Somogyi Néplap, 1987. október (43. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

1987. október 1., csütörtök Somogyi Néplap 3 Nem vállalkozhatunk itt A kaposvári sétálóutca egyik büszkesége a Csokonai fogadó RENDEZÉSI TERV NAGYBAJOMBAN A tervkészítés egyik fon­tos alapja a település törté­nete, a településszerkezet megismerése. A cél: a ki­alakult sajátos település jel­legének megőrzése: helyre- állítása, továbbfejlesztése. S itt a továbbfejlesztésen van a hangsúly. A település jel­legét nem egy-két védett épület adja. hanem az ut­cák. a házsorok és a térará­nyok. Más a feladata a vá­rosban és más a nagyköz­ségben tevékenykedő főépí­tésznek. Városi példák már vannak. Minden főépítészi munka fontos alapdokumentációja kel! legyen a rendezési terv. Sajnos, a közmegítélés sze­rint ez ma feleslegesnek lát­szik. A szakhatóságok is sok esetben közömbösek a prog­ram és a terv készítésében. Az Országos Műemléki Fel­ügyelőség sem kivétel. A műemlékvédelemmel fog­lalkozóknak is meg kell hallgatniuk a közlekedési, vízügyi, környezetvédelmi szakemberek véleményét. Kellő ismeret nélkül nem lenne szabad rendezési ter­veket véleményezni. A me­gyében elismert szakembe­rek lendíthetik előbbre munkánkat. A rendezési terv készítőjének és a főépí­tész tanácsadónak ez nagy segítséget jelentene. Nagybajomban segítsé­gemre van a község rende­zési terve. A közlekedési ágazat, a helyi vezetők és a terv készítőjének közös érdeme a faluszerkezet meg­mentése. A Hl-es útnak a község főutcáján átvezető szakasza nagy távon kikerü­li a falut, igv nincs szük­ség a 30 méteres szabályo­zási szélesség kialakítására, amely teljesen megváltoz­tatta volna a falu főutcá­ját. Kis mértékű csökken­tésével ugyan, de sikerült megvédeni a község köz­pontjára annyira jellemző Fő utcát és a Kossuth La­jos utca csomópontjában ki­alakult terecskét a háborús emlékszoborral. A község református tempolma egy éve leégett. Helyette új épül. A réginek az emlékét az egyházi és helyi vezetők egyetértésével emlékhely őrzi majd. A rendezési terv részletesen feltárta az értékes faluképi együtteseket, építészeti érté­keket. Műemlék jellegűek a község temetőjében találha­tó faragott sírjelek. Építészeti érték a haszná­laton kívüli lakóépület a Sugár utca 23. szám alatt, a Fő utcai kéttornyú ház. Elsődleges feladat, hogy hasznosítsuk ezeket az épü­leteket. Megmentésre java­solom a község külterüle­tén található, jelenleg elég­gé elhanyagolt Nepomuki Szt. János-szobrot és az egyik útszéli keresztet. Juhász Tibor Nagybajom megbízón tanácsadó főépítésze mutatja már a bálványosi templom is. Megújult népi építészetünk megyei büszkesége, a funyó- di présház épülete is. Újjá­épül a szép tornácú Pókos- ház Istvánéiban, Súlyos gondot jelent a csombárdi kastély felújítása. A Sáév tulajdonába került szép épület szinte gazdát­lan. Nem dolgoznak még Ka­posváron a Vaszarv-házon, és sajnos, el halasztódott a Szigetvári utcában a tégla­gyár ipari emlékmúzeum épí­tése. Ismeretlen a leégett Kéthely-Sáripusztán üszkö­sen álló volt Hunyadi-kas­tély sorsa is. Az újjáépítés költségei meghaladják a 600 millió forintot. Kiadtuk a gálosfai kas­télyról és a Kaposvár mű­emlékeiről tanúskodó szép kiadványainkat. Nyomtatás­ban megjelent a somogyi kastélyok felhasználására kiírt országos tervpályázat anyaga is. Szeretnénk befejezni a folyamatban levő felújítási munkákat. Olyan épültetek szerepelnek a terveink kö­zött, mint a mesztegnyői ko­lostoregyüttes. a középkort idéző kürtöspusztai temp­lom, a balatonőszödi refor­mátus templom, a barcsi volt Kremsyr-kastély. Befejeződött tavaly — az eredeti elgondolás szerint — a szennai falumúzeum néprajzi gyűjteménye kiala­kításának első szakasza. Kész épületeivel várja már ven­dégeit Szántódpuszta. Az ide­genforgalom. a mezőgazda­ság, az állattenyésztés és a vendéglátás szakembereinek összefogásával elkészült mű- em!