Somogyi Néplap, 1983. november (39. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-26 / 279. szám

Ate; 1,80 Fi VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK (.APJA NÉPLAP XXXIX. évfolyam, 279. szám 1983. november 26., szombat Feieiosséitelíes válasz Hányszor hullhattuk ol­vashattuk: a Szovjetunióval szemben hatástalan az atom­zsarolás fegyvere. Mégis, az Egyesült Államokban olyan tévhit alakult ki — legalább is a Fehér Ház és a Penta­gon megnyilatkozásai erre utalnák —, hogy az curo- rakéták nyugat-európai tele­pítése engedményekre kész­teti Moszkvát. Jurij Andropov csütörtö­kön közzétett nyilatkozatá­ból világosan kiderül, mi­lyen hamis illúziókat táplál­tak egyesek az óceánon túl. A szovjet küldöttség Géni­ben többször is olyan javas­latokat tárt az amerikai lél elé, amelyek alkalmasak lettek volna az ésszerű meg­állapodás kimunkálására, a józan kompromisszum eléré­sére. Ám Washington min­den egyes esetben elutasítot­ta a szovjet indítványokat. Ha napjainkban, az atom­fegyverek mértéktelenül föl­duzzadt arzenáljának, a vi­lágkatasztrófa lehetőségé­nek lehet ésszerű ellenérvet nekiszegezni, akkor az nem más, mint a Varsói Szerző­dés és a NATO nukleáris erőegyensúlya. Jurij Andro­pov nyilatkozatából fele­lősségtudat és realitás árad. Felelősség a Szovjetunió és szövetségesei biztonsága, a vi­lágbelié megőrzése, a hábo­rús veszély elhárítása iránt. A jelenlegi, kétségtelenül bonyolult és komoly aggoda­lomra okot adó világhelyzet realitásainak mérlegelése késztette a Szovjetuniót bi­zonyos ellenlépésekre. Kár lenne áltatni magun­kat: ez a körülmény joggal keltett aggodalmat nemcsak nyugaton, hanem a kontinens más térségeiben is. Ha po­litikai-ideológiai téren más­más is a kiindulás,., az két­ségtelen, hogy a rakétatelc- pítések ellen tüntető brit, nyuagtnémet, olasz belga és holland emberek szava össze­cseng a miénkkel, akik a csaknem négy évtizede bé­kében élő kontinens bizton­ságos jövőjéért, a bizalmat­lanság légkörének felszámo­lásáért, a fegyverkezési haj­sza megállításáért szállunk síkra. Ebben a kétségkívül rendkívül feszült helyzetben nem árt ismét eszünkbe vési: mindaz elkerülhető' lett volna, ami ma aggasztja a felelősségteljes közvéle­ményt. A NATO kész tények elé állította a szovjet vezetést: Nagy-Britanniába, az NSZK- ba és Olaszországba máris megkezdték a robotrepülőgé­pek és a Pershing—2 raké­ták alkatrészeinek szállítá­sát. Az év végéig 41 ilyen tömegpusztító fegyvert he­lyeznek cl az említett orszá­gokban. A Szovjetunió tü­relmesen kitartott: amíg csak lehetett, igyekezett megakadályozni Gcnfbcn a nukleáris fegyverkezés esz­kalációját. Jurij Andropov nyilatkoza­tából azonban kitűnik: a Szovjetunió „továbbra is mindent megtesz azért, hogy elhárítsa a háború veszélyét, s megőrizze a békét a jelen és az elkövetkező nemzedé­kek számára". Felelősségtel­jes szavak, amelyek egyszer­smind azt is híven érzékel­tetik, hogy ^ Szovjetunió vál­tozatlanul kész minden olyan ésszerű kezdeményezést föl­karolni, amely az újabb vi­lágégés 'megakadályozása, a fegyverkezési verseny die- Nüaletése irányába hat December 22-ére Az Elnöki Tanács összehívta az országgyűlést Döntés a várossá nyilvánításról Pénteken ülést tartott a Népköztársaság Elnöki Taná­csa. Az alkotmány 22. paragra­fusának (2) bekezdése alap­ján az országgyűlés1 1981). december 22-én, csütörtökön 10 órára összehívta. A Minisztertanács javasol­ta, hogy az országgyűlés tűzze az ülésszak napirend­jére az alkotmány módosítá­sáról, továbbá az országgyű­lési képviselők és tanácsta­gok választásáról, valamint az 1984. Jévi állami költség- vetésről !szóló törvényjavas­latokat. Az Elnöki Tanács megtár­gyalta a nagyközségi taná­csok pályázatait, amelyben '.árossá nyilvánításukat kez­deményeztek. Ügy határozott, hogy 1984. január 1-től vá­rossá nyilvánítja Békés me­gyében Szeghalom, Borsod- Abaúj-Zemplén megyében Encs és Szerencs, Fejér me­gyében Mór, Heves megyé­ben Heves, Komárom me- lívében Dorog, Nógrád me­gyében Pásztó,. Szolnok- -me­gyében Tiszafüred, Tolna megyében Tamási, Veszprém megyében Sümeg és Zirc, Zala megyében Zalaszent- grót nagyközséget. Az érintett helyi tanácsok kezdeményezéséie az Elnöki Tanács döntött községek egyesítéséről, községi közös tanácsok szervezéséről, köz­ségi tanácsok alakításáról; s a lakosság számának növeke­désére, az alapellátás intéz­ményeinek kiépítettségére figyelemmel a Baranya me­gyei Sátorhely és a Fejér megyei Szárliget eddigi bel­területét- községgé alakította.-A- továbbiakban az Elnö­ki Tanács bírákat mentett fel és választott, majd ke­gyelmi ügyben döntött. (MTI) HAVASI FERENC ELŐADÁSA A jobb munka mellett szükséges a nemzetközi feszültség csökkenése is Megkezdődött a második országos szövetkezeti konferencia Pénteken : délelőtt Debre­ceniben megkezdődött a má­sodik országos . szövetkezeti konferencia. A Szervezési és Vezetési Tudományos Társa­ság, valamint az Agrártudo­mányi Egyesület által rende­zett kétnapos tanácskozáson a három szövetkezeti ágazat két és félmillió tagjának kép­Dr. Várkonyi Péter külügy­miniszter ma Ali Akbar Velajati külügyminiszter meghívására hivatalos láto­gatásra Iránba utazik. Kül­viseletében több min* hat- szák szövetkezeti- szakember vesz részt. A konferenciát Szlam.eniczky István, az OSZT soros el­nöke, a Szővosz elnöke nyi­totta meg, majd Havasi Fe­renc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára tar­ügyminiszterürtk Iránból — ugyancsak hivatalos látoga­tásra — Kuvaitba, Szíriába és Jordániába utazik, ezen államok meghívására. (MTI) tárt*, bevezető' előadó««. E3is- meréssel • «óit a szövetkeze­tek tagjainak, dolgozóinak munkájáról, amellyel jól szolgálták és szolgaijaik a párt által kitűzött politikai és gazdasági feladatok meg­valósításét. A szövetkezeti mozgat mon belüli változá­soknak, így-az elmúlt évti­zedben végbement centralizá­ciónak az eredménye, hogy a szövetkezetek erősebbek lettek, sikeresen lépést tar­tanak a műszaki- technikai haladással, javult a szakem­berképzés színvonala, de van hátránya is a centrali­zációnak: lazább a tulajdo­nosi közérzet, gyengültek a demokratizmus szálai. (Folytatás s 2. oldalon) Várkonyi Péter közel-keleti országokba utazik Sopiana-kupa kézilabdatorna VALIDAT Remek küzdelem a magyar—román találkozón magyar—romá n kézilabda - találkozó után. Sokam osztot­ták véleményét, hozzátéve, ezután még az is eljár majd kézilabda-mérkőzésekre, aki eddig netán kissé idegenke­dett ettől i nagyon is fér­fias játéktól. De ne vágjunk a dolgok elébe! Sok minden történt, míg az említettek ezt a véleményt kialakíthat­ták. Csak dicséret illeti mind­azokat, akik nem ijedve meg e rangos rendezvény bukta­tóitól vállalkoztak a So­piana-kupa kézilabdatorna két sorozatának a megrende­zésére. A sportcsarnok., lé­nyegében most. vizsgázik. Bi­zony, a világ legjóbbjaiiból álló kézilabdamezőny igé­nyes, mint ahogy mi is igé­nyesek vagyunk velük szem­ben. Osztjuk azoknak a vé­leményét, akik szerint ez a k trpkftfűi g L eUgtoef Ha másért nem, már ezért a mérkőzésért is érdemes volt íölépíteni ezt a sport­Fedort próbálják sserelni * romáin védflk. Megépül a tüskevári felüljáró Befejezik a 61-es út kaposvári szakaszának korszerűsítését A közlekedési ágazat mun­káját értékelte és a folya­matban lévő beruházások, korszerűsítések megvalósí­tásának üteméről tárgyalt tegnap Kaposváron, a me­gyei pártbizottság székhazá­ban Urbán Lajos közlekedé­si minisztériumi államtit­kár Kovács Bélával, a me­gyei pártbizottság titkárával és Sugár Imre megyei ta- n aesel nőkkel, A -tárgyalás után Urbán Lajos a várost átszelő 61-es út tüskevári kivezető szakaszának építés­sel kapcsolatos munkáit is megnézte. A tárgyaláson az államtitkár kifejtette: a me­gye igényével — azzal, hogy be kell fejezni a 61-es út városi átkelőszakaszát — egyetért a Közlekedési Mi­nisztérium. A munka foly­tatását sürgeti az egyre nö­vekvő forgalom, s az, hogy a négysávos út olyan helyen szűkül két sávra, ahol ötfe- lől érkezhetnek a járműveit, nem is beszélve a vasúti ke­reszteződésről. Az építés folytatásának feltételeit a megyeszékhely biztosította: 32,5 millió forintot költöttek a kisajátításra és a szaná­lásra. A tegnapi tanácskozá­son arról is döntés született, hogy az út és a felüljáró építése során takarékos meg­oldásokat alkalmaznak. A megyeszékhely másik közlekedési beruházása — a kaposvári kereskedelmi pá­lyaudvar építése. Ennek szükségességét tizenöt éve senki nem vitatja. Az ország első körzeti teherpályaudva­ra Kaposvár belvárosában rendkívül rossz körülmények között működik, és egyre ne­hezebben birkózik meg a nö­vekvő forgalommal. A pálya­udvar új helyén elkezdődött a munka. Folytatásáról az anyagi lehetőségek alapján döntöttek. A megyeszékheíy új kereskedettjei pályaudva­rán az első ütemben a mai forgalom igényeit kielégítő létesítmények készülnek, egyeztetve az anyagi lehető­ségeket. és a beruházási kon­cepcióban megfogalmazott célokat. Siófok közlekedési gondja — a 70/a út és a Szekszárd felől érkező 65-ös út, vala­mint az autóút ■ eaatóaiköeeé sának megoldása 2- ’, miitt Sarudi Csaba, a megyei ta­nács általános elnökhelyet­tese hangsúlyozta — régóta napirenden van. Az építés folytatása és befejezésének módja ugyancsak szerepelt a tanácskozás napirendjén. Széles Péter, a megyei ta­nács közlekedési osztályá­nak vezetője az energiataka­rékosság kapcsán az össze­köt őu lak szerepéről is szóit: kifejtette, hogy a mezőgaz­dasági üzemek anyagi segít­ségével néhányat sikerült megépíteni. A napokhan fe­jezték be például a Nemes- vid és Nemesdéd közötti sza­kasz kivitelezését A megye fontosnak tartja a Libickoz- ma és Gyótapuszta közötti szakasz megépítését A mi­nisztérium álláspontja ezzel kapcsolatban az, hogy indo­koltsága ellenére az ilyen építkezések meggyorsítására nincs fedezet. Ez azonban a helyi összefogás lehetőségét nem zárja ki. Közúttal kapcsolatos aa a döntés is, amely szerint Balatonmárián. aluljárót épí­tenek a vasúti—közúti ke­reszteződésben. E beruházás költségeit . a megyéi tanács, a BIB és a vasút közösen fi­zeti. Képünkön: egy tegnap dél­utáni pillanat a tüskevári sorompónál. Méhes Lajos látogatása az I. kerületben Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, ipari miniszter, pénteken a főváros I. kerületebe látoga­tott A vendéget a kerületi pártbizottság székházában a városrész politikai, állami és társadalmi szervezetének vezeltői fogadták, majd dr. Fehér József né, a pártbizott­ság első titkára adott tájé­koztatásit a városrész politi­kai, gazdasági és társadalmi Ezt követően a Politikai Bizottság tagja látogatást tett az Állami Nyomdában. A program következő állo­mása a műszaki könyvkiadó volt Délután az ipari mi­niszter a tárcához tartozó kerületi tervezövállalatok igazgatóival és párttitkáráí- val beszélgetett gazdasági munkájukról, eredményeikről és gondjaikról a kerül®« Báittróottságm. csarnokot, mondta egy ka­posvári kézilabdahívő a nem éppen kedvünkre végződő

Next

/
Oldalképek
Tartalom