Somogyi Néplap, 1987. május (43. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-19 / 116. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLIII. évfolyam, 116. szám Ára: 1,80 Ft 1987. május 19., kedd Vita a gazdasági-társadalmi kibontakozás programjáról | ÜNNEPSÉG A TÁVKÖZLÉSI VILÁGNAPON A nemzetek szolgálata Ülést tartott a HNF elnöksége Hétfőn Kállai Gyula el­nökletével kibővített ülést tartott a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnök­sége. Az ülésen Maróthy Lászlónak, az MSZMP Poli­tikai Bizottsága tagjának, a Minisztertanács elnökhelyet­tesének előterjesztésében megvitatták az MSZMP Köz­ponti Bizottságának terveze­tét a gazdasági-társadalmi ki­bontakozás cselekvési prog­ramjáról. Az aktív vitát kö­vetően az elnökség — az el- nangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal — támogatta a programtervezetet, s megbízta a titkárságot, hogy a véle­ményekről, ■ észrevételekről részletesen is tájékoztassa az MSZMP Központi Bizottsá­gát. A továbbiakban az elnök­ség személyi javaslatokat fo­gadott el az országgyűlés ál­landó bizottságának kiegészí­tésére. A múlt évben módo­sított ügyrend ugyanis a bi­zottságok létszámának felső határát 21-ről 25-re emelte. Ez tette lehetővé, illetve szükségessé, hogy a 12 bizott­ság létszámát összesen 48 or­szággyűlési képviselővel ci- egészítsék. Elhalálozással és mandátum megszüntetésé­vel három hely ugyancsak megüresedett. Az összesen 51 nevet tartalmazó javaslatot a népfront országos elnöksé­Részvéttávirat Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke táviratban fejezte ki együttérzését és részvétét Nyikolaj Rizskov- nak, a Szovjetunió Minisz­tertanácsa elnökének a Do- nyec Szénmedence Csajkimo- bány áj álban történt robba­nás miatt. Óvárt Miklós hazaérkezett Hétfőn reggel hazaérkezett Görögországból Óvári Mik­lós, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Övári Mik­lós a Görög Kommunista Párt Központi Bizottságá­nak meghívására látogatott pártküldöttség élén Athén­be, aihol az MSZMP képvi­seletében részt vett a GKP május 12—16. között meg­tartott XII. kongresszusán. Sarlós István Kanadába utazott A kanadai parlament meg­hívására hétfőn magyar kül­döttség utazott Ottawába. A delegációt Sarlós István, az Országgyűlés elnöke vezeti. Tagjai: Bokor László, Gaj- dócsi István, Katona Sándor és Varga Imre képviselők. Magyar-palesztin újságírók együttműködése A Magyar Újságírók Or­szágos Szövetségének meg­hívására Magyarországra lá­togatott a Palesztin írók és Újságírók Általános Szövet­ségének delegációja B. Abu Sharif titkár vezetésével, A két szervezet együttműködé­si megállapodását hétfőn írták alá a Magyar Sajtó házában. ge elfogadta, s eljuttatja az országgyűlésnek. Az országos elnökség tag­jai kegyelettel emlékeztek meg az elhunyt dr. Káldy Zoltán evangélikus püspök­ről, aki hosszú évek óta ér­demes munkát végzett a ma­gyar népfrontmozgalom kü­lönböző országos testületéi­ben. Tudományos Akadémia A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége hétfőn Berend T. Iván elnökletével ülést tartott. A testület meg­vitatta a gazdasági, társadal­mi kibontakozás cselekvési programja, az adórendszer átalakítása és a nyugdíjrend­szer változtatása irányelvei­nek terveit. Az ülésen fel­szólalt Pál Lénárd, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, és jelen volt Radios Katalin, a KB tudo­mányos, közoktatási és kul­turális osztályának vezetője. Az MTA elnöksége az elem­ző vitában kialakított véle­ményét eljuttatja az MSZMP Központi Bizottságának és a Minisztertanácsnak. Az OHFB ülése Hétfőn rendkívüli ülést tar­tott Tétényi Pálnak, az OMFB elnökének vezetésével az Or­szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság plénuma. Az NSZK Parasztszövetségének a küldöttsége hazánkban A Termelőszövetkezeteik Országos Tanácsának meg­hívására hazánkba érkezett az NSZK Parasztszövetségé- nek a küldöttsége Gustav Sühlerniete, a szövetség első elnökhelyettesének, a Bajor Parasztszövetség elnökének vezetésével. A küldöttség hétfőn ellátogatott Vecsésre, a Ferihegyi termelőszövetke­zetbe, ahol közös gazdaság tevékenységét tanulmányoz­ták. A TOT székházéban a vendégeket fogadta Szabó István, a TOT elnöke is. A két szervezet megállapodott abban, hogy kölcsönösen le­hetővé teszik a fiatal, 18—30 év közötti mezőgazdasági szakemberek cseréjét. Már az idén tíz közép- és felső­fokú végzettségű magyar mezőgazda utazik fél évre az NSZK-ba. Tolóhajót tettek vízre A Ganz Danubius óbu­dai hajógyárában vizre- bocsátották a tizennegye­dik új típusú szibériai tolóhajót. Az 1765 kW teljesítményű hajóból az idén nyolc készül a Szov­jetunió részére. (MTI-fotó — Fehér József feflv.) A testület megvitatta és véleményezte az MSZMP Központi Bizottságának ál­lásfoglalás-tervezetét a gaz­dasági-társadalmi kibontako­zás cselekvési programjáról. Ugyancsak megvitatta az adórendszer átalakítása irányelveinek tervezetét és mindkét előterjesztésről el­juttatja álláspontját, vala­mint javaslatait az MSZMP Központi Bizottságának, il­letve a Minisztertanácsnak. TOT-elnökság A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa elnöksége hétfőn Szabó Istvánnak, a TOT elnökének vezetésével ülést tartott. A tanácskozá­son részt vett Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter. A testület — az MSZMP KB felkérésé­re — megvitatta a gazdasá­gi-társadalmi kibontakozás cselekvési programjának ter­vezetét. Az alapos és elemző vitában született megállapí­tásokat, az irányelvekkel kapcsolatos véleményeket és javaslatokat a TOT elnöksé­ge eljuttatja az MSZMP Központi Bizottságának. Magyar—jugoszláv kamarai tárgyalások Kihasználatlan lehetőségek Milan Pavics, a Jugoszláv Szövetségi Kamara elnöke és Beck Tamás, a Magyar Kereskedelmi Kamara elnö­ke az elmúlt napokban Bu­dapesten áttekintette a két­oldalú .gazdasági kapcsolatok alakulását. Egyetértettek ab­ban, hogy az árucsereforga­lom stagnálása figyelmezte­tő jelenség és a két (kama­rának mindent meg kell ten­nie ammaik érdekében, hogy a forgalom növekedését — elsősorban tartós együttmű­ködési megállapodásokkal — megalapozzák. Ki nem hasz­nált lehetőségek vannak pél­dául a kölcsönös szállítások növelésére a közúti jármű­gyártásban, vagy a közvet­len kapcsolatokban a vajda­ság és a Délimagyarország vállalatai között. A két ka­mara elnöke megállapodott, hogy ősszel közösen áttekin­tik azokat problémákat, amelyek a vállalatok közötti együttműködés fejlődését ne­hezítik, s ezek felszámolásá­ra közös javaslatot dolgoz­nak ki kormányaiknak. Hazánkba érkezett Stanislaw Ciosek A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának meghívására hétfőn küldöttség élén Budapestre érkezett Stanislaw Ciosek, a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának titkára. A delegációt a Fe­rihegyi repülőtéren Horváth István, az MSZMP KB tit­kára fogadta. Jelen volt Ta- deusz Czechowicz, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete. KGST—EGK A kapcsolat esélyei Kedvezően ítélte meg a KGST és az EGK közötti megállapodás megkötésének esélyeit hétfői sajtóértekez­letén Vjacseszlav Szicsov. A KGST titkára elmondta, hogy a megállapodás-tervezet fo­lyamatban van, megítélése szerint áthidalhatatlan aka­dályok nem gátolják az egyetértés kialakítását. Az elmúlt ké.t és fél év­ben megélénkültek a kap­csolatok a két európai gaz­dasági szervezet között. Ezt segítette az a két tanácsko­zás is, amelyet tavaly szep­temberben, illetve idén már­ciusban tartottak a KGST és az EGK képviselői Géni­ben. Szicsov úgy vélekedett, hogy az együttműködést egy­részt politikai — a bizalom erősítése —, másrészt gazda­sági tényezők — pl. a nem­zetközi munkamegosztás fej­lődése — teszik szükségessé. Szavai szerint anakronizmus, hogy a két szervezet között nincsenek hivatalos kapcso­latok. Visszatérve a két szerve­zet közötti megállapodás kérdésére elmondta, hogy elvi egyetértés jött létre, de bizonyos területi kérdés — nevezetesen Nyugat-Berlin ügye — még nem tisztázó­dott. [Kérdésre válaszolva elve­tette azt a nyugati nézetet, miszerint a két szervezet kö­zötti kapcsolatok hivatalossá tétele gátjává válhat az egyes országok kétoldalú kapcsolatai fejlődésének. Sze­rinte éppen ellenkezőleg, a két szervezet együttműködé­se kedvezően hathat az or­szágok közötti együttműkö­désre is. A 19. távközlési világnap alkalmából hétfőn ünnepsé­get tartottak a Magyar Pos­ta központjában. Valter Ferenc elnökhelyet­tes ünnepi megemelékezésé- ben szólt arról, hogy a Nemzetközi Távközlési Egye­sület (UIT) az idén „A táv­közlés a nemzetek szolgála­tában” jelmondatot válasz­totta a világnap központi té­májául. Rámutatott: a táv­közlés világszerte fontos sze­repet játszik a fejlődésben; olyan szolgáltatás, amely va­lamennyi nemzet tevékeny­ségét befolyásolja, hozzájá­rul a szociális, gazdasági és kulturális fellendüléshez. Ha­laszthatatlan feladat a hazai távbeszélő szolgáltatás meny- nyiségi és minőségi felzár­kóztatása az európai színvo­nalhoz, ugyanis a politikai, társadalmi és gazdasági té­nyezővé vált információs rendszerek csak fejlett tele­fonhálózatra telepítve mű­ködhetnék hatékonyan és eredményesen. Egy kimuta­tás szerint évente legkeve­sebb 11—12 milliárd forint veszteség éri népgazdasá­gunkat a távbeszélő hálózat hiányosságai miatt. Mind­ezek miatt kapott hazánkban prioritást a mostani és az év­ezred végéig tartó tervidő­szakban a távközlés. Jean Jipguep, az UIT fő­titkárhelyettese — aki az ünnepségre érkezett Ma­A szerdán nyíló tavaszi BNV-n résztvevő szovjet és bolgár kiállítók ismertették vásári programjukat. Alekszandr Cseliscsev, a szovjet kiállítás igazgatója elmondta: a szovjet külke­reskedelmi egyesülések és iparvállalatok mintegy 2500 négyzetméternyi területen 1500 féle terméket, jórészt új gyártmányt mutatnak be a tavaszi vásáron. Egyebek között új szerkezeti anyagú vaskohászati termékek, szer­számgépek és öntödei felsze­relések, elektronikus mű­szerek, lézerek és számító­gépek, valamint teherjármű- vek és személygépkocsik lát­hatók. A legnagyobb érdek­lődésre minden bizonnyal az Avtoexport kiállítása tarthat számot: standjukon bemu­tatják a mezőgazdasági szál­lításra alkalmazható új Ka­maz járműveket és először állítják ki a ZIL-teherautók dízelmotoros változatait. Nagy közönségsikerre szá­míthat a Lada Samara és az ugyancsak először látható ZAZ 1102 autómodell, ez gyarországra — Puskás Ti­vadart méltatta ünnepi be­szédében. Hangsúlyozta: Pus­kás döntő szerepet játszott az első távbeszélő központok megalkotásában. Azóta a távközlés nélkülözhetetlen részévé vált a népek szociá­lis, kulturális és gazdasági fejlődésének. A távbeszélés színvonalában meglévő aránytalanságok a világ kü­lönböző részein elviselhetet­lenül hátrányos helyzetet okoznak a fejlődő országok többségének. Az egyesület célja, ■ hogy 2000-ig a Föld minden lakója hozzájuthas­son az alapvető távközlési szolgáltatásokhoz. Ez a cél nem elérhetetlen, hiszen a távközlés az egyik legdina­mikusabban fejlődő ágazat. Az ünnepség vénén került sor az UIT által meghirde­tett nemzetközi rajz- és fo­tópályázat nemzeti versenyé­nek eredményhirdetésére. A három kategóriában induló pályázók közül Barabási Ka­talin, Vogl Filemon és Szun­di Gábor kapott első helye­zést. A pályázatra 173 pá­lyamű érkezett, ezek közül huszonkettőt küldtek Genf- be, az UIT központjába. A különböző országokból be­küldött legjobb műveket az őszi Telecom ‘87 kiállításon mutatják be. Nemzetközi zsűri dönt majd a helyezé­sekről. utóbbi a Zaporozseci Autó­gyár újdonsága. A tájé­koztatón is elhangzott, hogy az új ZAZ-modell gyártásá­ban magyar és bolgár válla­latok is közreműködnek majd, sőt magyarországi összeszerelésről is szó van. A szovjet kiállításon veze­tő helyet foglalnak el az elektronikai termékek. En­nek az iparágnak a gyorsí­tott ütemű fejlesztése va­lamennyi KGST-országban előtérbe került, a magyar— szovjet ipari együttműkö­désben is ígéretes távlatokat nyújt. Tervbe vették ma­gyar—szovjet közös vállalat alapítását is számítógépek — köztük a több mint 10 mil­liárd műveleti sebességű új generációs, szuper számító­gép — gyártására is. A bolgár vállalatok rész­vételéről Nyikolaj Nenov, a bolgár nagykövetség keres­kedelmi tanácsosa tartott sajtótájékoztatót. Elmondták, hogy mintegy 1100 négyzet­méternyi kiállítási területen tizenkét bolgár külkereske­delmi és iparvállalat mu­tatja be gyártmányújdonsá­gait. Egyebek között kohászati, gépipari és elektronikai gyártmányokat állítanak ki, többségükben olyan újdon­ságokat, amelyeket ismert külföldi cégektől vett licen- cek alapján készítenek. Így bemutatják a Telefunken-li- cenc alapján készülő villa­mos kéziszerszámokat és a gyártott orvosi készülékeket Siemens együttműködéssel is. Láthatók továbbá a bol­gár stadökon optikai műsze­rek, mikroprocesszor-vezér­lésű szerszámgépek és sze­mélyi számítógépek, auto­mata rádiótelefon-rendsze­rek és különféle robotok. A 60 országba exportáló Bal- kancar legújabb Rekord tí­pusú motoros targoncáit hozza a BNV-re. A közélet hírei | Holnap nyit a BNV Szovjet és bolgár kiállítók

Next

/
Oldalképek
Tartalom