ékegyüttes méltán kapott nívódíjat. A középkor lelkületét a falain hordozva eredeti szép­ségében látható Buzsák mel­lett az egykor volt település, Akts-Magyari szép temploma is. Az országos kastélyprog­ram keretében épült újjá Kisasszondon a Sárközyek hajdani kastélya. A Kapos­vári Villamossági Gyár se­gítette, hogy régi szépségé­vel sugározza a klassziciz­mus mai napig sem csök­kent varázsát az ott üdülő gyermekeknek és az oktatás­ra váró felnőtteknek. A dél­szláv folklór hirdetőjeként látható Lakócsán a közös akarattal elkészített táj ház. Népi építészetünk egyszerű, de nemes formanyelven meg­fogalmazott épületeit talál­juk itt. Eltűntek a földren­gés nyomai az egyik legna­gyobb és legszebb reformá­tus templom falairól Ságvá- ron. A gálosfai katolikus templom is megújult. Tabon felújították a szociális ott­hon főépületét, a volt kas­télyt. A magyar szecessziós építészet jelentős alkotása, a kaposvári színház felújítása áii ma az érdeklődők és a műemléki szakemberek fi­gyelmének középpontjában. Eltérően az ország más szín­házainak felújításától, e 300 millió forintot is messze meghaladó építkezés megőr­zi az eredeti hangulatát, az értékes belső teret. Vörsön a kis kastély épü­letét. Hencsén a kastélyt újítják fel, befejezés előtt áll a szép fekvésű, de azelőtt romos nágocsi katolikus, a látrányi református templom felújítása; teljes szépségét Műemléki helyreállítás Szántódpusztán Somogyvár. Részlet a Szent Egyed miséjéből. (Dombor­mű) Tervezik az alsóbogáti kastélyegyüttes épületeinek helyreállítását; itt külföldi tőke segíti a szállodák létre­hozását. Munkánk eredményei el­ismertek. A megyei támoga­tás országosan is egyedülál­ló. Szigetvári György a Somogy Megyei Műemléki Albizottság elnöke községekben is a főépítészi hálózat megszervezését. Az Építésügyi és Város- fejlesztési Minisztérium kezdeményezésére a Somogy Megyei Tanács V B. építési és vízügyi osztályán javas­latot dolgoztunk ki a megyé­ben a főépítészi tanácsadó­hálózat megszervezésére. Ennek alapján öt települé­sen: Balatonföldváron. Bala­tonszárszón. Fonyódon Nagybajomban és Tabon már működnek a tanácsadó főépítészek. A rendezési tervek feltár­ták a települések védelemre váró értékeit. A főépítészek feladata, hogy e munkát folytassák, a kiemelkedő ér­tékek műemléki védelmét szorgalmazzák. Segítsék a hatósági tevékenységet. a műemlékek helyreállítási munkáit irányítsák. A községek szőlőhegyein, az elnéptelenedő majorokban és pusztákon, a temetőkben számos történeti, helytörté­neti és építészeti emlék ta­lálható. Számos kastély vár még hasznosításra megyénk­ben. Pusztulnak a szőlőhegyi pincék és nem egy út menti szobrunk vár helyreállításra. Van még tennivaló tehát bő­ven a műemlékvédelemben, s e munkában számítunk a főépítészek szakmai segítsé­gére. Dr. L. Szabó Tünde megyei főépítész Megbecsült értékek A szervezett magyar mű­emlékvédelem harmincadik évfordulója alkalmat ad ar­ra, hogy végigtekintsünk a megtett úton. Az elmúlt idő­szakban az Országos Műem­léki Felügyelőség helyi segí­tői a társadalmi szervezetek voltak; a Hazafias Népfront, a műemléki albizottságok, a városszépítő egyesületek. Az utóbbi években fokozódott az építészeti környezet iránti felelősség, a műemlékvéde­lem és a helyi védelem iránt érzett odaadó munka. A megváltozott szemlélet nyo­mán jött létre többek között a település-főépítészeti háló­zat. Az önállósodott taná­csok mellett tevékenykedő, megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fő­építészek feladata jelentős a területrendezés és -fejlesztés, valamint a műemlékvédelem területén is. Megyénkben öt városban — Kaposváron. Barcson. Boglárlellén. Nagyatádon. Siófokon — főállású városi főépítészek tevékenykednek. Marcaliban tanácsadó főépí­tész működik. A tanácsok önállóságának növekedése, a helyi értékek feltárása, védelme és az ez­zel kapcsolatos feladatok szükségessé tették a nagy­A galosfai felújított kastély hasznosítása példaszerű A Somogy Megyei Tanácsi TervezőválLalat több évtize­de foglalkozik műemlékvé­delemmel. Felmérési, felújí­tási, város- és községrende­zési terveket készítünk; sok értékes egyedi műemléképü­let helyreállítása, építészeti érték feltárása fűződik tevé­kenységünkhöz. A kéthelyi és a kőröshegyi kastély helyreállításán dolgozunk. Munkánk ismert a megye­határokon túl is. így jutot­tunk el a Tolna megyei Grábócra, illetve a Nógrád megyei Hollókőre. Az egyedi műemlék-hely­reállításokkal egyidöben számos településrendezési tervet készítettünk. Közis­mert, hogy megyénk nem bővelkedik építészeti-mű­emléki értékekben. Az utóbbi években azonban — feltehetően megfogyatkozá­sukkal összefüggésben — felértékelődtek a XIX. szá­zad végi eklektikus stílusú, korábban megfelelően nem becsült épületek is. Kapos­váron, Siófokon és Csurgón a legújabb rendezési tervek a kiterjedt területek, telepü­lésszerkezetek, településké­pek védelmét szorgalmazzák. Rendezési terveink gazda­sági megfontolásokból is ke­rülik a sok bontást igény­lő, erőszakos megoldásokat. Az elmúlt évtizedek ilyen tévedéseivel még kénytele­nek leszünk sokáig együtt élni. Reméljük, hogy a tele­püléseink megmaradt érté­keit a jövőben kevesebb pusztító szándékú beavatko­zás éri, s a ma álló értékes együttesek kiegészítéseként a régi beépítéshez jobban alkalmazkodó házak épül­nek. Erre jó példa Kapos­vár és Siófok központjá­nak új, részletes rendezési terve. a tervek ismertetésére, csu­pán nehány tanulság meg­állapítására. Az egyik ilyen tanulság, hogy a műemlék épületeknek ma már rang­juk van. A városképet be­folyásoló, de műemléki vé­dettség alatt nem álló épüle­tek védelmére viszont csak akkor van igazán esély, ha ezek összefüggő együttese­ket. utcasorokat alkotnak, illetve ezeknek az épületek­nek a műszaki állapota jó. használati értékük jelentős. Példaként említhető Kapos­váron a Május 1., az Ady Endre, a Noszlopy Gáspár, az Ezredév és a Bajcsy- Zsilinszky utca. Sajnos, a többnyire földszintes, mű­szakilag általában elavult, de szép lakóházak a város­központok közvetlen kör­nyékén is védtelenek a bon­tási, átalakítási szándékok­kal szemben. Ugyancsak védtelennek látszanak ma még a különféle intézmé­nyek tulajdonában álló, műszakilag elavult, de épí­tészetileg értékes épületek. Ilyen veszélyeztetett intéz­ményre példaként említhe­tem a siófoki postát. Az el­hanyagoltság, nemtörődöm­ség vezetett megyénkben több szép zsinagóga pusz­tulásához. Használatban álló egyházi épületeink sorsa megnyugtató; ugyanakkor megállapítható, hogy kasté­lyaink többsége nem meg­felelően vagy egyáltalán nem hasznosított. Deákvarga Dénes MŰEMLÉKVÉDELEM SOMOGYBÁN A múzeumi és műemléki hónap Somogy me­gyei eseményei ismét reflektorfénybe állították az értékőrző tevékenységet. A települések éle­tében egyre fontosabbá válik a rendezési terv­ben meghatározott program kialakítása. A me gyei főépítész mellett mór öt városi főépítész tevékenykedik; több helyen tanácsadóként dolgoznak a települések arculatának formálá­sán. A település-főépítészi tanácsadó hálózat további fejlesztése elodázhatatlan feladat. A műemlékvédelmi szakemberek ezekben a napokban több helyen is számot adnak mun kájukról. Boglárlellén a művelődési házban be­mutatják a somogyi kastélyprogramra kiirt pá­lyázat díjazott alkotásait, október 6-án ünnepi ülésen emlékeznek meg Kaposváron a hazai, a somogyi műemlékvédelem harminc évéről. Mai összeállításunkban a főépítészi tanácsadók szá­molnak be eddig végzett munkájukról, felada­taikról. Település-főép ítészek

Next

/
Oldalképek
Tartalom