Somogyi Néplap, 1984. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

1984. december 1., szombat Somogyi Néplap 3 (Folytatás az 1. oldalról.) A VII. ötéves terv legyen a megalapozott gazdasági nö­vekedés és fejlődés prog­ramja, amely lehetővé teszi társadalmi és gazdaságpoli­tikai céljaink elérését. A tervidőszak legfontosabb gazdaságpolitikai célja az intenzív fejlődés kiterjeszté­se a termelési folyamat min­den elemére. Fokozni kell a gazdaság jövedelemtermelő képességét. Meg kell gyorsí­tani a termelési szerkezet átalakítását. Alapkövetel­mény, hogy a termékek mi­nősége közelítsen a műsza­ki-technikai haladás mai nemzetközi színvonalához, s mind nagyobb része érje is el. Fontos, hogy hazai ter­mészeti erőforrásainkat fo­kozottan és ésszerűbben hasznosítsuk, a termelést szolgáló infrastruktúrát fej­lesszük. A jövedelmező gaz­dálkodás legyen a cselekvés általános normája. Javítani kell a munka szervezettsé­gét, fegyelmét, kulturáltsá­gát, a gazdálkodó szerveze­tek alkalmazkodóképessé­gét és vállalkozókészségét, a vállalatok közötti együttmű­ködést. Meg kell gyorsítani a műszaki fejlesztést, növel­ni kell a fejlesztő tevékeny­ség eredményességét. A fel­tételek megtermtésével nö­vekedjen a beruházásokra fordított összegek aránya — szögezik le az irányelvek, majd kitérnek a népgazda­ság egyes ágainak fő felada­taira. Hazánk természeti-gazda­sági adottságai szükségessé teszik, hogy fokozzuk rész­vételünket a nemzetközi munkamegosztásban. Nem­zetközi kapcsolatainkban to­vábbra is meghatározó sze­repe van a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsának, a szocialista gazdasági in­tegrációban vajó aktív rész­vétel ünkinek. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának IRÁNYELVEI a párt XIQ. kongresszusára A párt gazdaságpolitikája egyaránt figyelembe veszi a szocializmus építésének álta­lános törvényszerűségeit és országunk adottságait. A ter- melőesziközök társadalmi tu­lajdonán alapuló szocialista tervgazdálkodás, a szabályo­zott áru-, pénz- és piaci vi­szonyok segítik a szocialista társadalom építését, alapvető tá nsadallim i -gazdasági cél­jaink elérését. A gazdaságirányítás to- vábbfejilesztésével el kell ér­ni, hogy a tervezés, a szabá­lyozás, valamint a szervezeti és intézményi rendszer kor­szerűsítése révén javuljon a központi állalmi irányítás ha­tékonysága, fokozódjon a vállalatok önállósága, fele­lőssége, kezdeményezőkész­sége, fejlődjön vállalkozói magatartása'. A gazdaságirányítás fontos feliadata az áraiknak társadal­mi és gazdasági céljainkkal összehangolt alakítása és el­lenőrzése. A tenmedői árak a társadalmilag indokolt ráfor­dításokat fejezzék ki. A fo­gyasztód árak jobban igazod­janak a termelői árakhoz. Társadalompolitikai szem­pontból indokolt területéken a fogyasztói árak állami tá­mogatását a jövőben is fenn kell tartani. 'Gazdaságpolitikai felada­taink megoldásában megha­tározó szerepük van a szocia­lista nagyüzemeknek. Az ál­lami vállalatok és szövetke­zetek meghatározó szerepét biztosítva a jövőben is tá­mogatjuk a lakosság igényed­nek kielégítésében jelentős szerepet játszó kisipart és kiskereskedelmet. Az utóbbi két évben a ki­egészítő és kisegítő gazdasá­gi tevékenység új formái ala­kultak ki. Az új szervezetek fokozatosan beilleszkednek a szocialista gazdálkodás rend­szerébe, hozzájárulnak a vál­lalati gazdálkodás eredmé­nyiedhez, a lakosság színvona­lasabb ellátásához. Az e té­ren jelentkező kedvezőtlen jelenségeket le kell küzdeni, következetesen érvényt kell szerezni a rendelkezéseknek, és el kell érni, hogy a sze­mélyi jövedelmek a tel jesít- menyekkel arányosaik legye­nek. A szocialista munikaver- seny és brigiádimozgialom el­sősorban a munkahelyi fel­adatok eredményes megoldá­sával, a tartalékok feltárásá­val, a termékek minőségének javításával járuljon hozzá a népgazdaság intenzív fejlesz­tésének gyorsabb tóbonta- koztatátsához. A gazdasági építőmunká- bain a párt alapvető feladata a gazdaságpolitika meghatá­rozása, érvényesítése és vég­rehajtásának ellenőrzése. A pártszervezetek fő feladátai a gazdaságpolitikai célok helyi megvalósításának segítése és ellenőrzése, a dolgozók moz­gósítása politikai eszközök­kel. IV. Életszínvonal, életkörülmények, szociálpolitika A XII. kongresszusnak az életszínvonal megőrzésére, az életkörülmények javítására vonatkozó határozatai társa­dalmi méretekben teljesül­tek. A következő tervidő­szakban a gazdasági fejlődés élénkítésével, jobb gazdálko­dással, a teljesítmények nö­velésével, a munkafegyelem javításával meg kell alapoz­ni az életszínvonal érzékel­hető emelkedését. Az irányel vek leszögezik : a szociálpolitika legfonto­sabb célja továbbra is a szo­ciális biztonság fenntartása. A kollektívák és az egyének jövedelmében jobban tükrö­ződjön a teljesítmények nö­vekvő gazdasági és társadal­mi érteke. Szocialista álla­munk biztosítja a teljes fog­lalkoztatottságot, de növelni kell az érdekeltséget a mun­kaerő gazdasági céljainkkal összhangban álló áramlásá­ban. A gazdasági feltételek megteremtésével a feladat a 40 órás munkahét széles kö­rű bevezetése. Társadalmi juttatási rend­szerünket — alapvető vívmá­nyait megőrizve — jobban összhangba kell hozni anyagi lehetőségeinkkel, és fokozot­tan kell érvényesíteni a rá­szorultság elvét, a társadalmi igazságosságot. A szociális támogatások növelésével is elő kell segíteni a születések számának emelkedését. Foko­zatosan növekedjen a gyer­meknevelés költségeihez való állami hozzájárulás. A csa­ládalapító fiatalok lakáshoz jutását meg kell könnyíteni. Enyhíteni szükséges a nyug­díjrendszer feszültségeit, biz­ninizmus oktatása eszmóinik, világnézetünk terjesztésével segítse a szocialista építés feladatainak megoldását. Az agitáció adjon választ a dol­gozókat foglalkoztató kérdé­sekre, és járuljon hozzá moz­gósításukhoz. Nagy és felelősségteljes feladat hárul a televízióra, a rádióra és a sajtára a párt politikájának megismerteté­sében, a hiteles, pontos és gyors tájékoztatásban, a köz­vélemény formálásában, a cselekvő társadalmi maga­tartás kialakításában. A tudományos kutatás színvonala összességében megfelel országunk adottsá­gainak, eredményesen segíti az építőmunkát. A tudomány művelőd jobban járuljanak hozzá a termelőmunka szín­vonalának és hatékonyságá­nak emeléséhez ; vállaljanak részt a döntési lehetőségek változatainak kidolgozásá­ban; segítsék a kulturált, egészséges emberi élet jobb formálását. A társadalomtu­dományok műveilőinek első­rendű feladata korunk leg­fontosabb kérdéseinek kellő színvonalú elméleti-ideoló­giai feldolgozása. A párt és az állam a döntések megala­pozásában mindinkább igényli a tudományok közre­működését. Az oktatási rendszer lénye­gében ellátja a reá háruló feladatokat. Ebben nagy sze­repe van az oktatási intéz­ményekben áldozatos mun­kát végző pedagógusoknak. A következő «években folytatni kell, az oktatás elhatározott . korszerűsítését. A közoktatás javításának feladatait és fel­tételeit társadalmi-gazdasági program keretében kell meg- ározni. A pedagóguspálya társadalmi megbecsülésének növelésével is elő kell segí­teni a pedagógushiány meg­szüntetését. A párt művészetpolitikájá­nak fő célja, hogy megte­remtse a művészet alapvető társadalmi feladatainak tel­jesítéséhez szükséges feltéte­leket. Változatlan alapél vünk az alkotás szabadságánák biztosítása, a művészeti kez­deményezések, kísérletezések támogatása, az alkotóműhe­lyek önálló, felelős működé­sének segítése — állapítják meg az irányelvek, majd a művészeti ágak, az iroda­lom, a kritika helyzetével foglalkoznak. A művelődés térhódítása, az általános és a szakmai műveltség gyarapítása társa­dalmi, gazdasági előrehala­dásunknak fontos feltétele. Népünk kultúrája gazdago­dott, de a kulturális igénye­ket még nem tudjuk eléggé színvonalasan kielégíteni. A művészeti és kullturális életben • erősíteni kell a párt elvi irányító és kezdeménye­ző szerepét. Az ideológiai munkát politikai, gazdasági és kulturális feladatok meg­oldásával szoros egységben káli fejleszteni. Minden kommunista kötelessége, hogy határozott kiállással, meggyőző érveléssel lépjen fel eszméink és a párt poli­tikája mellett, a szocializ­mustól idegen nézetekkel szemben. VI. Á párt és a tömegszervezetek tasítani kell az alacsony nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését. Továbbra is fenn kell tar­tani a vásárlóerő és az árua­lap egyensúlyát, az áruellá­tás biztonságát. A szükséges­sé váló fogyasztói árváltozá­sokat az életszínvonal-politi- ka céljaival összhangban kell megvalósítani. Különösen fontos társadalompolitikai feladat a lakáshelyzet továb­bi javítása. A lakáshoz ju­tás fő formája továbbra is a személyi tulajdonú lakások építése, vásárlása legyen. A dokumentum e fejezete felsorolja a település- és inf­rastruktúra-fejlesztés, az egészségügy, a testnevelés és sport, a turizmus és üdülés terén megoldandó főbb fel­adatúkat is. Ideológia, művelődéspolitika, szocialista életmód A Magyar Szocialista Mun­káspárt, a munkásosztály for­radalmi élcsapata, a dolgozó nép pártja eredményesen irányítja, szervezi a szocia­lista építőmunkát, betölti ve­zető szerepét. Politikájával kifejezi, tevékenységével bi­zonyítja, hogy teljesíti a nép szolgálatában vállalt kötele­zettségeit. A part és a tö­megek kapcsolata jó, a nép bízik a pártban, támogatja politikáját, dolgozik megva­lósításáért. A pártban érvé­nyesülnek a lenini normák. A szocialista építőmunka sikeres folytatásának fő kö­vetelménye, hogy erősödjön és tovább szélesedjen a pánt eszmei, politikai befo­lyása. A vezető szerep gya­korlásának alapja a népünk, nemzetünk érdekeit kifejező és szolgáló, a társadalom Va­lóságos helyzetét figyelembe vevő marxista—leninista po­litika. Ennek képviselete es megvalósítása. nagymérték­ben függ a határozatok vég­rehajtásának megszervezésé­től és ellenőrzésétől. A vezető szerep érvényesí­tése, a politika sikeres meg­valósítása megköveteli a párt eszmei, politikai, szer­vezeti és cselekvési egységét. A párt hatékony működése feltételezi a pórtelet szabá­lyainak, a lenini elveknek a következetes megtartását. Az eddiginél több lehetőséget kell teremteni, hogy a párt­tagság a nagyobb horderejű társadalmi kérdések eldönté­se előtt a párt fórumain vé­leményt nyilváníthasson, ja­vaslatokat tehessen,, jobban részt vehessen a döntések előkészítésében. A párt politikájának kidol­gozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében fontos sze­repe van az alapszervezetek és a taggyűlések önálló, kezdeményező munkájának. A pártnak 862 000 tagja van, ötvenezerrel több, mint a XII. kongresszus idején. A tagságnak eredeti foglalkozá­sa szerint csaknem háromne­gyede, jelenlegi foglalkozása szerint pedig több mint a fele munkás és szövetkezeti paraszt. A pártépítés gyenge a fiatalok között és az értel­miségiek egyes rétegeiben. A tagfelvételek során nagy figyelmet kell szentelni an­nak, hogy a társadalom minden rétegéből azok ke­rüljenek a pártba, akik ak­tívak a közéletben, szocia­lista módon élnek, munká­juk, magatartásuk, társadal­mi tevékenységük alapján megbecsülést élveznek. A párt politikájának meg­valósításában, az ország előtt álló feladatok megoldásiban kiemelkedő szerepük van a választott testületek tagjai­nak, a párt- és az állami ap­parátus vezető munkatársai­nak. A vezetők zöme munkája és magatartása alapján rá­szolgál a bizalomra, alkal­mas teendőinek ellátására. A pántnak továbbra is felelős­séget kell vállalnia, hogy a vezető beosztásokban ráter­mett. hozzáértő emberék dol­gozzanak. Ismét megerősíti azt az elvet és gyakorlatot, hogy — a párttisztségek ki­vételével — minden beosz­tást betölthet arra alkalmas pártonkívüli is. A pártszervek és -szerve­zetek támogassák a kezdemé­nyező, az újat felkaroló, a rendet és a fegyelmet meg­követelő vezetőket. A vezetői tevékenységet is a teljesít­mény és a magatartás alap­ján kell megítélni. A legha­tározottabban fel kell lépni a hatalommal való visszaé­lés mindenfajta megnyilvá­nulása ellen. Beosztásra való tekintet nélkül mindenkitől meg kell követelni a szocia­lista normák megtartását. A párt és a nép előtt ál­ló nagy és nehéz feladatok megoldásában kiemelkedő szerepe és felelőssége van minden pártszervezetnek, minden kommunistának. Pártunk harcokiban edzett, gazdag tapasztalatai vannak, bírja népünk bizalmát, bir­tokában van minden lénye­ges feltételnek, hogy vezeté­sével eredményesen folyta­tódjék a szocializmus építése Magyarországon. A tömegszervezetek és -mozgalmak társadalmi éle­tünk fontos tényezői, nélkü­lözhetetlen szerepet töltenek be a szocializmus építésében. A párt a politika kimunkálá­sában és végrehajtásában igényli a tömegszervezetek és -mozgalmak alkotó rész­vételét, számít kezdeménye­zéseikre, épít tapasztalataik­ra, figyelembe veszi vélemé­nyüket. Az irányelvek a továbbiak­ban kitérnek a szakszerveze­tek, a KISZ és a Hazafias Népfront szerepére, felada­taira. VII. Á párt nemzetközi tevékenysége A társadalom tudatát alap­vetően a párt fő politikai céljaival való azonosulás, a társadalmi cselekvést pedig az aktív alkotó munka jel­lemzi. Társadalmunk széles körei­ben a szocialista eszmék ter­mészetes értékké váltak, nö­vekszik erkölcsi és világné­zeti elveink teljesebb érvény­re jutásának igénye, de ta­pasztalható politikai és vi­lágnézeti érdektelenség is. A párt ösztönözte a szocia­lista építés napirenden levő feladatainak elméleti mega­lapozását, mélyítette a szo­cialista gondolkodást és a nemzeti önismeretet. Ideoló­giai életünkben ugyanakkor megélénkültek az eszméink­től idegen jelenségek is. Elő­fordulnak kísérletek történel­mi utunk, nemzeti értékeink polgári szemléletű vagy na­cionalista átértékelésére. Ta­pasztalhatók osztályszemléle­tet nélkülöző vagy illúziók­kal terhes nézetek a szocia­lizmusról, a kapitalizmusról, korunk alapvető kérdéseiről. Esetenként jelentkeznek szocialista eszméinkkel szem­ben álló nézetek, a reális le­hetőségeinket figyelmen kí­vül hagyó elképzelések, ja­vaslatok. Fékezi az alkotó gondolkodást az elméleti munkában 'is megmutatkozó kényelmesség, igénytelenség. E jelenségekkel szemben nem kielégítő a vitaszeQlem, a téves nézetek gyakran nem kapnak színvonalas, érvelő marxista kritikát, visszauta­sítást. Az ideológiai munka fej­lesztése gazdasági és társa­dalompolitikai feladataink megoldásának nélkülözhetet­len feltétele^^. közgondolko­dásban gazSRrani és reáli­sabbá kell tenni a szocializ­musról kialakult felfogást. Az ideológiai munka állítsa középpontba az értelmes és tartalmas emberi élet meg­valósításának összefüggését a munka megbecsülésével, a társadalmi igazságosság ér­vényesítésével, a dolgozók közösségének társadalmat és egyént formáló szerepével, szocialista és humanista ér­tékeinkkel. Ideológiai, szellemi éle­tünk 'segítse elő a szocialis­ta fejlődés és a világban végbemenő változások során felmerülő új kérdések mar­xista megválaszolását, az elő­rehaladást szolgáló új gon­dolatok befogadását. Késede­lem nélkül reagáljon az el­veinket és politikánkat bár­mely oldaliról eltorzító néze­tekre, leplezze le a szocia­lizmustól idegen eszméket és törekvéseket, utasítsa el a valóságtól elrugaszkodó, vo­luntarista ■ megnyilvánuláso­kat. Határozottan, elvi alapo­kon, az ideológiai és a tö- megpoliitikai munka eszkö­zeivel is folytatni kell a harcot az imperialisták anti- kommunisita propagandája, a burzsoá eszmék, a maradi nézetek ellen. A korábbinál többet kell tenni a politikai tudat for­málásáért. A marxizmus—le­Az irányelvek rámutatnak, hogy a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom a társadalmi haladás legfonto­sabb és legkövetkezetesebb ereje. A pártok önállóan, a nemzeti adottságokkal, ha­gyományokkal és követelmé­nyekkel összhangban alakít­ják politikájukat, és fejtik ki tevékenységüket. A nemzet­közi kommunista és munkás- mozgalom politikai befolyá­sa világméretekben szélese­dik, szervezeti ereje növek­szik, új pártok jönnek létre. Mozgalmunkat a megújulás érdekében folyó törekvések jellemzik. A testvérpártok a legfőbb közös célok élérése érdekében erősítik interna­cionalista szolidaritásukat. A kommunista és munkás­pártok összefogását nem gyengíthetik azok a viták, amelyek szükségszerűen zaj­lanak a szocializmushoz ve­zető utakról, a már létező, illetve a még csak célként megjelölt szocialista társada­lomról, a pártok közötti vi­szony követelményeiről. Az MSZMP tevékeny részt vállal a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom összefogásának erősítésében. Fontosnak tartja az alkotó szellemű, nyílt elvtársi vé­leménycserét, ennek két és több oldalú formáit. Oszto­zik a vilgábéke megőrzését, a társadalmi haladást szol­gáló közös erőfeszítésekben. Pártunk szorosan együtt­működik az SZKP-val, fej­leszti együttműködését a szo­cialista országökbam tevé­kenykedő testvérpártokkal. Fejleszti kapcsolatait a tő­kés országokban működő kommunista és munkáspár­tokkal, bővíti együttműködé­sét a fejlődő országok kom­munista és munkáspártjaival. Szolidáris a fejlődő országok nemzeti felszabadító mozgal­maival, nemzeti demokrati­kus pártjaival. Tovább építi kapcsolatait a szocialista, szociáldemokrata pártokkal. Hasznosnak tartja a véle­ménycserét minden olyan párttal, mozgalommal, amely felelősséget érez a béke ügyéért. * * * Pártunk, forradalmi külde­tésének megfelelően, törté­nelmi felelősséget vállalt a szocializmus magyarországi felépítéséért, politikája kife­jezi, hűen képviseli népünk alapvető érdekeit. Ugyanak­kor a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom szerves része is, szolidáris a szocializmusért folyó világ­méretű küzdelemmel. A szo­cializmus építésénék magyar- országi eredményei egyaránt szolgálják népünk felemelke­dését és a társadalmi hala­dás, a szocializmus, a béke egyetemes ügyét. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom