Somogyi Néplap, 1984. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

8 Somogyi Néplap 1984. december 1., szombat IRODALOM, MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS Â SAJTÓ ÉS AZ IRODALOM Olaszországban jártam­kor — jó itthoni beidegző­dés szerint — kerestem a napi- és hetilapokban az irodalmi oldalakat, ám hiá­ba. Sőt még az irodalmi la­pok is inkább csak szakfo­lyóiratok, a vers, regény, novella szinte kizárólagos megjelenési formája: a könyv. Nálunk hagyományos je­lenség az irodalom léte nemcsak a heti, de a napi­lapokban is. Gondoljunk csak arra a szoros kötődés­re, amely íróinkat egy-egy napilaphoz fűzte, csak pél­daként a legnagyobbakat: Mikszáth (Szegedi Napló, Pesti Napló), Ady (Nagyvá­radi Napló, Budapesti Nap­ló), Kosztolányi (Pesti Hír­lap, Világ), Karinthy (Az Újság, Budapesti Napló). Ez a kapcsolat nemcsak anyagi biztonságot jelentett az írók nak, hanem egyben szoro­sabb viszonyt is a valóság­gal, a társadalmi-politikai élettel, másrészt bizonyos újság-műfajok irodalmi szintű művelését eredmé­nyezte (tárca, karcolat, kro­ki, humoreszk stb.). Arra is van példa — Bálint György —, hogy valaki pub­licistaként, napilap-kriti­kusként építsen irodalmi rangú életművet. A magyar irodalom és sajtó szoros kapcsolatának nyilvánvalóan mélyebb oka is volt, irodalmunk sajátos történelmi helyzetéből fa­kadt: olyan funkciókat is magára kellett vállalnia, amelyeket szerencsésebb nemzeteknél elvégzett a fi­lozófia, a politika, a tudo­mány vagy a társadalmi in­tézményrendszer. Jó ez vagy rossz, gazdagodott vagy vesztett ezzel irodalmunk ’ — most ne vitassuk. Az. bi­zonyos, hogy irodalmiunk primátusa ilyen értelemben megszűnt. Ezt lehet sajnál­ni vagy örülni neki, annyi előnnyel azonban kétségte­lenül járt, hogy egyre ke­vésbé kényszerű természe­tétől elütő funkciókra, fej­lődése öntörvényűbb lehet. A hagyományból viszont megmaradt az irodalom szo­rosabb kötődése, jelenléte a sajtóban. Ami szerintem feltétlenül hasznos. Mit nyer a sajtó (és ezál­tal az olvasó), és mit nyer ebből az irodalom? A saj­tó nyeresége nyilvánvaló: az irodalom segíti alapvető funkcióinak betöltésében. Először is: sokoldalú infor­mációt nyújtani a valóság­ról. Az irodalom sajátos megközelítési és feltárási módjával pontosítja, elmé­lyíti a valóságról alkotott képet. Másodszor: segíti — csúnya szóval — a propa­gandatevékenységet. Vagyis sajátos ábrázolási módszeré­vel érzelmileg is hat az ol­vasóra, a teljes személyisé­gét mozgósítja, a meggyőzés tehát hitelesebb, tartósabb. Persze ezzel vissza lehet él­ni, mint ahogy példa is van rá: az ötvenes években ve­zércikk szempontokat „ver seltek meg” a költők (már aki), ám ez esetben a köl­tészet elveszti hitelét — és hatását az olvasóra. Az irodalom nyeresége is könnyen belátható: a napi- és heti sajtó olyan közvetí­tő csatornát jelent számára, amelyen keresztül eljuthat a nem könyvolvasó olvasóré­tegekhez is. Másrészt széles körű közlési lehetőség, mert sok tíz- vagy százezres pél­dányban jut el egyidőbsn az olvasókhoz. Hatékonysága tehát intenzív, bár kérész­életű, egy napra szóló — az újság természetéből követ­kezően; másnap eldobják. Az olvasó nyeresége ter­mészetes : olvasmányél­ménnyel gazdagodik. Olyan tükörbe nézhet, amely a tel­jesség igényével képes fel­villantani a hétköznapi eset­legességek összefüggéseit, s önmaga_is kilép a partiku­laritásból, teljes énjével szembesül. Felmerül a kérdés: nem festek-e túl ideális képet? Lehetséges. Mindez jó iro­dalmat. jó újságot, értő ol­vasót feltételez. A cél min­denképpen ennek megköze­lítése kell hogy legyen. Persze az irodalom és saj­tó kapcsolatában — ez utób­bi jellegéből fakadóan — természetesen vannak bizo­nyos korlátok. Egyes műfa­jok eleve kiesnek. Hogyan férne bele egy napilapba például az eposz vagy a nagypróza? (Legföljebb ami folytatásos regényként 3—4 oldalra tördelhető.) De fi­gyelembe kell venni a na­pilappal szemben támasztott aktualitásigényt is: furcsa lenne a júliusi kánikulában téli verset olvasni napilap­ban (már amelyiknek nem­csak egyes motívumai, de a témája is téli/. Számolni kell azzal is, hogy az olva­só más szándékkal nyúl egy könyvért, mint ahogy az újság irodalmi oldalára la­poz; ez esetben kevésbé vo­natkoztat el a valóságtól, Komédiások. Sváby Lajos festménye. TÜKÖR saját mindennapi lététől. Ezért elvont irodalmi kísér­leteknek nincs helye napi­lapban, legföljebb a kísérlet már beért, leszűrt eredmé­nyének. Számolni kell tehát az olvasó realitásigényével, ugyanakkor a jó irodalom tágítja irodalomszemiléletét, befogadási készségét is. A cél természetesen teljes irodalmi keresztmetszet nyújtása kell hogy legyen, az irodalmi szerkesztő még­is válogatásra kényszerül — a napisajtó jellegéből kö­vetkezően. Ez azonban az értékrendre nem vonatkoz­hat. Az értékrendben nem lehet alternatíva, a váloga­tás szempontjai csak a ma­gyar irodalom egyetemes ér­tékrendjére épülhetnek. Nincs külön ,sajtó-iroda lom” és „nagyirodalom” — egyetlen magyar irodalom van. A mozgékonyabb napisaj­tó azonban egy területen megelőzheti az irodalmi fó­rumokat: a fiatal tehetsé­gek indulásához az első lép­csőfok lehet. Különösen vo­natkozik ez a megyei napi­lapokra; a vonzáskörzetük­ben élő ifjú alkotók termé­szetes gesztussal főrdulrvak „újságjukhoz”, s a legtehet­ségesebbek nem egyszer ezen át jutnak el más iro­dalmi fórumokhoz. Rózsa Endre Lélekidőm óraművé Mint cseppkő képzelt oszlopa az alsó és a felső kúp között — fájdalmaimban régen összenőtt a már nem és a még soha. E képzelt oszlop oly való; magát a hiányt méri; pereg-e? Homokóra, melynek nincs közepe, és vissza — nem fordítható! Csóka, fekete csóka, csalóka madár árva, hideg a fészek, üres a határ csóka, fekete csóka, tói jár az erdőin? mit lát vizslató szemed, ha a hold feljön? Az irodalomnak nemcsak közvetítő csatornája a sajtó; mint minden viszonyban, visszahatással is számolha­tunk. Hogyan szóljon bale a sajtó az irodalomba? Szkep­tikusan válaszolva : sehogy (lásd ötvenes évek). Meg­fontoltan fogalmazva: lété­vel — mint „megrendelő” - beleszól. E visszahatás lehe­tőségének pozitív tartalmát kellene kibontani. Az olva­sói realitásigény ösztönözhe­ti az írókat társadalmi va­lóságunk tényleges problé­máival való szembenézésre, az élettől való elidegenedés leküzdésére. Mint „megren­delők”. a napilapok ösztö­nözhetik — különösen a fia­talokat — az egyműfajúság elkerülésére, mert ez hosz- szabb távon az alkotó szá­mára bezártságot jelent. A napilap olyan műfajokat kí­nál, amelyeknek nálunk iro dalmi rangjuk van, ma még­is kevés író műveli őket rendszeresen. A magyar szellemi életben az irodalom és a sajtó „kü­lönös házassága” jó hagyo­mány, érdemes ápolni. Még jobban kellene kötni egyes írókat egyes lapokhoz, mint ahogy ez régebben termé­szetes volt. Ennek külön-kű- lön nyeresége — végül is kö­zös hasznunkra válna. Angyal János Utcarészlet. Vágó János metszete csóka, magános csóka, hói a te hazád? hol áll fészekringató szélgyötörte fád ? csóka, magános csóka, látlak-e újra? találsz-e másik fészket, vajon ki tudja? Áramszünet volt, a fekete­rigó a nagyfeszültségű huzal kapcsclófejére ült. Lent mé­lyen érett kalászok ringatóz­tak. Csak rövid ideig tartott az áramszünet, a feketerigó lángolva zuhant alá. Körü­lötte több hektár gabona gyűlt lángra ... Mohó pipa­csok kaptak a lángoló főnix után, s vadul táncoltak to­vább a szőkeségbe, amit még az imént lágyan borzolt — mutatva vizeken ismert fod­ros nyomát — a szél. Itt vagyok! — válaszolta a kattogással zavart kérdés­re. Kezében csúszott a sima telefonkagyló. A macskának — gondolta —, a macská­nak nyirkosodik így a talpa a félelemtől. Már régóta beszéltek. Üres kávéspohár és teli hamutar­tó mellett ült az asztalon, a szemközti falon nagy tükör lógott. Szerette a tükröket — nemcsak női hiúságból, de szerette, akár a jó já­tékot. A gyerekkori bűvölet maradványaként élvezte, ahogy megbolondítja a teret. Az ezüstös felület titokzatos­ságát, halvány izgalmát sze­rette. Naponta meglepődött saját tükörképén, arcának apró változásain, mozdulatain. Most, a szorongás nézett vissza rá, ahogy ott kupor­gott az asztal tetején, s pró­bált erőt gyűjteni, hogy kér­jen. Mert kérni nehéz, főleg segítséget, próbakövét a ba­rátságnak, a szeretetnek ... Ezért hát húzta az időt, és csúszkáltatta kezében a kagylót. „Bajban van? Segítségre szarul? Hívja fel kedvenc barát-­nőjét, s ossza meg gond­jait!” Ahogy eszébe villant ez a régi reklám, nevethetnék je támadt. Kimondom! — ha­tározta el magát. — Segíte­nie kell, hiszen szeret. — Bajban vagyok ... — mondta elvékonyult hangon, mint gyerekkorában, ha ma­gasra nyújtott tóarjával a felnőttek magaslatát próbálta elérni. TÜKÖR TÜKÖR TÜKÖR TÜKÖR Beszélj! Ne félj, hiszen csókolt, hiszen a kedvesed! Kapott egyszer egy leve­let. Óriási csomagoló papírt hajtogatott ki belőle, a köze­pén ollóval kinyírt ablak tá­tongott. Az ablak körül nyi­lak mutattak a végtelenbe. Szöveg csaik ennyi: Nézz be­le! íme, a te tükröd. Nézz át rajta, szép magadat lá­tod, az egész bolond vilá­got! Törte már a fülét a tele­fon, elfordult a tükörtől, hogy jobban figyelhessen arra a gyíkocska hangra, melynek mozgékonysága a mindenkori érzések hordozója volt. — Igen, értem ... — mondta újra azon az elpö­dört hangon, amelyen kötél­táncos a sírás. — Nem is érsz rá? — vékonyult to­vább, mint két ujj között sodort gyapjú a rokkán. Gserbemhagyás, cserben- hagyás — lüktetett benne. Markolta a kagylót, és úgy érezte, hogy a belőle öm!ő szavak már a nyakáig érnek. Szavak, kígyóhidegek, kígyó­simák, halk sziszegéssel már körbefonták. Fuldaklott. TÜKÖR TÜKÖR TÜKÖR TÜKÖR Mert boldog voltam a sze­relem szépre metszett tükre előtt forogva. Forogva láb- ujjhegyen, s körülöttem fény- pikkelyeket szórt az öröm. Ezüstveretű hétköznapokra léptem, s a szálló madarak mind ismertek engem. Ked­vesem szemében csak maga­mat láttam, ahogy cifrálkod- va mórikáltam. Tükröm volt, szépre metszett tükröm, ben­ne magamat láttam. Magamat szerettem? — Le-íöl verdesnek a fű­szál pillák, mint pillék szár­nya, meg-megrebben a pil­lantás, ahogy rántja a héja­kat a fénylő Íriszre. Színes napkorong fénylő gömbegé­nek közepén. Lám, a fáradt­ság piros hálót von a fehér­jére küzdő hajszálerekből, mint a szelet jelző vöröslő alkonyat. Ez a tükör mindent megmutat! Láttam, öregek szemében halpikkellyé lúgo- zott íriszükből az idő szivár- ványos pikkelye csillant rám. Ha varázstükröm lenne, nem faggatnám hiú király­nő módjára, de eléállnék, ezüst lapjára szorítanám vi­rágos ujjhegyeimet! Ki vagyok én? Ki? A kattanás véget szakított a szóözönnek. Le kellett csapnia, mielőtt elsírná ma­gát. Csérben hagyás, már így is nyakig ér. Vizet engedett egy üvegpohárba. Ahogy a szájához emelte, s fölhajtot­ta, átnézett a pohár fene­kén. A tükörből szörnyeteg nézett vissza rá. TÜKÖR TÜKÖR TÜKÖR TÜKÖR Ha kilépsz az ajtón, tor­zító tükrök riasztanak, ösz- szecsippentett szemrések kö­zött motoz a kapzsiság vagy a kuporgó megalkuvás. A nevető csillagók sorra ki­hunynak az emberek tekin­tetében, ahogy az arany na­pokat pénzérmékre váltják, hogy a zsebükbe tömhessék, s asztalukon láthassák vi­szont tányér pereméig úszva sárga tallérjait a zsíros él­vezetnek. Szemgolyó! Mint földgo­lyónk, tengervízben mosdik eredő könnyeiben. De a csonthéj ú koponyán belül az imádkozó dióbéiagy kuporog a teremtés és rombolás dé­monaival. Ököllel csapott. A tükör sikoltott, szilánkok csörren- tek a lába elé. Fölnézett az elárvult keretre. Falat látott maga előtt. Somlói Margit Szirmay Endre CSÓKAKÉRDEZŐ Palotás Dezső rr GYŐZELEM Kezdetben ötön vol­tunk. Barátaink — e névvel illettük ama egyéneket, akik olyan disz- nóságainkat is elnézték, ame­lyek, ha bárki más követte volna el azokat, határozott rosszallásukkal találkoztak volna —, barátaink így ne­veztek minket: a koalíció­sak. Mert Angéla példás rendet tartott közöttünk. Egymásra acsarkodnunk nem volt sza­bad. Kegyein egyenlő mér­tékben osztozkodtunk : min­denkinek jutott azonos mennyiségű (sok vagy tóevés, ki sejthette akkor) remény. Egyéb semmi. Lázadni kinek jutott volna eszébe? Egy pil­lantás Angéla bájosan fin- torgó farára, soha-nem-fe- ledhető szőkeségére, és már­is lekushadt berzenkedő hímön tudatosságunk: majd, majd ... majd! Elsőnek L. bukott le. Ké­ső éjszaka egy hábéről jö­vet bandukoltunk hazafele, hatosban, ahogy megszoktuk. Angéla egyszerre csak meg­állt, és fölemelte mutatóuj­ját. A szemközti járdán fél­lábú férfi mankózott isme­retlen célja felé: kopp, es ossz... Angéla hatásszü­netet tartott, aztán rikkan­tott harsan: bal!... bal!... Bal !... L. felháborodottan tikácsait. Csak későn kapott észbe, de már hiába csatla­kozott alázatosan röhigosélő kvartettünkhöz. Négyen ma­radtunk, magunkban feneke- dő riválisok. B. költő volt. Jó verseket írt, nagyritkán közölték is őket. Értelmes és félénk, mű­velt és gyámoltalan fickó volt: le kellett buknia. A büszkeség döntötte romlásba. Angéla aktfotót ígérgetett neki, de végül csak az ágyé­káról készült felvételt nyúj­totta át. Egy röntgenfelvé­telt. B. megsértődött, B.-t le­írták. F. sokat ivott. Mi is, An­gélánkat is beleértve, de er­ről senki nem beszélt. F. al­koholizmusáról viszont be­széltek, ezért ő érzékeny volt a témára. Angéla valameny- nyiünket beavatott gaz ter­vébe, természetesen az áldo­zatot kivéve. Lila színűre pingált egy fehér egeret (ez állítólag és tulajdonképpen, valamint tudományosan vol­taképpen fekete patkány), és miután F. a harmadik vod­káját is felíhörbölte, retikül- jéből az asztalra piszkálta a preparált jószágot. „Nini, egy lila egér!’ — csodálkozott F. „Miféle egér? Te uccinálsz, mintha hallanál! Igyál in­kább még egy vodkát!” — nyilatkoztunk mi, és közben zsebre vágtam az egeret. F. sápadtan hallgatott, két hé­tig nem ivott az eset után, amíg el nem meséltük neki az összeesküvés történetét. Azóta még többet iszik. Ügy tudja, hogy májcirózissal ke­zelik, pedig rákja van. K. a lottón játszott. Angéla öt kemény forintot áldozott arra, hogy a húzás után öt- találatossá alakítson egy szel­vényt, és suttyomban kicse­rélje K. egyik szelvényével (hetente húsz szelvénnyel játszott). K. elhitte, hogy ötöse van . .. Szörnyen ne­vetségessé vált. önhibáján kíyül, de ez mit sem változ­tatott a lényegen. Egyedül maradtam. Illetve ketten vagyunk. Három he­te vettem el Angélát. Töké­letesen megbízik bennem. Legutóbb rám bízott egy üveg blekendvájtot. Hozzá sem nyúltam. Esküdni mer­tem volna rá, hogy hashajtó volt benne. Angéla tudja, hogy egy pil­lanatig sem hiszek neki, és én tudom, hogy ezt nagyon helyesen teszem. Tökéletes házasság a mienk. Győztem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom