Somogyi Néplap, 1983. október (39. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-27 / 254. szám

Gyászjelentés A Siófoki K órttáz - R^nri e! őtnt %- zei rcr.«ófté g« mély fájdalom- in*! tudatja, hogy DR. KOLESZAR GYULA kandidátus, ig.-helyettes szemé?» fóorvos, türelemmel viselt, hos­szan tartó szenvedés után, 1 £83. október 19-én 60. életévében el­hunyt. Temetése 1983. október 2*-ánt pénteken du. 14 óraikor lesz a siófoki temetőben. Emlé­két kegyelettel megőrizzük. A kórház-rendelőintézet vezetősége. • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy feleségem, édesanyánk, DR. GYŐRRE SÁNDORNÉ október 35-én tragikus hirtederv seggel elhunyt. Temetéséről ké­sőbb történik intézkedés. A gyá­szoló család. Köszönetnyilvánítás Há4ás szívvel mondunk köszö­net« mindazoknak a rokonok­nak. szomszédoknak, J6 bará­toknak és ismerősöknek, akik szeretett, drága jó édesanyámat, nagyanyánkat és dédikénket, r>ZV. PÁL JÓZSEF NET a kaposszentjakabi temetőbe utolsó útjára kísérték, és rész­vétükkel fájdalmunkat env intet ték- A gyászoló család. ... Fáj A de Hálás szívvel morv * dunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, a Kaposmérői Építőipari Szövetkezet vezetősé­gének, pártszervezetének és tag­ságának, amién szeretett férjem és édesapánk, MAROS VÖLGYI JANOS temetésén reszt vettek, részvé tűkkel és koszorúikkal fájdal­munkon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. • . a / Hálás szívvel mondunk köszö­netét a rokonoknak, ismerősök­nek, barátoknak, akik drága halóttunkat, SZEMZŐ MIHALT Kaposvár, Virág u. Ili. az. alat­ti lakost utolsó útjára kisérték, sírjára a kegyelet virágait el­helyezték, fájdalmunkban osz­toztak. Gyászoló felesége és rokonai a . • Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, Ismerő­söknek, nevelőknek, iskola-tár­saknak, a Központi Statisztikai Hivatal Igazgatósága vezetőinek, dolgozóinak, az EIVRT, a gabo­nái par, a megyei tanács, a köjál dolgozóinak, akik felejthetetlen halottunk. OTTO ISTVANNl Gulyas Agnes búcsúztatásán részt vettek, gyá­szunkban osztoztak. A gyászosé család, ess Kész ön etemet fejezem ki mindazoknak, akik felejthetetlen, drága férjem, HORVATH ISTVÁN (Hupet) temetésén reszt vettek, meg)«, lenesükkel bu esti ztak, táj dák munkát enyhítették. A gyászoló család és szülei. Hálás szívvel mondunk fcőezö- netet mindazoknak, akik felejt­hetetlen férjein, édesapánk es drága Jó nagyapáim, KOZ1CS ISTVÁN temetésén részt vettek, mély gyászunkban osztoztak, virá­gaikkal, együttérzésükkel fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek Köszönjük a Közúti Építő Vál­la lat és az BKV 306-os bolt dol­gozóinak együttérzését. Gyászoló felesége, gyermekei és unokája. • • e Ezúton mondunk köszönet« a rokonoknak, barátoknak, isme­rősöknek, a MÁV dolgozóinak, valamint a Beloiannisz úti böl­csőde dolgozóinak, hdgy drága, felejthetetlen férjem, PINTER ISTVÁN temetésén részt vettek, és vi­rágaikkal mély gyászunkban osztoztak. a gyászoló család. • * * Hálás szívvel mondunk köszö­net« mindazoknak a rokonok­nak és ismerősöknek, akik fér­jem, édesapám, KREBSZ ANDRAS temetésén részt vettek, és ko­szorúikkal, virágokkal fái dal- munkát enyhíteni igyekeztek. A gyászold család. • • s Hálás szívvel mondunk köszö­net« mindazoknak a rokonok­nak, ismerősöknek, akik szere­tett Halottunk, PUSZTAI FERENC temetésen részt vettek, koszo­rúikkal, virágaikkal részvétüket fejeztek kL A gyászold eaaiád. ' • • • Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, is merősöknék, akik felejthetetlen édesanyánk, ŐZT. SZECSÖDI KAROLTNE temetésén részt vettek, részvé tűkkel fájdalmunkban osztozni igyekeztek, a gyászold család Ezúton mondunk köszönet« mándazaknak, akik ÖZV. HAJNAL JOZSEPNE temetésén részt vettek, megjele­nésükkel és virágaikkal fáj dal murikat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. INGATLAN i szobás családi ház szőlővel* garázzsal eladó. Ajánlatokat a 2229. számra, a ki­adóba kérem. (2229) Somogyjád köz­pontjában nagy kér. tea családi ház el­adó. Juhászné. (31*579) Somogysáxd köz­pontjában nagymé­retű családi ház gazdasági épületek­kel, beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Somogysárd, Petőfi o. 32. Kiss- (31*581) Szentgáloskéren. a Rózsa út 6. alatt el­adó 3 szobás csalá­di ház meúéképüle- telckel, 990 n-öl te­lekkel. Érdeklődni a helyszínen. (2007) Marcali záj*t kert­ben wo n-öl terület gyümölcsössel, hét­végi házzal eladó. Érdeklődni: Mar­cali, Berzsenyi u. 96. n. 27. (68274) Toponár, Veres P. u. 9. sz. alatt 2 szo­bás családi ház el­adó. Érdeklődni a helyszínen. (414770) Iga'íürdön a Dó­zsa telep 21. számú családi ház naigy gazdasági épületek­kel, 600 n-öl telekkel azonnal beköltözhe­tően eladó. Érdek­lődni Ráksiban, Nágyéknál. (68422) Baiatonfenyvesen telek építési lehető­séggel eladó. Érdek­lődni : V örösmarty U. 52. (68417) Igái nyaralóöve­zetében telkek el­adók. Ellenértékben nyaraló építése le­számítva. leveleket ,,ösz” jeligére a csur­gói takarékszövet­kezetbe kérek. (6-8419 Társasházban 58 m2 alapterületű, két­szobás lakás kp-ért + OTP-á tvállal ás­sál eladó. Megte­kinthető mindennap 17 óra után: Kapos­vár, Kinizsi !ttp. 5. ép. HL lph. m. em. 10. (2160) Z amar (ti központ­jában, vízközeiben, a Fűzfa utca 4. sz. alatti nyaraló eladó. (6*409) Siófok központ­jában 54 m2-es szö­vetkezeti lakást cse­rélnék Deliétől Ke­resztúriig családi házra, esetleg elad­nám. Ajánlatokat „Gyerekek” jeligé­re a siófoki szer- kásztőségbe. (68414) Bogláriellén, a Ko­dály Z. u. 4. szám aLatt 244 m2 alapte­rületű családi ház nagy területtel, vál­lalati. üdülőnek is a kaim as, eladó. Ugyanott 70 q tava­lyi csövesikuk őri ca eladó. Érdeklődni: Boglár, Platán sor 2- sz- alatt, vagy telefon: n-96, 3J óra után. (68408) 2+2 *él szobás, 76 mi-es, OTP-s örök­lakás készpénzért vagy kp-ért -f OTP- ót vállalással eladó. Érdeklődni a hely­színen: Nagyatád, Kiszely u. 6/a, 1H27., az esti órákban. (2155) Eladó kiskorpád! szőlőhegyen termő szőlő-gyümölcsös lakható épülettel, gazdálkodásra is al­kalmas. Érdeklőd­ni : Kaposvár, 48-as ifjúság útja 52. fszt. 3. (2140) Nagykanizsai két és fél szobás lakás garázzsal készpén­zért + OTP-átvál- 1 alas sál, 1984-es be­költözéssel eladó. Érdeklődni a hely­színen 17 óra után: Korvin l#C, HL emelet 7. Hatos. (2137) Várda, Meggyes u. 31. wz. ház eladó, Kaposvárhoz 15 kim­re. Érdeklődni: So- raogyjárd, Bocskai u. 25. Tárányi Pál. (2135) Kaposvár, Béke utca 97. 1/4. számú 2 szobás, szövetke­zeti lakás eladó. Ugyanott hétvégi telek eladó. (414823) Elcserélném Ka­po súj Lak, Kossuth L. u. 33. sz. alatti kétszobás, kertes családi házamat két és fél vagy három­szobás kaposvári lakásra, első eme­letig. Érdeklődni: egész nap. Mihalics. («14835) t mohé* esaMdl ház szőlővel, ga­rázzsal eladó. Aján­latokat a 2229. «Hám­ra a kiadóba kénem. (2229) Középrigócon 140 n-ől telek hétvégi házzal eladó. Ér­deklődni : Barcs, Hunyadi u. l/A. (683R9) El® dó beköltözhe­tően Kaposvárhoz közel, Várdám fel­újításra szorulö, tölgyfagerendás mennyezetű, régi kasznárlak. Jelen­leg két különálló lakás, összesen 160 m3. Romantik us konyha be építés, pa­takparti, 1300 n-öl terület. Molnár, Pécs, Bartók B. u. 26. (81630) Balatonszabadi- fürdőn, egy km-re a Balatontól 800 n-öl telek eladó, meg­osztva is. Cím: Puskás József, Ba­latonszabadi falu, Vak Bottyán o. 107. (68384) Elcserélném Bu­dapest belvárosi, 3,5 szobás, komfortos, tanácsi lakásomat siófokira vagy köz­vetlen. környékire. Ajánlatokat 413. számra a siófoki szerkesztőségbe. (68337) Kétszobás, össz­komfortos lakás <ii- adó (55 rr?2), irányár 600 000 Ft, kisebb la­kást beszámítok. Érdeklődni egész nap a helyszínen; Ka­posvár, Szalma I. köz 5., első lépcső- ház, 10/2. (414836) 320 n-öl házhely (építhető rá) eladó Orciban, az iskolá­val szemben. Ér­deklődni minden­nap: Kaposvár, Kár­pát u. 2/b, Bakorék- ná-1. (414841) ötvöskónyi Felső­hegyen 195. sz. pin- cénez tartozó szőlő és gyümölcsös el­adó. Érdeklődni le­het: Bíró János, Somó gy szob. La tin­ea u. 41. (68405) Zákány telepen, a Gyár u. 5. szám alatti 3 szobás, össz­komfortos, gazdál­kodásra alkalmas családi ház áron alul eladó. Érdek­lődni szombaton, vasárnap. (2130) Belvárosban nagy­méretű, 5 szobás, összkomfortos csa­ládi ház (két család részére alkalmas) beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: Kaposvár, Németh I. fasor 37. (414824) Kaposvár, Honvéd u. 4L VIL 4. há­rom szobás, szövet« kéz éti lakásunkat egy vagy két kisebb OTP-s, szövetkezeti vagy tanácsi bérla­kásra cserélnénk. Érdeklődni naponta 17—18.30-ig. (41484.» Kaposváron, Vö­rös Hadsereg útja 122. számú családi ház elíogladhatóan eladó. Érdeklődni a helyszínen, egész nap. (414817) Marcaliban, az AFrr déli oldalán garázs eladó. Érdek­lődni nappal a 216- es telefonon, este Marcali, Mikszáth u. 8/a, I. 6. alatt le­het. (414767) Kaposvárf Szom­bathely u. 6. alatt két és fél szobás, összkomfortos tár­sasházrész telekkel eladó. Érdeklődni Jedlik Ányos u. 9. alatt, Mítgyiarfiék- nál. (414758) 3 szobás családi ház melléképülettel eladó. Vóse, Dózsa U. 13. (68420) Balaton&karattyán 140 n-öl közművesí­tett telek eladó. Ér­deklődni : Kelemen Zoltán, Taszár, Szé­chenyi U. 26. (414764) Központi helyen szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni : Kaposvár 14-861-es telefonon. (414812) Üdülőt vennék a Balaton partján. Az ajánlatokat „Nyár” jeligére a bajai Ma­gyar Hirdetőbe vá­rom. (312825) Elcserélném Buda­pesttől 15 km-re levő alsógödi, 860 000 Ft értékű, garázsos, kis családi házamat Balaton környékén nem magasabb érté­kű ingatlanra. Ga­rázs szüksége«. Ér­deklődni: Gelencsér Márta, Alsógöd, Ró­zsa Ferenc u- 15. _______ (318697) B etegség miatt eladó bodvicai sző­lőhegyben 388 n-ől terület, ebből 156 n-öl szőlő pincével és ISO n-öl szántó, külön bejárattal, mé­hészetre is alkalmas. Érdeklődni minden-* nap: Nagyatád, Bodvica, Rákóczi út 83. (68483) Kaposvár, Vár­hegy 4. alatt hétvé­gi telkek, boroshor­dók (500 literes) és Skoda alkatrész el­adó. Érdeklődni mindennap. (414800) Eladó az r/ánia- hegyen 450 n-öl sző­lő, présház, pince fel szerelésseL Ér­deklődni : Kapos­vár, 48-as ifjúság út­ja 4. Lenfkovios La­josaié. Ó414783) Kaposváron kis családi ház nagy kerttel eladó. Ér­deklődni : Kapos­vár, Vörös Hadsereg Útja 203. (414779) Marcali-Boronk*, Boronkai út 31. sz. 25 éve épült családi ház melléképület­tel eladó, gazdálko­dásra és méhészet­re akalmas, másfél kát. hold terület, 40 db gyümölcsfával. Érdeklődni: Marca­li, Berzsenyi u. 78.. 18 órától. (£147*7) Kaposváron, zöld­övezetben két és fél szobás, szin «.eltol á- sos, központi fűté- ses, garázs os iker­házrész eladó, vagy kisebb lakásokra cserélhető. 17 óra után: Kaposvár, Vi­kar B. u. 44. (414778) Ordacsehiben (Ba­latonhoz 3 km) ker­tes, üres ház sürgő­sen eladó. Érdek­lődni : Szabó^ Györgyné, Nagyba­jom, Zrínyi u. 43. (68381) Háromszobás csa­ládi ház eladó. Bö- hönye. Szabadság U. 42. (68369) Vízközeli nyaralót vásárolnék Siófok­tól Máriáig. ,,’öszí vásár” jeligére. Le­veleket a balaton- boglári ruházati boltba pontos név­és hely megjelöléssel. (68360) Bogláron partkö­zeli, 17 szsáUáshe- lyes, üdülőnek al­kalmas családi ház beköltözhetően el­adó. Érdeklődni Boglárlellén, a ru­házati boltban. (68355) Bogláron, vízpart­tól 900 méterre, nagy telken új, 3 szintes családi ház nagy melléképület­tel eladó. Vállalat­nak nyaralónak, vagy iparosnak meg­felelő. Érdeklődni: Boglár 14-03. telefo­non. (68356) Igáiban 248 n-öl telek eladó, meg­osztva is. Érdeklőd­ni : Siófok, Felsza­badulás u. 21. (66345, Ság vári hegyen 800 n-öl szőlő, lu- cemaföld megoszt­va is, valamint lu- cemtaszéna, 12 db 7 m-es szarufa, l m-es fikuszok eladók. Siófok, Mikszáth K. u. 19/b, Bodányi. (68341) Kaposváron, a Vi­kár B. utcában (1972-ben épült) ker­tes családi ház be­költözhetően eladó. Érdeklődni; Marx K. koz 5. 113. (2094) 100 n-öl szőlő el­adó Qsokonyavi­sontá», fürdőhöz közel. Érdeklődni: Csokonyavis onta, Néphadsereg u. 25. Ugyanott 10 tő osz­lopos tu ja kapható. (414751) Eladó 122* m^-es telek építési enge déllyel. tervrajzzal, építési anyaggal, ve zetékes víz, villany, szőlő, gyümölcsös, pince van. Irányár 250 ooo Ft. Érdeklőd­ni szombaton, va­sárnap: Kaposvár, Kec el-hegy, Bethlen G. u. 9^ Siposék. (318200) Kétszobás« gázfű­téses, II. emeleti la­kás eladó kész­pénzért + OTP-át- vállalássaL Csontos György, Marcali, Lenin u. *. HL lph. n. em. 1, a. Tele fon: 118. (68378) Gyékényesen hor­gásztanya eladó! Ér­deklődni : Nagyatád, Hunyadi u. 4/D. IV/14. Napközben a 141-es telefonon. (63374) Kaposváron egy -f két félszobás, gázos, első emeleti lakás eladó OTP-átvállar fcássaL Érdeklődni 17 óra után. Cím: Kovács Sebestyén Gy. n. 8. 1/15. Tele. ion: 14-862. (2242) 250 00* Ft kész­pénzért -f OTP-át- vállalásl lehetőség­gel lakást keresünk Nagyatádon. „Egy­szobásnál nagyobb” jeligére a nagyatádi takar éíkszövetlce- kezetbe kérünk vá­laszt. (68375) Kaposvár, Sziget­vári u. 48. sz. ház eladó. (318704) Két ég fél szo­bás, szövetkezeti lakás eladó. Kapos­vár, Tóth L. köz 1. I. lph. UI/1. Szűcs- né. Telefon: 13-224, 18 óra után. (318707) Barcson szobá­kon yhás házat ven­nék. FtramcsiA Jc- zsefné, Ibzigetvár, Rákóczi U. 36. (206-*; Eladó Balaton leli én 3 szoba összomfejrt, 4ő4 négyszögöl te­lekkel. Éraexődni a helyszínen: Kert u. 2., bármikor. (683j Sió fok-Kiüti 600 négyszögöl telken 4 szobás, összkomfor­tos családi ház el­adó, vagy kisebb családi hazra, lakás­ra cserélhető, meg­egyezéssel. Siófok- Kiliti, Felszabadulás u. 13. Érdeklődni ifi órátóL (68319) 258 négyszögöl ház­hely melléképülettel eladó. Érdekl ődn i: Juhász István, Bog­lár le lie Lenin u. 16. (69296; Eladó egy kétszo­bás, összkomfortos hóz. Somogyszob, Jókai út 22. (68309) Balatonszárszóin 300 négyszögöl közműve­sített telek eladó. Érdeklődni este 7 után a Szólód 46-065 telefonon. (68295) Barcson, 4 Lakásos társasházban OTP- öröklajkás eladó, részletátvállalással. Érdeklődni a barcsi könyvesboltban. (68363) Kétszobás, komfor­tos házrész eladó. Kaposvár, Cseri u. 16. Várhegyi. Érdek­lődni 17 óra után. (388661) Cseri hegyen 400 n-öl kert eladó. Ér­deklődni: Nagy Pé­ter, Kaposvár, Béke U. 29. (318682) Siófokon családi ház edadó mellék­épületekkel. 223 négyszögöd gyümöl­csöskerttel. Irinyi u. 27. (98324) Dombóvár központ­jában 2 szobá« V. emeleti, távfűtéses lakás eladó 34)0 060 Ft + 160 006 OTP. Ér­deklődni : Csikóstöt- tös, Szabadság u. 4. (3186S7) Félkész ikervilla fele eladó. Balaton- mária alsó, Ifjúság U. 21. (319667) Hétvégi telkek Kapós-hegyem el­adók. Érdeklődni Kaposvár, Szigetvári u. 141. alatt. (318612) Kaposvárhoz 3 km­re, Pálvarga dűlő­ben, közel a tóhoz zártkerti ingatlanok eladók. Érdeklőd ni: Fekete Józsefné, Koppány vezér 10. (066953) Két családnak is megfelelő családi ház eladó. Szántód. Jó­kai u. 18. Érdeklődni egész nap — Bor­bély. (69333) Családi ház OTP­á tv á hálással sürgő­sen eladó. 8638 Bog- terlelle (Lelle), Zal­ka M. 22. Ángyán. (318694) Siófok óit, a Wesse­lényi utcában 128 m2-es, öt éve épült, kétszintes családi ház 190 négyszögöl telekkel azonnal el­adó. Érdeklődni: Takács, Siófők, Baj­csy-Zs. u. 86/a. (69329) Várdán, «szőlőhe­gyem, zártkertben 500 n-öl szántó és szőlő eladó. Érdeklődni: Várda, Meggyes u. 91. (318732) Kétszintes családi ház nagy kerttel el­adó Kaposváron. Ajánlatokat 2182. számra a kiadóba. (21*2) Ké'szobás, össz­komfortos (gázfű­téses) . első emeleti öröklakás egyéves beköltözéssel eladó. Érdeklődni: Kapos­vár, Szalma I. köz ». L ül. 1/3. (318721) DeseűaJ tőhöz kö­zel I5Ö0 n-öl szántó­föld, részben szőlő­vel, megosztva is. eladó. Érdeklődni: Kaposvár, Toponá- ri u. 160. sz. (318710) Eladó Ivánfa-he­gyen 350 n-öl szőlő, présház, pince, tel­jes felszereléssel. Cím: Kaposvári Zal­ka Máté u. 37., Pór- né. (318716) Kétszobás családi ház beköltözhetően eladó. Megtekint­hető a helyszínen, Kaposvár, Honvéd u. 6. (414.56) Eladó nagymére­tű, másfél szobás, összkomfortos, köz­ponti fűtéses szö­vetkezeti lakás. Ér­deklődni hétfő kivé­telével este 6 óra után: Honvéd u. 20/b, X/2., Kaposvár. (3.18689) Balatonfüredi 72 m2-es, v garázsos, köz­ponti fűtéses, szö­vetkezeti lakás el­adó. Siófok ákömyé- ki üdülőt vagy tel­ket * beszámítok. Neisz Péter, Adánd, Árpád u, ^4» (68338) Siófok, Wesselényi u. 80. alatt tele^ el­adó. Cím 393. szá­mon a siófoki szer kesztöség ben. (68325) 3 szobás, komfor­tos családi ház el­adó. Fonyód-Bélá- telep, Szigligeti u. 19. (68315) Eladó a szennai szőlőhegyben 1200 n-öl terület, szántó, gyümölcsös és szőlő pincével együtt. Ér­deklődni lehet: Me- zey Gergely, Czen- n*a, Rákóczi u. 42. (414792) n-öl panorámás te­lek a fürdő felett — részben szőlővel — eladó. Cím: Dömö- törffy Sándor, Za-la- komár. Árpád u, 22. (81774) LAKÁS Tanácsi érték esi fé­sű szövetkezeti laká­somat (87 m2, 3.5 szoba) eladnám, vagy elcserélném ki­sebbre (2 szobásra), 50—55 négyzetméte­resre Siófokon vagy Kaposváron. Érdek­lődni: Sipiló Árpád, Siófok, Tanácsház u. 18. fszt. 3. 8600 (68382) Kaposvár, Béke-Fü­redi lakótelepen levő első emeleti, 2 szo­bás, összkomfortos, főbérleti lakásomat hasonló, kisebb la­kásra cserélném. Ér­deklődni lehet na­ponta: 48-as ifjúság Útja 54. 1/3. (414838; Gázos, tanácsi la­kásomat elcserélném szintén gázos, taná­csira a Cserben. Fü­redi úton vagy ker­tes lakásért. Havasi, Kaposvár, Május 1. U. €3. sz. (414922) Elcserélném Kapos­vár, Buzsáká u. 6/a alatti tanácsi lakáso­mat Összkonvf ortcKSr a. Ajánlatokat levélben Bokor József, Hu­nyadi János u. 79. címre kérel­(414797) Elcserélném kapos­vári. tanácsi, másfél szobás, komfortos (gázos), földszinti la­kásomat hasonló, esetleg egyszobás nagyatádiért. Ajánla­tokat a nagyatádi taikarékszövetk ezet- be ..Nagyon sürgős” jeligére. (68380) Elcserélném srenfc» endrei, eidö emeleti lakásomat kaposvári hasonlóira* minden megoldás érdekek Cím: Tőzsér József, 2000 Szentendre, Rajk L. tu 1,4. 1/5. (318724) Budapesti egyszo­bás, komfortos la­kást cserélnék sió­foki egy- vagy más­fél szobás, kom­fortos, tanácsi lakás­ra. „Sürgős” jeligé­re a siófoki szer­kesztőségbe. (68348) Budapesti XIII. ke­rületi másfél szobás, hallos, központi fű­téses, tanácsi laká­somat elcserélném hasonló siófoki, ta­nácsi vagy kertes házra. Érdeklődni: Siófok, Gárdonyi u. 18. Kocsis József. (68344) ÁLLÁS Bármilyen otthon végezhető munkát vállalok. Ajánlatokat „Telefonügyelet’ ’ j eligére, 414811. szám­ra, a kaposvári hir­detőbe kérek. (414811) Érettségizett fiata 1­ember másodállást vagy bedolgozást vállalna Nagyatádon. Ajánlatokat „Megbíz­ható” jeligére a nagyatádi takarék­szövetkezetbe kér. (68376) Közgazdaság érett­ségivel, felsőfokú munk.űigyi szakisko­lával, 10 év feletti gyakorlattal állást változtatnék. Aj ánla- tokat 318743. számra a kaposvári hirdető­be kérek. (31874.'?) Adminisztrációs munkát, könyvelést vállalok. Ajánlatokat „Zamárdi” jeligére a siófoki szerkesztő­ségbe kérek. (68385) MŰSOR Csiky Gergefly Színház: Nincs előadás. Kaposvár, Vörös Csillag, du. 5 árakor: PANELSZTORL este 7 órakor: A FRANCIA HADNAGY SZERETŐJE (16). Dallos Ida mozi, este fél 7 órakor: KALÓ­ZOK JAMAICÁBAN. Mozimúze­um: Filmmúzeumi hetek_ du. fél 6 óraikor: HARAGBAN A VI­LÁGGAL. Siófok, este 7 óraikor: oktalan Áldozatok (14). Nagyatád, du. 5 órakor; KÜL­DETÉS, este fél 8 órakor: MOR­FIUM. Barcs, es-te 7 órakor: TALPALATNYI FÖLD. TELEVÍZIÓ Budapest 1. 8.25: Idősebbek te elkezdhe- tik... 8.30—9.55: Iskolatévé. 10.06: Menedékjog. Spanyol tévéfilm. 10.55: Meghökkentő mesék. An­gol tévéfilmsorozat. 11.20: Kép­újság. 15.00—16.35; Iskolatévé. 16.40: Hírek. 16.45: A világ ami- náciÓG filmjeiből. 17.10: Perpe­tuum mobile. 17.35: Reklám. 17.45: Pannon Krónika. 18.15: Képújság. 18.20: Tizedszer is ki­váló. 18.55: Reklám. 19.10: Idő­sebbek is elkezdhetik ... 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hír adó. 20.00: Leg... leg... leg. 21,05: Munka közben... 21.50: A hét műtárgya. 21.55: „Hozzám tar­tozol”. 22.35; Tv-híradó, j. Budapest 2. 18.50: A mi képernyőnk. 18.05: A pécsi körzeti stúdió szesrb- horvát nyelvű műsora. 19.30: Tv-hiradó. 20.00; Tornász VB. 22.00: Periszkóp. 22.30: Képújság. Jugoszláv tv 16.40: Videooldalak. 16.56; Szü­lőföldem térképe. 17.00: Magyar nyelvű tv-napló. 17.10: Használd a fejedet. 17.40: Hírek. 17.45: A kis lázadó. 18.15: Tv-na ptár. 18.45; Könnyűzenei adás. 19.15: Rajzfilm. 19.20; Reklám. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: Politikai magazin. 21.00: Reklám. 21.05: Halló, Jó estét! 22.05; Tv-napló. Osztrák tv 9.»; Ország és embereik. 36.06: Iskolatévé. io.30: Alexander, az életművész. Francia film.' 12.15^: Idősek klubja. 17.30: Kiwl. Ka­land Üjzélandban. 17.55: Jó éj­szakát, gyerekek! 18.30; Mi. 19.06: Osztrák képek. 19.30: Tv-- híradó. 20.15: Az ügyesé a világ. 22.05; Kiszemelt gyerekek. 22.05: Esti sportműsor. 0.00: Híreik. KOSSUTH RÁDIÓ András műveiből. 14.09: irodal­munk a felszabadul ás után. 15.00: Hírek. 15.05: Daloló, mu­zsikáló tájak. 15.20: A hegedű virtuózai. 15.58: HaHgatótnflc fi­gyelmébe! 16.90: Rádióniapló. 18.00: Hófehérke és a hét törpe. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.25: Mai könyvajánlatunk. 18.28: Hallgatóink figyelmébe! 18.30: Esti magazin. 19.15; Sport. 19.25: Nótáik. 20.00: Világirodal­mi Dekameron. 20.35: Örökzöld dallamok. 21.33: LjudmHla sem- csuk operaáriákat énekel. 22.00; Hírek. 22.20; Tíz perc külpoli­tika. 22.30: Zenés játékokból. 22.43: A modem ezerveskémia úttörője. 22.58: Emanuel Feuer- manm gordonkázik. 24.00: Hírek. 0.10: Nagy Katalin táncdalaiból. 0.25: Himnusz. 0.30: Vízjelző* szolgálat. PETŐFI RADIO 4.35—7.59: A Petőfi rádlő reg­geli zenés műsora. 8.0«: Hirete 8.05: Bilicsi Tivadar operett-da­lokat énekel. 8.20: Tíz perc kül­politika. 8.90: Hírek. 8.35: Nap­közben. 10.00: Zenedéiéi őtt. 12.30' Hírek. 12.35: Mezők, falvak éne­ke. 13.00: Értelmiségiek falún, 13.20: Éneklő Ifjúság. 13.35: Mo. zart: Változatok egy gyermek­dalra. 13.45: Időjárás- és vízál­lásjelentés. 14.00: Moszkvából érkezett. 14.30: Hírek. 34.45' Népzenei kamarahangverseny 14.50: Fiatalok a seregben. 15.20- A hanglemezbolt könnyűzenét újdonságai. 15.40: Kovács Apol­lónia cigánydalokat énekel. 16.00: Neked sem mindegy! 16.30: Hí­rek. 16.35: Idősebbek; hullám- hosszán. 17.30: Kézfogások. 18.30 Hírek. 18.357 Hétvégi panoráma 19.52: Reklám. 19.55: Slágerlista 20.30: Hírek. 20.35: A negyedik menet. Hangjáték, a.l«: Szerző! Szerző! 22.00: Slágermúzeum. 23.00: Híreik. 23.20: Népdalest. 24 00: Hírek. 9.10: Idegen nyel­vű vlzjelzőseolgálat. 3. MOSOR 8.57: A kiáfiftótermek prog­ramjából. 9.00: Dzsesszarchívum. 9.4«: Mozart-művek. ll.OO: Hí­rek. 11.05: Jósé Carreras opera- aráikat énekel, m.43: Romanti­kus kamarazene. 13.00 Hírek. 13.07; Újdonságainkból. 13.47: Angell Ephrikian együttese Gé- sualdo-madrigálokiat énekel. 14.10: Zenekari muzsika. 15.19: Kürt- muzsáka. 15.55: Felhívjuk a fi­gyelmet! 16.00: Zenei lexikon. 16.21: Hobbi dominó. 16.51- Pop- hullám. 18.00: Külpolitikai klub. 18.30: Rádióhangversenyekről. 19.00: Hírek. 19.05: Mirella Front és Franco Ron is oll! operaArláikat énekei. 19.35: Kapcsoljuk a Ze­neakadémia nagytermét. Kb. 20.15—00.35: Sorsom a sonpk kö­zött. Kb. 27.25: irodalmunk a felszabadulás után. Kb. M.45: Andrea és Giovanm Gabrieli müveiből. Kb. 22.20: A Hambur­gi Monteverdi kórus BralShvs- felvételiéiből. 22.35: Napjaink ze­néje. 23.30—23.33; Hírek. Időjá­rás. PÉCSI RÁDIÓ C 4.85—7.50: Jó reggelt! 8.00: Hí­rek. 8.20: Kulturális programok. 8.27: Melchior Franck: 33. par­tita. 8.43: Dohnányl Ernő: A tenor. Vigopera. 9.44; Amikor lámpát olt édesanya. MlbO: Hí­rek. 10.05: raákfélóra. 10.35: Nóták. 10.59: Reiner Frigyes ve zényll a Chicagói Szimfonikus Zenekart. 11.40: Irodalmunk a fel-szabadulás után. 12.00: Déli krónika. 12.»: KI nyer ma? 1.2.40: Reklám. 12.45: Pusztai János: A sereg. 12.55: Osváth Júlia és Udvardy Tibor ope- rettíelvéteteiből, Í3.27i ' Mihály 17.00: Hírek. 17.OS: A Mecseki Szénbányák Központi Fúvószeme- kara játszik. 17 J5: Újítók kö­zött. 17.25: Filmdalok. 17.35: Fő­szerepben a kártya. 17.50: Tolos- vay László nagylemezéről 18.00: Dél-dunántúli híradó: 18-30. Szerb-horvát nyelvű műsor. 19.00: Német nyelvű műsor. SOMOGYI NÉPLAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom