentését. Felcsendült az osztrák és a magyar himnusz, majd a kan­cellár a magyar miniszter- elnök társaságában ellépett a díszszázad előtt. Ezt követően a vendégeket a különvonathoz kísérték a vendéglátók, majd elbúcsúz­tak egymástól. Végezetül Grósz Károly köszönt el Franz Vranitzkytól és felesé­gétől, akiknek vonata elin­dult Bécs felé. gória teljes felszámolását tartalmazza. A külügyi bizottság a szovjet—amerikai előzetes megállapodás jelentőségét abban is látja, hogy a közös politikai akarat kifejezésre juttatása magában hordozza egy újabb, az eddigieknél is átfogóbb és eredményesebb fegyverzetkorlátozás lehe­tőségét. A megállapodás azt is tanúsítja, hogy a kölcsö­nös biztonság követelmé­nyeinek figyelembe vételé­vel lehetséges az előrelépés a nemzetközi béke és biz­tonság erősítése terén. Min­denekelőtt a hadászati atom­fegyverek radikális csök­kentéséről, a fegyverkezési verseny világűrre való ki- terjesztésének megakadályo­zásáról. a fegyveres erők és hagyományos fegyverze­tek egyensúlyának alacso­nyabb szintű meghatározá­sáról lehet szó. A képviselők úgy értékelők, hogy az elvi megállapodás kedvezően hat az európai politikai, gazda­sági, kereskedelmi, kulturá­lis és humanitárius együtt­működés fejlődésének távla­taira is. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, Németh Károly, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke és Grósz Károly, a Magyar Népköztársaság Miniszter- tanácsának elnöke üdvözlő táviratot küldött Csao Ce- jangnak, a Kínai Kommu­Egymilliárdnál több em­ber számára ünnepnap októ­ber elseje. 1949-ben ezen a napon kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot, s ez az esemény egy hosszú és sok áldozatot követelő küzdelmet tetőzött be. A japán hódítók, majd a belső reakció és az imperialista erők elleni győ­zelemben nem kis szerepet játszott a Szovjetunió, és később a többi szocialista ország is. A világtörténelmi esemény után nagy lendülettel indult meg a fejlődés, a múltbeli félgyarmati örökség felszá­molása. Rövid idő alatt szá­mos szép sikert értek el, ám az eredményeket fékezte, sőt visszavetette az ötvenes évek végén jelentkező ideológiai torzulás,- a valóságtól való elrugaszkodás. A legutóbbi évtizedben is­mét egy nagy „ugrásról” be­szélhetünk, ám ezúttal pozi­tív előjelű és következményű folyamatról. Arról van szó ugyanis, hogy nagy energiá­val próbálták és próbálják — többé-kevésbé sikerrel — eltávolítani a torzulások okozta maradványokat. E folyamat keretében, amelyet Kínában is reformnak ne­veznek — megújult a gaz­daság számos területe. Elő­ször a mezőgazdaságnál kezdték a változtatásokat. Nyereményjegyzék az 1987. szeptember 29-én megtartott ha­vi jutalomsorsolásról, melyen a 39. heti szelvények és a szep­tember havi előfizetéses szelvé­nyek vettek részt. A nyere­ményjegyzékben az alábbi rövi­dítéseket használtuk: A Vásárlási utalvány (300 Ft). B Keszthely társasüdülő. C Zastava 55 GTL típusú sze­mélygépkocsira szóló utalvány. D Lada 1200 S típusú személy­gépkocsira szóló utalvány. E Sába színes tv. F Atari computer színes tv- vel. G Grundig videomagnó. H Polski Fiat 126 E típusú sze­mélygépkocsira szóló utavány. I Canon fényképezőgép. J Hilti fúrógép. K .lawa segédmotorkerékpár. L Hitachi music center. M TS 5326 típusú színes tv. N Sony lézer lemezjátszó. O Dual lézer lemezjátszó. nista Párt Központi Bizott­sága megbízott főtitkárá­nak, a Kínai Népköztársa­ság Államtanácsa elnökének és Li Hszien-niennek, a Kí­nai Népköztársaság Elnöké­nek, a Kínai Népköztársa­ság megalakulásának 38. évfordulója alkalmából. amelyek aztán kiterjedtek a városokra, a pénzügyekre, a tervezési mechanizmusokra is. Az 1978-bait meghirde­tett reformpolitika eredmé­nyei önmagukért szólnak. Ez idő alatt a nemzeti termelés megkétszereződött Kína külpolitikájában is egyre több olyan nezet válik uralkodóvá, amely megegye­zik a szocialista országok álláspontjával, vagy nagyon közel áll hozzá, bár tagad­hatatlan, hogy néhány fon­tos regionális konfliktust meg másképpen ítélnek meg Pekingben, mint Budapes­ten. Ez azonban nem akadá­lyozza azt, hogy Kína és a szocialista országok között helyreálljon a korábbi párt- és államközi együttműködés. Kölcsönös érdekünk a ta­pasztalatcsere, a gazdasági életben mutatkozó folyama­tok tanulmányozása. Ez irányban fejlődnek hazánk és a Kínai Népköztársaság kapcsolatai is. E téren ki­emelkedően fontos volt az idei év: nyáron hazánkat is felkereste Csao Ce-jang, a KKP ügyvezető főtitkára, kormányfő, aki Kínába szó­ló meghívást adott át a ma­gyar párt és kormány veze­tőinek. Az évfordulón tisztelettel köszöntjük a kínai népet, si­kereket kívánva a fejlődés reális útján. P Hang-fény utalvány (50 000 Ft). Q Szerencse-utalvány (40 000 Ft). R Otthon lakberendezési utal­vány (30 000 Ft). S Iparcikk-utalvány (25 000 Ft). T Vásárlási utalvány (20 000 Ft). U Siemens rádiómagnó. V Vásárlási utalvány (10 000 Ft). W Vásárlási utalvány (9000 Ft). X Vásárlási utlvány (7000 Ft). Y Vásárlási utalvány (5000 Ft). Z Vásárlási utalvány (4000 Ft). A nyertes szelvényeket 1987. október 25-ig kell á totó-lottó- kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy a posta útján a Sportfoga­dási és Lottóigazgatóság címére (1875 Budapest V., Münnich Fe­renc u. 15.) eljuttatni. A hivata­los nyereményjegyzék 1987. ok­tóber 7-től megtekinthető a to- tó-lottó-kircndeltségekben és az OTP-fiókokban. 2 549 705 N 2 771 708 Y 80 041 811 X 80 259 461 T 80 429 228 W 2 558 411 O 2 776 061 Z 80 050 517 Y 80 263 814 V 80 433 581 X 2 562 764 u 2 802 179 M 80 054 870 Y 80 268 167 W 80 437 934 p 2 571 470 u 2 806 532 P 80 067 929 Y 80 281 226 Y 80 442 287 T 2*584 529 w 2 815 238 T 80 072 282 Z 80 285 579 R 80 445 346 V 2 588 882 X 2 823 944 U 80 076 635 Z 80 289 932 S 80 459 699 vv 2 593 235 R 2 828 297 W 80 080 988 X 80 294 285 V 80 464 052 N 2 597 588 s 2 837 003 X 80 085 341 Z 80 302 991 w 80 481 464 P 2 601 941 V 2 841 356 Y 80 094 047 Z 80 311 697 Y 80 485 817 u 2 606 294 w 2 880 533 Z 80 107 106 Y 80 316 050 Y 80 494 523 u 2 610 647 Y 2 954 534 X 80 115 812 L 80 320 403 Z 80 503 229 w 2 623 706 R 2 976 299 N 80 133 224 W 80 324 756 Z 80 511 935 X 2 628 059 S 2 980 652 P 80 141 930 Y 80 355 227 Z 80 516 288 X 2 636 765 V 2 985 005 u 80 194 166 Z 80 372 639 Q 80 520 641 X 2 641 118 V 2 989 358 u 80 211 578 N 80 376 992 T 80 529 347 Y 2 645 471 z 2 993 711 w 80 215 931 P 80 398 757 V 80 546 759 Y 2 654 177 z 2 998 064 X 80 224 637 U 80 407 463 w 80 551 112 Y 2 662 883 z 80 002 634 N 80 233 343 U 80 411 816 z 80 555 465 X 2 675 942 z 80 011 340 o 80 237 696 w 80 416 169 p 80 120 165 p 2 684 648 z 80 024 399 u 80 242 049 X 80 420 522 T 80 128 871 u 2 689 001 z 80 037 458 u 80 246 402 Q 80 424 875 V 80 124 518 T 80 559 818 Y Szerda esti kommentár Hazánk szava Várkonyi Péter külügyminiszter beszédet mond az ENSZ közgyűlésén Az Országgyűlés külügyi bizottságának ülése GYORSLISTA Tisztelt elvtársak! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Minisztertaná­csa. népünk és a magunk nevében elvtársi üdvözletünket és legjobb kívánságainkat küldjük önöknek, a Kínai Kom­munista Párt Központi Bizottságának, a Kínai Népköztár­saság Államtanácsának és a baráti kínai népnek nemzeti ün­nepük, a Kínai Népköztársaság megalakulásának 38. évfor­dulója alkalmából. Népünk nagyra értékeli a kínai dolgozóknak a szocia­lizmus építésében, a társadalmi és a gazdasági reform meg­valósításában elért sikereit, a béke és a nemzetközi bizton­ság megszilárdításáért folytatott tevékenységét. Megelégedéssel tölt el bennünket, hogy pártjaink és or­szágaink kölcsönösen előnyös kapcsolatai eredméyesen fej­lődnek. Mindkét nép érdekét szolgáló, gyümölcsöző együtt­működésünk továbbfejlesztésén fogunk munkálkodni a jö­vőben is. Nemzeti ünnepükön Önöknek és a szocializmust építő baráti kínai népnek újabb kiemelkedő sikereket kívánunk hazájuk felvirágoztatásában, a béke és a haladás ügyének szc'gálatában. Kína nemzeti ünnepén

Next

/
Oldalképek
Tartalom