Somogyi Néplap, 1987. május (43. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-01 / 102. szám

2 Somogyi Néplap 1987. május 1„ péntek Kádár János Angyalföldön Kádár János Angyalföldön. Az MSZMP főtitkára látogatást tett a Forcon Szerszámipari Tröszt budapesti vállalatánál (Folytatás az 1. oldalról.) A tavalyi termelési sikerek különösen értékesek — tet­te hozzá —, mert azokat a mindig sok gonddal-bajjal járó átszervezés közepette érték el. Gratulált az ered­ményekhez, és — az egész ország gazdasági helyzetét jellemezve rámutatott: fej­lődtünk, gyarapodtunk még az utóbbi nehéz' esztendők­ben is. Ha nem is egyfor­mán, s mindenki számára érzékelhetően, de gyarapo­dott a lakosság, a vállalatok legtöbbje is működőképes­nek bizonyult. Ennek örül­hetünk, mert azért dolgo­zunk, hogy az emberek bol­doguljanak. Ugyanakkor igaz az a gyakran hallható megállapí­tás, hogy nehéz az ország helyzete. A korábbi évek lendületes fejlődése lelassult, munkánk sok tekintetben bonyolulttá vált. Hol vannak a mai problémák gyökerei? Mindenekelőtt ott, hogy összességében nem terme­lünk annyit, amennyit fel­használunk. Fordítani kell a gondolkodásunkon, a gya­korlatunkon : akkor lássunk hozzá az elosztáshoz, a ja­vaink elfogyasztásához, ami­kor már megtermeltük azo­kat. Szükséges, de érthetően népszerűtlen intézkedések jelezték már ezt a felisme­rést; ilyen volt például a béremelések áprilisig törté­nő elhalasztása, ami több éves gyakorlatot próbált megváltoztatni. Azt tudniil­lik, hogy a vállalatok úgy­mond megelőlegezték az egész évre tervezett teljesít­mény-növekedést, s már az esztendő elején kifizették a megnövelt béreket. Igenám, csakhogy az elképzelések nem mindig váltak be, a tel­jesítmények gyakran a bérek mögött kullogtak .. . Azt kell megértenünk — hangsúlyozta a párt főtitká­ra —, hogy a szocializmus a munka társadalma. Persze, minden más társadalom is a termelőmunkán alapszik — tette hozzá —, hiszen azokban a fejlett tőkés or­szágokban, amelyekben a termelés igen magas színvo­nalat ért el, szilárd fegye­lem, rend, no meg az utcára kerüléstől való félelem áll a valóban impozáns eredmé­nyek mögött. Nemrégiben tett svédországi látogatásá­nak élményeit említette az egyik példaként; mint mon­dotta, a korszerű termelő berendezések, a modern technológia mellett szembe­tűnő volt a percnyi lazasá­got sem engedő munkatem­pó a szerelőszalagok mellett. Mi szocialista kibontako­zást keresünk! — szögezte le hazai gondjainkra vissza­térve Kádár János. Határo­zott lépésekre van szükség ennek érdekében — folytat­ta —, s ezek között van sok kényszerű intézkedés is. Olyan munkaprogramot hir­detünk, amely eddigi ta­pasztalatainkra építve nem rövid időre, hanem hosszabb távra megalapozza fejlődé­sünket. Szocialista progra­mot, amelyre szilárdan épít­hetjük a jövőt. Ezt követeli meg a nép, a szocialista Ma­gyarország iránt érzett fele­lősségünk. Programunk, előrehalladá- sunk követelménye az is: úgy dolgozzunk, hogy az ed­dig elért életszínvonal biztos alapokon álljon. Céljaink el­éréséhez minden lehetséges eszközt fel kell használni — hangoztatta —, építeni a szocialista elveinkben rejlő erőre, ugyanakkor — mivel az öntudat csak lassan, a termelési viszonyok változá­sa mögött járva formálódik — jobban kell alapozni a kollektívák, az emberek ér­dekeltségére. Ezért válik egyre fontosabbá a differen­ciálás. Nem lehet a vállala­tokkal örökké azt csinálni, hogy a jól, korszerűen dol­gozóktól elvonják a nyere­séget és azzal támogatják a gyengén gazdálkodókat. Dif­ferenciálás érvényesüljön a munkásközösségeken belül is. Annak tudatában kell munkálkodnunk, hogy nap­jainkban kiélezett verseny folyik a világpiacon. A gyor­san változó igények szerint kell a termelési szerkezetet átalakítani, termékváltást végrehajtani, és jóval na­gyobb figyelmet fordítani a minőségre. Nemcsak a tőkés megrendelők, szocialista partnereink is joggal várnak el tőlünk jó, korszerű áru­kat. Nemzetközi kérdéseket érintve a párt főtitkára ki­emelte, hogy melegen üdvö­zöljük a Szovjetunióban ki­bontakozott változásokat, amelyek célja egybeesik a mi törekvéseinkkel. Az át­alakítás folyamata a szocia­lista országpk közötti együtt­működésre, így a magyar— szovjet kapcsolatokra is ha­tással van. Mint mondotta, most jobban értjük egymást, közös munkánk még harmo­nikusabb, mint korábban, együttműködésünk távlatai biztatóak. A baráti Szovjet­unióban lejátszódó folyama­tok hatása a világpolitika nagy kérdéseiben is érzé­kelhető: a kölcsönös bizton­ság elvére épülő fegyverzet­korlátozási, leszerelési ja­vaslatok olyan fontos meg­egyezések lehetőségét vázol­ják fel, amelyekre a másik fél sem tud egyszerűen ne­met mondani. A béke, a nemzetközi biz­tonság megszilárdításához a magunk lehetőségei szerint mi is igyekszünk hozzájá­rulni, keresve az együttmű­ködés lehetőségét más társa­dalmi rendszerű államokkal — ahogyan ez most, a svéd­országi látogatás alkalmává is történt. A munkásosztály nagy nemzetközi ünnepét úgy ké­szülünk köszönteni, hogy az kifejezze szándékainkat, tö­rekvéseinket, az elszántsá­gunkat céljaink megvalósí­tására, és szolidaritásunkat mindazokkal, akik a szocia­lizmusért, a békéért és a haladásért küzdenek a vi­lágban — mondotta befeje­zésül Kádár János, átadva jókívánságait a jelenlevők­nek, rajtuk keresztül az üzem, egész Angyalföld dol­gozóinak. Virizlay Gyulának, a SZOT titkárának ünnepi beszéde (Folytatás az 1. oldalról.) sen gondolkodni, képes túl­látni az országhatárokon, képes tanulni mások kudar­caiból és sikereiből. Most meg kell tanulnunk, hogy az életszínvonal las­súbb emelkedése közepette éljünk, mégpedig kemé­nyebb munkával, célszerűbb szervezéssel. Ezen a nehezen jött tava­szi napon, fölmérve a reánk váró nem könnyű tennivaló­kat, ne a feladat nagysága riasszon, hanem a bizalom adjon erőt! Bizalom saját képességeinkben, bizalom a párt vezető erejében. Ha mindenki a legjobb tudása szerint, a lehetőségek jó kihasználásával dolgozik, politizál, veszi vállára a ki­sebb vagy nagyobb közösség dolgát, akkor az ország egé­sze nemcsak legyőzi a ne­hézségeket, hanem értékein­ket megőrizve, magunkat megedzve kerülünk ki belő­lük. E feladatra hív a mun­kásosztály nemzetközi se­regszemléje. E feladatra hív magyarságunk. E feladatra hív kötelességtudatunk. Tisztelt Nézőim, kedves Hallgatóim! Figyelmünk ma a Szov­jetunióra és a többi szocia­lista országra irányul, hiszen a szocializmus építésének most nyíló új útjai gyorsab­bá tehetik saját fejlődésün­ket is. Erősíthetik gazdasá­gunkat, és demokratikusab- bá formálhatják politikai ar­culatunkat. Figyeljük, ele­mezzük a testvérországok eredményeit, keressük a kö­zös és a sajátos fejlődés út­jait. A magyar dolgozók újra meg újra kifejezik akaratu­kat, hogy a szocialista orszá­gok dolgozóival éppen úgy egységben, ahogyan a nyu­gati világ haladó erőivel is közösségben, azt akarják, hogy ne kelljen a harmadik világháború fenyegetettsé­gétől rettegni. Bármilyen nehéznek érez­zük is gondjainkat, bármi­lyen sokszor érezzük is bé­kénket veszélyeztetve, soha nem tévesztjük szemünk elől, hogy saját jövőnk, ér­telmes jövőnk egyetlen úton, a szocializmus útján van ki­jelölve — mondotta befeje­zésül Virizlay Gyula. A RÖVID HÉT HOSSZÚ KÉRDÉSE Sokasodnak Brazília gazdasági nehézségei, amit az is mutat, hogy távozni kényszerült a pénzügyminiszter. A képen: a dél-amerikai ország pénzügyeinek új irányítója Luis Carlo Bresser Pereira (Telefotó: AP—MTI—KS) Mi indokolhatja, hogy Wa­shington látszólag még nyu­gat-európai szövetségeseivel is vállalja a vitát, de kiáll az amerikai—szovjet megál­lapodás tervezete mellett? A. legilletékesebb, az Egye­sült Államok elnöke úgy nyi­latkozott a napokban, hogy a készülő amerikai—szovjet megállapodás nyélbeütése kormányzatának legfonto­sabb célkitűzései közé tarto­zik! Kijelentette, hogy az Egyesült Államok a közepes és a rövideöb hatótávolságú nukleáris eszközök terén „globális egyensúlyt” aatar elémi. Kívánatosnak tarta­ná, ha az összes közepes ha­tótávolságú rakétát felszá­molnák, de belemegy abba, hogy egyelőre száz-száz rob­banótöltetet megtartsanak. Az elnök — washingtoni megfigyelők egybehangzó véleménye szerint — lénye­gében figyelmen kívül hagy­ta jónéhány politikusa és a katonai tanácsadója kifogá­sait, ellenvéleményét. Reagan Nyugat-Európá- hoz is fordult, ahol több szö­vetségese azt veti szemére, hogy ha „Európa nukleáris fegyverek nélkül maradna, akkor az amerikai atomer­nyő híján a nyugat-európai országok védtelenekké vál­nának ...” A Fehér Ház ura emlékeztetett arra, hogy nemcsak nukleáris töltetű rakéták léteznek, s még a közepes és rövidebb ható- távolságú nukleáris eszkö­zökről történő megegyezés után is több ezer nukleáris fegyvert hagyna a kontinens nyugati felen (és partjai kö­zelében!) az Egyesült Álla­mok. A gorbacsovi diplomácia rendkívüli rugalmassága, a rengeteg, fantáziadús javas­lat láthatólag máris politi­kai és propaganda-eredmé­nyekre vezet. A nyugati közvélemény az óceánon in­nen és túl döntő többséggel a megegyezésre szavaz. Csak a fegyverkezésben tényle­gesen érdekeltek emelnek szót a megállapodási szán­dék ellen. A szovjet—amerikai meg­állapodás tervezete a reyk- javíki Gorbacsov—Reagan csúcstalálkozó során, illetve Shultz külügyminiszter leg­utóbbi tárgyalásai nyomán kialakult elvi megegyezésen alapul. Amit a Szovjetunió javasol, az kompromisszu­mos jellegű. Figyelembe ve­szi az előző amerikai javas­latok egyes elemeit, így pél­dául különbséget tesz a had­rendbe állított, illetve még nem telepített rakéták kö­zött, e mellett pedig a már­cius 4-én előterjesztett ame­rikai tervezetnek az ellenőr­zéssel kapcsolatos igényei iránt is több megértést ta­núsít a szovjet diplomácia. Itt lehet persze megjegyez­ni azt, hogy az ellenőrzés kérdéscsoportja volt minden eddigi leszerelési és fegyver­zetkorlátozási tárgyalás leg­kényesebb területe. Hiszen arról van szó, hogy a másik fél ellenőreinek lehetőséget kell adni: a fegyvergyárak­ban éppúgy, mint a támasz­pontokon nézhessenek kö­rül ... Nemcsak a technikai lebonyolítás lehet szokatlan és körülményes, hanem bizo­nyos lélektani akadályozó té­nyezőket is le kell küzdeni! Különben Genfben az egyik szovjet—amerikai tár­gyalócsoport éppen az ellen­őrzés kérdéseit vitatja meg, hol és hány helyszíni ellen­őrző helyet jelöljenek ki, hogyan folyjék az ellenőr­zés, és így tovább. A szov­jet tárgyalócsoport élére ép­pen most állították Vlagyi­mir Medvegyev vezérőrna­gyot, akit az ellenőrzés kér­dései régi szakértőjének tar­tanak számon. Visszatérve az alapkérdés­re: jelentkezik-e megegyezé­si készség Washingtonban, s ha igen, miért? Alighanem arra lehet alapozni az igen­lő választ, hogy a fegyver­kezés terheit most már az Egyesült Államok sem bír­ja! Illetve azt nem bírja, hogy egyszerre folytasson erőfeszítéseket az SDI meg­valósítására, a rakéta-fegy­verkezésre, a hagyományos fegyverzet fejlesztésére, és így tovább. Feltehető, hogy az amerikai kormányzat sze­lektálni, válogatni akar, s most már hajlandó például a közepes és rövidebb ható- távolságú rakéta-fegyverke­zésről lemondani. Éppen más erőfeszítések kedvéért... Viszont az bizonyos, hogy a leszerelés és fegyverzetkor­látozás kérdéskomplexumá­ban még egy részmegállapo­dás is jelentős! Megéri, ha „csak” az úgynevezett „euro- rakéták” dolgában jön is létre megegyezés! Van természetesen az ame­rikai szándékoknak sok egyéb motívuma is: kezdve a Ro­nald Reagan személyes becs­vágyától, hogy tudniillik „a béke elnöke” címkével kerül­jön be az amerikai történe­lemkönyvekbe, egészen ad­dig, hogy növekszik világ­szerte és Amerika-szerte a tiltakozás az Egyesült Álla­mok diktálta féktelen fegy­verkezési hajsza ellen. Az amerikai egyházak is csatla­koztak a különböző béke­mozgalmak akcióihoz. A döntő mégis az, hogy a katonai kiadások 250—300 milliárd dolláros terhe az Egyesült Államok állami költségvetésére egy nagyobb súllyal nehezedik. Évente vagy 150 milliárdos a költ­ségvetési deficit, amit állam- kölcsönkötvények kiadásá­val vagy — ki tudja? — a bankóprés működtetésével fedez a kormányzat. A dol­lár mindenképp megsínyli: a többi valutához (jenhez vagy márkához) viszonyított értéke egyre csökken. Az amerikai gazdaság mutatói is nyugtalanító módon alakul­nak. A sajtó egyre többet ír a lemaradásról a technoló­giai versenyben! (Nakaszone japán miniszterelnök látoga­tása során most arról van szó, hogyan lehetne enyhíte­ni azon a viszályon, amit a japán csúcstechnológia betö­rése, és az emiatt elhatáro­zott washingtoni protekcio­nista intézkedések okoztak.) Az óceánok partjain, le­gyen az az Atlanti — vagy a Csendes-óceán, mind többen remélik, hiszik vagy tudják, hogy — háború nem lesz. Akkor miért kell fegyverkez­ni ? S ha nem szükséges, sőt fölösleges a fegyverkezési hajszában részt venni, akkor legfőbb ideje megegyezéssel annak véget is vetni! Pálfy József Állítólagos gerillák után kutatva dél-afrikai katonák beha­toltak a zambiai Livingstone városba. A házkutatások során négy személyt megöltek, majd eltávozásuk előtt felrobban­tották a házakat. A képen: egy zambiai asszony házának romjai előtt (Telefotó: REUTER—MTI—KS) \ Egyiptomi rendőr a Palesztinái Felszabadítási Szervezet kairói irodája előtt. A kormány lezáratta az irodát válaszul a Palesztin Nemzeti Tanáncs Egyiptomot bíráló algériai ha­tározatára (Telefotó: AP—MTI—KS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom