Somogyi Néplap, 1987. május (43. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-19 / 116. szám

2 Somogyi Néplap 1987. május 19., kedd Incidens a Perzsa-öbölben Az amerikai hadügymi­nisztérium közölte, hogy a Perzsa-öbölben támadás ér­te a Stark nevű amerikai rakéta-fregattot. A hajó megsérült, fedélzetén tűz ütött ki, de képes volt foly­tatni útját Bahrein felé. A személyzet tagjai sorában a szóvivő közlése szerint „leg­alább egy” halálos áldozat is van. A sebesültek számát nem közölte, más források szerint azonban több súlyos sérültet mentettek Iki. A Pentagon közlése sze­rint a hajóra állítólag egy iraki Mirage-típusú repülő­gép lőtt ki egy vagy két Exocet-rakétát, de nem nyi­latkozott arról, viszoinozta-e az amerikai hajó a tüzet. A szóvivője szerint a hajót „teljesen véletlenül” érte a támadás. Feltételezik, hogy az éjszakai őrjáratot telje­sítő iraki repülőgépek az amerikai hadihajót iráni olajszállítónak nézték. Az amerikai külügyminisz­térium haladéktalanul tilta­kozást jelentett be Iraknál. Az amerikai jegyzék azon­nali 'magyarázatot kér és követeli a felelősség megál­lapítását. Mint ismeretes, az Egye­sült Államok jelentős hadi­tengerészeti erőt tart ké­szenlétben az öböl közvetlen közelében, amerikai hadiha­jók rendszeresen teljesítenek járőrszolgálatot az öböl vi­zein is. Washington azt han­goztatja, hogy a felvonulta­tott erőkikel biztosítani kí­vánja a hajózás szabadságát az öböl bejáratánál, a Hor- muzi szarosban és készen, áll az öböl menti „baráti orszá­gok” megsegítésére, ha azo­kat iráni támadás érné. Az elmúlt időben Washington ígyekezétt rendezni kapcso­latait Irakkal, amelyek — részben az Iránnal titokban teljesített amerikai fegyver- szállítások következtében — alaposan megromlottak. Shultz amerikai külügymi­niszter „rendkívül súlyos­nak” nevezte az ügyet, an­nak ellenére, hogy amerikai hajó ellen nem akartak tá­madást intézni. Reagan elnök hétfőn dél­ben tett nyilatkozatában ke­mény hangon szólt az ame­rikai fregatt elleni támadás­ról, amelyet amerikai rész­ről is véletlennek minősíte­nek. Az amerikai elnök azt mondotta, hogy a támadás ,még sürgetőbbé teszi, hogy véget vessenek Irak és Irán háborújának” és diplomáciai lépéseket szorgalmazott en­nek érdekében. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is a Perzsa-öböl­ben tartja flottaegységeit, mert szerinte ezekre szükség van a hajózás szabadságá­nak, a kőalajszállítmányok mozgásának biztosításához. Reagan azt is leszögezte, hogy Washington adott eset­ben megadja a szükséges tá­mogatást az öbölmenti ba­ráti ^államoknak. Az iraki külügyminiszté­rium közlése szerint Szad- dám Húszéin iraki elnök „alapos vizsgálatot” rendelt el annak a légitámadásnak az ügyében, amelyet egy amerikai hadihajó elten haj­tottak végre a Perzsa (Arab)- öbölben. Irak a vizsgálat be- fejeztéig ^türelemre intette” Washingtont. „Még nem tudhatjuk biz­tosan, a mi repülőgépeink hajtatták-e végre a táma­dást. Irak — iráni célpon­ton kívül — szándékosan sohasem támadna meg mást az öbölben, fia az akciót valóban iraki harci repülő­gépek követték el, akkor ez csak a pilóták hibája lehe­tett. Ebben az esetben bo­csánatot fogunk kérni” — mondta az iraki külügymi­nisztérium szóvivője. Juta lom voksok A Német Szövetségi Köz­társaság politikai valóságá­hoz tartozik az a szabály, hogy időnként az országos helyzetet tartományi szinten lehet — és tanácsos is — ellenőrizni. A mostani hét végén két lényeges tartomá­nyi szondázás történt: mind Rajna-Pfalzban, mind a tar­tományi jogú Hansa-város- ban, Hamburgban helyi vok­solást tartottak. Újra bebi­zonyosodott a régi szabály, hogy a dolgok időben és térben gyorsan változnak. Hat hete ugyanis a kan­cellár pártja, a keresztény- demokrata unió (CDU) Hes- senben még impozáns győ­zelmet aratott, ezt a dia­dalt azonban már a két újabb erőpróbán, Rajna- Pfalzban és Hamburgban nem tudta megismételni. Bár az irányvonal mindkét eset­ben azonos — tehát a ke­reszténydemokrata unió sza- zavatvesztesége —, a kiala­kult konkrét helyzet a két helyszínen azért eltér egy­mástól. A különbségnek mindkét esetben köze van a szabaddemokrata párthoz. Rajna-Pfalzban ugyanis a CDU a szavazatveszteség el­lenére éppen azért marad­hat továbbra is kormányon, mert a meglepően jól szere­pelt FDP-vel koalícióban kormányozhatja a tarto­mányt — éppúgy tehát, amint azt a két párt, a nagy és a kicsi, Bonnban, a Bun­destagban teszi. Hamburg­ban egészen más a helyzet, de ez a különbség sem füg­getlen a szabaddemokraták­tól. A nagy múltú Hansa- városban az FDP koalíciós tárgyalásokat kezdett a szo­ciáldemokratákkal, akik er­refelé hagyományosan nagy fölényüket a legutóbbi idő­Klaus von Dohnagyi, Ham­burg tartomány szociálde­mokrata kormányzó főpol­gármestere szavaz a tarto­mányi képviselőválasztáson ben elvesztették, de azt most visszanyerni látszanak. Ha ezek a tárgyalások eredményre vezetnének, az nem kevesebbet jelentene, mint azt, hogy 1982 óta az emlékezetes fordulat évétől számítva az NSZK egyil fontos tartományában elő szőr létezne ismét szociálli berális koalíció. A dolog lé nyege mindenképen az FD1 feltámadása. Ezt persze i nagy pártoktól való eltávo lodás jelének is fel lehe fogni. De alighanem másró is szó van. Hans-Dietricl Genscher külügyminiszte pártja következetesen küzi a fegyverzetek alacsonyabb szintjéért, leszerelési intéz kedésekért. Csaknem bizo nyos, hogy a választók első sorban ezt a vonulatot ju talmazták mindkét helye1 értékes voksokkal. H. E Korteshadjárat Angliában Hétfőn Erzsébet királynő feloszlatta a brit parlamen­tet, s ezzel hivatalosan is kez­detét vette a június 11-re ki­tűzött választások korteshad­járata. Elsőként a középutas szo­ciáldemokrata-liberális párt- szövetség tette közzé hétfőn választási kiáltványát. A vá­lasztási program legfonto­sabb követelése az egymást váltogató „hagyományos kor­mánypártokat” favorizáló, a kisebb pártokat pedig bün­tető választási rendszer meg­változtatása, illetve az egyen­lő és arányos népképvisele elvének gyakorlati érvénye sítése. A konzervatív kormány­párt és a munkáspárti el­lenzék ma hozza nyilvános ságra választási kiáltványát A Harris közvéleménykutatc hétfőn közzétett felmérés« szerint a korteshadjárat el­ső napján a népszerűségi mu­tatók így festenek: Konzer­vatív Párt 42 százalék, Mun­káspárt 32 százalék, szociál­demokrata-liberális szövetség 24 százalék. Űjabb elnökjelölt Űjabb jelentkezővel bő­vült a Demokrata Párt el­nökjelöltségéért küzdők tá­bora: Paul Simon, Illionis ál­lam szenátora hétfőn hivata­losan bejelentette, hogy meg­kísérli a jelöltség megszerzé­sét. Simon azt hangoztatta, hogy „‘Roosevelt, Truman és Kennedy demokratikus ha­gyományai szellemében, a dolgozó és a nyugdíjas csa­ládok védelmező jóként” kí­vánja elnyerni az 1988-as választásokon az elnökséget. Simon programját össze­gezve azt mondta, hogy új munkaalkalmakat kell te­remteni, meg kell szigoríta­ni a kereskedelem-politikát, javítani kell az Oktatásügy és a közegészségügy helyze­tén, az adórendszeren. Kül­politikai céljai között emlí­tette új leszerelési megálla­podások megkötését. Az 58 éves szenátor 1984- ben — a Reagan-féle „föld­csuszamlás” idején — hódí­totta el az