Somogyi Néplap, 1984. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

1984. december 1., szombat Somogyi Néplap 7 SOMOGYI TÁJAK, EMBEREK Száz méternél alig magasabb domb, mégis Ráma-hegynek nevezik. A rajta épült villát kastélynak. Talán a századforduló 16 ^gzer lakosú kisvárosának léptékével mérve lát­szott ez hegyi kastélynak? Az új század el­ső évében — Párizsból hazatérve — árveré­sen vette meg a villát Rippl-Rónai József, a modern magyar festészet úttörője, s ettől kezdve — szellemi értelemben — a fellegvár kifejezés sem lett volna túlzó. A Ráma­hegyi ház sugárzásának hatása, hogy pél­dául a Nyugat című folyóirat 1909 őszi fel- olrvasókörútjának első állomása éppen Kas- posváron volt. Ez alkalommal szövődött ba­rátság a két Párizst járó művész, Ady és Rippl-Rónai között. A festő a présházból átalakított műteremben lerajzolta Adyt, a költő pedig Kisvárosok őszi vasárnapja cí­mű versében örökítette meg a hajdani ka­posvári barangolás hangulatát. A villáiban kialakított képtár ma a fes­tészet barátainak zarándokhelye. Szomszéd­ságában áll azonban egy másik ház is, amely szintén zarándokhely. Ajtaján nem áll névtábla, a gyógyulásnak olykor talán végső reményét kereső betegek azonban az ország másik végében is tudják, hogy itt rendel dr. Martyn Róbert. Kevés ismertebb ember van nála a me­gyében, de még kevesebb, aki tartózkodóbb volna a felszínes népszerűséggel szemben. Alighanem e zárkózottságnak is része van a körötte szövődő legendákban és mende­mondáikban. Személyével kapcsolatban sok a szélsőséges vélemény. Kollégái között van­nak, akik sommásan kuruzslónak mondják, míg hálás betegeinek tömege csodadoktor hírét kelti. Meglehet épp e két szélsőség gerjeszti egymást... Milyen ember és mi­lyen orvos valójában Martyn doktor, vagy ahogyan mindenki ismeri: a hegyi tanár? — Sokat ártott nekem ez az egyesek ál­tal használt jelző. Csodák ugyanis nincse­nek ; csak betegségek vannak és gyógyító módszerek. Ez a „csodadoktor” elnevezés érthetően irritált más orvosakat, akik más­ként talán előítéletek nélkül mérlegelték volna egyes módszereim lehetőségeit. Saj­nos a szeretettel ártó „hírnévvel” minden olyan orvos kénytelen számolni, aki a gyó­gyításban új utakat keres. Később a beszélgetés során többször is eszembe jutott Paracelsus, Vesalius vagy Harvey neve. Valamennyien olyan orvosok voltak, akiket egyaránt tartottak csodadok- taroknak és kuruzslónak. Akik olyan em­bereket is meggyógyítottak, akikről a ko­rabéli orvosi tankönyvek betűjét fenntartás nélkül tisztelő kollégáik már lemondtak. Harvey például 1625-ben azzal az „elképesz­tő hadarság”-gal állt elő, hogy a vér kering az erekben ... Dr. Martyn Róbert a legjelentősebb, ám legvitatottabb eredményeit a rák gyógyí­tásában érte el. Még az ötvenes években kezdett vele foglalkozni, amikor ezt a be­tegséget világszerte gyógyíthatatlannak tar­tották. Megérthetjük az orvosközvélemény kétkedését, hiszen mikor a világ legnagyobb rákkutató központjai még nem érték el szá­mottevő eredményt, a kutatási lehetőségek­kel lényegében nem rendelkező somogyi or­vos azt mondta, hogy ezt a rettegett kórt egy másik halálos betegséggel kívánja gyó­gyítani ... — Az emberi szervezet nagyszerű képes­sége, hogy magában hordozza a betegségek­kel szembeni védekezés és a regeneráció lehetőségeit. Az orvos legtöbbször ezt a spontán öngyógyulási adottságot erősíti. En­nek alapján érlelődött meg bennem a gon­dolat, hogy a rákot inkuibáit leukémiás vér­A HEGYI TANÁR rel gyógyítsam. Egyéb lehetőség híján a módszert önmagámon próbáltam ki. Egy éven át oltottam magam leukémiás vérrel, de nem kaptam fehérvérűséget... Ezután alkalmaztam betegeken, kielégítő eredmény­nyél. Szövettanilag igazoltan rákos esetek­nél is visszafejlődött a daganatos csomó. Szerettem volna ezt az eljárást intézeti kö­rülmények között, tudományos szempontból is mérhetőbb módon alkalmazni. Az Egész­ségügyi Tudományos Tanács előtt, hol szá­mot adtam munkámról, húsz operált gyo- morrákost és öt évet kértem, abban bízva, hogy az eredmények feloldják majd a mód­szerrel kapcsolatos elzárkózást. Kérésemet azonban nem teljesítették. Mivel új utat nem építhetett, tovább járta a maga taposta ösvényt. Eredményeiről szak­cikkekben számolt be; ezek azonban csak külföldi orvosi folyóiratokban- kaptak helyet. A hazai szaklapok „anyagtorlódásra” hivat­kozva tértek ki a közlés elől. Dr. Martyn Róbertét közben 1965-ben az Egyesült Álla­mokba is meghívták, ahól a New York-i rákkutató intézetben végezhetett immuno­lógiai vizsgálatokat és ismertette eljárását. Azután visszatért Ráma-hegyi kis rendelő­jébe, és folytatta a gyógyítást. Martyn doktor módszereinek valódi érté­kéről csak a jövő mondhat csalhatatlan vé­leményt. Szélmalomharcáról hallva eszünk­be juthat azonban az égési sebekkel „cso­dát tévő” Naxol esete. Ott is évekre, sőt a közvélemény nyomására volt szükség, hogy a szakemberek legalább érdemben vi­tatkozzanak róla. A nyilvánvaló eredmé­nyek önmagukban mitsem értek. Az orvosi szakkönyvek betűje szerint a hegyi tanár módszere sem minősíthető. Mi hát mégis sikereinek titka? Egyes kollégái szerint nem a gyógymód, amelyet alkalmaz, sokkal in­kább az, hogy hisznek benne a betegei. Martyn doktor erőteljes egyéniség, aki ké­pes valósággal szuggerálni betegébe a gyó­gyulásiba vetett hitet. Nem megvetendő adottság ez, ha tudjuk, hogy a betegségek jelentős része pszichés okokra is vissza­vezethető. Ha valaki visszanyeri egészségét, aligha érdemes azon vitatkozni, hogy a gyógyszernek köszönheti-e vagy csupán an­nak, hogy elhitte orvosának: meg fog gyó­gyulni. El tudta hitetni, mert maga is hitte. — Szeretni kell a betegeket. Módot adni nekik, hogy kibeszéljék magukat s e meg­hallgatás által is megkönnyebbüljenek. Saj­nos, például a mai körzeti orvosi gyakor­latban kevés lehetőség van ilyen bensősé­gesebb orvos—beteg kapcsolat kialakítására. Sajnos, mert így talán a gyógyítás egy le­hetősége marad kihasználatlanul. Dr. Martyn Róbert polihisztor szellemi­ségű orvos. Ez lehet a személyével kapcso­latos szakmai kétkedések egyik oka. Mert hát hogyan foglalkozhat valaki a gyógyí­tásnak több területével, amikor az orvos- tudomány egyes szakágain belül is többol­dalú a specializáció. Egyesek szemére vetik, hogy belgyógyászati gyakorlatot folytat, mi­közben diplomája alapján gyermek- gyógyász ... — Sohasem szerettem a skatulyákat; min­dig az egész emberi test érdekelt. A buda­pesti klinika, ahol a pályámat kezdtem, szintén ilyen sokoldalúságot kívánt. _ Vala­mennyi gyógyászati ágban kellett dolgoz­nunk. Sokat operáltam is, két éven át pe­dig a budapesti Kórbonctani Intézetben fog­lalkoztam a kórbonctaninál. A berlini kli­nika ösztöndíjasa voltam, majd 1941-ben a kolozsvári egyetemre kerültem: gyermek- gyógyászatot adtam elő. Az ötvenes évek végén a marcali kórház gyermekosztályára helyezték osztályvezető főorvosnak.. Akkoriban kezdte ott pályáját segédorvosként dr. Sárosi Éva gyermek­gyógyász. — A Tanár úr pillanatok alatt kapcso­latot tudott teremteni a gyerekekkel. Gyak­ran leült az ágyuk szélére, mesélt nekik vagy társasjátékot játszottak. Jóval zárkó- zottalbb volt a felnőtték körében. Csak ké­sőbb gondoltam arra, hogy talán épp a kö­réje épült láthatatlan falak tették vissza­húzódóvá. Kialakította a maga külön vilá­gát, amelybe csupán a gyerekeiknek volt szabad bejárásuk. Nem szívesen beszélt or­vosi módszereiről, s egyáltalán nem magán­életéről. A kollégák egyszer még fogadást is kötöttek, hogy sikerül-e egyiküknek kipuha­tolnia, voltaképpen, hogyan is került Martyn doktor a Rippl-Rónai családhoz. — Kisgyermekként vesztettem el szüléi­mét, akik távoli rokoni kapcsolatban álltak Rippl-Rónaiékikal. Rippl-Róndiné nagyon megszeretett engem, és tizenegy éves korom­ban magukhoz vettek. Mivel nem volt sa­ját gyerekük, Rippl-Rónai a fiává is foga­dott. Itt éltem a hegyen Ferenc bátyámmal együtt, akit Rippl-Rónai vezetett be a fes­tészet birodalmába ... Legszívesebben a villa körüli parkban kertészkedtem; a Somsslich gimnáziumban töltött évek alatt már szenvedélyesen foglalkoztatott a bioló­gia. Itt, a Ráma-hegyen volt az otthonom, ide tértem hát haza 1944-ben Romániából. A Ráma-hegyi házban gyakori vendégek voltak a kor szellemi vezéregyéniségei: írók, költők, festők, szobrászok. Dr. Martyn Róbertben e kisfiúként hallott beszélgetések nyomán ébredt az irodalom iránti érdeklő­dés, ami ma is jellemzi. Könyvespolcain a legfrissebb orvosi szakkönyvek hazai és kül­földi szakfolyóiratok mellett elsősorban ver­seskötetek sorakoznak. Szabadidejében leg­szívesebben Ady, József Attila és Vajda János köteteit forgajta. Mióta a Rippl-Rónai- V,illát múzeummá rendezték be, a szomszé­dos házban él. De hiszen ez a ház is való­ságos élő múzeum! A nappaliban, ahol be­szélgettünk a falon Rippl-Rónai „kukoricás korszakának” képeit csodálhatja a látogató, a sarokban pedig Medgyesi Ferenc Anyaság című szobrának eredetijét fedezheti föl, mé­lyet az ezerforintosról ismerhetünk mind­annyian. Dr. Martyn Róbert legutóbbi, 60. érett­ségi találkozójukról beszélt, ahol már csak hatan üdvözölhették egymást. 53 éve orvos, de mint mondta, nem kérvényezte az arany- diplomát. „Sohasem kívántam magam cí­mekkel körülaggatni...” Szóba került 20 év előtti szívinfarktusa is, amelynek kapcsán arról a sajátos lélektani helyzetről beszél­gettünk, amikor orvos kezel orvost. „Ugyan miért van, hogy elismert gyógyító szakte­kintélyek is kuruzslóhoz fordulnak, ha sa­ját betegségük kapcsán kell rádöbbenniük a tudomány lehetőségeinek határaira?” Me­sélt a nyaranta náluk vendégeskedő báty­jával, Martyn Ferenccel tett esti sétákról. „Mindig jól megértettük egymást, mindket­tőnket izgatnak a természet apró csodái.” Boldogan számolt be Mária lánya orvos- egyetemi sikereiről, s büszkén mutatta meg kisebbik lánya, Giziké vázlatait, amelyek­nek finom kontúrjai nagybátyjának művé­szi érzék enységét idézik. Elrepült az idő, s felesége (varázslatos egyéniség, lelke a háznak) szólt: megérkez­tek az első betegek... A „hegyi tanár” 80 évesen is gyógyít. Él­tet másokat, míg őt munkája élteti. Példát­lan odaadását, munkabírását, gyógyítani akarását azok az orvosok is elismerik, akik vitatják egyes módszereit. Martyn doktornál gyakran a késő esti órákig tart a rendelés. Nem csupán orvosi ténykedéséről, de em­berségéről is legendák keringenek ... „Egy­szer azzal szaladtak a Tanár úrhoz, hogy jöjjön gyorsan, mert az udvaron lopják a csirkéket, ö derűsen, mosolyogva csak any- nyit válaszolt: „Nem baj, én mondtam ne­kik, hogy jól kell táplálkozni.” Hogy egy orvos ma ne kérjen pénzt és elfogadni is csak ritkán fogadjon el, az ilyen embernek szükségszerűen csodadok­tornak vagy különcnek kell lennie ... Alig­ha! Dr. Martyn Róbert sem nem egyik, sem nem másik. Ö csupán egy orvos azok közül, akik mindig az orvosi eskü szelemében éltek. Bíró Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom