Somogyi Néplap, 1983. november (39. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-25 / 278. szám

Tisztelt Szerkesztőség! A Somogyi Néplap 1983. október 30-án megjelent „Ki­tiltott őstermelők” című cikkére észrevételeink a követke­zők. 1982-ig magánkereskedői és -kisipari jogszabályok beha­tárolták az engedéllyel árusító koszorúkötök számát és ezért az évtizedes szolcásjog alapján tudomásul vettük az engedély nélküli árusok jelenlétét. Alkalmi árusításuk után jövedelmi és forgalmi adót fi­zettek. Tevékenységük lakossági igényt elégített ki. A múlt évtől megnövekedett kisipari és kiskereskedelmi létszám miatt jogosan merült fel az igény a szabályozott formá­ban történő árusításra. Ez év szeptemberében — az Ipari Minisztérium állásfoglalása alapján — közzétettük az áru­sítás lehetséges módjait. Az eddigi alkalmi árusok több­sége (Kaposváron 16 személy) megértette ezt az intézke­dést és kiváltotta a kisipari engedélyt, melyben soron­kívüliséget élveztek. Osztályunk f igyelemmel kísérte az árusítást, az árak ala­kulását. Megállapítottuk, hogy csak engedéllyel rendelkező személyek árusítottak, áraikat a j/ogszabályok figyelembe­vételével alakították ki: A lakossági' ellátás zökkenőmen­tes volt, ezzel kapcsolatos panasz, észrevétel nem érkezett. A koszorúk és virágok árai az előző évihez közel azonosan alakultak. Örökzöld ágakat, vágott virágot bármelyik kistermelő árusíthatott úgy piacon, mint a város külterületein. Ta­pasztalatunk szerint több féle vágott zöldet, sőt kész zöld alapot is árusítottak mind a két piacon. A kisiparosok, kiskereskedők osztályunk koordinálásával jól felkészültek az ünnepre, minden igényt kielégítő választékot tudtak biztosítani. Tisztelettel: Dr. Fűzi István osztályvezető, Városi Tanács V. B. term el ésellátás-felügyeleti osztály Befőttek és gyümölcslevek Téli szezon a konzervgyárakban * XXXIX. évfolyam, 278. szám 1983. november 25.. péntek Karácsonyi bárányok exportra Nőtt az állatok felvásárlási ára Megkezdődött a téli szezon a komzervgyárakban. A 16 üzem többségében . a száraz­ság miatt kiesett zöldség alapanyagot most gyümölcs­készítményekkel igyekeznek pótolni, ezekből viszonylag bőven termett, s ezt a le­hetőséget használják ki az üzemek. A kényszerű termék- átcsoportosítás nyomán az eredetileg tervezettnél ke­vesebb zöldséget, ám több gyümölcsöt szállítanak a szocialista partnereknek, így Ja szovjet és az NDK-beli megrendelésre most készüknek a meggy-, sárgabarack-, szilva- és kör­tebefőttek, illetve a különfé­le vegyesbeföttek, többi kö­zött Nagykörösön, Debrecen­ben és Nyíregyházán. Más­hol — Békéscsabán és Kecs­keméten — az orosz ízlés­nek megfelelő savanyúságot, a zakiuszká’t töltik üvegbe. Az üzemek mindenütt gon­dot fordítanak a belső tar­talékok feltárására. Kecske­méten és Nagykőrösön a pa­radicsomfeldolgozás során keletkező korábban veszen­dőbe ment magot összegyűj­tik, szárítják, s jó minőségű szaporítóanyagként értékesí­tik. Máshol a rostos gyü­mölcslevek gyártását fokoz­zák, annál is inkább, mert örvendetesen növekszik irán­ta a kereslet. A korszerű táplálkozásban mind na­gyobb a szerepük, a gyer­mekélelmezési vállalatok, kitűnő étrend! hatásukat föl­ismerve leves helyett mind gyakrabban szolgálnak föl ivólevet. Biztató a külkeres­kedők próbálkozása is: a kö­Kazlak lobbantak lángra... Tóbétüz is volt a héten • megyénkben. A csurgói Zrí­nyi termelőszövetkezetben például 900 mázsa széna égett el; a kár 332 ezer fo­rint. (A tüzet gyújtogatás okozta.) Az öreglaki Állami Gazdaság alsóbogát! kerüle­ténél 800 mázsa takarmány semmisült meg — egy fele­lőtlenül eldobott .cigaretta- csikk miatt. A kár itt is je­lentős: több mint 24 ezer forint... Toponáron és Zse- lickisfaludon gyermekjáték okozott tüzet. Az előbbinél 150 mása alomszalma, az utóbbinál 50 mázsa széna égett el. Szerdán 700 mázsa szalma lobbant lángra a ná- gocsi termelőszövetkezet­ben; a kár meghaladja a 21 ezer forintot. zel-keletá piacokra akarnak betörni a békéscsabai, a pak­si, a nagykőrösi és a kecs­keméti gyárak üdítőitalai­val. Az almasűrítmény évek óta keresett cikk külföldön. Az üzemekben három mű­szakban préselik ki az almá­ból a levet, s tartályokban szállítják exportra. A legna­gyobb megrendelő itt Auszt­ria és az NSZK. Újabban a tengerentúlon is vásárolják. A 43. sz. Állami Építőipa­ri Vállalat aranyparti üdülő­jében szeptember 7-ig — a szezon zárásáig — 2400 vál­lalati dolgozó töltötte sza­badságát, s ez mintegy 24 ezer vendégnapot jelent. Ezenkívül a szálláshely 40 százalékának más vállalatok is küldtek vendégeket (pél­dául az Ibusz) összesen 14 ezer vendégnapra. A zárás után különféle tanfolyamo­kat, rendelvényeket tar­tottak, tartanak az üdülő­szállóban ; a KGST például — Van, aki esküszik a bá­ránysültre, a birkapaprikás­ra, mások a szagát sem sze­retik. Ügy vélem, mégis az előbbiék vannak többen, mert igen nagy a kereslet a bárány iránt — mondja Ba­logh Lajos, a húskombinát sántosi juh telepének vezető­je. — Kik tartoznak a vevő­körükbe? — Nagyon sok az állandó partnerünk, köztük olaszok, franciák; a többség pedig arab. — Mikor van legnagyobb ke le te a bárányoknak? — Folyamatosan szállí­tunk, de húsvét és karácsony előtt szinte naponta jönnek- mennek itt a vevők. Az idén ötezer bárányt szállítunk arab piacokra karácsony tá­ján. — Önök honnan vásárol­ják a bárányokat? — Szinte az ország vala­mennyi húsipari vállalatá­tól, de egyéni állattartókkal is kapcsolatban vagyunk a húskombinát révén. Az ál­latok szigorú egészségügyi vizsgálaton esnek át, ennek célja az esetleges fertőzések, betegségek megelőzése, hi­szen ekkora állományban számottevő veszteséget je­lentene egy járványos meg­betegedés. A hizlalásba fo­több szakági tanácskozását ide hívta össze. A Cooptourist és az Ibusz is küld vendégeket télén, el­sősorban osztrák es nyugat­német csoportokat, s ez 2,5 millió forint bevételt jelent az üdülőnek. Télen is ki­használják a lehetőséget a siófoki Aranyparton. Szil­veszterre például több mint 200 külföldi vendéget vár a 43. sz. Építőipari Vállalat üdülője Lengyelországból és Romániából. gott álla*ok általában 70—75 nap alatt érik el szállítási súlyukat. — Milyet keresnek legin­kább a vevők? — A 14—18 kilós tejesbá­rányoktól a 30—40 kilogram­mos állatokig válogathatnak. Hogy mennyire eltérőek az ízlések? Az olaszok csak 30 kiló alatti bárányt visznek, az arab országokba pedig a 30 kilogramm fölöttieket. Ez számunkra kedvező, mert így az állatállomány csopor­r Értékelték az ellátást Kétszázezer belföldi es külföldi ven­dége volt a nyáron az igali gyógy­fürdőnek. A múlt évinél valamivel ke­vesebben keresték föl az évről évre fejlődő fürdőt. Az igali áfész igazgatósága a közelmúltban értékelte az üdülőtelep üzleteinek mun­káját; a szövetkezet két kis­kereskedelmi és hat ven­déglátóegysége,, a Kapos'rer boltja és a megyei vendég­látó vállalat két melegkony­hás üzlete segíti itt az ellá­tást. A szövetkezet üzletei 5,2 millió , forintot forgal­maztak. ebből a vendéglátás 3,7 millió forinttal részese­dett. A bofltak több, a ven­(Tudásitónktól) Csurgón működik megyénk legkisebb szövetkezeti köny­vesboltja. Ahogy közeleg az ajándékozás ünnepe, egyre több csomagban érkezik ide. Most az árukészlet több mint 400 ezer forint értékű. A boltvezető arra számit, hogy év végéig több mint egymillió forint értékű könyv talál gazdára. E bolt munkáját 13 könyvbizományos segíti; kö­zülük kiemelkedő munkát végez Kist Dénes, Lendvay Antal és az áfész csurgói ABC-áruházának szociális­ul brigádja. Jó a könyvellá­tosításával minden igényt ki tudunk elégíténi. — .Hány bárányt hizlaltak az idén ? — A tavalyinál tizenöt­ezerrel többet, összesen 75 ezret. Kedvező hír az is, hogy egy hét óta a bárányok fel- vásárlási ára a kilónkénti 80 forintról 85-re emelkedett. Er ösztönzi majd az állat­tartókat is. déglátóüzletek kevesebb be­vételt értek el, mint 1982- ben. A nagykereskedelmi válla­latok közül messzemenőén segítette az ellátást a ka­posvári tejipar és a húskom­binát, Valamint a Villány— Mecsekaljai Borgazdasági Kombinát kaposvári pincé­szete; az utóbbi látta el az üzleteket üdítő itallal. A szövetkezet kezelésében le­vő Kanizsa bisztró naponta tízféle ételt kínált. Mindez­zel együtt az is. igaz, hogy nem volt gond nélküli . az idény: az egyes vállalatok szállításai késtek, s ez több­letmunkával járt. A göngyö­legek N visszaszállítása sem volt zökkenőmentes. A hét­végi látogatottság is nagy erőfeszítést kívánt a dolgo­zóktól. *ás az idén, az újdonságokat a városi könyvesboltokkal egy időben kapják meg. So­kan vásárolnak klasszikuso­kat, ifjúsági regényeket, út­leírásokat és veszik a mai magyar irodalmat. Hiba vi­szont, hogy nem elég a kö­telező olvasmány. Erre utal, a Csokonai gimnázium egyik tanára is, aki már 25 éve foglalkozik itt a könyvek ter­jesztésével. Módszeresen irányítja a diákok könyvvá­sárlását, ajánlja, nekik a kö­zelmúlt történelmével kap­csolatos irodalmat. A diá­kok beszerezhetik itt az egyetemi felvétélihez szüksé­ges anyagot is. Nyúlvadászat. A* ország «prtvaáM területein több helyen is megtartották az évad nyúl vadászatát. Ké­pünk a Szolnok megyei Rákóczi falván a Rákóczi Vadász- társaság területén készült. Télen is várnak vendégeket N. Zs. Röviden — Mindent rövidre ké­rek — mondja a vendég a borbélynál. — Hogyhogy mindent? — A hajat is, a szöveget is. Csere — Hogy tetszik a . kis- öcsód, Józsika? — Ha tőlem függne, én bizony vúszaküldeném oda, ahonnan a gólya hoz-, ta, és inkább a gólyát tartanám meg... A Niagaránál A francia közömbösen nézi a Niagara vízesést. — Itt minden másod­percben több millió gallon víz zúdul alá! — magya­rázza kiabálva az idegen­vezető. — Hát önt nem rendíti meg ez a látvány?. — Egy cseppet sem — feleli a francia — Ugyan merre megy ez a viz? Bezzeg, ha fölfelé folyna, akkor volna mit bámulni! Kezdő — Mielőtt kanyarodunk, ne felejtse él kitenni az irányjelzőt! — mondja a tanulóvezetőnek az. oktató. — És mennyire tegyem ki? A hét vicce — Kisér létünk során megállapítottuk, hogy a giliszta a vízben úszik. Amikor konyákba tettük, elpusztult. Mi ebből a kö­vetkeztetés ? — Az, hogy » konyak nagyszerű a giliszta el­len! Ajánlatok A férfi így szól a felesé­géhez: — Olvasd csak eä ezt a halaikról szóló cikkei. Megtanulhatnád tőlük, ho­gyan kell hallgatni! — Előbb te tanuld meg tőlük, hogy csak vizét 'igyál! Víz — Ez a gyógyszer na­gyon keserű: ha beveszi, öblítse le vízzel. — És a vizet mivel öb­lítsem le?! — Hallom, hogy minden este rendszeresen futsz... igaz? . — Igen. A kocsmából haza. hogy idejében otthon legyek. Az MSZMP Somogy megye» Bizottságának lapja. Főszerkesztő: JÁVORI BÉLA Főflwerfcesztő-h.: dr. Kér era lóira Szerkesztőség: Kaposvár. Latinra Sándor u. 2. Postacím: Kapostá? PL; 31. 7101. Telefon; U’HO, u-sn, ii-3u. Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat. Kaposvár, Latinca Sándor a, & Telefon: 11-51«. Postacím: Kaposvár, Pf.: 31. lift Felelős kiadó: Balajcza János. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesítd postahivataloknál és kézbesítöknéL Előfizetési díj egy hónapra 34 Ft, negyedévre 103 Ft, fél évre 204 Ft, egy évre 400 Ft. Index: 25 9b? ISSN: 0133—064« » Készült a Somogy megyéi Nyomdaipari Vállalat kaposvári üzemében. Kaposvár. Május 1. u. UH. Felelős vezető: Farkas Béla Igazgató.’ Kéziratot nem őrzőnk metC l és nem küldünk vw*v.f. j Munkájukat 13 bizományos segíti

Next

/
Oldalképek
Tartalom