Somogyi Néplap, 1985. október (41. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-01 / 230. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLI. évfolyam, 230. szám Ara: 1,80 Ft 1985. október 1., kedd LUBOMIR STROUGAL MAGAS KITÜNTETÉSE Ünnepélyes búcsúztatás Luandában Kádár János és Gustáv Husák baráti munkatalálkozója A Zimbabwei Köztársaságba érkezett Losonczi Pál Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt főtitkára Gustáv Husáknak, Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság elnökének meghívására baráti mun­kalátogatásra hétfőn reggel Prágába utazott. Kíséretében volt Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Őszi István, a KB osztályvezető-helyettese. Búcsúztatáséra a Ferihegyi 'repülőtéren megjelenít Né­meth Károly, az MSZMP fő­titkár-helyettese, Havasi Fe­renc, Övári Miklós, a Poli­tikai Bizottság tagjai, a Központi Bizottság tikárai; Berecz János, Horváth Ist­ván és Pál Lénárd, a Köz­ponti Bizottság titkárai, to­vábbá Kótai Géza, a KB Külügyi Osztályának vezető­je, Kamara János belügymi­niszter, a KB tagjai; Urbán Lajos közlekedési miniszter, 'Horn Gyula, a KB tagja, külügyminisztériumi állam­titkár. Jelen volt Ondrej Du- rej, a Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaság magyarorszá­gi nagykövete. Kádár Jánost és kíséretét Prága ruzynei repülőterén Gustáv Husák, valamint Va­sit Bilak, a CSKP KB el­nökségének tagja, a KB tit­kára fogadta. Jelen volt Ko­vács Béla, hazánk prágai nagykövete, aki ott csatla­kozott a küldöttséghez, és a prágai magyar nagykövetség vezető diplomatái. Kádár János a prágai vár dísztermében átadta Lubomir Strougalnak a Magyar Nép- köztársaság rubinokkal éke­sített zászlórendje kitünte­tést, amelyet az Elnöki Ta­nács hatvanadik születésnap­ja alkáliméból adományozott a csehszlovák kormányfőnek. Prágában folytatott megbeszéléseket Kádár János. A képen: az MSZMP főtitkára és Gustáv Husák, a CSKP KB' főtit­kára a tárgyalások előtt. A magas kitüntetés átadá-- sakor mondott beszédében Kádár János emlékeztetett arra, hogy a magyar—cseh­szlovák együttműködés fejlő­désében meghatározó szere­pet töltenek be a cseh és a szlovák 'kormány tagjai, s különösein kimagaslóak Lu- bomir Strougalnak, a cseh­szlovák szövetségi kormány elnökének érdemei, amelye­ket a szocialista országok egységének erősítése, vala­mint hazánk és Csehszlová­kia testvéri barátságának, sokoldalú együttműködésének elmélyítése terén kifejtett tevékenységével szerzett. Válaszában Lubomir Strou- gal köszönetét mondott a magas elismerésért, és kije­lentette, hogy ez további ösztönzést jelent számára a két ország együttműködése és testvéri 'barátsága erősíté­se érdekében kifejtendő to­vábbi munkához. Befejeződött az európai ifjúságpolitikai együttműködési tanácskozás Hétfőn befejezte munkáját az európai ifjúságpolitikai együttműködési tanácskozás, amelynek öt napon át Buda­pest adott otthont. A nem­zetközi ifjúsági év alkalmá­ból megrendezett konferen­cián több mint 20 ország kormányszakértőinek, vala­mint az ENSZ és szakosított szervezetei képviselőinek részvételével áttekintették az európai kormányok ifjú­ságpolitikáját. A plenáris üléseken és munkacsoportok­ban megvitatták az ifjúság- politikai tevékenység gyakor­lati tapasztalatait, az alkal­mazott módszereket, s ta­nácskoztak a kölcsönös együttműködés lehetőségei­ről. A tanácskozás munkájáról Markku Kauppinen, a Finn Állami Ifjúsági Tanács el­nöke összegző jelentést . ter­jesztett elő. E dokumentumot a delegációk egyhangúlag el­fogadták és megbízták a Magyar Népköztársaság kor­mányát, hogy azt juttassa el Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kárhelyettese a K'B székha­zában hétfőn fogadta az Olasz Kommunista Párt kül­az ENSZ közgyűlés jubileu­mi 40. ülésszakára, amely­nek keretében ifjúsági kon­ferenciát tartanak. A részt­vevő országok a jelentésben hangsúlyozták, a nemzetközi feszültség enyhítésének, a fegyverkezési verseny, s kü­lönösen a nukleáris fegyver­kezés megállításának, a vi­lágűr militarizálása megaka­dályozásának, valamint a nemzetközi béke megőrzésé­nek szükségességét. Rámu­tatnak arra, hogy a világban az e célra fordított szellemi és anyagi erőforrások az if­júság jogos igényeinek ki­elégítését is gátolják. Egyet­értenék abban, hogy a mos­tani tanácskozás is elősegí­tette az egyes országok ifjú­ságpolitika terén szerzett kedvező tapasztalatainak át­adását. A résztvevők kifeje­zik készségüket az együtt­működés további folytatásá­ra, a kutatási eredmények kölcsönös hasznosítására. A küldöttségek rámutatnak arra, hogy különösen tág te­döttségét, amely Giovanni Cervettivel, a párt vezetősé­ge tagjával az élén tartózko­dik hazánkban. (MTI) re és jelentős tartalékai van­nak a nemzetközi együttmű­ködésnek a fiatalok szabad­idejének hasznos eltöltésére. Kifejezik azt a meggyőződé­süket, hogy a művelődés, a sport és a különböző szak­mai területek azonos érdek­lődésű fiataljai közötti cse­rék jelentősen hozzájárul­hatnak egymás jobb megis­meréséhez, a népek közötti barátság erősítéséhez. A magyar delegáció veze­tője, Lóska Szilárd, az Álla­mi Ifjúsági Bizottság meg­bízott titkára zárszavában rá­mutatott, hogy a mostani ta­nácskozás hozzájárult a hel­sinki folyamat további elő­rehaladásához is.. Óvári Miklós Madridban Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, a Spanyol Szocialista Mun­káspárt (PSOE) meghívására hétfőn délután Madridba ér­kezett. A baraj'asi ■ repülőtéren Pedro Boffil, a PSOE Végre­hajtó Bizottságának tagja, a párt szóvivője, Rafael Tű­nőn, a párt külügyi osztálya szocialista részlegének veze­tője, valamint Dóczé Kál­mán, hazánk madridi nagy­követe fogadta. ffémeffi Károly fogadta az Olasz Kommunista Párt küldöttségét A kitüntetés átadásán je­len volt Gustáv Husák, va­ll amiinit a CSKP, KB elnöksé- génék tagjai, a KB titkárai és a titkárság tagjai, vala­mint a 'Kádár János kísére­tében levő Szűrös Mátyás és Kovács Béla, 'hazánk prágai nagykövete. Gustáv Husák ebédet adott Kádár János és kísérete tiszteletére, amelyen részt vették a csehszlovák párt- és állami élet vezető 'képvi­selői. Kádár János a délutáni órákban látogatást tett a prágai magyar nagykövetsé­gen, ahol szívélyes légkörű beszélgetést folytatott a dip­lomáciai képviselet vezető beosztású diplomatáival. Kádár János és kísérete hétfőn este 'hazaérkezett Prágából. Fogadására a Feri­hegyi repülőtéren megjelent Néméth Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese, Berecz Já­nos, Horváth István és Pál Lénárd, a Központi Bizott­ság titkárai, továbbá Kótai Géza, a KB tagja, a KB kül­ügyi osztályának vezetője, Kamara János, - a KB tagja, belügyminiszter, Urbán La­jos \ közlekedési miniszter, Horn Gyula, a KB tagja, külügyminisztériumi állam­titkár. Jelen volt Ondrej Du- raj, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete. (A látogatásról kiadott köz­leményt a 2. oldalon ismer­tetjük.) Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke hét­főn délelőtt befejezte hiva­talos, baráti látogatását az Angolai Népi Köztársaság­ban. A magyar párt- és ál­lami küldöttség négy napot töltött a nyugat-afrikai or­szágban, és eredményes tár­gyalásokat folytatott a poli­tikai, gazdasági és kulturális együttműködés bővítéséről. Losonczi Pált a főváros, Luanda „Február 4.” repülő­terén vendéglátója, Jósé Edu- ardo dos Santos, äz MPLA- Munkapárt és az Angolai Népi Köztársaság elnöke ün­nepélyesen búcsúztatta. A különrepülőgép a délkelet­afrikai Zimbabwe, Losonczi Pál afrikai útjának követke­ző állomása felé indult. Losonczi Pál hétfőn négy­napos hivatalos, baráti láto­gatásra Harareba érkezett Canaan Sodindo Babana, a Zimbabwei Köztársaság el­nökének meghívására. A dél­kelet-afrikai ország függet­lenné válása óta nem járt itt magyar vezető, míg Robert Mugabe miniszterelnök 1983. májusában járt már hazánk­ban. Harare nemzetközi re­pülőterén Canaan Banana el­nök, Róbert Mugabe minisz­terelnök és más állami veze­tők fogadták Losonczi Pált és hivatalos kíséretét, amely­nek tagjai: Villányi Miklós, mezőgazdasági és élelmezés­ügyi államtitkár, Nagy Gá­bor külügyminiszter-helyet­tes, Horváth Ottó egészség- ügyi miniszterhelyettes, Né­meth Jenő, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivatalá­nak általános elnökhelyette­se, Székács Imre. a TESCO vezérigazgatója és Várkonyi József, hazánk hararei nagy­követe. A repülőtéri fogadáson a hagyományoknak megfele­lően 21 díszlövés hangzottéi. Losonczi Pál megszemlélte a tiszteletére felsorakozott díszegységet, majd elhang­zottak a himnuszok. Két fe­kete és egy fehér kislány vi­rágfüzérrel kedveskedett Lo­sonczi Pálnak. Mint az afri­kai út első állomásán, An­golában, a hararei repülőté­ren is, népitáncosok adtak elő műsort. Losonczi Pált az állami vendégházban' szállásolták el. Losonczi Pél délután ud­variassági látogatást tett Ba­nana államfőnél az elnöki rezidencián. Este,a közel 760 ezer la­kosú főváros, az egykori Sa­lisbury központjában, az elegáns Meikles hotelben Banana díszvacsorát adott a magyar államfő tiszteletére. A zimbabwei politikai, gaz­dasági élet közel száz sze­mélyiségét hívták meg. A díszvacsorán a két államfő pohárköszöntőt mondott. A SZOVJETUNIÓ A BNV-N Az idei BNV harmadik legnagyobb kiállítását a Szovjetunió rendezte. A ha­talmas ország nemzeti bemu­tatóján az ipar legújabb ter­mékei éppúgy megtalálhatók, mint több szovjet köztársa­ság Hagyományos kézműves remekei. Népművészek is dolgoznak a bemutató né­hány zugában, faragnak, .babáit, fakanalat festenek, hí­meznek. Az ősi kismesterségek és a modern nagyipar képvise­lői jól megférnek egymás ■mellett a kiállításon. A Szovjetunió gazdasági prog­ramjának egyik legfontosabb eleme, hogy a fogyasztási cik­kek termelését mind a meny- nyiségi, mind a minőségi szempontokat .figyelembe vé­ve jobbítani kell. A .kezdeti lépések már megtörténtek, s a kiállítás is 'reprezentálja (hogy a termelő vállalatok a korábbinál jobb minőségű és tetszetősebb termékeket ké­szítenek. A sok látogató közül ki a 'fotócikkeknél, ki a h’ifibe- rendezéseknél, ki a bútorok­nál „akadt el” egy kicsit hosszabb időre: szinte min­denki 'talált érdeklődési kö­rének megfelelő csemegét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom