Somogyi Néplap, 1986. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-01 / 205. szám

1986. szeptember 1., hétfő Somogyi Néplap 3 Világ­színvonalon Vásárokat járó ember Pesti Sándor, a Reáipress Nyomdaipari Műszaki Fej­lesztő Közös Vállalat koor­dinátora. Jól ismeri a világ­színvonalat, a hazai gondo­kat és lehetőségeket. Leg­utóbb a Druipa világkiállí­táson járt. Élményeit diapo- zitívok segítségével adta közre. Amikor arra kértük, hogy beszéljen tapasztala­tairól, különböző prospektu­sokat vett elő. Olyan nyom­daipari termékeket, amilye­neket előállítani a hazai ipar ima még nem tűid. Az American Banjk Note Com­pany például olyan holog­ram-felvételeket készítetett hitelkártyáihoz, amilyenek­nek a hamisítása lehetetlen. Az eredetiről nem lehet fényképfelvételt készíteni, így 'másolására sincs lehe­tőség.. — Miikor lesz mód nálunk a csúcs te etimológia alkalma­zására? — Egy hamar nem. Is­mert, hogy milyen nehézsé­gekkel küszködik a hazai ipar. Nem tudunk importból beszerezni gépeket, és ná­lunk nincs mód hasonló el- készítettéSére. — Ez esetben mi haszna van a vásárokra való uta­zásoknak? — Az, hogy 'kapcsolatokat tudunk teremteni, megis­merjük az új eljárásokat, in­formációkat gyűjthetünk és ha .mód lesz a műszaki fej­lesztésre, dönteni tudunk. — Milyen döntési szabad­sága van egy-egy vásáron? — Egy-egy üzlet megköté­séhez külkereskedők is kel­lenek. Mi legfeljebb műsza­ki és szerviizkérdésekről tár­gyalhatunk. Az üzlet a kül­kereskedők feladata. Azt hi­szem, ez így van rendjén, ha a külkereskedő figyelembe veszi javaslatainkat. Csúcs­technológia kellene néhány dologhoz, de nem szükséges, mondjuk, a regények elké­szítéséhez. Egy-egy vásáron könnyű elveszni. A hirdeté­sek, prospektusok, a környe­zet bárkit megtéveszthetnek. A mi feladatunk eldönteni, hogy milyen, fejlesztéshez milyen berendezést aján­lunk. A legutóbbi világkiállítá­son ott voltak a somogyi szakemberek is. A fénysze- dő-rendszereket tanulmá­nyozták a fejlesztési mérnö­kökkel. Nálunk is hasznos és olcsó gépeket szeretnének felállítani. Tábori mozaik Megvallom, magam sem tudtam, hogy Ghánában a lakosság kilencven százaléka beszél angolul s hogy a na­pilapokat is ezen a nyélven nyomják. Hogy * ez most mégis szóba került, egyszerű oka van. A fonyódligeti tá­borban találkoztunk két néger fiatallal. Kwaben Kormisov és Richard K. Nkansah Ghánából érkezett. A Zrínyi nyomda emblémáját láttuk a nyakukban — ott töltik szakmai gyakorlatukat. Richard azt mondta, hogy ha hazatérnek, fejlesztő mér­nökök lesznek. Jó újságokat szeretnének csinálni és szép könyveket. Kwaben csak egy évig van hazánkban, ő há­romig. Álma', hogy saját új­ságja legyen. Egyelőre ango­lul, azután törzse nyelvén. A nemzetiségi gyökerek nem haltak ki. — Nem fáradt még? — kérdezem Kovács Istvánné- tól, a kaposvári nyomda KlSZ-ti,tikárától, valahol a keszthelyi öbölben, egy ha­jókiránduláson. Tagadólag rázta a fejét, pedig már har­madik napja volt talpon, akárcsak társai. Hajnalban tartották megbeszéléseiket, napköziben a vendégek ked­vében jártak. Kinek puló­vert szereztek a hűvös idő­ben, kinek gyógyszerért ro­hantak. de még arra is volt erejük, hogy a Badacsony nevű katamaránon a szom­bat esiti diszkóban táncra perdüljenek. Mit mondjak? Jó házigazdák voltaik. Vólt egy kedves vendé­günk, Vágó Sándorné, a Zrí­nyi nyomda vezérigazgatója. Kollégái nevében is mondta: meglepetés volt számukra a mostani randevú. — Fiataljainkat úgy en­gedtük el, hogy ledolgozták, ledolgozzák a kiesett mun­kanapokat. Itt értettük meg, hogy sokkal többről van szó, mint egy egyszerű találko­zásról. Szakmai előadásokat tartottak nekik, .tanultak, s ennek hasznát mindennapi munkájukban kamatoztat­hatják. Somogy kiváló há­zigazdája volt az első talál­kozónak. Szívesen jönnénk ide máskor is. A kezdemé­nyezést mindenképpen foly­tatni kell. Beszélgettünk a tábor stú­diójában, amikor berobbant a Pátria nyomda egyik kép­viselője. — Baj van gyerekek! Nem tudjuk kiállítani a fo­cicsapatot. Mindenki lerob­bant. Az egyiknek a lába fáj, a másik a veséjére pa­naszkodik. Miért rendeltetek ilyen rossz időt? Szombat délután kisütött a nap, és a magukat falábúak- nak nevező lányok is elfe­lejtették vélt fájdalmaikat. Csaknem ők voltak a leg­jobbak. Miroslav Kovák, a bjelo- vári nyomda igazgatója és néhány kollégája ismerős­ként érkezett Fonyódligetre, hiszen hét éve kapcsolatuk van a kaposváriakkal. — Nálunk nincsenek eh­hez hasonló rendezvények, ezért is volt öröm ez a mostani találkozás. Érdeke­sek voltok a szakmai elő­adások, a baráti beszélgeté­sek. Sok jó ötletet kaptunk. Hogy lesz-e nálunk hasonló országos .megmozdulás? Nem tudom. A tippet mindeneset­re hazaVisszük. Bjelováron inkább sportrendezvények­kel egybekötött rendezvé­nyek voltak eddig. — Legközelebb hol talál­kozunk? — többször is el­hangzott ez a kérdés. A KlSZ-titkárok tegnap regge­li megbeszélésén a Révai, a Zrínyi, az Alföldi Nyomda képviselői és a békéscsa­baiak mondták el, hogy sze­retnének házigazdák lenni. A döntés nem született meg: október 15-ig bárki pályáz­hat. A megmérettetés nem ma­radt el. Szakmai feladatok­ból vizsgáztak a fiatalok. Előbb egy levélben feltett kérdésre válaszoltak, majd a megérkezés pillanatában kap­tak újabb feladatot. Kakukk­tojásokat kellett megkeresni­ük. Természetesen szakmába vágó dolgokban. Csupán íze­lítőül idézünk egy szóláncot, öt név szerepelt a papíron: Athenaeum, Petőfi, Franklin, Fővárosi Nyomdaipari Válla­lat, Zrínyi. Az öt nyomda ne­ve közül a legegyszerűbbnek a Petőfi kiválasztása látszott, hiszen az Kecskeméten van, míg a többi a fővárosban. Ki gondolna arra, hogy a Szólánc megoldás ennél sokkal nehe­zebb: az Athenaeum az egyetlen olyan a sorban, amely mélynyomással is fog­lalkozik. Mindezek után nem léhiet csoda, hogy a legjob­bak közé már csak nyolcán kerülték. Szombaton délután szóban is vizsgáztak, gyakorlati fel­adatokat is megoldottak. A somogyiak csapata is köztük volt. Vörös István ofszetgép­mester, Pethő Lászlóné gyár­táselőkészítő és Zarka János­né gyártáselőkészítő csoport- vezető nem titkolta, hogy „edzőtáboroztak” a verseny előtt. Nemcsak azért akartak jól vizsgázni, mert a zsűri­ben ott ült Pogány Zoltán, a főmérnökük, hanem azért is, mert be akarták bizonyítani, hogy a somogyi nyomdászok jól felkészülték. Sikerült! A versenyben má­sodikak lettek — csupán a Zrínyi Nyomda fiataljai tud­ták őket megelőzni. Igaz, ők mérnökök voltak, a somogyi­ak pedig, most készülnek a főiskolára. Pogány Zoltántól hallottuk, hogy számítanák a három fiatal ottani helytállására is. Tété, avagy tudjunk egymásról A találkozó újszülöttje a nyomdász KISZ-szervezetek titkári tanácsa. A tanácsnak minden KISZ-tiiitkár tagja lesz, megválasztása után. A negyven tagú szervezet irá­nyítását egy háromszemélyes vezetőség végzi. A titkári tanács vezetőjétől, Szöllősi Sárától, a Révai nyomda ok­tatási előadójától kérdez­tük: vajon a tanács hogyan tudja segíteni a nyomdász- fiatalok munká'jáf. — Szakmai vetélkedőket, pályázatokat, akciókat hir­detünk meg, alágazati szin­tű szakmai-mozgalmi ren­dezvényeket szervezünk. Se­gítjük, hogy a hasznos ta­pasztalatokat mind többen megismerjék. És amit a leg­fontosabbnak tartok: tudjunk egymásról:. — Hogyan találkoznak ma'jtíi? A nyomdák több száz kilométerre vannak egymás­tól'? — Amikor eldöntöttük a titkárok tanácsának életre- híivását Szőtíiligeten, akkor elhangzott ez a kérdés is. Abban állapodtunk meg, hogy évente kétszer találko­zunk. Ismeretek, tájékozó­dás, tapasztalatcsere nélkül ugyanis lehetetlen a mozgal­mi-szakmai munka. — Milyen tapasztalatokat visz magával Fonyódliget- ről? '— Először is azt, hogy új­ra bizonyítva látom: nem aludt ki a tűz a fiatalokból. Ha tudunk programot adni, vannak követőink. Ha olyan szervezőgárda töri magét ér­te, mint a kaposváriak, ak­kor a siker sem maradhat el. Azt érzem a legnagyobb sikernek, hagy ma a táboro­záskor sokan kérdezték, miért nem rendeztek évente NYIT-tot. Nyomdász Ifjúsági Találkozó Országos nyomdász ifjúsági találkozó POLITIKUSÁN Fonyódliget újra csendes, elmúltak nyomdásznapjai... Tegnap délután a búcsú­záskor valaki találóan igy fabrikálta át a költő so­rait. Valóban gazdag, ba­ráti és szakmai három és fél nap után zárta be kapu­ját az első országos nyom­dász ifjúsági találkozó. Mi- halics Veronika, a megyei KISZ-bizottság első titkára zárszavai után Mike Ferenc, a Somogy Megyei Nyomda­ipari Vállalat igazgatója mondta: az ilyen találkozók legalább annyira hozzátar­toznak a nyomdaipar jövő- jéhez, fejlődéséhez, mint a legkorszerűbb technika al­kalmazása. Szebb terméke­ket, jó munkát kívánunk mindenkinek, s azt, hogy szép élményként maradjon meg ez a találkozó minden­kiben. Egy füzetlapra írva kiét kérdés várta Ernőd Pétert, a KISZ KB titkárát. Talán ő is azt gondolta: nem lesz kérdés özön. Előadását, amelyben a kongresszus leg­főbb határozatairól, előre­mutató gondolatairól volt szó, ISO fiatal halgatta meg. Hetven perc után volt né­mi nyújtózkodás, lazítás a hallgatóság soraiban. Keve­sen gondoltuk, hogy a nyom- dászfiatalok ezután még alaposan megszorongatják a kérdéseikkel a KISZ KB tit­kárát. Ernőd Péter nem jött zavarba a legrázósabb kér­désektől sem: mindenkinek felelt. A fórum után három kér­dést tettünk föl. — Mi a KISZ álláspontja az alakuló szakszervezeti if­júsági tagozatokkal kapcso­latban? — Üdvözöljük létrejöttü­ket. Vannak olyan, főként dolgozói területek, ahol a KISZ nem működött elég hatékonyan. Ott ésszerűbb szakszervezeti ifjúsági csa­patnák dolgoznia. A vállal­kozások korát éljük. Ha az ifjúság nyer a SZÍT létreho­zásán — márpedig meggyő­ződésem, hogy nyerni fog —, akkor ez nekünk is újabb lökést ad, egészséges ver­senyszellemet szül. — A kongresszus után me­lyik kérdés maradt legin­kább napirenden? — Természetesen a leg­fontosabb: a politikus jelleg növelése. Ez a KISZ meg­újulásának ta'lpfcöve. Nem lehet úgy elképzelni, hogy holnaptól politizálok; prog­ramunk kell találkozzon az egész társadalom program­jával. A politizálás nemcsak baráti körben vagy mozgal­mi szervezetben szükséges: iskolákban, munkahelyen vagy bármely konkrét szi­tuációban is szükséges a pártos állásfoglalás. Erre természetesen oktatni, ké­pezni, nevelni kell a fiatalo­kat. Űj utakat kell keresni, új módszereket, s ezeket konkrét tartalommal meg­tölteni. A politika végsőso­ron a társadalom kérdéseire adott válasz, az ahhoz fűző­dő viszony. Így azt, hogy a KISZ mennyire integráns része a társadalomnak, ép­pen politikai minősége' dön­ti el. — Sok fogós kérdést tesz­nek föl a fiatalok. Mit csi­nál nehéz helyzetekben? — Ez egyszerű kérdés. Ha olyat kérdeznek, amire nem tudom a feleletet, egy­szerűen azt mondóm, hogy nem tudom. Persze ezzel nincs lezárva az ügy; igyek­szem minél gyorsabban tájé­kozódni és megadni, megír­ni a választ. Sohase legyen háború! Tartalmas színfolt volt az a jó hangulatú találkozó, amelyen a fiatal nyomdá­szok az Országos Béketanács és az NDK béketanácsa kép­viselőivel beszélgettek. Tor- nóczy László, a béketanács külpolitikai osztályának ve­zetőije a hetven magyar bé- kéklub munkájáról mint a béke védő elképzelésekről beszélt. A német fiataloknak is szívügyük a béke — szűr­hettük le a keletnémet bé­ketanács képviselőinek sza­vaiból. Hogy kellő bizonyí­tékot kapjunk rá, egy ma­gas, bozontos szakállú fia­talember, Frank Komán Breoht-dalokat énekelt. S a dal közös nyelv. Ezt a ta­lálkozó is ékesen bizonyítot­ta. Tíz perc sem kellett, és valamennyien együtt dúdol­ták a dáit. Persze vitatikozndváló is akadt. Az egyik nyomdász ugyanis megkérdezte: va­jon mérhető-e és mivel a békemozgalom sikere? — Erre két perc és két nap a váiaszolási idő — fe­lelte Tornóczy László. Ter­mészetesen az előbbi lehető­séggel: élt. — A békevédelem sikere az, mondotta, hogy Európát 41 éve sikerűit meg­menteni a háborútól. Min­den perc, aimi békésen telik el, táplálja a közös reményt: sohase legyen háború!

Next

/
Oldalképek
Tartalom