Somogyi Néplap, 1985. november (41. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-01 / 257. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLI. évfolyam, 257. szám Ára: 1,80 Ft 1985. november 1., péntek Hámori Csaba látogatása Szabolcs-Szatmárban A magyar különrepülőgép délelőtt 11 óra után néhány perccel szállít le a londoni Heathrow repülőtérre, ahol katonai Üilszte tetadássa 1 fo­gadták a párt főtitkárát, az Ellnöki Tanács tagját. Kádár János szívélyes kézfogással köszöntötte a vendéglátók képviseletében üdvözlésére megjelent Malcolm Rifkind külügyi éllamminisztiert és Peter William Unwint, Nagy- Britannlia budapesti nagykö­vetét, majd a kíséret tagjai­val együtt elhaladt a brit királyi légierő díszőrségének sorfala között. A repülőtéri fogadtatás után a magyar vendégek és a társaságukban levő személyi­ségiek szállásukra — a sok évszázados, közkedvelt óriás­park déli peremén áló Hyde Park Hotelbe hajtattak. iDélután Kádár János és kísérete elsőként a British Múzeumba látogatott. A klasszicista palota hatalmas oszlopcsarnokából nyíló főibe­járatnál Kenneth Cooper, a múzeumban működő brit némzeti könyvtár, a British Library főigazgatója fogadta a látogatókat, s vezette őket be a történelmi nevezetessé­gű „kerek” olvasóterembe. A A múzeumi séta után Ká­dár János sir Alan Traillnél, London főpolgármesterénél ■tett látogatást a XVIII. szá­zadi Mansion House-ban, Traill hivataléiban. Délután a brit miniszter­elnök hivatalában megkez­dőditek a hivatalos tárgyalá­sok Margaret Thatcher kor­mányfő és Kádár János kö­zött. Mielőtt a hivatalként és lakhelyül szolgáló Downing street 10. számú épületbe kalauzolta volna vendégét, Thatcher asszony a bejárat előitt várta és szívélyesen üdvözölte az MSZMP főtit­kárát. Kádár Jánost csütörtökön este szállásán felkereste Neil Kinnock, a Brit Munkás­párt vezére és Denis Healey, a párt vezető külügyi szóvi­vője. Margaret Thatcher csütör­tökön este a miniszterelnöki rezidencián díszvacsorát adott Kádár János tisztele­tére. A vacsorán részt vet­ték az MSZMP főtitkárá­nak kíséretében érkezett magyar politikusok, és ott volt a brit közélet számos kiemelkedő képviselője is. A díszvacsorán Margaret That­cher és Kádár János pohár­köszöntőt mondott. ■Margaret Thatcher elöljá­róban melegen üdvözölte Ká­dár Jánost és kíséretének tagjait Nagy-iBrdtanniában, majd így folytatta: — Egy nagyon hosszú és büszke történelmű ország képviselőjeként ön, meggyő­ződésem szerint, érezni fogja ennék az épületnek, a Do­wning street 10-nek a törté­nelmi levegőjét. Ez az épü­let közel 250 év óta otthona és hivatala az angol minisz­terelnököknek. Az ön láto­gatása önmagában is törté­nelmi esemény: éhben az épületben imiost először lát­juk vendégül egy kelet-euró­pai ország vezetőijét, aki a komimunisita párt főtitkára­ként látogatott hozzánk. Tavalyi .magyarországi út­járól szólva hangsúlyozta: — A legmelegebb emléke­ket őrzöm azokról a napok­ról; nagy kitüntetés volt számomra, hogy ón lehettem az első angol miniszterelnök, aki az Ön országába látoga­tott. Mündig szívesen gondo­lok vissza a baráti fogadta­tásra, és párját ritkító ven­dégszeretetre, amelyben ré­szesítettek. Emlékszem, ami­kor a budapesti nagy vásár- csarnokiban paprikát és mé­zet vásároltam, nem fogadtak el tőlem pénzt. A vásárcsar­nokban tartózkodók olyan meleg és szívélyes fogadta­tásban részesítettek, amelyet soha nem fogok elfelejteni. Remélem, hogy önnék is ugyanilyen tapasztalatai lesz­nek holnap a Sainsbury élelmiszer áruházban. A csütörtöki megbeszélése­ket érintve kiemelte: — Ugyanúgy, miint tavaly Budapesten, világossá vált előttem, hogy milyen sok té­ren közösek az eszményeink: a béke, a prosperitás, a biz­tonság tekintetében. A cél­jainkhoz vezető utak lehet­nek különbözőek. A társadal­mi igazságosságról talán nem vallunk azonos nézeteket. Helyénvaló azonban, hogy tárgyaljunk azokról a kérdé­sekről, amelyek elválasztanak bennünket. Nagy bíztatás számomra, hogy ezt megte­hettük, és megtehetjük a vi­lág jövőjéért érzett közös felelősség hangján. (Folytatás a 2. oldalon) Hámori Csaba, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ KB első titára szer­dán éá csütörtökön Szabotcs- Szatimár megyébe látogatott. Szerdán Nyíregyházán', a megyei pártbizottságon Varga Gyula, a megyei pártbizott­ság első titkára, Bánóczi Gyula, a megyei tanács elnö­ke és Hajdú Sándor, a me­gyei KlSZ-'bizottság első tit­kára fogadta és tájékoztatta Szábolcs-Szatmár politikai, társadalmi, gazdasági fejlődé­séről, célkitűzéseiről, az ott élő fiatalok helyzetéről. Hámori Csaba csütörtökön — a megye vezetőinek kísé­retében — a Szabolcsba kai Búzaklalász Termelőszövetke­zetbe látogatott. Ott Kovács Géza elnök, Barkaszi Gyula, a pártvezetőség titkára és Félegyházi Sándor, a KISZ- toizottság titkára adott tájé­Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja kétnapos látogatást tett Tol­na megyében. Szerdán Szek- szárdon, a megyei pártszék­házban Péter Szigfrid, az MSZMP Tolna megyei Bi­zottságának első titkára, va­lamint Császár József me­gyei tanácselnök fogadta és tájékoztatta a megye gazdasá­gi és kulturális helyzetéről, eredményeiről és gondjairól. Acaél György csütörtökön ellátogatott a decsi Egyetér­tés Termelőszövetkezetbe. Délután Aczél György részt vett a Simontornyai Vánmú­koztaitást a kedvezőtlen adottságok között te évi tíz­millió forint körüli nyere­séggel gazdálkodó, 4200 hek­táros szövetkezet életéről, a párttszervezet tevékenységé­ről. valamint az aktív dol­gozók egy harmadát kitevő 35 éven aluliak helyzetéről, a RISZ-lszervezat munkájáról. Ezt követően Hámori Csaba ■megtekintette a szövetkezet műanyagfeldolgozó üzemét és a társulásban létrehozott, évenite 1600 tonna export­alapanyagot előállító aimalé- üzeimiet. Hámori Csaba Szalbolcs- Szatmár megyei látogatása Nyíregyházán, a megyei párt- bizottság székhazában tartott aktívla/üléssel ért véget. Az ülésen' a megyéi, városi, köz­ségi, üzemi politikai szerve­zetek vezetői vettek részt. zeumlban rendezett Ferenczy Béni-emliékkiállítás ünnepé­lyes megnyitóján, majd Ozo- rára utazott. Itt Fiáth Attila, a tamási városi pártbizottság első titkára, Farkas István ozorai tanácselnök és Szap­panos József iskolaigazgató fogadta. Az ozorai általános iskolában ünnepséget rendez­tek Illyés Gyula születésnap­jának előestéjén, s ebből az alkalomból az oktatási intéz­mény fölvette az író nevét. Az ünnepségen, ahol a ven­dégek között jelen volt Ily- lyés Gyula özvegye is, Aczél György mondott beszédet. Kádár János Londonban Kádár jános, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, az Elnöki Tanács tagja a brit kormány meghívására csütörtökön hivatalos látogatásra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Király­ságba utazott. Kíséretében van Várkonyi Péter külügyminiszter, a KB tagja, Bányász Rezső ál­lamtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivata­lának elnöke, Karvalics László, a KB Agitációs és Propaganda Osztályának, Kovács László, a KB külügyi Osztályának helyettes vezetője és Melega Tibor külkereskedelmi miniszterhelyettes. Domo­kos Mátyás, hazánk londoni nagykövete a hely­színen csatlakozott a kísérethez. Kádár János búcsúztatására a Ferihegyi repü­lőtéren megjelenrt Németh Károly, az MSZMP fő­titkárhelyettese, Maróthy László, miniszterelnök­helyettes, a politikai bizottság tagjai, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke; Kótai Géza, a KB külügyi osztályának vezetője és Ka­mara János belügyminiszter, a KB tagjai, Urbán Lajos közlekedési miniszter, Horn Gyula külügyi államtitkár, a Központi Bizottság tagja. Jelen volt David Hough Colvin, Nagy-Britannia és Észak- (rország Egyesült Királyság budapesti nagykövet­ségének ideiglenes ügyvivője is. Az MSZMP főtitkárát, az Elnöki Tanács tagját a repülőté­ren Malcolm Rifkind külügyminisztériumi államtitkár üd­vözölte Grósz Károly a SOTE-n Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára csütörtökön a Sem­melweis Orvostudományi Egyetemre látogatott. Társa­ságában volt dr. Medve Lász­ló egészségügyi miniszter. A vendégeket dr. Magyar Kál­mán, a SOTE pártbizottságá­nak .titkára, dr. Somogyi Endre, a SOTE rektora, va­lamint az egyetem vezetői fogadták. A Politikái Bizottság tag­ja a program első részében az egyetemi pártszervezet végrehajtó bizottságának tag­jaival1, a rektorral és rektor- helyettesekkel, a társadalmi szervek képviselőivel találko­zott. Tájékozódott az intéz­mény politikai és társadalmi tevékenységéről, az oktató­nevelő munkáról. Grósz Károly délután a SOTE Nagyvárad téri elmé­leti tömbjében az egyetem oktatónak, dolgozónak és haiHgatóinák .aktívaüTésén időszerű bel- és külpolitikai kérdésekről adott tájékozta­tást. Aczél György Tolnában Harmincöt éves a Alapítók, törzsgárdatagok találkozója Ritkán adódik olyan alka­lom — és. ahogy megyünk előre az időben, a sors egy­re kevésbé ad rá módot —, hogy egy vállalat harmincöt évvel ezelőtti alapítói, a ké­sőbbi fejlődés letéteményesei %s a jelenlegi' vezetők együtt üljenek az elnökség asztalá­nál. Tegnap mégis így tör­tént. Borzavári Sándorné, a Kaposker szakszervezeti bi­zottságának titkára a válla­lat megalakulásának 35. év­fordulóját, az alapítókat és a tör zsgárda-tagokat köszön­tő ünnepségen a vendégek között üdvözölte Tóth La­jost, aki mór az 1950. feb­ruárjában megalakult s a mai Kaposker jogelődjének tekinthető Somogy megyei Népbolt Nemzeti Vállalatnál tevékenykedett. Ott volt a vállalat központjában tartott rendezvényen Naszári Erzsé­bet, a megyei pártbizottság munkatársa és Dóri János, a megyei tanács kereskedelmi osztályvezetője is. A Kaposker igazgatója, dr. Bor Lajosné adott történeti áttekintést a vállalat elmúlt harmincöt évéről. A vissza­pillantásra igazán „Illetékes” körben került sor, ugyanis a résztvevők túlnyomó többsé­ge kereskedőként, a vállalat irányító szervezetének dolgo­zójaként élte át az idézett időszakot, így nem csak hallomásból, hanem a min­dennapok gyakorlatából isi­mért a boltok államosításá­nak, a kereskedelem átszer­vezéseinek történetét. Szer­veztek, végezték a munkát a kicsi, elavult boltokban — 1950-ben mindössze 32 üzle­tük vélt, ezekben az alig több mint kétszáz, zömmel háziasszonyból eladóvá tett dolgozó ötvenmillió forintnyi forgalmat bonyolított le —, birkóztak a 'gyenge áruellá­tásból, a szigorú keretgaz­dálkodásiból adódó és a jegy- rendszerrel járó gondokkal. Egy, a háborút is megjárt teherautó szállította az árut — ma tizenkét tehergépko­csival rendelkezik a válla­lat... Az ötvenes években mind­össze három önkiszolgáló boltot nyitottak, s e mód­szertől nemcsak a vásárlók, hanem a boltok dolgozói is idegenkedtek. Hol van már az az idő? A tegnapi rendez­vény résztvevőinek emléke­zetében mindenesetre még frissen él az elmúlt három és fél évtized — erre követ­keztethettünk Tóth Lajos, Tóth János — az egykori igazgatóhelyettes —, Balázs János, Ott József nyugdíja­sok, az alapítóik emiékidéző felszólalásaiból. Érzéklete­sen ragadtak ki egy-egy, az adott időszakra jellemző mozzanatot a kereskedelem gyakorlatából, az ellátás szervezéséből és ellenőrzésé­ből, s a megtett útra hívták föl a figyelmet. Dóri János az eddigi sike­reket elismerve utalt a het­venes évek hálózatfejlesztési munkájának eredményeire, s a kereskedelem feladatait vázolta. Ezután a vállalat igazgató­ja, dr. Bor Lajosné törzsgár- dataigokat köszöntött s jutal­mat adott át. Nyolcán 20, heten 25, Kompa János 30, Takács István, Farkas Tibor, Bertalan Gyula, Varga An­tal, Árgyilán Ferencné, Lu­kács Margit, Stanics Tibor és dr. Varga Istvánná pedig 35 éves törzsgárdatagságáért ré­szesülj; elismerésben. Ebből az alkalomból adták át a Vállalatunk 35 eszten­deje jeligés pályázat értéke­lése során legjobbnak ítélt dolgozatok szerzőinek járó díjakat is. Első díjat nem adott ki a bíráló bizottság; a második díjjal Árgyilán Fe­rencnél, a harmadikkal Dombai Lajosnét jutalmaz­ták. Tóth Lajos, Balázs Já­nos és Hadi Józsefné mun­káját tiszteletdíjjal ismerték el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom