Somogyi Néplap, 1983. november (39. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-25 / 278. szám

Gyászjelentés Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy anyósom, nagy­anyánk, »IV. ZSALAKotlCS ANDRASNÍ november 21-én, türelemmel vi­selt, hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése november 28- án hétfőn 13.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. A gyászoló család. Fájdail ómmal tudatjuk \nind- azokkal, akik ismerték és tisz­telték, hogy NÉMETH FERENC (volt csőm bárdi lakos) életének TL évében elhunyt. Temetése november 28-án, hétfőn fél há­rom órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. A gyászoló család. Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszö­netét a rokonoknak, ismerősök­nek, munkatársaimnak, a Pa- mutfonó-ipari Vállalat dolgozói­nak, akik felejthetetlen férjem, édesapám, HAHÖTI JÁNOS \ temetésén részt vettek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család ULVeJ-UriVBB Kaposvár, Kinizsi ftp. 1/a, fszt. 2. sz. két és fél szobás lakás eladó. Érdek­lődni egész nap. Ugyanott 430 n-öl BzőlQföld eladó. (356721) Szigetvár, Zalka Máté u. 38. sz. ker­tes családi ház be­költözhetően eladó. Érdeklődni Sziget­vár, Ilona u. 15. sz. alatt. (2367) Balatonbogláron *72 n-öl telek eladó. Gáz, villany. víz van. Héj j as Nándor- nó, Attila u. 4. (68575) 56 m2-es, szövet­kezeti öröklakás be­költözhetően eladó. Megtekinthet 15—18 ó#áig, Pécs. iCandó K. p. 20. in *19. {’ ír 56418) Házhely kerttel együtt eladó. Érdek­lődni : Somogyvár, Bar‘ók B. u. 6. (358585> Él-adó szőlő, gyü­mölcsös földterület, megosztva. Kapos­vár, Körtönyebükk 14. sz. Kovácsék. (358601) Eladó Balaton­fenyvesen, a Petőfi u. 123. sz. alatti* nyaraló. Érdeklőd­ni: Kakas József, Kurd, Felszabadu­lás u. 1. 7226. (358644) Kaposvár, Kecel- hegy aljai út 15 á alatt 3 szobás csa­ládi ház eladó. Ér­deklődni hé* végén. (358654) Kaposvár területén gázos telket vennék. Ajánlatokat 358652. számra a hirdetőbe kérek. (358652) 400 n-öl építési te­lek eladó Kaposvá­ron, a Benedek E. u. 54. sz. alat*. (358068) Fiatal házaspár életjáradéko* fizet­ne havonta ingat­lanért idősebb sze­mélynek, akinek serfidje sincs. Ott- lakhatás neon szük­séges. Balaton kör­nyékén. Ajánlatoka4 ..Bizalom” jeligére, 358671. számra a hir­detőbe kér. (3586TI) 2 szobás házrész beköltözhetően el­adó Kaposvár, Kám­zsái u. 29. alatt. (358675) Kaposmérő, Pető­fi u. 5. sz. alatt 3 szobás, fürdőszobás ház melléképületek­kel, nagy telekke! eladó. (358580) Pecsenyesütő pa­vilon (szállítható) teljes felszereléssel eladó. s Érdeklődni: Kaposvár (cseri so­rompónál). hétfőtől péntekig 7—13 óráig. (358634) Balatonmárián 150 n-öl. vízhez közeli, közművesített telek eladó. Teszáriné, Pécs, Légszeszgyár u. 12. (82000) Építésl telek, 200 n-öl Kaposváron, a Monostor utcában eladó. Érdeklődni le­het a kaposvári 1- sz.* ÜMK-ban, telefon 12-400. (2406) Kertes házrész el­adó. Érdeklődni: Ka­posvár, zrínyi u. 24. alatt. (2302) 600 n-öl beépítésre alkalmas telek el­adó. K éthely. Május 1. u. 29. Érdeklődni: Május l. u. 21. saám, Sárii Ferencnél. (68693) Balatonszárszón 256 n-öl építési telek családi házra érvé­nyes építési enge­déllyel eladó. 'Wag­ner, 1026 Budapest, Pasaréti út 11. 154-457. (8090) Telket kis nyaraló­val, vagy üdülőrészt vennék a Balatonná! (B.-földvártól Fü­redig), vagy a- Ve- lencea-tónál 400 ezerig. ,,Vízközei­ben 168141” jeligére a budapesti Felszaba­dulás téri hirdetőbe vagy telefonon: 329-441. (7683) Készpénzt -f- havi 2 000 Ft életjáradekot fizetnék Balaton­parti nyakáért vagy házért. Cím: Juhász András. 2800 Tatabá­nya n. Réti út 32. 2/3. (6869) 380 n-Öl szőlő prés­házzal és teljes fel­szereléssel eladó. Tóth Ti bőmé, 7090 Tamási, Gárdonyi u. 22. (78013) Pécs belterületén 3309 m2 kert (szőlő) a rajta levő kétszo­bás. kom.yhás. veran­das, felújításra vá­ró lakóházzal és szőlészeti gazdasági berendezésekkel együtt eladó. ,,Bá- lics” jeligére a szé­kesfehérvári hirde­tőbe. (173821) Családi ház 600 n­Ö1 kerttel, buszmeg­állóhoz közel, Rác­egresen. a Latin ka S. u. 43. sz., eladó. Megtekinthető: no­vember 22-től, égés? nap. (358631) Cserénfa, Kossuth L. u. 35. ez. alatt szőlő pincével eladó. Érdeklődni lehet. Kaposvár, Csalogán\ u. 14. Nagy József. (35867R) Üzlethelyiség el­adó. Érdeklődő le­veleket: „Forgalmas útvonalon” jeligére a 3.58653. számra a kaposvári hirdetőbe kérek. (356653) Mikében, a Kos­suth L. u. 175. sz. alatd családi ház gazdasági épületek­kel, Gi*> n-öl terület­tel o.’adó. Érdek­lődni: Molnár Béla, Mikc, Kossuth L. u. 133. (358614) Alsósegesdi szőlő­hegyen gyümölcsös eladó. Érdeklődni: Pin*ér Lajos. Se- gesd, Büfé. (358646) Garázs eladó a KWahtdy üti garázs- borban. Érdeklődni: Kaposvár, Kazinczy u. 19. alatt, 17 óra után. (358613) Kaposvár belvá­rosában négyszo­bás, gázos, nagymé­retű családi ház ga­rázzsal, műhelynek, üzletnek megfelelő résszel eladó. József Attila u. 14. Érdek­lődni: minden szom­bat délelőtt. • (358686) Értesítem a moto­rosoka*, hogy 1983. november 15-én meg­nyitottam a Motoro­sok boltját Kapos­vár, Kanizsai u. 2. sz. alatti üzlethelyi­ségemben. (2378)- 25 évnél idősebb, nyugati gyártmányú személyautót ven­nék. Szekér, Bala­ton boglár. Rocky bü­fé. (68563) Skoda S 100-as al­katrészenként eladó. Kaposvár, Hegyalia út 24. (358674) Az Ipari Szakközépiskola Ka­posvár, Pázmány P. u. 17. azon­nali belépéssel felvesz 1 fő ud­vari munkást (nyugdíjas férfit) és két takarítónőt. Jelentkezés a szakközépiskola gondnokságán. (78061) A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola takarítónőket keres azonnali beflépéssel. Jelentkezés a mezőgazdasági főiskola ellátá­si osztályán, Kaposvár, Dénés- major 2. (78674) A Somogy megyei Településtisztasági és Kertészeti Vállalat kaposvári dísznövénykertészete fölvész széntüzelésű kazánhoz kazánfűtői képzettséggel rendelkező SZAKEMBERT. Jelentkezés: Kaposvár, Mátyás király u. 1. (7802'1' Óriási, szín- és minta­választék! Import tapéták 200—350 Ft, olcsó tapéta­ajánlatunk: 77—104 Ft/tekercs fehér hungarocell mennyezetelem 26,20 Ft/db. Megvásárolhat j a a Kaposvár, Május 1. utcai íródeák szaküzletbgfi (78097) f—7 éve» Polski Fiat 126-os* vennék. Komor Kornél, Adánd, Rákóczi u. 19. (68672/a) CY írsz. Wartburg új motorral, friss műszaki vizsgával eladó. Ambrosi.es János, Kaposvár, Kinizsi ltp. 10. 1/2. (358722) Barka«, nyolcsze­mélyes, eladó. Két- hely. Sopron u. 13. (68696) IY frse. fehér Zsi­guli, kitűnő állapot­ban eladó. Érdek­lődni : Mosdós, Rá­kóczi u. 98. Major. (356648) Használt 601-es komplett Trabant­motor eladó. Kapos­vár, Kapoly Antal u. 6. ÉrdeWődni: 16 óra után. Steller. (358645) TB-s Lada 1600-as első műszaki után eladó. Somogy túr, Árpád út 26/A. (358616) 52-cs férfi, kar­csúsított irhakabát, új állapotban, vala-' mint bakfis 3/4-es irhakabát eladó. Te­lefon : Kaposvár, 13-932. (353804) ZY-os piros 1200-as Lada eladó., Kapos­vár, Gárdonyi Géza U. 34- (353803) " Első emeleti két­szobás, összkomfor­tos. hagyományos építésű, erkélyes la­kás eladó. Érdeklőd­ni egész nap: Ka­posvár, Kossuth L. u. 32., udvarban há­tul. Temesi. (358835) Kaposváron 236 n­öles házhely sürgő­sen, olcsón eladó. Érdeklődni le^et Ké­résé tér 11. sz. ala*t (3-as buszhoz közel, a Tokaji u.-ból balra az utolsó ház­nál). , é2467) Szerződéses kapos­vári üzletbe eladó­kat és felszolgálókat felveszek, fizetés megegyezés szerint. Ajánlatokat 2449. számra a ' kiadóba. (2449) Fonyódligetá nya­ralót és kaposvári, kalinyini másfél szo­bás szövetkezeti la­kást cserélnék ka­posvári belvárosi családi házra. Aján­latokat: 358808. szám­ra a hirdetőbe. (358806) Siófok-Kinti, Pe­tőfi krt. 50. szám alatt 400 négyszögöl megosztható építési telek eladó. Érdek­lődni a helyszínen. (68734) Siófok, Vörösmar­ty u. 33. sz. alat*. 296 nröl társasház építésére alkalmas telek, lakható mel­léképülettel eladó. Érdeklődni Siófok,' Somogyi u. 7., di­vatáru üzletben, es­te a 10—146-os tele­fonon. (68730) Kaposvár, Malom u. 1. számú ház el­adó. Irányár: 200 000 Ft. • Érdeklődni: Dam­janich u. 42—46. m/2. Kovácsaié, telefon: 12-658. (358754) Eladó \ kétszobás, kertes családi ház beköltözhetően. Ka­posvár, Füredi u. 118. (2480) Kaposváron, a Zrí­nyi u. 8. szám ala*t szoba, konyha, spej- zos utcai házrész, valamint IS írsz. 1200-as Zsiguli és platós Robur gépko­csi eladó. Érdeklőd­ni: Kertész u. 37., vagy Somoeíyjád, Lenin U. 26. (358748) trn-n rendszámú Skoda S 100-as, friss műszakival eladó. Érdeklődni: Kapos­vár, Keletivánfa u. 31. Telefon: 13£21. (358583) ID-s Trabant, mű­szakizott. megkí­mélt állapotban el­adó , úgy anot*. Ge­menc olajkályha el­adó. Szarka László, Kaposvár, Pázmány P. U. 54. (356631) Elcserélném más­fél szobás, összkom-. fortoe. tanácsi bér­lakásomat buda­pesti hasonlóra. Cím: Ja>kab László, Kaposvár, Honvéd U. 15. (358361) Kaposvári, lakó­telepi, házfelügyelői lakásomat elcserél­ném tanácsi illetve más lakásra. Min­den megoldás érde­kel. „Tavaszi költö­zés 2423” jeligére a kiadóba. (2423) Eltűnt egy S 51-es Simson motor Ka­posvár, Berzsenyi u 3. sz. alól a tanpá­lya udvaráról no­vember 11-én pén­teken 17—18 óra kö­zött. Ha valaki lá­tott onnan teher­gépkocsin motort kivinni, ez időben, a városban bárhová szállítani, kérem je­lentkezzen _ Kalmer Jánosnál, Kaposvár, Géza u. 52. (2473) Fiat 506-a st vagy régi Zasztavát vásáv rolnék. Kálmán Jó­zsef Kaposvár, Ber­zsenyi u. 32. (2428) ZSUK, platós, mos*, műszakizott, eladó. Érdeklődni Bala- tonlelle, Siótour, 8— 16-ig Zatykó András­nál. (2445) PZ-s Wartburg Tourist. 37 ezer km- rel eladó. Berkes Attiláné, Segesd. Széchenyi u. 40. Te­lefon: 14. (358824) Skoda 1000 MB friss műszakival el­adó. Érdeklődni: 11 óra után. Kaposvár, Búzavirág u. 26. 1/3. (353739) 1500-as Polski Fiat, bontásban eladó, ka­rosszéria jó! Érdek­lődni: 16 óra után, Bárdudvarnok, Bárd U. 11. sz. (358743) I-ada 1600-as, pi­ros, garázsban tar­tott, eladó. Kocsis, Balatonboglár, Dá­lia u. 1. (358761) Kétéves, erős sod­rott kanca csikó el­adó. Kaposvár, Schönherz Z. utca végéhez 200 méter, Major János. (2456) Kétszobás, kertes családi ház központi fűtéssel, garázzsal eladó. Kaposvár, Damkó Pista u. 3. (2448) Kisiparos fűtés- szerelőket vagy 4—5 tagú brigádot ' fel­vesz, vízszerelésben jártasok előnyben, fizetés megegyezés szerint. Ajánlatokat: a 358759. számra a kaposvári hirdetőbe kér. (358759) Kazánfűtő szén-, olaj-, gáztüzelésű vizsgával állást ke­res. Ajánlatokat: ,.15 éves szakember” jeligére a 358756. számra a kaposvári hirdetőbe kér. (358755) Két hároméves, 9 hónapos vemhes te­hén és 2 féléves üszőborjú eladó. Kiskorpád, Vörös­marty u. 59. (358810) EGYÉB * Hízott sertés eladó. Kőkút, Rákóczi u. 12. (2490) Eladók szobabú­tor. hordozható cse­répkályha, dunyhák, kétajtós szekrény, hűtőszekrény, dísz- párnák és még sok egyéb. Érdeklődni 27-én egész nap: Kaposvár, J ókai u. 23. (358602) Kézi kötőt, varró­nőt keresek. Aján­latokat 358584. szám­ra a Magyar Hir­detőbe kérek. (358584) Bokorrózsák a leg­csodálatosabb szí­nekben megrendel­hetők őszi szállítás­ra, darabja 20 forint, futók 25. Szűcs ró- zsaiskolája. 5400 Me­zőtúr, Munkás u. 13. (2237) Használt, bontott tetőoserepet vennék. Tóth János, Kátrány, Rákóczi út 6l. (35<8617) Garázs kiadó. Ka­posvár, Zalka Máté u. 18. fszt. 11. Te­lefon: 13-40«. (358®11) Két választási bi- kiaborjú eladó.^ Kis- asszon d, Kossuth u. 66. (358814) Eladó új 50-es bar­na nutriabunda. ol­csón. Érdeklődni: Kaposvár, kéke u. 85. L em. Király. (353823) Egy erős négyéves pej heréit ló eladó. Cím: Hedrehely, Sza­badság u. 15. Irá­ny ítószám : 7533. (338806) Yamaha automata dobgépes elektro­mos zongora eladó. Kaposvár, Bocskai út 33. (353315) Büfé-falatozó,) sör­árusítási engedély- lyeü, jól felszerelt, nagy helyi és átme­nő forgalom, a Ba­laton déli partján sürgősen eladó. Le veleket „Hosszú sze­zon 176” jeligére a siófoki szerkesztő­ségbe. (68787) Stalker IX CB-rá- dió eladó. Kaposvár, Nádor u. 16., egész nap. é2463) Garázs, fából ké­szült, hullámpala te­tővel, lebontásra ol­csón eladó. Érdek­lődni : dr. Posza Le renc, Kaposvár, Né­meth 1. fasor 1. (2462) CU írsz. R—4-es eladó. Érdeklődni le hét: Kaposvár, Bras­só u. 8. (358770) Bontott tégla, épü­letfa, léc, deszka el­adó. Kaposvár, Béke u. 64. (2454) 100 q felsőgallai dara szén eladó. Ka­posvár, Topon ári út 77. (2470) Kaposváron önál­ló kisebb lakást vagy házat bérelnék garázslehetőséggel, hosszabb időre. Be ne Tibor Siófok, Puskás T. u. 1. (2422) 2 db cserépkályha eladó. Siófok, Baj- osy-Zsilinszky u. 21. (68729) Gépírás tanítását /szaktanár vállalja. Kaposvár, Pázmány Péter U. 116. (358703) Szoba, konyha al­bérletbe kiadó. Ka­posvár, Géza u. 38. Érdeklődni a szom­szédnál a 36. szám alatt, vagy Kapos mé­rő, Rákóczi u. 5u (2466) Gyerm elfte!« n,* kö­zépkorú házaspár gondozna egyedül • elő, idős személyt Kaposváron laká­sért, összkomfortos vagy komfortos csa­ládi házért. Ajánla­tokat 358603. számra a Magyar Hirdetőbe kér. (358603) Bontott tégla, sza­rufa, gerenda eladó. Kaposvár, Damja­nich U. 8. (358670) OLajkályhák, ola­josihordók csappaL, dívánnyal, manmon- kannák, villany­kályha eladó. Ka­posvár, Géza u. 59. (2458) Négy olajíkályha és egy teatűzhely el­adó. Marcali, Bartók Béla u. 11. (08604) Vennona jazz­orgona új Állapotban eladó. Megtekinthe­tő minden este Ka­posváron a . Bada­csony borozóban. (2301) Karácsonyig föld­ben marad fenyőfá­ja, ha hétköznap nevét helyezi rá. Kaposvár, Pázmány Péter u. 108. és 120. sz. alatt. (36C589) 4 db-ból álló vilá­gos, alacsonyabb szekrénysor és egy kétszemélyes len­gyel heverő eladó. Horváth. Kaposvár, Petőfi u. 64. I. lph. I. em. 1. ajtó. n óra után. (358728) Matematikából kor­repetáló tanárt ke­resek általános isko­lás részére. Ajánla­tokat a 353586. S" #..n- ra a Magyar Hirde­tőbe kérek. (353586) 250 db Ponoton tégla és 16 kg Tri- cosal eladó. Kapos­vár, Bartók B. u. 140. Szűcs. Í358ff09) Hízó sertések el­adók, «Kaposvár, Fü­redi u. 56. sz. alatt. (2461) Foíyton nyíló olasz évelő szegfű palánta vegyes színben, tö­venként 5 Ft; nagy gyümölcsű piros és fekete ribizke töven­ként 20 Ft. Kapha­tók : Toronyi kerté­szet, Békéscsaba, Sztraka u. 27. (208184) Kedves vásárlóim! I^akásfelszerelési üz­letem télen is a vá­sárlók szolgálatában áll! Keránjia, fa, üveg, textil, bőr. kristály áruk, fal­burkoló, aljzatlapok nagy választékban í kaphatók. Nyitva: 9—12, 13—17 óráig. Csutak Zoltánná, Ba- latonrföldvár. Hősök útja üzletsor. (6876 Kaposvár, József Attila u. 14. ala-tt bútorok, női ruha­nemű eladó. Érdek­lődni : minden szom­bat délelőtt. (358687) Esküvőiruha-kü- lönlegességek köl­csönzése a Délinél. Szombati nyitvatar- tássál. Budapest XII., Gneguss u. 6. (7088) Garázst bérelnék Kaposváron a Kini­zsi lakótelepen vagy annak környékén. Ajánlatokat 28. szám­ra a kiadóba kérek. (28) Kilenc választási malac eladó. Vida József, Somogy asza­ló, Kossuth L. u. 100. (2348) Hőlégfúvós olaj­k^zán, teljesen auto­mata, eüadó. Németh László, Soimogytúr, Árpád u. 26/A. (358615) 12 db választási malac eladó. Juta, Rákóczi u. 45. (358619) Hajat vészeik. • Vá- gottat, hullóttat bár­milyen színben. Ba­lázs Béla hajkészí­tő, Kaposvár, Ber­zsenyi u. 37. I. ajtó. (2221) Garáwi eWfcV Ér­deklődni.: Kaposvár, 11-224/106 melleik. Ko­vács. (358661) ÚJ Siesta gázkály­ha eladó. Kaposvár, Léva köz l. m, lph. L em. 2. Barta. (338610) Eladó 2 jó karban levő parasztkocsi, 1 gumis kocsi, 1 kan­ca ló, Kaposíüred. Kaposfüredi út 3. sz. (358630) Eladó bélyeggyűj- temény 1968—1973-ig, bélyegezeüen. Kü­lönféle darabos, ma­gyar és külföldi em­léklapok, eüsőnapi bélyégezetlen. Kü- kok. Kaposvár. Arany J. u. 74. m. lph. fszt. L 17 óra után (358637) Gyesen levő kis­mama o*thonóban bedolgozást vállal. Cím: Kaposvár, Léva köz 3. Béresné. 1 (358636) Bab a javítás, haja- zás hozott anyagból, textiljátékok tisztí­tása, javítása. Ka­posvár, Nádor u. 37. ©382) ALBÉRLET Szoba, konyha ki­adó. Érdeklődni 17.36 után: Fekete József, Kaposvár, Hegyalja U. 64/a. (358657) Szoba, konyha, spájz albérletbe ki­adó. Taszár, Széche­nyi u. 68. sz. Ha­lász. (358476) Kaposváron kü­lönálló lakást bérel­nék hosszabb Időre. Ajánlatokat: 358611. számra a Magyar Hirdetőbe kérek. (358011) r „Értem a természetet” rímmel ORSZÁGOS VETfiLKEDÖT HIRDET a TIT Természettudományos Stúdió, sr KISZ Köz­ponti Bizottsága, a TIT Heves megyei Szervezete és a Természet Világa című folyóirat. A pályázaton részt vehet bármely középfokú oktatási intézmény tanulója. A kétfordulós verseny tudnivalóiról részletes felvilá­gosítást ad a TIT Stúdió Budapest (Bocskai út 37, 667-622 4, illetve 669-064). Jelentkezéseket a TIT Stúdió címére kell beküldeni írásban 1984. január 20-ig. (78075) Csíky Gergely Színház: 14.36 órakor: A KISFIÚ ÉS AZ OROSZLÁNOK — „T” bérlet. 19 órakor: FILMCSILLAG — Uray bérlet. Kaposvár, Vörös Csillag: du» 5 órakor: RTKI-TLKI-TÉVI, este 7 órakor: FLOR ASSZONY ÉS KÉT FÉRJE (14). Szabad Ifjú­ság: de. 10, este 8 órakor: GYIL­KOS BOLYGÓ (16), du. 4 és 6 órakor: S. O. S. CONCORDE. Mozimúzeura. Filmklub. Siófok: este 7 órakor: KÖNNYŰ TBST1 SÉRTÉS (14). Marcali: este 7 órakor: VISSZAESŐK (16). Nagyatád: du. 5 és este fél 8 órakor: BRITANNIA GYÖGYIN« ’TÉZET (16). TELEVÍZIÓ Budapest 1. 8.20: Idősebbek is elkezdhetik. 8.25—9.30: iskolatévé. 9.30: Bob és Böbék nagy bemutatója. 9.50: Lottósorsoiás. 10.00: A megtisz­tult folyó. 10.45: Környező vilá­gunk. 11.35: Képújság. 15.10— 16.20: iskolatévé. 16.25: Hírek. 16.30: Ha ez így‘megy tovább... 16.45: Szülők iskolája. Í7.15-: öt perc meteorológia. 17.20: Képúj­ság. 17.25: Keresztkérdés. 17.55’. Reklám. 18,00: Reflektormaga- zin. 19.00: Reklám. 19.10: Időseb­bek is elkezdhetik. ,19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hírad<£ 20.00: Ba­bits Mihály emlékére. 21.00: Is­ten veled, drágám. Angol tévé- f ilmsoro zat. 21.50: Reklám új ság. 22.00: Pénteki randevú, 23.05: Tv-híradó 3. , Budapest 2. 16.55: Magyarország—Románia Hungária Kupa férfi kézilabda- mérkőzés. 18.15: Természetbarát. 18.35—18.45: Csali. 20.01: Éjszakai ügyelet. 20.55: Tv-h íradó 2. 21.20: Babits Mihály emlékére. 21.55: Operetthajó. 22.35: képújság. Jugoszláv tv 16.25: Látóhatár. 16.40: Video- oldalak. 16.50: Francia nyelv. 17.00: Magyar nyelvű tv-napló. 17.10: Marin Drzic és kora. 17.40: Hírek. 17.45: Meséik. 18.15: Tv- naptár. 18.45: A zöld terv isko­lája. 19.15: Rajzfilm. 19.21: Rek­lám. 19.27: Ma este. 19.30: Tv- napló. 19.55: Reklám. 20.00: Film- sorozat. 20.55: Reklám. 21.00: Könnyűzenei adás. 21.45: Tv- napló. 22.00: Pénteken 22-kar. 23.20: Híreik. / Osztrák tv 9.05: A mi világunk 9.30: Orosz nyelvlecke. 10.00: IsikoLatévó. 10.30: Tolvajolcé az elsőbbség. Angol film. 12.10: Divat. 17.00: A md világunk. 17.25: Gyermek- műsor. 18.00: Panoptikum. 18.30: Mi. 19.00: Osztrák képek. IS.30: T.-híradó. 20.15: Az öreg. Tv- film. , KOSSUTH RADIO 4.25—7.50: Jó reggelt! 8.00: Hí­rek. 8.20: Mai kulturális prog­ramok. 8.27: Zenekari muzsóka. 9.00: A magyar népdal hete. 9.30: Jó a dal. 9.50: Lottó-sorso­lás. 10.00: Hírek. 10.05: Ugróis­kola. 10.35: Babits Mihály versei. 10.40; Eric Ericson vezényel. 10.59: Lottóeredmények. 1LW): Gondolat. 11.45: Nicola Rossi1 Lemeni operaáxiákat énekel. 12.00: Déli krónika. 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Reklám. 12.45: Hétvégi panoráma. 14.02: Paga­nini: E-moll hegedűverseny, 14.44: Magyarán szólva. 15.00: Hírek. 15.05; Révkalauz. 15.35: Couperin: m. koncert. 15.58: •Hallgatóink figyelmébe! 16.00: Mit üzen a Rádió? 16.35: Svéd Sándor operettdalokat énekel. 71.00: Hírek. 17.05: Bányásaala- pítvány. 17.30: A hegedű virtuó­zát 38.12: Reklámkalauz. 18.15; Hol volt, hol nem vol*..., 18,25: Mai könyvajánlatunk- 18.28: Hallgatóink figyelmébe! 18.30: Esti magazin. 19.15: Ravel: Daph- nis és Chloe. 19.32: Világszín- ház. 20.35: A magyar népdal he­te. 21.30: Ajni a számok mögött van. 22.00: Hírek. 22.20: Tíz perc külpoli tálca. 22.30: Robert Craft együttese - Gefniaddo-műve két éneket 22.49: A Busch-vonósmé- gyes felvételeiből. 24.00: Hírek, o.io: Melódiákoktól. 1.25: Him­nusz. PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: A Petőfi rádió reg­geli zenés műsora. 8.001: Hírek. 8.05: Fúvószene tán cri*mu sban, 8.20: A rakéták éve. 8.30: Hírek. 8.35: Slágermúzeum. 9.33* Orvo­sok a kommunikáció szolgálatá­ban. 9.48: Reklám. 9.50: Lottó­sorsolás. 10.00:' Zenedélelótt. 11.30: Hírek. 11.36: Tánczenei koktél. 12.30: Hírek. 12.35 :• Édes anya­nyel ^vünk. 12.40: N emzeriségeink zenéjébőL 13.02: Egy dallam két változatban. 13.15: Bogár István gyermekkórusaiból. 13.23: Cyrill Scott: Orosz vásár. 13.29: Táncra fel! 13.45: Időjárás- és vízállásc- jelentés. 14.00: Zenedéi után. 17.30: ötödik sebesség. 18.30: Hírek. 18.35: A magyar népdal hete, 19.13: A Mantovai zenekar ját­szik. 19.35: Reklám. 19.40: Nóta­kedvelőknek. 20.30: Hírek. 20.35: Iránytű. 21.35: Alfréd Brendel és Walter Klien kétzongorás és négykezes felvételeiből. 22.00: Ritmus. 22.30: Igen is, nem 23.00: Hírek. 23.20: A mai dzsessz. 24.09: Hírek. 0.10: Magyar és ide­gen nyelvű vízjelzőszolgálat. 3. MŰSOR 8.57: A kiáfllítótermek prog­ramjából. 9.00: A gyermek és világa. 9.31: Részletek Graun operájábóL 10.11: Magyar ikama- famuzsika. íi.oo: Hírek. 11.05: Zeneflcairi. muzsika, 12.46: Doug­las Gamley zenekara filmzenét játszik. 12.95: Pillanatkép. 13.00: Hírek.- 13.07: Újdonságainkból. 13.47: Évfordulók nyomában, 14.52: Középiskolák és főiskolák rézfúvós kamarazene-versenye. 15.28: A hamburgi Monteverdi kórus énekel. 15.44: A magyar népdal hete. 16.00: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Kb. 17.00: Muzsi­káról versben, prózában, Kb. Í7.31: Svéd dzsesszfedvételekből. 18.20: Hi-Figyelő. 18.50: Csorba Győző: Simeon tűnődése. 19.00: . Hírek. 19.05: Reneszánsz vokális !muzsika. 20.00: Bécsi klasszikus muzsika. 21.07: Opera-művészi e- mezek. ,22.00: Zenekari muzsika. 22.50: Népszerű együttesek slá-» gereiből. 23.30—23.33: Hírek. Idő­járás. l

Next

/
Oldalképek
Tartalom