Somogyi Néplap, 1987. július (43. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-25 / 174. szám

1987. július 25., szombat Somogyi Néplap 7 KÖZELKÉPEK BESZELGETES A FŐTITKÁRRAL Gondoltunk szépet és nagyot... A két éve működő Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság főtitkára Kiss Dénes költő és író.- Csaknem harminc kötete jelent meg az elmúlt évti­zedekben. A társaság sok rendezvényén találkoztunk vele, elmélyültebb beszélgetésre azonban csak most jutott idő. * — Amikor felkérték a Berzsenyi Társaság főtitkári posztjának betöltésére, sej­tette-e, mennyi munkával jár majd ez a feladat? — A felkérés váratlanul ért, méghozzá Kaposvárról. Nem sokat töprenghettem, kevés volt az idő az alaku­ló közgyűlésig, nem térhet­tem ki előle. Nem is „poszt"-nak tekintem. in­kább vállalásnak. Sejtettem, hogy sok tennivaló vár, ar­ra azonban nem gondoltam, hogy ennyi. Ugyais az el­múlt két évben mintegy négyszáz levelet kellett meg­írnom, százakra tehető a telefonálások száma, s mind­ezeken kívül sokszor kellett utazni elnökségi ülésekre, illetve az egyes nagyobb rendezvényekkel kapcsolat­ban. így is előfordultak ki- sebb-nagyabb hibák. A ta­nulság: mindenre egyetlen ember nem figyelhet, de még kettő-három sem. Meg­vallom, a társaság alapítá­sának ötlete már korábban, még a hetvenes évek végén megfogalmazódott. De éppen én voltam, aki kitért a meg­valósítás elöl.. . Aztán gon­doltunk szépet és nagyot, s 19(14 nyarán elkezdtük a szervezést, majd ősszel Grandpierre K. Endre laká­sán mintegy harminc író részvételével megalakítot­tuk az írószövetség keretein belül működő Berzsenyi Dá­niel Baráti Kört. Ezután ke­restek meg Kaposvárról Ki­rály Zoltánná és munkatár­sai. Akikor zúdult rám a nagy felelősség, hiszen a ba­ráti kört országos hatókörű társasággá kívántuk alakíta­ni. — Mennyiben változtatta meg életét, eddigi munkáját a főtitkárság? — Az előbbiekből követ­kezik, hogy alapvetően meg­változtatta életemet ez a vállalás, amit szolgálatnak tekintettem az első perctől fogva. Nem is gondolhattam másként, hiszen aki országos társaság nemes és nagysza­bású terveinek egyik előké­szítője és végrehajtója, az nem kímélheti idejét, ma­gánéletét. Az alakuló köz­gyűlés óta nem volt nap, hogy valamilyen módon ne kellett volna törődni a tár­saság ügyeivel. S azt tartom tisztességesnek, hogy min­den másnak elébe helyez­zem a köz dolgait, mindazt, aminek megvalósítását válj láttuk. A nagyobb rendez­vények előtt előfordult — nem is lehetett másként —, hogy valóságos irodává vál­tozott a lakásom. Szerencsé­re három írógépünk is van-, és segített gépelni, telefonál­ni, leveleket címezni a fe­leségem meg a fiam is. Egyébként az egész csalód tagja a társaságnak, sőt még rokonságom is. Remé­lem, hogy a segítők száma is napról napra növekszik. Ez több vonatkozásban fontos. Többen többet látnak-gon- dolnak, megoszlik a munka és felelősség, valamint töb­ben érzik sajátjuknak a társaság ügyét. — Hogyan értékeli kétéves tevékenységüket? — A társaság az elmúlt két évben valóban országos hírűvé vált, s örömmel nyugtázhatjuk, hogy tevé­kenységét is országosan jegyzik. Száznál több cikk, tudósítás, hír foglalkozott vele. Az alakuló ülés óta, amelyen százhúszan jelen­tünk meg, ötszörösére növe­kedett tagjaink száma . .. Az egyik Legnagyobb siker az első országos Berzsenyi Dániel vers- és prózamondó verseny volt. Ezreket érin­tett, főként fiatalokat. Az ország minden megyéjéből jelentkeztek, és az elődön­tőkben, majd az országos döntőn maguk a fiatalok bi­zonyították: Berzsenyi olyan eszmeképző költő, gondolko­dó, akire ma is figyelni kell. Nem hiába volt Széchenyi legkedvesebb költője s ha­tott Petőfire, Vörösmartyra, Kazinczyra, és másokra. Egyébként is, példa nélküli, hogy társaság kezdeményez­zen országos szavalóver­senyt. Igaz, segített a Mű­velődési Minisztérium, segí­tettek a megyei művelődési házak, iskolák. » — Több kiadványuk is megjelent. * — Ezekhez is nagy remé­nyeket fűztünk, de közülük éppen a legszebb, legfonto­sabb, a Berzsenyi kincses emlékkalendáriom főként a nyomdai késés és a terjesz­tési ügyetlenségek stb. mi­att sok gondot okozott. — Megtudhatnánk erről többet is? — Természetesen. A száz­ezer példány zömét a pos­tának adta át a nyomdai és terjesztési munkáival megbí­zott géemká. Hiszen a posta több mint negyvenezer áru­sítóhellyel rendelkezik. Azt gondóltuk, ha egy helyen csak kettőt adinak el, már minden jól van. Csakhogy vidékre, főként a kisebb te- 1 épülésekre, ahol elfogyott volna Ötven is, oda kettőt vittek, ahol csak ötven fo­gyott el, oda több százat. Gondolom, mindez összefügg a könyvterjesztés általános bizonytalanságával is. A Csillagfüzér, a Nebuló rejt­vényfüzet, valamint a Ber­zsenyi emlékezete című ki­adványok sikeresek voltak; jól szolgálták a névadó mű­veinek népszerűsítését és a társaság célkitűzéseit. — Melyek voltak a két év legkellemetlenebb és legkel­lemesebb csalódásai az ön számára? — Hadd szóljak először a minden várakozást fölülmú­ló Mi a haza ma? pályáza­tunk sikeréről. Ez volt alig kétesztendös munkálkodá­sunk koronája; haszna ma még föl sem mérhető. Csak­nem félezer pályamunka ér­kezett felhívásunkra. Jöttek írások az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, az NSZK-ból és a könnyező országokból is. Pályázott ta­nár, dliák, munkás, mérnök, orvos, tudományos kutató, szülésznő, tanítónő, techni­kus, hajóskapitány, könyv­táros, író, költő... A tár­sadalom minden rétege vá­laszolt. Tanulságos és szép „mintavétel'’ volt ez. Távo­labbi célunk e pályamunkák kiadása. Nagyon hasznos, sőt nélkülözhetetlen segéd­könyv lehet például a taná­roknak az osztályfőnöki órákra. Névtelen hősök vál­hatnak a fiatalok példaké­peivé ... Voltak csalódások is: az egyes „megajánlások­nál” nagy volt a lelkesedés, aztán a végrehajtásnál né1 hányán nagyon magunkra maradtunk. Itt kell szólnom Király Zoltánná áldozatos, időt és fáradságot nem kí­mélő munkájáról1, lelkiis­meretes tevékenységéről. Talán csak néhányan ismer­ték föl', köztük ő mint szer­vező titkár: mindennap ten­ni kell valamit azért, hogy a társaság méltó legyen ön­magához, a „Tenni, adni, hatni!” meghirdetett szelle­méhez. És sorolhatnám még tovább is ki mindenkinek tartozunk köszönettel, köz­tük az ádándi Berzsenyi Közművelődési Egyesület­nek, a Somogy megyei nép- frontbizottEágnak vagy pél­dául Németh Lászlónénak. aki maga 10 ezer forinttal járult hozzál a díjakhoz, il­letve E igei István, Tassy Klára és Macskássy Izolda képzőművészekaek, akik munkáikat ajánlották föl. — Miként tartható együtt az egyre növekvő tagság? Megőrizhető-e a kezdetilen­dület? — Ami az előnyünk, ab­ból következik a hátrá­nyunk is. Előnyünk, hogy Somogy megye ,és Kaposvár vezetői mindig támogattak bennünket. Ragaszkodtunk, hogy a hagyományokat tisz­telve, Kaposvár maradjon a társaság „fővárosa”, hi­szen a gyökerek ott vannak. A „vidéki,” központ egyszer­re előny és hátrány. Mert éppen a szervezési, ügyinté­zési dolgokat ^nehezíti. Ám e hátország nélkül még a fővárosi és má|sutt levő ren­dezvényeink sefn sikerülhet­tek volna... A Berzsenyi Társaság nem egy-két évre, hanem hosz- szabb időszakrá szervező­dött. Most, hogy százezer forintot kaptunk az MTA Soros Alapítványtól irodal­mi estek szervezésére, min­denekelőtt Kaposváron. Szombathelyen és a főváros­ban kívánunk ezzel élni. Ami a kezdeti lendületet il­leti : aligha lankad. Csak­hogy a gyorsításhoz mind több tagunk közreműködé­sét kell igényelnünk! Sok közös akarat teljesítheti az értékőrző vállalást Berzsenyi szellemi zászlaja alatt. V. I. A századik bika a „Százas oldalon Széchenyi Zsigmond lakhelyén EMLÉKSZOBA, SZÁLLODA AZ A kőröshegyi műemlék kastély és park nem tartozik a menthetetlen vagy éppen- hogy megmenthető, egykor szebb napokat látott urasági rezidenciák közé. De túl­zás volna azt állítani, hogy az egyébként védettnek nyilvánított késő barokk épü­let és angolpark valamiféle megkülön­böztetett bánásmódban részesült ez ideig. A kastély, akár csak a park, enyhén szól­va, az ugyancsak barokk melléképület ro­mos, a kovácsoltvas kerítésnek csak egy kis része maradt a helyén a szó szoros értelmében „mutatóba” (ez alapján re­konstruálható), s az ősi fák, hatalmas bukszusbokrok között áthatolhatáttan gaz. öles csalánrengeteg. A lakók már elhagy­ták az épületet, a tsz-iroda is máshová költözött. A Siotour ugyanis megvásárol­ta a hajdani Széchenyi-portát eddigi tu­lajdonosától, a földvári tanácstól, hogy nem csekély költséggel helyreállíttassa, s vonzóvá, hasznosíthatóvá tegye. Egy 1980-ban végzett VÁTI-fölmérés szakmai leírása a következőképpen szól a kastélyról: „Az épület emeletes, részben alápincézett, kéttraktusos. középfalas. Alaprajzi rendszere az emeleten a föld­szintével azonos. Nagyméretű égetett tég­lából épült, a pincében dongaboltozat van, a földszinten teknőboltozat. Tetőszéke dőlt. széklábas, kötőgerendás, szelemenes. Hódfarkú cseréppel fedett. . . Főpárkánya és a többi tagozat ép, könnyen rekonst­ruálható.” Továbbá említést tesz a tölgy­fa lépcsőkről, a pailótokos ablakokról, rá­csokról, spalettákról. cserépkályhákról, s a hall eredeti kőkeretes kandallójáról, vé­gül megjegyzi: ..A kastély gazdára vár . . ." Az egykori gazda, Széchenyi Zsigmond (aki idézőjelbe teszi a ..kastély” szót, fel­tehetően a Széchenyi család jóval na­„ELAFRIKÁZOTT” BIRTOKON gyobb, reprezentatívabb kastélyaira gondol­va) 1923-tól 1932 őszéig lakott itt, s mint írja: „papíron”. Hiszen a nyolc év alatt három afrikai expedíción vett részt, s ha éppen nem az oroszlánok, elefántok, pár­ducok után lopakodott írásaiban halha­tatlanná tett bennszülött segítőivel, Ma­gyarország különböző erdeiben vadászott. „Hol idei hívtak meg vadászni, hol amo­da, alig győztem magam patronnal... Mindez persze nem segítette a régi me­zőgazdasági mondás bizonyítását, mely szerint »-gazda szeme hizlalja az ökröt«. Nem. Az én ökreim nem voltak kövérek.” Kőröshegy első tulajdonosa Széchenyi György, Egervár' egykori kapitánya volt, aki Buda, Székesfehérvár, Kanizsa és Szi­getvár visszavételekor kitűnt a törökök elleni harcokban, s ezért grófi rangot ka­pott a királytól. Zsigmond elődei általá­ban Somogyváron, Nagygcenken, Horpá- cson laktak, ö volt az első (és utolsó) Széchenyi, aki Kőröshegyen telepedett le. A kastélyt Lajos nevű dédapja („a leg­nagyobb magyar” bátyja) építtette 1790 körül, gazdatiszti otthonnak. „A földszin­ten vendégszobákat rendeztem be. De utolsó kóröshegyi éveimben az egyre sza­porodó oroszlánbőrök és egyéb afrikai fe­nevadak kiszorították már az esetleges vendégeket is. Sőt. már utóbb magam is kiszorultam, annyi lett a vadállat. Némi kímélettel úgy is mondhatnám, hogy eg­zotikus trófeáim lakoltattak ki Kőrös­hegyről.” Ezzel szemben tény: a Münchenben. Stuttgartban, Cambridge-ben tanult „gaz­da” gazdasági okok miatt kénytelen volt eladni kőröshegyi birtokát. Az apa (aki Balatonföldvár kiépítését, üdülőhellyé ala­kítását megkezdte), a Kőröshegytől a Ba­latonig terjedő földjeitől volt kénytelen megválni, reménytelennek tetsző üzleti vállalkozásait is félbehagyva), a fiú pedig már a köröshegyi határtól is. („Elafrikáz- ta". mondták a rokonok.) Dr. Fodor Jánostól, a Siotour igazgató­jától tudom, hogy a legnagyobb magyar vadász és vadászíró emlékszobáit a kas­tély földszintjén tervezik berendezni. — Valahol azt írja Széchenyi Zsigmond, hogy noha vadászott Afrikában. Alaszká­ban és Indiában, legmeghittebb emlékei mégis a hazai tájakhoz, erdőkhöz, va­dászterületekhez kötik — mondta. — Szí­vesen vadászott Somogybán is, és éppen köröshegyi birtokán 23 szarvasbikát ej­tett. Egy holdvilágos éjszaka itt lőtte meg a századik bikáját is, az azóta Szá­zadik oldalnak, nevezett határrészen. Az emlékszobák berendezése, hangulata re­mélhetőleg méltóképpen idézi majd a nagy vadász, író. humanista emlékét. — Mikor kezdenek hozzá a felújításhoz, és milyen létesítményeket terveznek? — Mindenekelőtt a kéthektáros parkot szeretnénk rendbe tenni és a kerítés re­konstrukcióját végezzük el, hogy mielőbb valóban védetté tegyük a műemléket. A kastély rekonstrukciós terveinek elkészí­tését a Somogyterv vállalta: a szerződés értelmében december 1-jéig az úgyneve­zett engedélyezési, a jövő év áprilisáig pedig a kiviteli tervet kapjuk kézhez. Természetesen az országos műemléki fel­ügyelőség segítségét is kérjük, ugyanis a műemléki szempontok érvényesítéséhez szigorúan ragaszkodunk a munkálatok során. Ami pedig a hasznosítást illeti... A somogyi kastélyok völgye című pályá­zatra érkezett munkákban előadott ötle­tek, elképzelések is hatottak ránk, ami­kor elkészítettük az úgynevezett kőrös­hegyi programunkat. Ügy tervezzük, hogy a kastély földszintjén, a Széchenyi-emlék- szobák szomszédságában úgynevezett sza­lonokat, pipázókat alakítunk ki korhű be­rendezéssel, valamint drinkbárt terasszal. Itt lesz a fogadó recepciója is. Az eme­letre és a beépítendő tetőrészbe vendég­szobákat tervezünk (hideg-meleg vízzel, gázfűtéssel): a szálló télen is nyitva tart majd. Az" ugyancsak műemlék mellék- épületben (gazdaház) étterem nyílik, te­rasszal, kerthelyiséggel, s ennek a tető­terében is szobákat alakítunk majd ki. A kastély másik oldalán felépítjük a gazda­ház hasonmását, szintén szállóvendégek számára. Körülbelül 30—40 kétágyas szo­ba lesz a kőröshegyi „vadászkastélyban”. Széchenyi Zsigmond páratlan trófea­gyűjteményének jelentős része a második világháborúban megsemmisült. Szabad­ság-hegyi otthona porrá égett, ám szülei házában szerencsére sok trófeája meg­maradt. (Későbbi afrikai útjain a Termé­szettudományi Múzeum számára gyűj­tött.) Világhírű vadászati könyvtára a Magyar Nemzeti Múzeum külön kezelt gyűjteménye, sok használati tárgya, bú­tora múzeumok féltett kincse. A kőrös­hegyi emlékszobát a többi között Széche­nyi Zsigmond özvegye segíti berendezni a háborút átvészelt trófeákkal, tárgyak­kal. Európa-szerte ismert és elismert írói munkásságát, fotóművészetét is megidézi majd a kiállítás. Szapudi András

Next

/
Oldalképek
Tartalom