Somogyi Néplap, 1985. december (41. évfolyam, 282-306. szám)

1985-12-02 / 282. szám

2 Somogyi Néplap 1985. december 2., hétfő Terrorista merénylet Luxemburgban Á francia szocialisták választási nyitánya Magyar vezetők üdvözlő távirata KAYSONE PHOMVIHANE Elvtársinak, a Laoszi Népi Forradatali Párt Központi Bizottsága főtitká­rának, a Uao&zi Népi Demokratikus Köztársaság Miniszter­tanácsa elnökének SZUFANUVONG Elv,társnak, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság elnökének, a Leg­felsőbb Népi Gyűlés elnökének Kedives Elvtársiak! Nemzeti ünnepük, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársa­ság kikiáltásának 10. évfordulója alkalmából a Magyar Szo- aiaMstá Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa, országgyűlése, valamint egész népünk névéiben elvtársi üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük Önöknek, a Laoszi Népi Forra­dalmi Párt Központi Bizottságának, a Laoszi Népi Demok­ratikus Köztársaság Minisztertanácsának, Legfélsőiblb Népi Gyűlésének, a baráti laoszi népnek. Népünk őszinte elismeréssel tekint azokra az eredmé­nyeikre, amelyekét népük a Laoszi Népi Forradalmi Párt ve­zetésével az elmúlt 10 év alatt a népi hatalom megszilárdí­tásában, a társadalom és a nemzetgazdaság szocialista átala­kításában élért. Kívánjuk, hogy sikerrel teljesítsék pártjuk III. kongresszusának célkitűzéselit, első ötéves tervük felada­tait. Támogatjuk a Laoszi Népi Demokratfikius Köztársaság­nak a délkelet-ázsiai térség békéjéért és biztonságáért, a jó­szomszédi kapcsolatok megteremtéséért kifejtett erőfeszíté­seit;. Örömmel alapítjuk meg, hogy pártjaink, országaink és népeink barátsága és együttműködése a marxizmus—leníniz- mus és az intemaaianaliszrnus élvéi alapján évről évre erő­södik és jól szolgálja a szocializmus, a haladás és a béke ügyét. Nemzeti ünnepük alkalmából további Sikereket kívánunk Önöknek és a baráti laoszi népnek hazájuk felvirágoztatá­sáért folytatott áldozatos tevékenységükhöz. A luxembrugi fővárostól mintegy tizenöt kilométerre északra Walferdange község­nél egy robbanás — amely­ről a rendőrség egyelőre nem adott ki részleteket — áram- ellátási zavarokat okozott a nagyihercegséglben. Az EGK luxemburgi központjában, aihol a tagországok külügy­miniszteréi a hétfő—keddi csúcsértekezlet előtt utolsó 'megbeszélésüket tartják, szintén megszűnt rövid idő­re az áramszoigái tatás. Luxemburgban egyébként Tizenöt méter magas, 126 merevítő elemből állő rá­csos vázszerkezetet raktak össze az Atlantis űrhajó sze­mélyzetének tagjai, hogy el­ső alkalommal próbálják meg, hogyan lehet a világ­űrben ilyen munkát végez­— tekintettel az elmúlt év­ben főleg középületek, villa­mos távvezetékek ellen vég­rehajtott tizenhárom terro­rista robbantásos merénylet­re — a csúcsértakezilet ide­jére rendkívüli biztonsági in­tézkedéseket rendeltek el. A nagyhercegség összesen 300 rendőrének és 500 csendőré­nek a szomszédos országok is segítségére Vannak. Mit­terrand francia elnök és Thatcher brit kormányfő sa­ját biztonsági embereit küld­te a helyszínre. ni. A rácsszerkezet hasonlít ahhoz, amit a későbbiekben a föld körül keringő ameri­kai állandó űrállomás szer­kezeti eleméihez terveztek. Az összeszerelés közben Jerry Ross és Sherwood Spring űrhajósaknak csava­A kormányzó francia Szo­cialista Párt egyórás dzsessz­hangversennyel bevezetett párizsi nagygyűléssel nyi­totta meg hivatalosan vá­lasztási hadjáratát. A nyolc- ezres tömeggyűlés két ve­zérszónokát Laurent Fahius miniszterelnök és Lionel Jo­gin első titkár volt. A köz­véleménykutatási előrejelzé­sek szerint a Szocialista Párt 20—22 százalékra számíthat a márciusi választásokon.. Beszédükben mind Fabius mind Jospin elsősorban a rozniuk nem kellett, mert a tartóelemek egymásba il­leszkednek. A munka gyor­sabban haladt, mint azt elő­re tervezték. A két űrhajós­nak szét is kellett szednie a szerkezetet, hogy azt más módon rakják össze. Először szabadon mozogtak a világ­űrben, s csak egy rögzítő kötéllel biztosították, nehogy egy erőteljes mozdulatnál eltávolodjanak az űrrepülő- tőil. Egy másik változatban rögzített helyzetben — egyi­küknek a rakodótérben, má­sikuknak a manipulátor­karhoz erősítve — kell foly- taniuk az „építkezést”. A két űrhajós egy másik szerkezetet is összerakott. A fordított piramis alakú váz- atomi niumrudakból áll, a négyméteres rudak mind­egyike a földön harminc ki­logrammot nyomna a mér­legen. A kísérlet célja nem­csak a szerelés volt, hanem annak vizsgálata is, hogyan birkóznak meg az űrhajó­sok a súlytalanság körülmé­nye között ilyen teherreL jobboldal kormányra való visszakerülésének veszélyé­vel érveltek. Fabius szerint a jobboldal demagógiát, rombolást és társadat)1" 'i megosztást jelent az ország­nak. Jospin is a visszavágás és a rombolás rémképét ve­títette a franciák elé. „Ter­veikben semmi sem mutat a jövőbe. A korlátlan libe­ral izmlus nem kínál pers­pektívát, legfeljebb egy ki­sebbség gazdagodására.” Saját programja felvázo­lásakor Fabius a tudomá­nyos képzés és kutatás fej­lesztését, a munkaidő szar- bályozásának új, tárgyalá­sos megoldását, a leszerelés és fejlesztés céljait sorolta fel'. Elismerve, hogy „e pil­lanatban nem állunk nye­résre”, a szocialista zászló alá hívta a régi szocialista választókat, a baloldali ra­dikálisokat, a „baloldali pártok híveit”, de ezek kö­zött nem említette a kom­munistákat. Izrael bocsánatot kért' Izrael hivatalosan bocsá­natot kért az Egyesült Ál­lamoktól a két ország között kipattant kémügy miatt, ígéretet tett arra, hogy a vétkeseket felelősségre von­ja és feloszlatja azt az úgy­nevezett terrorizmus-elle­nes csoportot, amely az el­múlt napokban Washing­tonban lebuktatott kémet, Jonathan Pollardot alkal­mazta. Kádár János a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára Lázár György a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke A Laoszi Népi Demokrati­kus Köztársaság nemzeti ün­nepe alkalmából a Szakszer­vezetek Országos Tanácsa, a KISZ Központi Bizottsága, a Hazafias Népfront Országos iLosonczi Pál a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Sarlós István a Magyar Népköztársaság Országgyűlésének elnöke • •' • Tanácsa, a Magyar Szolida­ritási Bizottság, az Országos Béketanács és a Magyar Nők Országos Tanácsa táviratban köszöntötte laoszi partner- szervezeteit. Az Atlantis űrrepülőgép 'két űrhajósa, Jerry Ross (balol­dalt) és Sherwoord Spring (jobboldalt) egy jövendő űrál­lomás építését gyakorolja a világűrben Vázszerkezetet raktak össze az űrben Vasárnap esti kommentár A gombolyag kezdete Nem kis dolgot javasolnak azok az észak-európai poli­tikusok, akik a múlt hétvé­gén az atomj egy vérmentes Skandinávia érdekében kar­doskodtak Koppenhágában. A dán szociáldemokraták kezdeményezésére létrejött kétnapos konferencián a vi­lágot sújtó fegyverkezési hajsza megállításának egyik lehetséges útját ajánlották a nagyhatalmak figyelmébe, ha úgy tetszik egy gombo­lyag kezdetét, melynél fogva szép lassan föl lehetne fej­teni a földet — és lassan már a világűrt is — takaró fegyverrendszerek gubancát. Urho Kekkonen még 1963- ban állt elő az atomfegyve­rektől mentes Észak-Európa ötletével, s a finn külpoliti­ka azóta is minden követ megmozgat az indítvány népszerűsítése érdekében. Ebben aktív támogatóra ta­láltak a szomszédos Svéd­ország kormányfőjének, Olof Palmé személyében, aki szívügyének tekinti az el­képzelés megvalósítását. Azt, hogy a tervet igenis keresetül lehet vinni, egy egyszerű tény bizonyítja: már létezik ilyen értelmű szerződés, amely ráadásul egy egész kontinensről tiltja ki a nukleáris fegyvereket. Kölcsönös jóindulat és ér­dekazonosság esetén Skan­dinávia is lehetne olyan övezet, mint amilyen most az Antarktisz. A déli sarkon ugyanis mind békében, mind háborúban tilos atom­fegyvereket államásoztatni, raktározni, egyáltalán oda­szállítani. Még egy tényező szól a terv életképessége mellett. Az, hogy a szocialista or­szágok közössége, minde­nekelőtt a közvetlenül is ér­dekelt Szovjetunió, teljes mértékben támogatja a finn kezdeményezést és hajlandó akár holnap tárgyalásokat kezdeni minden érintett fél­lel. Ez, no meg a Genf után tagadhatatlanul javulni lát­szó nemzetközi légkör az eddiginél is több esélyt ad a sikerre. A mostani konferencián is megmutatkoztak azonban azok az akadályok, amelyek a megvalósítás útjában áll­nak. A NATO-hoz tartozó Dánia, Norvégia és Izland továbbra is kitart eddigi halogató, kitérő taktikája mellett, mivel a nyílt szem­beszegülés roppant népsze­rűtlenné tenné a hatalmon lévő kormányokat — ezek­ben az országokban kivétel nélkül erős békemozgalmak működnek —, a közvetlen washingtoni nyomásnak en­gedve igyekszenek látszóla­gos beleegyezést színlelve elfogadhatatlan feltételeket támasztani a Szovjetunióval szemben. Ilyenformán nem­csak hogy nem valósulna meg az atomfegyvermentes övezet, de ráadásul Moszk­vára lehetne hárítani a fe­lelősséget is a kudarcért. A Fehér Ház szívesen ütne két legyet egycsapásra, de ezt megnehezítik a reálisan gondolkodó és hazájukért nagy felelősséget érző skan­dináviai politikusok és a szovjet részről hangoztatott állandó tárgyalási, megegye­zési készség. Az atomfegyvermentes öve­zetek eszméje természetesen nemcsak Skandináviában él tovább. Továbbra sem ke­rült le a napirendről a Bal­kán-félsziget, Közép-Európa és általában az egész föld­rész mentesítése a nukleáris fegyverektől. Ha a gombo­lyag végét kezébe tudná ka­parintani az emberiség, ta­lán meg sem állnánk az utolsó centiig. De vannak, akik ennek tudatában már az első tétova mozdulatok­tól is félnek. H. G —K. G. LAOSZ ÜNNEPÉN Egy új |korszak kezdetének tizedik |évfordulóját ünnep­ük Ima ÍLaoszban. /Egy \évtizeddel lezelőtt az „egymillió elefánt országában” p forradalmi erők megszüntették a királyságot, lés 'kikiáltották |a iköztársaságot. A kerek év­forduló alkalmat ad (a számvetésre, mi és hogyan válto­zott g 'mintegy )három és félmillió lakost számláló indo­kínai állam életében. A változások kezdetén Laosznak még la ikellő (mennyi­ségű táram biztosítása is gondot jelentett, a torz gazda­sági struktúra lés elmaradott mezőgazdaság pedig nem volt képes megtermelni la lakosság éleimét. A legnehe­zebb szakaszból áldozatos munkával, a szocialista orszá­gok támogatásával sikerült kilábalni. Az alapvető élel­miszerekből \Laosz /ma már önellátó. lEröteljesen fejlődik a szocialista /ipar, igyárak, üzemek iszázai kezdtek ter­melni, Ihogy lelősegítsék .a idén tzáruló lelső ötéves terv minél sikeresebb teljesítését. 'Külpolitikai téren elisme­rést érdemel, ihogy az ország fontos szerepet vállal a délkelet-ázsiai térség \békéjének és ‘biztonságának meg­teremtésére irányuló erőfeszítésekből. A gondok \tíz év alatt természetesen nem szűnhettek meg, iám la fövő ireményt keltő. A szocialista fejlődés útjára lépett országnak le kellett küz­denie laz éhínséget, iá járványokat, a 90 Százalékos analfa­betizmust. Ma már minden járásiban van iskola és kórház, megszűnt az írástudatlanság. A képen: énekóra a főváros egyik inagy óvodájában. Az lindokínai országok közül Laosz tűzte ki elsőkent célul az ország teljes villamosítását. Az |új lerőművek teljesítmé­nyéből (még exportra is ljut. 'A képen látható Nam iNgum-i vízierőmű |a korszerűsítés után megháromszorozta energia­termelését. A legnagyobb eredményt az élelmiszertermelésben érték el: nőttek a terméshozamok, a belső forgalom háromszorosára bővült. A fő terméknek számító irizs mellett jut exportra kávéból lés teából is. ,A képen: a fővárostól 700 kilométerre lévő Paksongban Szüretelik >a kávét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom