Somogyi Néplap, 1985. december (41. évfolyam, 282-306. szám)

1985-12-29 / 304. szám

1985. december 29., vasárnap Somogyi Néplap 5 RÁDIÓSZEMLE Milyenek a magyarok? ÉSZJÁRÁS A Bolognából jött író, akit híres elődje névrokonaként Loriano Macchiavellinek hívnak, egy hete tartózko­dott Magyarországon, amikor úgy találta, itt az ideje, hogy közölje megfigyelését ven­déglátóiról : a feleségemről és rólam. Nem mint vendég­látókról, nem mint férj-fele­ségről, nem mint emberről. Hanem mint két magyarról. Milyenek vagyunk mi, ma­gyarok. — Ilyet én még nem ta­pasztaltam — kezdte Loria­no. — Sokfelé jártam, ango­lok közt, németek közt, své­dek közt, nem is beszélve a spanyolról. Nem tudok sem angolul, sem németül, sem svédül, és hiába rokonnyelv az olasszal, még spanyolul sem tudok. De ha egymás közt beszélnek jelenlétem­ben, mindig sejteni vélem, miről lehet szó. Kikövetkez­tetem a beszédhelyzetből, egy-egy ismerősen csengő szóból, a mondatok lejtésé­ből, az arcjátékból, a beszé­det kísérő gesztusokból, amiknek együttesét meta- nyelvnek hívják tudomá- nyoskodva. Figyellek titeket, ha egymás közt magyarul beszéltek, egy hete figyellek már, és soha, még csak sej­telmem sincs, miről disku- rálhattok. A beszédhelyzetről persze van fogalmam, hi­szen jelen vagyok, de sehol egy ismerősen csengő szó, egy otthonos mondatlejtés, egy megfejthető arcjáték vagy gesztus. Mintha egy tu­dományos-fantasztikus film kitalált halandzsa-nyelvén beszélnétek. Ha megszólal­tok, kommunikációs redőny szalad le előttem, kívülre- kedek egy emberi dialógu­son — mondta a bolognai író, és így fejezte be: Cso­dálom, hogy ti megértitek egymást! Ez már tréfa volt, és buj­kált valami tréfás túlzás az egészben, de én komolyan vettem, noha egyáltalán nem hangzott újdonságként. Sőt mi magunk szoktunk panasz­kodni nyelvünk árvaságán, vagy mi magunk szoktunk büszkélkedni azzal, milyen ismeretlen-nehéz nyelv a miénk, és mi mégis értjük. A betyár olasza (németje, franciája), ha megszakad, akkor sem tudja tisztán ki­ejteni, hogy „viszontlátásra”, vagy „egészségére” — mond­juk árvanemzeti elégtétellel. Újdonság legfeljebb az -volt, hogy arcjátékunkat, taglej­téseinket — vagyis meta- nyelvünket — sem érti; úgy látszik, ha a szavak nyelve nem segít, a mozdulatok nyelvében is megzavarodik a fránya külföldije. Hogy miért hozakodom mindezzel elő? Azért, mert amit a bolognai Loriano mondott, az nemzetjellemzé- si kísérlet volt: azt próbálta meghatározni, miben külön­bözünk mindenki mástól, milyenek is vagyunk mi — szerinte. És ez a kísérlet most világszerte folyik, ná­lunk is. Kósza hírek szerint Hungarológiai Intézet léte­sül, azt kutatandó: kik va­gyunk, mik vagyunk, milye­nek vagyunk. A viták a nemzetjellemzési kísérletek körül már a hatvanas évek­ben újralángoltak, kisebb perpatvarnak ezen a nyáron lehettünk tanúi, abból az al­kalomból, hogy újra megje­lent Karácsony Sándornak, e rokonszenves tudós-neve- lőnek A magyar észjárás cí­mű könyve. A viták a tárgy nehéz megragadhatóságából származnak, hiszen itt nem súlyra-méretre-színre-illatra mérhető dologról van szó; tíz (vagy tizenöt?) millió ember közös jellemzőit nem lehet oly könnyen kiszűrni az egyediségek, az eltérések, a véletlenek kavicsrengete­géből, ahogyan a gyémánt­mosó teszi a gyémánttal; itt az elhatárolással kísérletező negatív meghatározások ér­vénye is fölötte kétes, ami­lyen — mondjuk — a bo­lognai Lorianoé volt, mert az azért aligha tekinthető nemzetjellemzésnek, hogy magyar az, akinek se beszé­dét, se mozdulatait nem ér­tem. Tudta ezt Karácsony Sándor is, ezért nem beszélt a ködmegfoghatatlanságú magyar lélekről, még kevés­bé a vérködös magyar faji- ságról, ő magyar észjárásról beszélt. Ez legalább bizonyo­san létezik. Ha pedig létezik, hol fogható meg? Hát a nyelvben, amely egy nem­zeti meghatározottságú ész­járás terméke és kifejezője. És Karácsony Sándor úgy találta: nyelvünk legjellem­zőbbje az, hogy melléren­delő. Szívesebben beszélünk azonos nyelvtani értékű mondat-tagok egymásután­jában, mint olyan mondat­fajtákban, amelyek egy fő­mondatnak vannak aláren­delve. Ha jól értem Kará­csony Sándort, gyermeteg példát mondok, talán én is érthetővé válók. Petőfi így beszélt: „Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most, vagy soha”. Négy azonos nyelvta­ni értékű mondatot rendelt egymás mellé, nem úgy be­szélt tehát, hogy: Talpra magyar, mégpediglen ama ok miatt, hogy a haza így kí­vánja, amit nem más ma­gyaráz, mint az, hogy itt az ideje a talpraállásnak. Ha pedig mellérendelő a nyelv, mellérendelő az észjárás is, az emberi viszonylatokról való gondolkodás, a törté­nelmileg kialakult jellem is. Már akkor tudni lehetett, hogy van ebben tárgyi igaz­ság, most még világosabb, hogy egy védekező nemzet erkölcsi igazsága van benne: Karácsony Sándor az ellen az alárendelődés ellen til­takozott, amellyel a germán veszedelem fenyegette az or­szágot. De a veszedelem el­múlt, a tárgyi igazság pedig csorba: a magyar nyelv alá­rendelő is. Bármelyik iskolai nyelvtankönyvben elolvas­ható: hány fajtája van az alárendelő összetett szavak­nak és az alárendelő mon­datoknak. Nyelvünk merev tagolású volna, bizonyos vi­szonylatok és árnyalatok ki­fejezésére alig-alig alkalmas, ha csak a mellérendelést is­merné. Nemzeti észjárás van, tör­ténelemkalapálta nemzeti jellem van — érvényes meg­határozás nincsen. A köz- használatú sémákkal nem megyünk semmire. De a sémákon túllépő meghatározás-kísérletek is alkalmi rögtönzések inkább, valamilyen cél érdekében ál­lók, köztük jó célok is, rossz célok is akadhatnak; akik papírra vetik őket, azok sem szánják szentírásnak. Belelapozván a Tiszatáj cí­mű folyóirat augusztusi szá­mába, rábukkantam a kísér­letek sokezredik változatá­ra. Milyen a magyar? „A magyar nem jellemes nép, de emberséges” — így a vá­lasz első mondata. Még meg is sértődhetnénk, ha nem tudnánk a következőket: — a magyar nép jellemes is, ha egyedeinek változatá­ban nézzük: vannak jellemes magyarok (persze jellemte- lenek is); — a magyar nép ember­telen is, ha ugyancsak egye­deinek változatában nézzük: a huszadik- század kortár­saiként éppen elég emberte­lenséget láttunk (meg persze emberséget); — az elítélő-elismerő meg­határozás Németh Lászlótól származik; sértődni csak ak­kor sértődhetnénk meg, ha sértő szándékot feltételez­nénk (dehát ez butaság vol­na), mint ahogy nincs okunk érvényes meghatározást sem feltételezni az ő életművé­ben, pedig a kérdéssel épp eleget birkózott. Attól tartok, hogy a válasz a kérdésre, „Milyen is a magyar?”, mindig viszonyla­gos értékű lesz. És nemcsak azért, mert Karácsony Sán- dor-i „észjárásunk”, vagy jel­lemünk, vagy mentalitásunk minden adott pillanatban nagy szóródású, hanem azért is, mert milyenségünket a történelem alakítja és vál­toztatja szüntelenül. Faragó Vilmos Színes mese GYEREKRAJZOK A Kilián György Ifjúsági és Úttörő Művelődési Köz­pontban rendszeresen talál­kozom velük. Most a nagy­atádi gyerekrnűihely mutat­kozik be a Kisgalériában. Velük szárnyalok az ecset, a színes ceruza, a kréta, a fonal meséket idéző világá­ba, a Kék és a Sárga, a Tarka és a Színes mesébe: Tündérek, hétfejű sárká­nyok, királyok és királykis­asszonyok, bohócok kelnek életre a rájuk nyitott kapuk mögött. Arra vártak, hogy megszólítsam őket. És már­is mesélnek. Zöldországról és Meseerdőről, Pamacsról, a házőrzőről. A tizenkét éves Vezdény Bernadett színes szőttese egy mesés palotába tessékeli be a látogatót. A legötletesebbek talán azok a kivágott képek, ame­lyeken a besütő nap, a vil­lanyfény káprázatos színhá­zat játszik. Állok a képek előtt — mozdulatlan —, s előttem megelevenedik János vitéz, Tündérország. Műsorok Ügy látszik, hogy a rádió komolyan veszi szolgáltató funkcióját. Nem elégszik meg azzal, bogy karácsony­kor előregyártott műsorok tömkelegével szórakoztassa a nagyérdeműt. Bár előfor­dulhat néhány szerencsés eset, amikor panelekből is jól sikeredhet az ünnepi program, de igazuk volt a szerkesztőknek, amikor azt gondolták: a hallgatók meg­érdemlik, hogy az ünnepek alatt olyan típusú műsorok szerepeljenek az ajánlatban, amelyek a rádiózás és tévé­zés savát-borsát jelentik: az egyenes közvetítések. így ugyanis sok meglepetésnek, előre ki nem számítható — így hihetőbb — igazabb pil­lanatnak lehetünk fül- és szemtanúi. A rádió tehát élt ezzel a kézenfekvő lehe­tőséggel, méghozzá nem is akármilyen terjedelemben. Két olyan adásnak lehettünk hallgatói, amelyek terje­delmük miatt méltán pá­lyázhatnak a maratoni cím­re. Az ünnep második nap­ján hajnali egy órakor kez­dődött Győrffy Miklós és Feuer András közreműködé­sével az Éjjeli bagoly című hajnali hatig tartó műsor. A könnyed, zenével fűszere­zett műsor képes volt arra, hogy aktualitásokat, érde­kességeket is közöljön ezen a napon, amelyen talán egész évben a legkevesebb anyagot továbbítják a hír- ügynökség telexei. Az egy­szerű hallgató azt hinné, hogy energiapocsékolás erre az időpontra tenni színvona­las műsort, hiszen a lakos­ság elenyésző százaléka hall­gatja csak' a /rádiót, és akik netán ébren maradtak, bizo­nyára jdbib elfoglaltságot is találtak maguknak. Am a nagy számban beérkezett telefonok még a műsor szer­kesztőit is meglepték. Ahogy elmondták, ilyen hallgatott­ságra, sőt véleménynyilvání­tásra nem számítottak. Várható volt viszont a másik maratoni rádióműsor­nak a sikere. Az afrikai kát: hogyan lehet könnyíte­ni a jelen aggasztó energia- és élelmiszerellátási gondja­in. Ügy látszik, a látogatók aktivizálása általános szokás, mert ezzel találkoztam a londoni közlekedési múze­umban is. Elektronikus szer­kezetek segítségével bárki beleképzelheti magát a búsz- vezető helyzetébe, irányít­hatja a földalatti szerelvé­nyeket. A kápráztató techni­kai felszerelések, a kicsino­sított régi omnibuszok és vil­lamosok között azonban egy kevésbé látványos részlet keltette fel az érdeklődése­met. Képsorozat mutatja be ugyanis az első és a máso­dik világháború éveit. Szi­lánkokra zúzott szerelvé­nyek, leszakadt vezetékek szörnyű képei döbbentettek rá, hogy a pusztítás a cso­dálatos Londont sem kerülte el. A brit fővárosban már egy évszázada működik a metró, s a második világ­égés bombázásai elől a föld­alatti állomásain húzódott meg a lakosság. A Piccadilly Circus metróperonján és mozgólépcsőjén függőágyak­ban, vackokon kuporogtak az emberek. A város vezetői először nem akartak ehhez hozzájárulni, de amikor lát­ták, hogy nem akadályozhat­ják meg, különféle időszaki engedélyeket bocsátottak ki. Az már más kérdés, hogy a rémült lakosság fejvesztett menekülési kísérletei nem jártak sok eredménnyel, mert a metróállomások nem maratonja éhezők megsegítésére rende­zett grandiózus rockkoncert közvetítése is hatalmas vál­lalkozás. Tíz órán át volt jelen csütörtök délutántól a Petőfi rádió mikrofonjával a Budapest sportcsarnokban. Mint teljesítményt kell el­sősorban értékelnünk ezt, hiszen ilyen nagy műsoridő­ben nehezen elkerülhető az, hogy kisebb-nagyobb hibák be ne csússzanak. Nem ün­neprontás azonban, ha meg­állapítjuk hogy itt-ott be is jött ez a rizigó. Az azonban mindenképpen rontott a műsor hatásán, hogy a rádió túlságosan műsornak tekin­tette a produkciót. Minden­áron hangulatot akart sugá­rozni, amely néha csak ab­ban nyilvánult meg, hogy a műsorvezető egy-egy szám után azzal kezdte mondan­dóját: a hangulat fantaszti­kus a sportcsarnokban. Nem találhattuk szerencsésnek azt a megoldást sem, hogy más­fél órával a koncert előtt már tudósított a helyszínről a rádió, holott ennyi időre nem volt mondanivalója. Mindenesetre a cél nemes: segíteni éhező embertár­sainkon, és éppen a szeretet és béke ünnepének szentelt karácsonykor. Jó azonban, hogy szinte valamennyi ze­nészben és szervezőben tu­datosult: a befolyt összeg át­utalása csak csepp a tenger­ben. A közreműködők közül végezetül meg kell említe­nünk Győrffy Miklóst, aki mindkét adást végigripor- terkedte. A végén azonban azt mondta, nem fáradt, a szombati második koncerten is jelen lesz. Mert (aki akarja, szépséghibának is te­kintheti), hogy tegnap a másik irányzat, a Dolly Roll és társai léptek föl ugyanott. így a két élesen elkülönülő stüus hívei nem kerültek egy nézőtéri aréná­ba. Sokan nem hinnék, de erre is kellett ügyelni. Varga István mindig nyújtottak biztonsá­gos menedéket a bombázá­sok elől. Végül egy bizonyíték arra, hogy az angolök tapintatu­kat, udvariasságukat a vész­helyzetben sem veszítik el. A Victoria és Albert mú­zeum az utóbbi időben meg­lehetős anyagi gondokkal küzd. az állami támogatás­ból a jövő évben már majd­nem csak az alkalmazottak bérezésére futja. Belépődíjat mégsem kérnek. Az aggasz­tó adatokat különféle szóró­lapokon teszik közzé, támo­gató baráti kört szerveznek és kiírják, hogy mennyi a javasolt hozzájárulási összeg felnőttek, diákok, nyugdíja­sok számára. Aki megható­dik és fizet, az egy kis piros jelvényt kap a belépéskor, s ennek láttán minden terem­őr szíve ellágyul. Aki pedig ingyen ment be, az ki van téve a megrovó pillantások kereszttüzének. Úgy döntöt­tem, ekkora pszichológiai nyomást még elviselek — már csak azért is, mert a támogatás összegét nem az én pénztárcámhoz méretez­ték. Tersztyánszky Krisztina Londonban, sej, van szá­mos ... múzeum is. A né­hány napos, szervezett turis­tautak programjában több­nyire csak a National Galle­ry szerepel, esetleg a British Museum vagy Madame Tus- saud panoptikuma. Újabban, a turisták kímélésére már az is megtudható előre, mi az, amit leginkább érdemes megnézni, így aztán a láto­gató néhány műtárgy emlé­kével távozik. Pedig nem­csak a kiállított tárgyakra érdemes figyelni: a múzeu­mok sok mindenről valla­nak: életformáról, körülmé­nyekről, mentalitásról. A Britishről azt mondják: napokat, heteket el /lehet ott tölteni. Hogy ezt mennyire komolyan is veszik, arra ak­kor jöttem rá, amikor szom- jamat oltani betértem a mú­zeum kávézónak nevezett helyiségébe. Legnagyobb meglepetésemre kis büfé he­lyett egy hatalmas, zsúfolásig telt, egyetemi menzára ha­sonlító önkiszolgáló étterem­ben találtam magam. Úgy látszik, aki ide jön, már be­lekalkulálja, hogy legalább estig marad. Mellettem egy nyüzsög a múzsák szentélye? szent állatok mumifikált te­temei előtt. Korántsem mind turisták, legtöbbjük angolul beszélt. A nagy gonddal bal­zsamozó alattvalók aligha hitték, hogy ilyen az örök­kévalóság, amire halottaikat felkészítik ... Az antik világ csodáit nézve azonban nem tudtam elfojtani magamban egy rossz érzést. Miért hívják ezt a múzeumot britnek? Ezek mind a más népek értékei, történelmi, művészeti emlé­kei — miért vannak hát itt? Ezek a nagy hódítók a világ minden kincsét bekebelezték, s most nemzeti múzeumuk­ban mutogatják. Még nyo­masztóbb volt számomra ez az érzés a Brit Nemzetkö­zösség Központjának csodá­latos, többszintű, hatalmas, tágas csarnokban berendezett kiállításán. Kelet és dél eg­zotikus országainak állat- és növényvilága kel itt életre, madárcsicsergéssel, diavetí­téssel, élethű makettekkel il­lusztrálva mindent. Rögtön az jutott eszembe: ezekre a gyönyörű földekre nem csu­pán az érdeklődés, a felfe­dező kedv vitte az angolo­kat ... Persze most már ők is másképpen szemlélik a dolgokat. Az emberiség történetét bemutató sorozat utolsó ter­mében számítógépeket áhí­tottak fel, s a látogatók a terminál képernyőjének érin­tése útján „beszélgethetnek” vele a jövő kilátásairól. Mel­lettem egy idős bácsi izga­tottan hívta elő az újabb és újabb kérdésekre a válaszo­Múzeumról múzeumra — avagy: mitől fiatal olasz pár — valószí­nűleg diákok — felváltva ebédjének, illetve az étterem falét díszítő domborműveik­nek szentelte figyelmét. Raj- zolgatták, elemezték ezeket, közben bekaptak egy-egy fa­ilatot. Egyébként rendkívül nyüzsgő, mozgalmas hangu­lat jellemzi az egész múzeu­mot. A hatalmas egyiptomi szobrok csarnokában itt is, ott is diákok másolták ku­porogva a szfinxek ábráit. Ki van írva itt is, hogy a műtárgyakat tilos megérin­teni, a színes bőrű teremőr mégis elnézően mosolyogva vette tudomásul, amint egy egész osztályra való gyerek csimpaszkodott fel egy nagy szarkofág peremére. A leg­nagyobb tömeget a múmiák termében találtam: mint egy karácsonyi vásáron, úgy tü­lekedtek az érdeklődők a tárlókba zárt uralkodók és

Next

/
Oldalképek
Tartalom