Somogyi Néplap, 1987. július (43. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-01 / 153. szám

ÁZ MSZMP SOMOGY HEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLIII. évfolyam, 153. szám Ara: 1,80 Ft 1987. július 1., szerda Vonzó cím I Áz Országgyűlés ipari bizottságának ülése Szerkezet és egyensúly Békerendezvények kisközösségekben Az újságok az idén ta­vasszal is beszámoltak arról, hogy mely cégek nyerték el a kiváló vállalat címet. Rö videbb-hosszabb tudósítá­sokban ismertették, hol. mi­kor tartották meg az ünnep­ségeket, s a jeles közéleti személyiségek közül ki kö­szöntötte a dolgozókat. Az ilyen hírek önkéntelenül is fölkeltik az ember kíváncsi­ságát. Van-e még vonzereje a kiváló vállalat címnek? S milyen anyagi juttatásokkal jár az erkölcsi siker? Egyál­talán: mitől lesz kiváló egy vállalat? A kiváló cím elnyerésének vonzereje az évek során sem­mivel sem csökkent. Az idén is kétszáz cég pályá­zóit, ami — tekintetbe véve, hogy csak mintegy ötszáz számottevőbb ipari vállalat van az országban — nem mondható kevésnek. Aligha hihető, hogy anyagi megfon­tolások vezérelték a pályázó - kát, hiszen a kiváló címet el­nyerő vállalat mindössze száz forint anyagi juttatásban ré­szesül dolgozónként. Ez igen szerény összeg. Ezért sokkal közelebb járunk az igazság­hoz, ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb iparágban csak egy-két vállalat juV'vt ilyen elismeréshez. Az idén 16 cég lett kiváló s ez is csak mintegy a fele a koráb­biaknak. Emellett még 18 vállalat részesült elismerő oklevélben. A kiváló cím elnyerésének részletesen kidolgozott köve­telményrendszere van, ame­lyet — még évekkel ezelőtt — az Ipari Minisztérium és a vele partner viszonyban álló 9 ágazati szakszervezet fogadott el. Általában 3 év adataiból szoktak kiindulni, ezzel is hangsúlyozva, hogy a kiváló vállalattól az is megkívántatik: gazdálko­dása legyen kiegyensúlyozott, évről évre fejlődjék. Az ér­tékelés során ma is fontos szempont, hogy hány szocia­lista brigád van a vállalatnál vagy — ami sokkal fonto­sabb — milyen kézzelfogha­tó eredményekkel járultak hozzá a sikerhez. A pályázó cégek adatait számítógéppel összesítik, értékelik. De mi­vel a gép mégiscsak „szem­ellenzős” kicsit (nem akar tudomást venni például ar­ról, hogy a Medicor nehéz helyzetbe került nigériai csoportjával, s hogyan vágta ki magát), ezért a miniszté­rium vezetői, illetve a 9 ága­zati szakszervezet elnöksége értékeli a pályázatokat, illet­ve eredményeket, majd egyezteti álláspontját. A vállalatok ma is ünne ­pélyes körülményekkel em­lékeznek meg a cím elnyeré­séről. Általában jeles köz­életi személyiség adja át az erről tanúskodó okmányt, kiváló dolgozókat avatnak (őket a vállalat érdekeltségi alapjából jutalmazzák). Minthogy az élet halad s új igények jelennek meg a gazdálkodásban, ennek a ki­váló vállalat cím elnyerésé­nek követelményeiben is tükröződnie kell. Ezért az Ipari Minisztérium és i. 9 ágazati szakszervezet azt tervezi, hogy módosítja az értékelési rendszert. Bár ezt csak az év második felében dolgozzák ki, már most is valószínű: nagyobb hang­súlyt kap, hogy milyen ered­ményeket ért el a vállalat a termékszerkezet korszerűsí­tésében. A munkaversenyben többre értékelik a kezdemé­nyező, vállalkozó szellemet, az innovatív jellegű fogé­konyságot. Nagyobb becsüle­te lesz a főmunkaidőnek s jobban támogatják az auto­nóm munkacsoportokat. Magyar László Tegnap a Parlamentben ülést tartott az országgyűlés ipari bizottsága. A képvise­lők az ipar T987—1990-es évekre szóló szerkezetátala­kítási és egyensúlyjavítási programját vitatták meg. Az ülésen részt vettek az Országos Tervhivatal, az OKISZ, a Magyar Kereske­delmi Kamara és az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság képviselői is. Kapolyi László ipari mi­niszter elmondotta: a prog­ram elkészítésében részt vesznék a gazdaságirányítás társszervezetei, valamint a vállalatok szakemberei is. A készülő program az ipar fej­lesztésének legfontosabb feladatául a szerkezetváltás erőteljes gyorsítását, a vál­lalatok exportképességének jelentős javítását határozza meg, módosítva a kiterme­lő- és a feldolgozóipar kö­zött eddig kialakult arányo­kat. Ügy számolnak, hogy a féldőligozóiipar műszáki1' meg­újítása, versenyképességé­nek javítása révén mérsék­Az egészségügyi törvény szeptember 1-jén hatályba lépő módosításának részle­teiről, valamint a társadalmi egészségmegőrző program konkrét feladatairól tájékoz­tatták az újságírókat kedden az Egészségügyi Miniszté­riumban. Dr. Medve László egész­ségügyi miniszter egyebek közt elmondta, hogy szep­temberben megjelennek a módosításból következő mi­niszteri rendeletek. Addig még több szakmai konzultá­cióra is sort kerítenek, pél­dául a művi meddővé tétel­lel kapcsolatos kérdésekről, a genetika új lehetőségeiről, il­letve az ilyen beavatkozások veszélyeiről. Az egészségügyi törvény sokat vitatott, a há­lapénzről szóló paragrafusá­val összefüggésben a tárca vezetője rámutatott: a mó­dosítás egyértelmű szabályo­zást teremtett, ugyanis ki­mondja, hogy az egészség- ügyi ellátást az Orvos nem kötheti ellenszolgáltatáshoz. A gyógyító munka társadal­mi kontrolijáról szólva kifej­tette: tervezik annak beveze­tését, hogy a gyógyító in­tézményeket elhagyó bete­gektől megkérdezik, mennyi­Az atomerőművek biztonságáért Az atomerőműveket üze­meltető más országokhoz ha­sonlóan hazánkban is több akadémiai kutatóintézet, va­lamint vállalat szakemberei dolgoznak ,az atomerőművek biztonságos üzemeltetését szolgáló kutatási és fejlesz­tési feladatok megoldásán. A magyar szakemberek ed­dig is kifejlesztettek olyan berendezéseket, amelyeket Pakson helyeztek üzembe. Jelenleg a Központi Fizikai Kutatóintézet koordinálásá­ban készülnek azok a szimu­látorok, amelyeken az erőmű vezérlőtermében dolgozó mérnök-operátorok gyakorol­hatják a feltételezett üzem­zavarok esetén szükséges tennivalókat. lödiik a gazdaság anyag- és energiaszükséglete, s így le­hetővé válik a kitermelő­iparban az elavult módon, gazdaságtanul folyó terme­lés megszüntetése. Elsősorban azokon a terü­leteken lehat gyorsabb a fejlődés, ahol piacképes gyártmányokat állítanak élő. Ebbe a kategóriába tartozik a mezőgazdasági és élelmi­szeripari gépgyártás, a szer­számgépgyártás, a közilefee- désieszköz-lipar, a híradás- és vákuumtechnikai ipar, a műszeripar, a .gyógyszeripar, a gumiipar, a műanyagfel­dolgozó .ipar, a háztartási és kozmetikai vegyipar, vala­mint a konfekcióipar termé­keinek jelentős része. Elen­gedhetetlen a nem jövedel­mező tevékenységeik határo­zott . visszafejlesztése. A szénbányászatban és a vas­kohászatban már megkezdő­dött a szerkezetátalakítás. A gépiparban tervbe vették néhány gazdaságtalanul mű­ködő — energetikai és végy­re voltak elégedettek az el­látással, hogyan ítélik meg az orvosok, az ápolók munká­ját. Az egészségmegőrző prog­ram tervezetét valamennyi országos intézet rövidesen megkapja — emelte ki a mi­niszter —, s ez alapján min­den intézmény meghatározza ebből adódó feladatait. Ezen kívül a megyei szakfelügye­lő főorvosok és az egészség- ügyi szolgálatok vezetésével minden megye elkészíti a sa­ját cselekvési tervét. Így az egészségügy hatékonyabban vehet részt az egészségmeg­őrzés társadalmi programjá­nak megvalósításában. Ter­vezik továbbá egy olyan köz­pont létrehozását, amely az Egészségügyi Minisztériu­mon belül és az országos in­tézetek között megszervezi az információáramlást, s felhív­ja a minisztérium vezetőinek figyelmét a program kibon­takozását elősegítő sikeres helyi kezdeményezésekre. A minisztérium kidolgoz egy olyan ajánlást, amely ahhoz ad útmutatást: a megyékben miként lehetne életmód-vizs­gálattal összekapcsolni az egészségügyi állapot folyama­tos ellenőrzését. ipari gépgyártással, valamint mezőgép- és élelmiszeripari gépgyártással foglalkozó — gyáregység, telephely meg­szüntetését. Több elavult termék — daruk, lemezmeg­munkáló gépek,* szivattyúk, egyes szerszámgépek — gyártáisáit is beszüntetik. A vegyiparban is erőteljessé válik a szerkezetátalakítás. Leállítják a Budapesti Ve­gyiművek kérasavüzemét, a peremar.toni vegyipari vál­laltat hidroszulfáit-üzemét. Megszüntetik a Villamoisszi- getelő és Műanyaggyárban a rétegelt liemezgyártá-st, a Taurusnál a kerékpártömlőik előállítását, és fokozatosan csökkentik a diagonális ab­roncsok gyártását. Sor kerül 170 féle gyógyszer és 120 féle kozmetikai, háztartás­vegyipari termék gyártásá­nak a leállítására is. Az ipar közép- és hosszú­távú fejlesztéséhez elsősor­ban a ráfordítások csökken­tésével, a költségszerkezet javításával lehet biztosítani az eszközöket. Az iparú miniszter szóbe­li kiegészítőjét élénk vita követte. Több képviselő szorgalmazta, hogy a prog­ram kidolgozása során a je­lenleginél részletesebben foglalkozzanak a szerkezet­átalakítás gyorsításához szükséges eszközök biztosítá­sával. Juhász Mihály, az ipari bizottság elnöke vitaösszeg­zőjében nyugtázta: a bizott­ság úgy foglalt állást, hogy támogatja az ipar szerkezet- átalakítási programjának eddigi munkálatait, s szor­galmazza’, hogy a program készítői folytassák a széles körű vitát. A Hazafias Népfront Or­szágos Elnökségének közjogi bizottsága kedden kibővített ülésen tárgyalta .meg a jog­alkotásról szóló törvény ter­vezetét. Az ülésen hangsúlyozták, hogy a törvénytervezet több előremutató javaslatot tar­talmaz-, de jelenlegi formá­jában következetlenségek is találhatók benne. Hangsú­lyozta a bizottság annak fon­tosságát, hogy a jogalkotás folyamatában erősödjenek a társadalompolitikai _elemek. Így például lényeges törek­vés az, hogy védjék az or­szággyűlés törvényhozó ha­Tagnap ülést tartott az Országos Béketanács elnök­sége az OBT Széchenyi rak­parti székházéban. A testü­let — dr. Sztanyik B. Lász­ló elnök vezetésével — na­pirendire tűzte a magyar és a nemzetközi békemozgalom közötti együttműködés to­vábbfejlesztésének időszerű kérdéseit:. értékelte az _ idei béke- és barátsági hónap rendezvényei során szerzett tapasztalatokat. Az elnökség megerősítette azt a korábbi, a XI. magyar békekongresszuson is meg­fogalmazott állásfoglalását, hogy a békemozgalom a nemzetközi életben a biza­lomerősítéssel, a népek kö­zötti — így a testvérváro­sokat és az egyes személye­ket is egybefűző — kapcso­latok ápolásával és erősíté­sével hatékony módon tudja elősegíteni a helsinki folya­mat továbbvitelét. Ennek érdekében az OBT Elnöksé­ge — Barabás Miklósnak, az Országos Béketanács főtit­kárának előterjesztése alap­ján — most elhatározta: az európai nemzeti békemoz­galmakkal folytatott kon­zultáció után kezdeményez­ni fogja, hogy 1988-ban Bu­dapest adjon otthont egy olyan nemzetközi békemoz- ©alimii vitafórumnak, amely a helsinki folyamat további erősítésére tenne hivatott. Az idei béke- és barátsági hónap értékelésekor az el­nökség megállapította, hogy a több ezer rendezvényre az elmúlt néhány évhez viszo­nyítva valamelyest biztatóbb világpolitikai légkörben ke­rült sor. Kirajzolódná látsza­nak egy megállapodás kör­vonalai az európai nukleáris táskörét, garantálják a társa­dalmi érdekképviseleti szer­vek részvételét, az állampol­gárok hozzászólási lehetősé­gét a jogszabályok kialakítá­sában. Rámutattak, hogy a törvények előkészítésében jelentősek a társadalmi vi­ták. Foglalkoztak a törvé­nyek és a törvényerejű ren­deletek viszonyával; rámu­tattak, hogy az életviszonyok túlzottan széles körét szabá­lyozza jelenleg tvr. A vita során elhangzott észrevételeket a közjogi bi­zottság eljuttatta a tervezet kidolgozásáért felelős Igaz­ságügyi Minisztériumnak. fegyverek csökkentéséről; Reykjavik után érdemi lépé­sek zajlanak • Genfben. Ugyanakkor a feszültségek nem oldódtak számottevően a világban és Európában. A tömegpusztító fegyverek változatlanul fenyegetik a biztonságot és a békét, az USA törvényhozása rekord nagyságú katonai költségve­tésről tárgyal. A politikai, mozgalmi munkában hasz­nosítható tapasztalatok közé sorolta az elnökség, hogy a hónap rendezvényein a vi­lágpolitikai események mel­lett számottevően nőtt a belpo tiiti kai, gazdaságpoli.ti - kai, társadalmi helyzetünk iránti érdeklődés. A rendez­vények részvevőinek — tíz- és tízezreknek egyetértésével találkozott a nyílt, őszinte hangvétel, fogalmazás. A Szovjetunióban zajló válto­zások minden rétegben fo­kozott érdeklődést váltottak ki. <A hónap során számos új békeklüb alakult; általá­ban elmondható, hogy nö­vekszik a kisközösségekben zajló rendezvények iránti igény. A társadalmi szer­viék, szervezetek és mozgal­mak szívesen veszik és épí­tik be saját programjaikba a békemozgalmi rendezvé­nyéket. [A közélet hírei Sarlós István Varsóba utazott Sarlós István, az Ország- gyűlés elnöke tegnap Varsó­ba utazott. A lengyel fővá­rosban részt vesz a Varsói Szerződés tagállamai parla­mentjei vezetőinek tanácsko­zásán. Sarlós Istvánt a Feri­hegyi repülőtéren Cservenka Ferencné, az Országgyűlés alelnöke búcsúztatta, jelen volt Tadeusz Czechowicz, a Lengyel Népköztársaság bu­dapesti nagykövete. Izraeli delegáció a Hazafias Népfrontnál A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának meghívá­sára kedden Budapestre ér­kezett az Izraeli Demokrati­kus Front küldöttsége Űzi Burstein első titkár vezeté­sével. A látogatás célja a két mozgalom közötti kapcsolat- felvétel és tapasztalatcsere. Hazaérkezett Duschek Lajosné Kedden hazaérkezett Moszkvából Duschek Lajos­né, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke, aki — magyar nőküldöttség élén — részt vett a Nők Világkong­resszusán, majd a Nemzetkö­zi Demokratikus Nőszövetség IX. kongresszusán. Üdvözlő táviratok Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke Kanada nem­zeti ünnepe alkalmából táv­iratban üdvözölte Jeanne Sauvé főkormányzót. * * * Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Juvenal Habyari- mana vezérőrnagyot, a Ruan­dái Köztársaság elnökét az ország nemzeti ünnepe al­kalmából. ♦ * * Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Jean-Baptiste Ba- gaza ezredest, a Burundi köztársaság elnökét az or­szág nemzeti ünnepe alkal­mából. Sajtótájékoztató időszerű feladatokról Egészségügyi ellátás ellenszolgáltatás nélkül Törvénytervezett vita a jogalkotásról

Next

/
Oldalképek
Tartalom