állam egyik sze- nátori tisztét egy veterán politikustól. Gorbacsov- Van Linh- találkozó A moszkvai Kremliben hét­főn megkezdődtek a hivata­los tárgyalások Mihail Gor­bacsov, az SZKP KB főtit­kára és Nguyen Van Linh, a Vietnami KP KB főtitkára között. Nguyen Van Linh a nap folyamán érkezett hivatalos, baráti látogatásra Moszkvá­ba az SZKP KB meghívá­sára. A kambodzsai kérdést a kambodzsai nép érdekében és a térségben kialakult po­litikai realitások figyelem­bevételével, a nemzeti meg­békélés alapján meg - lehet és meg kell oldani — hang­súlyozta hétfői moszkvai megbeszélésen Mihail Gorba­csov és Nguyen Van Linh/ A megbeszélésen részt vett Nyikölaj Rizskov miniszter­elnök, Jegor LigacSov, az SZKP KB titkára, Eduard Sevardnadze külügyminisz­ter, a politikai bizottság tag­jai, és más vezető személyi­ségek is. Mihail Gorbacsov tájékoz­tatta vendégét az országban megkezdett és mind átfogób- bá váló átalakítási folya­matról. Nguyen Van Lin,h elmondta, hogy pártja szin­tén a megújítást, az átalakí­tást tűzte ki célul, mégpedig az ország helyzetének valós felmérése alapján. Mindket­ten elégedetten állapították meg, hogy a két párt és a két ország kapcsolatai len­dületesen fejlődnek. Mihail Gorbacsov és Ngu­yen Van Linh részletesen foglalkozott az ázsiai és csen­des-óceáni térség helyzeté­vel. Az SZKP KB főtitkára emlékeztetett a vlagyivosz- toki javaslatra, amely az új filozófiai-politikai gondol­kodás alapján, a realitások számbavételével átfogó prog­ramot adott a térség békéjé­nek és biztonságának meg­erősítéséhez. A tárgyalásokon külön hangsúlyozták a három in­dokínai szocialista ország — Kambodzsa, Laosz, Vietnam — szövetsége megszilárdítá­sának fontosságát, amely az egyik legfőbb tényezője for­radalmi vívmányaik megvé­désének. Szovjet részről tá- mogattiták ezen országok külpolitikai törekvéseit. Mihail Gorbacsov és Ngu­yen Van Linh megerősítet­ték, hogy cirszsáigaik követ­kezetesen folytatják a Kínai Népköztársasággal való vi­szonyuk normalizálására és javítására irányuló politiká­jukat. Elhunyt dr. Káldy Zoltán evangélikus püspök A Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyar Ország­gyűlés, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és az Országos Béketanács mély megrendüléssel tudatja, hogy hosszan tartó betegség után, életének 68. évében elhunyt dr. Káldy Zoltán, a magyarországi evangélikus egyház püspök-elnöke, a Luthe­ránus Világszövetség elnöke, országgyűlési képviselő, a Béke­világtanács, az Országos Béketanács, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnöksége, illetve a Magyarok Világszö­vetsége Elnökségének tagja. Káldy Zoltán a magyaror­szági evangélikus egyház ki­emelkedő személyisége 1919- ben született, Iharosberériy- ben, lelkész családban. Teo­lógiai tanulmányait Sopron­ban végezte. 1941-től 1958-ig Pécsen különböző beosztá­sokban lelkészként dolgozott. 1958-tól a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, 1967- től a magyarországi evangé­likus egyház püspök-elnöke volt. Több évtizeden keresz­tül következetesen munkál­kodott az evangélikus egy­ház és az állam jó viszonyán: Egyháza javát szolgálva erő­sítette a vallásos és nem vallásos emberek együttmű­ködését, a szocialista nemze­ti egységet. Jelentős részt vállalt a hazai és nemzetkö­zi békemozgalmi feladatok­ban. Több cikluson át volt országgyűlési képviselő, és fontos közéleti funkciókat lá­tott el. A nemzetközi egyhá­zi szervezetekben is kiemel­kedő tevékenységet folyta­tott. Alapító tagja volt a ke­resztyén békekonferenciá­nak. Hosszabb időn át tagja volt az Egyházak Világtaná­csa központi bizottságának és a Lutheránus Világszövetség végrehajtó bizottságának. 1984-ben a Lutheránus Vi­lágszövetség VII. budapesti világgyűlésén a Világszerve­zet elnökévé választották meg. Nevéhez fűződik az egyházi tevékenység törté­nelmi értékelésének kimun­kálása és a mai egyház dia- koniai, theológiai szolgálatá­nak részletes kidolgozása. Kimagasló egyházi és társa­dalmi tevékenységét számos hazai és külföldi kitüntetés­sel ismerték el. Több magas állami kitüntetés birtoko­sa volt; felszabadulásunk 40. évfordulóján a Magyar Nép- köztársaság rubiriokkal éke­sített Zászlórendjével tüntet­ték ki. A pozsonyi Evangé­likus és a kolozsvári Protes­táns Teológiai Akadémia díszdoktorává választotta. Sri Lanka-i üzletág: gyermekkereskedelem Sri Lanka virágzó baby- piacát is a kerestet és kíná­lat határozza meg: újabban kifejezetten világos bőrű csecsemőket kell az európai örökbefogadók részére „elő­állítani”. A Sun című újság szerint a prostituáltakat kü­lön honorálják, ha európai­aktól esnek teherbe, mivel a világosabb bőrű csecsemőik a gyermektelen külföldi pá­rok számára vonzóbbak. Hi­vatalos adatok szerint Sri Lankán évente legalább 1500 csecsemőt adnak el külföld­re, mindenekelőtt Európá­ba. A colomból gyermekgon­dozási hivatal vezetőnője, Vinitha Javasinghe asszony szerint a gyermekkereske- delem a szigetországban olyan méreteket öltött, hogy hamarosan valóságos ipar­ággá nőheti ki magát. Ez a kereskedelem szállodai me­nedzserek, orvosok, és kor­rupt hivatalnokok közremű­ködésével folyik, az utóbbi­Vasárnap hajnalban három robbanás történt Madridban, amelynek során egy személy meghalt, heten megsebesültek. A képen: rendőrök vizsgálják azt a gépkocsit, amelyben fel­tehetően az ETA terroristái pokolgépet helyeztek el ak segítségével rendezik a legális örökbefogadásokat. A legtöbb esetben külföldi köz­vetítők hozzák létre a kap­csolatot a gyermekkereső házaspárokkal. Egy csecse­mő ára több mint 3300 dol­lár, maga az örökbefogadás egy bíróság előtt néhány perc alatt lebonyolítható. A gyermekkereskedelem egyik fő oka az országban uralkodó nagy szegénység. Az egy főre számított átla­gos évi jövedelem 500 ddl- lár. Egy rendőri razzia során, Colombótól 43 kilométerre délre egy szállodában 22 kisbabát fedeztek fel, aki­ket nyilván eladásra szán­tak. A 3 hetestől — 6 hóna­pos korú csecsemőket főleg bennszülött nők gondozták, de akadtak köztük európai­ak is. A hoteltulajdonost en­gedély nélküli gyermekgon­dozó otthon és bordélyház fenntartása miatt fogják vád alá helyezni, néhány nőt pe­dig prostitúcióval vádolnák. Javasinghe asszony attól tart, hogy a gyermekkeres­kedelmet csak nehezen tehet visszaszorítani. Az örökbefo­gadás ugyanis akikor is tör­vényes, ha a csecsemő ere­dete ismeretlen és az örök- befogadó szülőikről sem tud­nak semmit. Javaslatot tett azonban illetékes helyeken, hogy a baby-kereskedelemre a rabszolgaság elleni tör­vényt alkalmazzák, melynek alapján 7 évig terjedő bör­tönbüntetés is kiszabható. Szerinte ugyanis csecsemők eladása is rabszolgakeres- kedelemnek minősíthető Alkotmány­módosítás A török parlament vasár­nap szótöbbséggel eltörölte azt a rendelkezést, amely­nek értelmében az 1980 szeptemberi katonai hata­lomátvételt megelőző kor­szak vezető politikusai nem vehettek részt a közéletben. A rendelkezés eltörlésére al­kotmánymódosítás keretében került sor. Egyben szavazati jogot adtak a 20. életévüket betöltött állampolgároknak — az eddigi korhatár 21 év volt — és 400-ról 450-re nö­velték a parlamenti képvi­selői helyek számát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom