Somogyi Néplap, 1986. július (42. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-01 / 153. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAP]A XLII. évfolyam, 153. szám Ára: 1,80 Ft 1986. július 1., kedd Folytatta tanácskozását a LEMP X. kongresszusa Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, lengyel államfő (jobbról) és Mihail Gor­bacsov, az SZKP KB főtitkára a LEMP kongresszusán Az SZKP KB nevében Gorbacsov szívből üdvözölte a lengyel kommunisták ta­nácskozását, az egész baráti lengyel népet. A LEMP X. kongresszusá­ra az ország történelmének felelősségteljes szakaszában került sor,. Ez a tanácskozás összegzi egy olyan periódus­nak a tapasztalatait, amelyet az éles eszmei-politikai ösz- szetű zések, a helyzet norma­lizálásáért folytatott nehéz harc, a kibontakozás pers­pektíváinak feltárása jellem­zett —• hangsúlyozta Mihail Gorbacsov. „A történtek osztálytartal­ma közel sem volt mindig és mindenki számára nyilván­való. De ez nem változtat a lényegen. Végső soron ma­gáért a szocializmus létezé­séért folyt a harc Lengyel- országban. A szocialista Len­gyelország kiállta a próbát — ez a legfontosabb ered­mény, amellyel a küldöttek erre a kongresszusra érkez­tek, s amihez ma teljes jog­gal gratulálhatunk Önök­nek” — mondta az SZKP KB főtitkára. Mihail Gorbacsov rámuta­tott, hogy a szovjet kommu­nisták mint elvtársak érde­keltek a LEMP kongresszu- án megfogalmazódó ellkép- .elések és kezdeményezések ikerében, abban, hogy Len­gyelország erős, független szocialista állam, a szocialis­ta közösség aktív tagja, szi­lárd láncszeme legyen. „Lengyelország és a Szov­jetunió — a két legnagyobb európai szocialista állam — szoros együttműködése, szö­vetsége elengedhetetlen fel­tétele országaink sikeres fej­lődésének, Európa stabilitá­sának és békéjének” — mondta. A továbbiakban Mihail Gorbacsov részletesen ele­mezte azt a válságot, amely a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején meg­rázta az egész lengyel társa­dalmat. Rámutatott, hogy ez a válság ugyanakkor nem csak a belső ellentmondáso­kat tükrözte, hanem magá­ban foglalta a két rendszer mai harcának minden bo­nyolultságát, kiélezett for­mában vetette fel mindazo­kat a problémákat, amelyek­kel a szocializmus, fejlődésé­nek mostani nagyon össze­tett, döntő szakaszában szembe kerül. „A lengyelor­szági válság tanulságai ép­pen ezért nem csak a lengyel kommunisták számára fon­tosak” — hangsúlyozta Mi­hail Gorbacsov. „A legj'ányieges.ebb tapasz­talat az, hogy a lengyel ese­ményeik — minden bonyo­lultságuk és sokrétűségük elitemére — világosan, bebi­zonyították: a szocializmus mély gyökereket vert, orszá­gaink dolgozói életüket nem a szodiailíizirmusom kívül kép­zelik el. Ez pedig azt jelen­ti, hogy a szocializmusban elért előrehaladás visszafor­díthatatlan” — hangsúlyozta Mihail Gioribacsov. Ugyancsak beigazolódott, hqgy a szocializmus mia már nemzetközi valóság, mint olyan áflfamok szövetsége, amelyeket szoros politikai, gaizdaisáigi, kulturális és vé­delmi érdekek fűznek össze. A szocialista rendszert kí­vüliről ért támadások, azok a törekvések, hogy ezt vagy azt az országot kiszakítsák a szocialista közösségből, azt jelentik, hölgy nemcsak a nép akaratára, hanem a háború után kialakult egész rendezésre törnek, végső so­ron a békét fenyegetik — álllaipíitotta meg az SZKP KB főtitkára. Az események azt is meg­mutatták, hogy csak a mun­kásosztály lehet a szocialis­ta építés fő' mozgató ereje és csak a munkásosztálly pártja tudja megszervezni és az új társadalom létre­hozására i rányí tan i a nép tö­megék energiáját. A lengyel válság nem a munkásosz­tály tiltakozása volt a szo­cializmus eliten. Az SZKP KB főtitkára hangsúlyozta, hogy most a szocializmus saját alapjain történő', fokozatos megújítá­sa szerepel a napirenden. Ezzel kapcsdlatban részlete­sen szólt az SZKP XXVII. kongresszusán megf Oigal ma- zqtt feladatokról, a határo­zatok végrehajtásának kez­deti1 tapasztalatairól. A tőklés országokkal való gazdásági kapcsolatokról szólva rámutatott, hogy ká­ros az az elképzelés, misze­rint egyszerűbb valamit a kapital!isita piacon megvenni, mint azt magunknak megter remteni. „Természetesen nem a Nyugattal való gazdasági kapcsolatok megszakításáról van szó, hanem arról, hogy ezeket a .kapcsőlátókat ész­szerűen kell kihasználni, s el kell kerülni a túlzásokat, nem lehet m egenged ni a függőséget” — mondta Mi­hail! Gorbacsov.. Külpdlitiikai kérdésekre át­térve az SZKP KB főtitká­ra emlékeztetett rá, hogy a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületén meg- dltepodtak a közös cselekvés irányaiban.. Januárban a Szovjetunió,, közzétette .nagyszabású prog­ramiját a nukleáris fegyve­reknek az évezred végéig történő felszámolásáról, az Ellenőrzés és jogsegélyszolgálat A TOT elnökségének tanácskozása A Termelőszövetkezeteik Országos Tanácsának elnök­sége hétfőn, Szabó Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizott­sága tagjának, a TOT elnö­kének vezetésével megtartott üléisén a Területi Szövetsé­gek Ellenőrzés: Irodáinak múlt évi tevékenységét, va­lami nt a jogvédelmi mun­kákat és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjai­nak jogsegélyszolgálati hely­zetét vitatta meg. A testület megállapította, hogy a területi szövetségek ellenőrzési irodái a szövetke­zetek belső ellenőrző, vala­mint tulajdonosi és a veze­tői munkát segítő 1985. év.i feladataikat a mezőgazdasá­gi szövetkezetek IV. kong­resszusának határozataival összhangban, valamint a szövetkezetek belső ellenőr­zéséről szóló rendeleteknek megfelelően "a szövetségek elnökségének határozatai szerint végezték el. A TOT elnöksége felkérte a területi szövetségek elnökségeit, hogy (mielőbb tekintsék át az el­lenőrzési tevékenység haté­konyságának növelése érde­kében végzendő feladatokat és fokozottan kísérjék figye­lemmel az iroda ellenőrzései szerint az érdekképviseleti kezdeményezéseket és szük­ség szerint a testületi ülésen is foglalkozzanák az egyes szövetkezetekben tapasztalt kritikus jelenségekkel. A TOT ezután az elnökség a jogvédelmi tevékenység, valamint jogsegélyszolgálat helyzetét értékelte. A jogvé­delem és a jogsegélyszolgá­lat szervezése a TOT-nak és .területi szövetségeinek alap­szabályukból folyó kiemelt kötelességük. A Nagyatádi Konzervgyárban új, ezer vagon áru befogadására alkalmas raktár épült csaknem 40 millió forintos költséggel MIHAIL GORBACSOV: Támogatunk mindent, ami a népek érdekeit szolgálja SZKP XXVII, kongresszu­sán pedig élihangzótt az át­fogó nemzeitközi biztonsági rendszer kialakítására vo niaükazó elképzelés. „Ezeket oflyain konkrét ja­vasltatok követték, amelyek megkönnyítették annak le­hetőségét, hiqgy ímegállapo- dáis szülessen a közepes ha­tótávolságú rakéták el távo­la táráiról Európából. Nem maradt figyelmen kívül an­nak lehetősége sem, hogy küllőn megállapodás megkö­tésére kerülhessen sor a nyugat-európai nukleáris ha­talmakkal — Franciaország­gal és Nagy-B.ritanniá!va!l,.” A vegyi fegyverek felszámo­lására tqtt indítványt, és a nukleáris robbantások min­den fajtájára agusztus 6-ig meghosszabbított egyoldalú szovjet moratóriumot; követ­te a VSZ tagállamainak részletes javaslata az euró­pai haderők, és hagyomá­nyos fegyverzet csökkenté­sébe. „A leszerelés ügye azon­ban egy centit sem jutott előre az amerikai kormány­zat nyíltan oibsjtrulkciós ma­gatartása miatt. S ami még ennél is rosszabb, Washing­ton meg ajkarja semmisíteni a fegyverkezési hajszát még visszafogó utolsó fékeket — a SALT—2 szerződést “és A KGST székházában ■ ■ Ülésezik a magyar—szovjet kormányközi bizottság A Magyar—Szovjet Gaz­dasági és Műszaki-tudomá­nyos Együttműködési Kor­mányközi Bizottság hétfőn, Moszkvában, a KGST szék- házában megkezdte 35. ülés­szakát. Az ülésszakon részt­vevő tárgyalóküldöttségeket Marjai József, a Miniszter- tanács elnökhelyettese és Alekszej Antonov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnökhelyettese, a bizottság két társelnöke vezeti. A magyar küldöttség tagja Ka­rolyi László ipari miniszter. Az ülésszak munkájában részt vesznek a központi irá­nyító szervek vezető munka­társai, szovjet nagyvállalatok vezetőd. Az ülésszak központi fel­adata, konkrét intézkedések kidolgozása az ez év júniusi budapesti legfelső szintű megbeszéléseken megfogal­mazott célkitűzések megva­lósítására. Rektori és egyetemi tanári kinevezések átadóünnepségét tartották a Parlamentben. A kinevezéseket Csehák Judit miniszterelnök-helyettes nyújtotta lát Hétfőn Varsóban a Lengyel Egyesült Mun­káspárt X. kongresszusának második napján folytatódon o vita a Központi Bizottság va­sárnap elhangzott beszámolójáról. A délelőt­ti órákban kilenc küldött szólalt fel. Ezután került sor a nap legnagyobb érdek­lődéssel várt eseményére, Mihail Gorbacsov- nak, a Szovjetunió Kommunista Pártja főtit­kárának felszólalására. A beszédet, amelyet a lengyel televízió egyenes adásban közvetí­tett, többször szakította meg a kongresszusi küldöttek hosszan tartó tapsa. A LEMP kong­resszusát egyébként is jellemző szívélyes lég­kört, a Lengyel Egyesült Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja közötti testvé­ri kapcsolatokat demonstrálta a beszéd me­leg fogadtatása, a véget érni nem akaró taps és Wojciech Jaruzelski és Mihail Gorbacsov meleg baráti összeölelkezése a kongresszusi emelvényen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom