Somogyi Néplap, 1985. február (41. évfolyam, 26-49. szám)

1985-02-01 / 26. szám

// (pSb ■ ifO p AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLI. évf olyam, 26. szám Ára: 1,80 Ft 1985. február 1., péntek A balatoni üdülőkörzet fejlesztési programja ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS __________ Á szövetkezeti közös alapok képzésének új rendje A kormány tegnapi ülésén sokoldalúan megvizsgálta a Balaton üdülőkörzet helyze­tét. Egyebek között áttekin­tette a vízminőség védelmé­ben hozott intézkedések végrehajtását, és jóváhagyta az üdülőkörzet hosszú távú fejlesztési programját. A Balaton vizének védel­mére két évvel ezelőtt ho­zott központi intézkedések­ben előirányzott feladatok többségét teljesítették az érintett tárcák és megyei ta­nácsok. Anyagi eszközeik át­csoportosításával a korábban előirányzottnál mintegy 440 millió forinttal többet fordí­tottak vízminőség védelmi be­ruházásokra, s az idén pót­lólagosan további 600 millió forintot költenek ezekre a célokra. így a tervezettet meghaladó ütemben építették ki a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer első szakaszát, lé­nyegesen meggyorsították 16 Balaton-parti település csa,- tornahálózatának fejleszté­sét. növelték a szennyvíztisz­tító művek teljesítményét és foszfortalanító berendezése­ket szereltek fel. Kiépítették a boglárlellei szennyvízkive­zető rendszert is, amely le­hetővé teszi, hogy a Balaton körzetéből a tisztított szenny­víznek csaknem a felét kü­lönböző folyók és csatornák közvetítésével más vízgyűjtő területre vezessék át. Összes­ségében tehát az utóbbi két évben javult a tó vizének minősége. A kedvező válto­zások tartós fenntartása és kibontakoztatása azonban szükségessé teszi a központi intézkedésekben megjelölt egyéb víz- és környezetvé­delmi munkákban — a szip­pantott szennyvíz elhelyezé­sében, a belterületi vízren­dezésben stb. — keletkezett elmaradás gyors pótlását. Különösen fontos a hulla­dékgyűjtő és ártalmatlanító rendszerek kiépítésének meg­gyorsítása. A Balaton üdülőterület rendezésében fontos feladat, hogy a vízminőség javulása mellett jobban előtérbe ke­rüljön a part menti területek rendezése és rekonstrukciója is. A Minisztertanács meg­állapította: az üdülőkörzet­ben az üdülési szálláshelyek száma és a vendégforgalom már évekkel ezelőtt megha­ladta az ezredfordulóig ter­vezett mértéket. Ezért a to­vábbi növekedés hosszú tá­von is csak mérsékelt lehet. Az ezredfordulóig a szállás­férőhelyek száma az idei 435 ezerről 445 ezerre, a csúcsné­pességé, vagyis az állandó lakosság, az üdülővendégek és a kirándulók száma együt­tesen 870 ezerről 880 ezerre nőhet. Ugyanakkor előtérbe kerül az üdülés és idegen- forgalom kulturáltságának fejlesztése. Az eddiginél fo­kozottabban kell hasznosíta­ni a települések táji és ter­mészeti adottságait, s az el­avult létesítmények korsze­rűsítésével is elő kell segí­teni a szolgáltatások bővíté­sét. A Minisztertanács elfogad­ta a Balaton üdülőkörzet hosszú távú fejlesztési prog­ramját, amely az ezredfordu­lóig meghatározza a legfőbb tennivalókat, megjelöli a fej­lődés ágazati és területi súlypontjait, a fejlesztést szolgáló eszközrendszer kor­szerűsítésének irányait. Alap­vető célja, hogy az üdülés legfőbb feltételeként óvja a Balatont, javítsa az idegen- forgalom kulturáltságát. A program két fő fejlesztési szakasszal számol. Az első szakaszban a vízminőségvé­delmi beruházások a tartós .javulás feltételeit alapozzák meg, ezért új üdülő szállás­helyek lényegében nem léte­sülhetnek, korlátozott marad a parti településekbe történő bevándorlás, de előtérbe ke­rül a meglévő és elavult üdülési létesítmények felújí­tása, a köztisztasági és hi­giéniai feltételek javítása, az alapvető ellátó szolgáltatá­sok — strandok, kiskereske­delmi hálózat, vitorlázás, sport, szórakoztatási létesít­mények — fejlesztése. A vízminőség tartós javu­lásával, a nyolcvanas évti­zed végén és a kilencvenes évek elején kezdődik meg várhatóan a fejlesztés máso­dik szakasza, amelyben foko­zatosan egyensúlyba kerül a tónak és az üdülőterület ter­mészeti környezetének teher­bíró képessége az igénybe­vétellel, az üdüléssel, az adott területen folytatott ipari, mezőgazdasági terme­léssel és az ehhez kapcsoló­dó infrastruktúrával. Az egyensúly megőrzésével össz­hangban ebben az időszak­ban megkezdődik az építési tilalmak egy részének felol­dása, az üdülő szálláshelyek bővítése, meggyorsulhat a beépített területek rekonst­rukciója, és a közcélokat szolgáló tó körüli szabad parti sáv kialakítása is. A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács tegna­pi ülésén Lázár György tá­jékoztatást adott Kaare wil- lochnak, a Norvég Király­ság miniszterelnökének ha­zánkban tett hivatalos láto­gatásáról. A kormány a tá­jékoztatót jóváhagyólag tu­domásul vette. A kormány jelentést hall­gatott meg a Balaton vízmi­nőségének javítására és az üdülőkörzet fejlesztésére ho­Ifjúsági tanácskozás kezdő­dött csütörtökön Pécsett. Az MSZMP Központi Bizottsá­gának Társadalom tu domány i Intézete, a Baranya megyei Oktatási Igazgatóság és a Pécsi Orvostudományi Egye­tem Marxizmus—leninizmus Intézete által szervezett két­napos eszmecserén az ifjú­ság biológiai fejlődésének és egészségének társadalmi té­nyezőit vitatják meg a szak­emberek. A tanácskozáson elmond­ták, hogy a fiatalok egész­ségi állapota, biológiai fej­lődése ma sem mentes a gondoktól, sőt: sokasodnak a kedvezőtlen jelenségék. Az ifjúság egészség- és testkul­túrájáért, családi életre való neveléséért felelős intézmé­nyek ugyanis még mindig Hosszú ideje nem volt rá példa hogy a Dráva befa­gyott volna, ezen a télen mégis. — A folyó somogyi szaka­szán már egyáltalán nincs jég — mondta a pécsi víz­ügyi igazgatóságon Pólón István. — Drávaszabolcs tér­ségében van néhány kilo­méternyi összefüggő jégme­ző még, de veszélyt ez sem jelent. zott határozatának teljesí­téséről. Megtárgyalta és jóváhagyta a térség hosszú távú fejlesztésére kidolgo­zott programot. A Minisztertanács — a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésével össz­hangban — módosította a termelőszövetkezetek köl­csönös támogatási alapjairól szóló rendeletet, egyben sza­bályozta az ipari, a fogyasz­tási, az értékesítő és beszer­ző szövetkezetek közös nem töltik be maradéktala­nul a funkciójukat. Egész­ségügyi és köznevelési rend­szerünk tevékenységében például — a kezdeti eredmé­nyeket elismerve — háttér­be szorult a lelki egészség védelme, ápolása. Nem vélet­len tehát, hogy az iskolákban feltűnően magas a pszicho­szomatikus, azaz a lelki okokra visszavezethető testi problémákkal küszködő gyer­mekek aránya; a szervezet így nyilatkozik a túlterhelt­ség ellen. Az 1981-ben kezdődött tu­dományos kutatás egyik té­mája a fiatalok halandósági viszonyainak feltárása, elemzése. A fiatal korú fel­nőttek — elsősorban férfi­ak — halandósága ugyanis — Miképpen tűnt el a fe­hér páncél ilyen gyorsan a Dráváról? — Rendkívül érdekes je­lenséget figyeltünk meg. Fentről melegebb víz érke­zett és a folyó önmagáról le­olvasztotta a jeget, sokkal gyorsabban, mintha csak a környezet melegedett volna. Torlódás, zajlás nélkül, hihe­tetlenül rövid idő alatt el­alapjai képzésének és felhasználásának rendjét. A változások nagyobb önál­lóságot biztosítanak a szö­vetkezeti önkormányzat és a közös alapok működésének belső szabályozása számára. A kormány határozatot hozott egyes új vállalatok létesítésének kedvezmé­nyeiről. Felhatalmazta' a pénzügyminisztert, hogy a vállalatok gyáregységeinek, telepeinek önállósulásuk esetén nyújtson pénzügyi kedvezményeket. növekedett, halott a kedve­zőbb életkörülményeknek és a jobb egészségi ellátásnak a hálandósági arány javulását kellett ivolna eredményeznie. Nyilvánvalóan környezeti, életmód- és magatartásbeli okok is közrejátszanak eb­ben, a kutatóknak tehát ilyen irányban is ki kell terjesz­teniük a vizsgálatokat. Azt mindenesetre már most meg­fogalmazták a tanácskozás résztvevői, hogy a kedvezőt­len helyzet megváltoztatása nem kizárólagosan az egész­ségügy feladata. Az egész társadalomnak — a család­nak, az iskolának, a munka­helynek, a társadalmi szer­vezeteknek és a lakóhelyi közösségeknek egyaránt — van tennivalója ifjúságunk egészsége érdekében. tűnt a Dráva jege. A folyó pedig igen alacsony vízállású. — Ezek szerint óvintézke­désekre nincs szükség? — A megfigyelésen kívül egyebet nem kellett tenni. Ismét beigazolódott a több évszázados tapasztalat: a Dráván jeges árra számítani nem kell, nincs ilyen veszély. L. P. Faluvégi Lajos Berlinbe utazott Faluvégi Lajosnak, a Mi­nisztertanács elnökhelyet­tesének, az Országos Terv­hivatal elnökének vezetésé­vel csütörtökön küldöttség utazott Berlinbe Gerhard. Schürernek, az NDK Mi­nisztertanácsa elnökhe­lyettesének, az állami terv­bizottság elnökének meghí­vására. Tárgyalásokat foly­tatnak a két ország közötti gazdasági és műszaki együtt­működés kérdéseiről, vala­mint az 1986—90 évekre szóló népgazdasági tervek egyeztetéséről. Folytatják Bécsben Tegnap megnyílt a közép­európai haderők és fegyver­zetek csökkentéséről folyó tárgyalások 35. fordulója. Az első ülés arról tanúskodott, hogy a nyugat folytatja ha­logató taktikáját és a bécsi tárgyalásokon — a szocia­lista országok megegyezési szándéka ellenére — egye­lőre továbbra sem várható haladás. Valérián Mihajlov nagy­követ, a szovjet küldöttség vezetője beszédében rá­mutatott, hogy a Varsói Szerződés országai rövid időn belül készek megálla­podni, de a NATO-államok továbbra is meddő vitákkal gátolják a megegyezést. A szocialista országok szóvivő­je az ülés után hangoztat­ta: minden előfeltétel meg­van ahhoz, hogy kölcsönö­sen elfogadható megálla­podást érjenek el Bécsben. A tavaly áprilisi .NATO-ja- vaslat nem szolgálhat a megegyezés alapjául, mert alapvető feltételek hiányoz­nak belőle. A NATO nevében felszó­lalt Josej Holik, az NSZK nagykövete reményét fejez­te ki, hogy a genfi tárgya­lások megkezdése pozitív hatással lesz a bécsi fórum­ra. A nagykövet — híven a régebbi NATO-tafctikához — arról beszélt, hogy külö­nösen a ((11 éve vitatott) létszám-kérdésnek és az el­lenőrzésnek van nagy jelen­tősége. (Bécsi keringő címmel kommentárunk a 2. oldalon.) Tanácskozás Pécsen az ifjúság egészségvédelméről Lelki okok — testi bajok Nincs már jég a Dráva somogyi szakaszán ## Önleolvasztó folyó Megkezdődött . a fejtrágyázás A kaposmérői Latinca Ter­melőszövetkezet határában — a megyében elsőként — teg­nap felszállt a helikopter, hogy megkezdje a télutó első fontos mezei munkáját: a fej,trágyázást. A közös gazda­ság zselickislaki területén egy nyolcvan hektáros búza­tábla jutott tegnap a növény fejlődéséhez oly fontos táp­láló anyaghoz. Ebben a szö­vetkezetben , összesen ezer­kétszáz hektárnyi őszi kalá­szost — búzát, árpát, repcét — részesítenek folyamatosan légi úton műtrágyában. Somogybán összesen 70 376 hektár búzát, 3720 hektár ro­zsot és 17 221 hektár őszi ár­pát fejtrágyáznak a mező- gazdasági üzemekben ebben az időszakban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom