Somogyi Néplap, 1986. augusztus (42. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-15 / 192. szám

1986. augusztus 15., péntek Somogyi Néplap 7 SPORT El TIZENKÉT ÉVI SZÜNET UTÁN Az NBII-ben rajtol a Rákóczi Labdarúgásunk második vonalában is megkezdődik a küzdelem vasárnap. Milyen más szemüvegen figyelik az eseményeket a kaposvári szurkolók, mint a korábbi években. A Rákóczi csapata a területi bajnokságban el­töltött négy év után jutott vissza ebbe az oszfályba. Az egycsoportos NB II-ben pe­dig utoljára tizenkét évvel ezelőtt szerepelt, s mint so­kaknak emlékezetes, akkor kiharcolta az NB I-es jogot. Most merőben más elképze­lésekkel várják a rajtot. Nem történtek látványos igazolások, mint tavaly, lé­nyegében egy kipróbált, mondhatnánk, összeszokott gárda várja a vasárnapi síp­szót. Varga Gyula, a szak­osztály elnöke elmondta, hogy nem is törekedtek ar­ra, hogy több játékost Iga­zoljanak. Már egy évvel ez­előtt úgy válogatták ki a labdarúgókat, hogy azok ne csak a területi bajnokságban valósítsák meg az elképzelé­seket, hanem az NB II-ben is helytálljanak. Egyedül Bócz Lajos, a volt ZTE-s, majd keszthelyi labdarúgó került az együtteshez új em­berként, a többieket jól is­merik a szurkolók. A kor- mónypáilca is új kézbe ke­rült. Madár Gábort a volt komlói edző, Csordás István váltotta föl. Miként sikerült a felkészülés, érdeklődtünk az új szakvezetőitől. — Nem Ismeretlen csapa­tot vettem át, hisz mind a területi bajnokságból, mind annak válogatottjából jól is­mertem a játékosokat. Az ausztriai edzőtáborozáskor kapcsolódtam be a munkába, s ez jó alkalom volt arra, hogy a fiúkat emberi olda­lukról is megismerjem. Na­gyon alapos munkát végez­tünk az elmúlt hetekben, s mondhatom, elsősorban erőnlétileg sokat javult a gárda. Igaz, kisebb sérülé­sek zavarták a munkát, de a rajtra mindenki a fedél­zeten lesz. — Csordás István jól meg­ismerte a második vonalat, hisz tavaly Komlón erre al­kalma nyílott. Mire lehet képes a mai Rákóczi, más­szóval mit várhatunk ettől a csapattól? — Hogy jó képességű já­tékosok alkotják a csapatot, ez cseppet sem vitás. De a mai NB II nagyon kiegyen­súlyozott, sOk az egyforma képességű csapat és hihetet­lenül nagy a küzdelem. Elég egy kis lazítás és máris el­úszott a mérkőzés. Magam is 'kíváncsian várom, hogy a játékosok a viszonylag „lan­gyos” területi évek után Ilyen gyorsan miiként lesznek képesek átáltoi erre a ma­gasabb hullámhosszra. Min­den ezen múlik. Én úgy íté­lem meg jelenleg, hogy ez a gárda képes a gond nél­küli benitmaradásra, de ha az említett átállás sikerül, egy jó helyezésre is számít­hatunk. Mindenesetre úgy dolgozunk a továbbiakban, hogy ne legyen szégyenkez­ni valónk. Tisztában vagyok azzal, hogy Kaposváron már türelmetlenül várták ezt a feljutást, érzik ezt a fiúk is, s mint megfogalmazták, él­ni óhajtanak ezzel a lehető­séggel. — A sorsolással elégedett? — Nem hiszem, hogy kü­lönösebb jelentősége lenne. Mindenkivel kétszer találko­zunk és többen vallják, hogy néha könnyebb idegenben játszani, mint idehaza. Et­től függetlenül örülök, hogy Kaposváron kezd a gárda, mert egy győzelemmel vég­ződő rajit, nagy lendületet adhat. — A törökök elleni mér­kőzésen nagyon biztatóan játszott a csapat, úgy tűnik, hogy sikerült is a jelenlegi legjobb összeállítást megta­lálnia. — Igen, én is elégedett voltam a látottakkal, s re­mélem, hogy az egészséges Bíróval góllkéipesebbek is leszünk. Két egyforma ké­pességű kapus közül választ­hatok. A hátvédsor az osz- tályozón (én is megtekintet­tem) új összetételiben jól vizsgázott, Riczuval és Krafttal 'kiegészítve a takti­kától függően variációs lehe­tőségünk is van. A középpá­lyán többen is számításba jöhetnek, majd a teljesítmé­nyeik szabják meg, hogy vé­gül is kikre szavazok hosz- sza'bb távon. Elöl a Murai, Bíró, Bócz hármas adott, de nékem nagyon tetszik Mio- vecz is. Ez a fiatal nagyon tehetséges fiú, akár ebben az évben már befuthat. Jutási Róbert 1 I í J , BEMUTATJUK AZ ŰJ EDZŐT Csordás István a Nagy- mányok NB Hl-as labdarú­gó-csapatában kezdett ját­szani, mad a Pécsi Dózsa NB l-es gárdájához került 1957-ben. 1963-ban igazolt át Komlóra, ahol 1975-ig ját­szott a balhátvéd és a kö­zéphátvéd helyén. Százki- lencvenhatszor szerepelt él­vonalbeli mérkőzésen. Kom­lón kezdte edzői tevékenysé­gét is, az utánpótlás vezető edzőjeként. 1978-ban a PMSC-hez került Szőcs Já­nos mellé pá lyaedzőnek, majd 1980-ban a Siklós te­rületi bajnokságban szereplő együttesét vette át. Testne­velő tanári képesítése mellé időközben megszerezte a labdarúgó szakedzőit is a TF-en. [Két éve az ő irányí­tásával jutott jel a Komlói Bányász éppen a Rákóczi előtt az NB 11-be, ahol a múlt bajnokságban sikerrel szerepelt. A bányászcsapat­tól érkezett most Kaposvár­ra. Hajómodellezők Dunántúl­bajnoksága Ismét rangos esemény­nek adott helyet az MHSZ gyékényesi vízibázisa. Hat megye 11 'klubjának 37 mo­dellezője két napon keresz­tül versenyzett egymással a rádióirányítású sebességi ha- jómodellék Dunántúl-baj- nokságán. A megyei model­lezőszövetség és a csurgói Metallux klub rendezésében lebonyolított verseny szinte mindvégig szélcsendes idő­ben „vasait” vízfelületen zajlott. A jó körülmények az eredményekre is jó ha­tással voltak, hiszen néhány kategóriában kiemelkedő eredmények születtek. Leg­jobban a Zala megyei csa­pat szerepelt, ők 4 bajnoki címet szereztek. A Metallux modellezői révén két bajno­ki cím megyénknek is ju­tott. Győztesek és somogyi he­lyezettek: Fl V 3,5 (10 induló): 1. Ma­jor Imre (Zalaegerszeg), ... 5. Pónzár Jenő (Csurgó Me- taillux). F1V 6,5 (13 ind.): 1. Várady István (Csurgó Me­tallux). F1V 15: (15 ind.): 1. Pénzár Jenő (Csurgó Metal­lux), .... 4. Németh Jenő (Marcali). FRS 3,5: 1. Ma jer Imre (Zalaegerszeg). FSR 6,5: 1. Hársfalvi István (Zala­egerszeg). FSR 15: 1. Po~ pellár Jenő (Nagykanizsa), ... 5. Németh Jenő (Marcali). Előkészületi mérkőzés Előkészületi mérkőzés: Új­pesti Dózsa—Boglárielle 6-0 (3-0) Boglárielle, 500 néző. V.: Szabó L.: Góllövők: Rostás, Schrott 2-2, Steidl, Katona 1-1. — Autóbuszt indít a Sió­foki Bányász Tatabányára vasárnap a labdarúgó-nyi­tányra. A szurkolók megte­kinthetik a Tatabányai Bá­nyász—Siófoki Bányász baj­noki labdarúgó-mérkőzést. Jelentkezni pénteken délig lehet a sporttelepen levő irodában. Tíz napra a Balatont a Dunával cserélték fel a fo- nyódi víziitúrázó úttörőik. Az iskola, valamint a helyi tsz és a Petőfi sportegyesület anyagi támogatásával Esz­tergomtól Bajáig eveztek. Dr. PÉNTEK Lovassport Középdunántúli területi lo­vasbajnokság III. fordulója. Kaposvár, Mezőgazdasági Főiskola lovaspályája, 9.30. SZOMBAT Lovassport Középdunántúli területi lo­vasbajnokság III. fordulója. Kaposvár, Mezőgazdasági Fő­iskola lovaspályája, 8 6. Kézilabda Siófok kupa női ifjúsági torna. Siófok, Szépvölgyi úti iskola és a SZOT szakmun­kásképző üdülő pályái. Meg­nyitó 8.45. Labdarúgás Megyei bajnokság: Bala- tonszentgyörgy—K. Univer­zum. Balatoníszentgyörgy 16.30 (Laskai). Lukács Csaba vezetésével naponta 50—60 km-t tettek meg a 10—13 éves gyerekek és egy életre szóló élmény­ben volt részük. A nagysze­rű erőpróba fejlesztette a tűrőképességet és elősegítet­Cselgáncs Balaton kupa nemzetközi verseny. Fonyód, sportcsar­nok, 13 ó. VASÁRNAP Lovassport Középdunánitúli területi lo­vasbajnokság III. fordulója. Kaposvár, Mezőgazdasági Főiskola lovaspályája 8 ó. Bajnoki döntő: 14 ó. Cselgáncs Balaton kupa nemzetközi verseny. Fonyód, sportcsar­nok, 9.30. Labdarúgás NB I: Tatabányai Bányász —Siófoki Bányász. Tatabánya, 17 ó. Hartmain (Maczikó, Pla­NB II: K. Rákóczi—Hód- gép Metripond. Kaposvár, Rákóczi pálya, 17 ó. Kovács II. L. (Varga L., Pain) Területi bajnokság: Mar­Jólesik az elemózsia a fárasz­tó evezés után te a barátságok szövődését is. Több szülő aktív segítsé­gével kellemes napokat tölt­hettek együtt. calii—Paks. Marcali. 16.30 (Vavika). Dombóvári Vasas— Táncsics SE. Dombóvár, 16.30 (Balajti), Sellye — Nagy­atád. Sellye 16.30 (Oszterma- jer). Megyei bajnokság. Elölál- lók a pályaválasztók, kezdési idő 16.30. Csurgó—K. Vasas (Fodor Gy.), Somogysárd— Boglárielle (Polecsák), Bala­toniföldvár—Tab (Szentgyör- gyi), Kiss J. SE—Balaton­szárszó (Simon L.) Fonyód Barcs (Gyenes), Somogyi B. SE—Kaposgép VL (Hosszú). TUDÓSÍTÓINK FIGYELMÉBE! Kérjük tudósítóinkat, 'hogy a területi mérkőzé­sekről vasárnap közvetlen a találkozó lefújása után, a megyei találkozókról pe­dig hétfőn délelőtt a meg­szökött módon és az eddigi formában és terjedelemben adják le tudósításaikat. SPORTMŰSOR HÍREK Au0uiilu« 75 Péntek Mária, Marina A nap 5.39 órakor kél. s 19.59 órakor nyugszik; a hold 17.15 órakor kél, s 0.48 órakor nyugszik. Á várható időjárás: Ma mindenütt derült, száraz idő várható. Napközben élénk lesz az északi szél. A hő­mérséklet az éjszakai lehűlést kővetően nap­közben 124—28 fokig emelkedik. A hét végén melegszik az Idő. A szél déli­re, délnyugatira fordul. Gyakran befelhösödik az ég, [kisebb esők, záporok kialakulására szá­míthatunk, jelentős csapadék azonban csak az ország nyugati, északnyugati térségében lehet­séges. Könyv Mihail Gorbacsov budapesti látogatásáról Mihail Gorbacsov Buda­pesten címmeL az SZKP KB főtitkára június 8—9-1 baráti látogatásának dokumentu­mait könyv alakban jelentet­te meg a Kossuth Könyv­kiadó, A szép kivitelű kötet egyebek között feleleveníti a moszkvai indulás és a bu­dapesti érkezés pillanatait, a Csepeli Szerszámgépgyár­ban tartott barátsági nagy­gyűlés és a többi program eseményeit. A kiadvány tar­talmazza az SZKP Politikai Bizottságának értékelését a budapesti találkozóról, va­lamint az MSZMP KB jú­nius 18-i üléséről kiadott közleménynek a találkozóról szóló részét. A könyvet az MTI munkatársainak a lá­togatásról készített színes és fekete-fehér képei illusztrál­ják. — Komplex melioráció kezdődött az idén a kisgya- láná téeszben. A Büssü ha­tárában most folyó vízren­dezésnél az idén 2,5 millió forintéri; vásárolt, szovjet gyártmányú kotrógép is se­gíti a Kaposvölgyi Vízgaz­dálkodási és Talájvédelmi Társulat munkáját. — Igáiban bérel üdülőt egyszerre 11 fő elhelyezésé­re a barcsi Vörös Csillag Tsz. Június elejétől augusz­tus végéig így összesen 130 —140 szövetkezeti tag, és nyugdíjas pihenhet a gyógy- üdülőhelyen. — A lakók is részt vettek a büssüi bolt felújításában, az úgynevezett Új sori, azaz Petőfi utcai üzlet korszerű­sítésére százhúszezer forin­tot áldozott az iga fi áfész. Az utca lakói hetven száza­léknyi értékben társadalmi munkával segítették a mi­előbbi megnyitást. — Jó az ellátás tanszerek" bői az iskolakezdés előtt a megyében. Táskából további ötszáz darabra adott rende­lést a kereskedelem. A ko­rábbi évek hasonló idősza­kában 15—20 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolí­tottak az üzletök. Sok oszt­rák, kínai és német import tanszer is érkezett, hiányzik viszont a füzetbekötő cso­mag. — Az üzletek ünnepi nyit­va tar tás a című tegnap meg­jelent cikkünk 1. szakaszá­ban a 10. sortól kimaradt néhány sor, így a keddi nyit- vatartás hibásan jelent meg. Helyesen így hangzik: „Ked­den1 az élelmiszerüzletek es­te hétig tartanak nyitva, a vásárcsarnokban délután négyig kínálják a friss zöld­séget és a gyümölcsöt. Az iparcikk- és ruházati boltok a megszokott munkarend szerint dolgoznak. A vendég­látóhelyek a szombati nyit- vaifa r.tás szerint f o ga d j ák vendégeiket. Szerdán az élelmiszer-, az iparcikk- és a ruházati boltok zárva tar­tanák ...” A virág-, do­hány-, édességboltok nyit- vatartásától már hibátlan a közlés. Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: 11-510 70 éve született Hajdühudhézon Tóth József (1916—1944) szerszámlakatos, a munkásmozgalom nagysze­rű harcosa. Apját, a Tanács- köztársaság katonáját a ve­reség után kivégezték az cllenforradalmárok. Anyja férjhez ment egy Lavrov nevű orosz hadifogolyhoz, aki a háború után Hajdú- hadházon maradt, de néhány év múlva visszatért hazájá­ba, s feleségét is magával vitte. A kisfiút — Tóth Jó­zsefet — Ideiglenesen Had­házon hagyták, nagyapjánál, atknek halála után a gyerek egyedül maradt. A Lavrov házaspár elintézte, hogy 1930 elején a tizennégy éves kisfiú kiutazhasson Moszk­vába; ott Ipari tanulónak adták, szerszámlakatos szakmunkássá képezték. A komoly fiatalember belépett a Komszomolba, majd be­iratkozott az egyetemre is. A nagy honvédő háborúban egv Ideig a Vörös Hadsereg politikai főcsoportfőnöksé­gén teljesített szolgálatot, majd a 2. magyar hadsereg­gel szembenálló voronyezsi frontszakaszra vezényelték, ahol hamarosan kitűnt kato­nai rátermettségével. Később a partizánokhoz csatlakozott, ahol egy alegy­séget vezetett. A Bug fo­lyón történt átkelés után halt hősi halált Belozsevsz- kaja Puscsában; ott temet­te el, Medvegyev harckocsi- zóval, a Szovjetunió Hősé­vel közös sírba. — 400 tonna borsót termelt vetőmagnak az idén a héthe­lyi Aranykalász Tsz. A ter­mést a vetőmagtermeltető vállalat dombóvári területi központjának értékesítették. — Két • új John"Deere traktorral gyarapodott a so­mogyi ádi Alkotmány Tsz gépparkja ezen a nyáron. A korszerű erőgépekkel — ezek száma az idén hétre nőtt — fokozatosan lecserélik a szö­vetkezet kiöregedett eszköz- állományát. — öt vagon importsör ér­kezik ma Jugoszláviáiból a Balaton Füszérthez. A jövő hét végén további osztrák sörszál'lítmányt várnak, így enyhíthetik a krónikus sör­hiányt. — Tolnából naponta 100 ezer liter tejet vásárol a Ka­posvári Tejipari Vállalat a megnövekedett igények ki­elégítésére. Így naponta 180 —200 ezer liter fóliás tejet szállíthatnak a boltokba. — Zenei első díj Svájcban. Augusztus 12-én Stuiler Gyula hegedűművész első helyezést ért él a svájci Sionban, a XX. nemzetközi Varga Tibor hegedűverse­nyen. — Hegesztés miatt kigyul­ladt egy csónaktároló tegnap Balatonmárián a Bajcsy­Zsi'linszky utca 51-ben. Lángra kapott a műanyag burkolat és nagyobb kár ke­letkezett. A tüzet az állami egységek kiérkezése előtt megfékezték. — A dolgozók iskolájának 7— 8. osztálya indul 1986. szeptem­ber 5-én 14 órakor a Berzsenyi Dániel Általános Iskolában. (Ka­posvár, Lenin u. 29/c.). Be­iratkozás: augusztus 21-től na­ponta 8—14 óráig. (130522) — Értesítjük a lakosságot és a közületeket, hogy augusztus 17-én Kaposváron és Fonyódon autóvásár lesz. (83153) — Olcsóbbnál is olcsóbban! Nyári vásár a HOL-MI-ban. Bébi- és gyermekruhák, isko-r lakó pen yek, sportszerek, baba­kocsik adás-vétele. HOL-MI Ka­posvár, Kanizsai u. 14. (207316)

Next

/
Oldalképek
Tartalom