Somogyi Néplap, 1983. október (39. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-27 / 254. szám

I Tisztelt Szerkesztőség! A Somogyi Képlap szeptember 22-x számában megjelent, Automatizált bosszúság című írásra az alabbi tájékoztatást adtom. öt ece üzemelnek a kaposvári helyi járatokon a 1 él- automata jegykiadók. A készülékek a. több évi rendeltetés­szerű használat mellett is csaknem százszázalékos megbiz- hatóságúah, és kezelésük viszonylag egyszerű. A kezelés módját a járműveken és a menetrendi tájékoztatókon is­mertetjük. A készülékek rendszeres ellenőrzését, karban­tartását és az elhasználódással aranyos pótlást biztosítjuk. Mindezek mellett nem vitatjuk, hogy a napi tizenötezer jegyváltás során előfordul meghibásofiás — iigyamigy, mint a hasonló elven működő egyéb jkészülékeknél. Ilyen­kor a gépjárművezető a következő mégqllöhelyen — a köz-) úti forgalom veszélyeztetése nélkül —: szükség szerint in­tézkedik. T­Kerjük utasainkat, hogy a készülékek megfelelő hasz­nálatával segítsék azok zavartalan működését. Az üzem­biztonság. a jegyváltási lehetőségek jboitása érdekében a közeljövőben a meglevő láészülékek mellé egy harmadikat is elhelyezünk az autóbuszokban. Tisztelettel: dr. de Sorgo Tibor forgalmi e* kereskedelmi igazgatóhelyettes, ' i . • 13. sä.. Volán vállalat XXXIX. évfolyom, 254. sióm 1983, október 27., csütörtök Roncsautók, crossozók A Piért-né/ fljcrtek ­Képeslapéból nem lesz hiány A -kereskedelem már ja­vában készül az év végi ün­nepekre, akárcsak a posta, amely szokásához híven fel^ hívja a figyelmünket: üiiné-' pi küldeményeinket adjuk fel időben, hogy a eimzeitts is időben megkaphassa. De lesz-e mit e [küldenünk ? Mandics Ferencnek, a Piért kaposvári leraka tvezető je­nek válasza megnyugtató: képeslapból az idén nem le­het hiány! A 2, a 3,50, az 1,20, a 6,50, illetve a 10 és 12 forint érté­kű karácsonyi lapokból több mint félmillió darab érke­zett hozzájuk, ezeket rész­ben már kiszállították az üzletekbe, részben ezekben a napokban juttatják el a kereskedőkhöz. Mivel ezek a lapok évente csak egyszer használhatók föl, ezért a boltosok sokszor túl óvato­san rendelnek belőlük, in­kább kérnek virágos üdvöz­lő kártyákat, azok bármikor felhasználhatók. Az újévi üdvözletek . tolmácsolásához .'1.80N>P0 lapot kaptak az. áru­sok..-’ ,x > pferi' huszonegyfele asz- kttp. illetve falinaptárat ki- naT* az üzleteknek. Ezek kö­zül kottő .kivételével vala­mennyi kapható lesz. A kel hiányzó fajta közül az egyi­ket az ára miatt, a másikat — a tizenhárom kisplaszti­kát ábrázolót — képei miatt nem kérték a boltok. Már az üzletekben van a nagy vi­tát kiváltó, akt képeket áb­rázoló kalendárium. Ezekből 3500 már csaknem elfogyott, s meg 1100 kiszállítását ígé­rik. Jó hir a fiataloknak: rövidesen kapható lesz a popegyütteseket ábrázoló poszter-naptár. Négyféle ér­kezik. Az egyik a Beatles, a másik a Smokie, a harma­dik a Santana, míg a negye­dik a Police együttest ábrá­zolja. A hagyományos irodai naptál akból összesen ötven­négyezer került az üzletekbe. Hova tűnt a híradó? Valamikor ügy mentünk noziba. hogy tudtuk: nem esz semmi baj, ha késünk :gy-két percet, mert előbb igyis a filmhíradót vetítik, rzutan valami kisérófilmet. ' najd az előzetest, így a nagy ilmről nem késhetünk le. •la meg? Nincs filmhíradó űncs kísérő film és gyakran előzetes sem. — Miért? — kérdeztük Rkoffer Istvánnét, a me­lyei mozi üzemi vállalat mű- orbeosztoját. — Kezdjük a filmhíradók­kal. Korábban öt-hat kópiát iaptunk a heti kiadásból, na csak egy érkezik. A Mo- rép nyersanyaghiányra hi- /atkozik. Egy tekercset pe- iig ugyancsak nehéz beosz- ani. Így a híradót csütör- ökön, pen teken, szombaton s vasárnap először Kapos- áron, a Vörös Csillag mo- ihan vetítjük, majd a kö- etkező hét hétfőjén, kedd- én es szerdáján a Szabad fjóságban mutatjuk be, s zt követően Siófokra küld- ük. Kísérő filmet a Mokép utomatikusan kapcsol egy- gy filmhez, de ha nem ad, kkor nincs mit vetíteni. A ilmelőzeteseket a korábbi yakorlattól eltérően mi ad­uk ki. A legtöbb filmszín- ózunkban van belőle. Ha :em vetítik őket, akkor az z oka, hogy a játékfilm .ossza nem engedi. A kísérő filmek elhanya- lolását nem értjük, hiszen i kisfilmek alkotói gyakorta rról panaszkodnak, hogy .em kapnak bemutatkozási ehetőséget Így vetekednek a, báb- es rajzfilm tervezők Is. Akkor miért fosztják meg őket és a nézőt a lehe­tőségtől? N. J. Derűs, napos idő fogadta asarnai? a Hangár-dombon zjimatör minicross és a rvdíPsuutók „profi’’ versenyé­re kilátpgató nézőket. A lát­ványosságában fő műsor- szaflnak tekinthető roncsder- bi <d*tt rendezte meg a vá­rosi közlekedésbiztonsági ta­nát« és a KISZ-bizottság 'kezdeményezésére a KRSE es az Áfor SE a megyeszék­helyen és környékén élő fia­talok számára a motorver­senyt. A kismotoros fiúk — úgy látszik — jobban sze­retnek a lakótelepeken, a járdákon motorozgatni, hi­szen a versenyre mindössze 18-an neveztek. A döntőbe Tapasztalatcsere Barcson Hároméves kísérlet vegére tett pontot a tanácsi igazga­tós korszerűsítésében a köz­ponti pártszervek döntése. Több helységnek kell áttér­nie a kísérletben bevált kis­városi modellre. Az új szervezeti felállás­ban a humán ágazatokat összefogó művelődésügyi, egészségügyi, sport osztály ok kinevezett és várható vezetői találkoztak az ország külön­böző részeiből Barcson októ­ber 25-én. Több mint húsz osztályvezető vagy jelölt, va­lamint különböző államigaz­gatási szervezéssel foglalko­zó dolgozó vett részt az egész napos tapasztalatcse­rén. A tanácselnök, a vb-titkár, a müvelödesügyi, egészség­ügyi es sportcisztály vezetőjé­nek tájékoztatója, valamint a sok kérdésre adott válaszok alapjan megismerkedtek az új szervezeti modell gyakor­lati előnyeivel és az esetle­ges nehézségeivel. A vendégek a nap folya­mán a város nevezetességei­vel is megismerkedtek. tizen jutottak, s az első kor­csoportban VaJter Kalman (Kaposplast), a másodikban Simon Zsolt (egyesületen kí­vüli) bizonyult a legjobbnak. A roncsderbire másodszor került sor Kaposváron, ez­úttal a motocrosspáiyán. Már a szombati edzés is bővelke­dni:1., izgalmakban.. Az össze­vissza variált autók közül néhány már ekkor felmondta a szolgálatot, így a vasárna­pi . rajtnál csak kilenc jármű indult el. Az első. futamban Karg azonnal az élre állt, nem engedte előzni a mö­götte levőket, így végig ve­zetve győzött. Egy kis koc­canás, oldalra deléé színesí­tette a küzdelmet. A máso­dik próbálkozás még izgal­masabban alakult. Négy ko­csi szinte egyszerre érkezett egv kanyarhoz, s némi re- c«5«és és nyikorgás, csúszás, gázadás után újra Karg áll­hatott az élre. A befejező, 15, körre már csak hárman maradtak, ekkor azonban a kaposvári versenyző autójá­Yaller Kálmán nak kipufogója összeszűkült, ezért egyre lassabban tudott csak haladni. A két ellen­fél már tetemes előnyt szer­zett, amikor végre leszakadt Karg autójának a kipufogó­ja s újra erőre kapott a Lada. Szédületes tempót dik­tálva beérte az előtte hala­dókat, a roncsszabály adta lehetőséggel élve az egyik autót egyszerűen félrelökte, s a kaposvári szurkolók biz­tatása mellett megszerezte a győzelmet w Oszi-téli kedvezmények belföldi turistáknak A szálloda vállalatok őszá- teli kedvezményes akcióiról tartott tájékoztatón Somogyi Jenó, a Magyar Szálloda­PARI PÁK Szemet ' gyönyörködtető látvány a mernyei termelő- szövetkezet 6omogygeszti lovastelepén a dús sörényű, vágtató lócsapat. 1980 óta jelentős változásokat élő ló- tenyésztési ágazatnak ma húsz sporttipusú félvér kan­cája van. Közülük tíz mar különböző lovasversenyen bizonyította képességeit. A boxokban elhelyezett lovak napközben Somogygeszti dombos legelőin edződnek. A kancaállományt két éve ellenőrzött, kiváló tulajdon­ságokkal rendelkező törzs­mén fedezi. Létrehoztak egy lovasu­kkal iá, amelyben egyelőre a helybéli fiatalok tanulják a lovaglás mesterséget, de a lelkes sportkor tagjai már jól ismerik a- területi verse­nyekén. szövetség elnöke elmondta, hogy a szövetséghez tartozó vállalatok az idén hirdetik meg harmadszor őszá-téli ajánlataikat, melyekhez nem­csak szállást est étkezést, ha­nem programokat is kínál­nak. A Hungarhotels példá­ul „Téli hétvége a Mátra lá­bánál” élnevezéssel félpanzi­ós ellátással naponta 200 fo­rintért ajánl pihenést a gyöngyösi Mátra-.szú Hóban. Ugyanitt jövő év március vé­géig meghirdetik az „Ötöt fizet, hét napot maiad” prog­ramot, ami reggelivel együtt személyenként 2125 forintba kerül. Vonzó ajánlatokkal hívjak a vendegeket Sopron­ba : a Lövér-szállóban példá­ul félpanzióval, uszoda- és szaunahaszná'.attal egyhetes program 2670 forintba kerül. A Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat ugyan­csak gazdag programot kí­nál. November 1. és márci­us 15. között, szilveszter ki­vételével Budapesten vidéki családok részére háromnapos hétvégi programot ajánlanak. A diákigazolvánnyal rendel­kező fiataloknak dunántúli szállodáiban 25 százalékos engedményt nyújt a vállalat, tíz szállodában a nászutasok 50 százalékos kedvezményét hirdették meg. A Danubius csaknem vala- menyi szállodája kínál ked­vezményt. Az Express Uta­zási Iroda érdekessége, az öt­napos moszkvai út. 3606 fo­rintba kerül. A Hajdu-Bihar megyei Vendéglátó Valla.at háromnapos karácsonyi programra hívja vendégeit, teljes ellátással, hortobágyi disznóöléssel, 800 forintért személyenként. A főnök jobb keze ”A főnököm szenvedélye a mimika! Ha az uzsonna - paipíromat nem dobom azonnal a papírkosárba, azt is aláírja .. * * * — Mi a bajod? — A titkárnőim .L — Felmondott? — Igen. Ra jteka pott, amint meg csők oátam a fe­leségeimet ... * • * Az igazgató hétfőm reg­gel: „Mi van ezen a hé­ten a naptáramban fel ír­va?” A szolgálatkész titka mó: „Hétfő, kedd, saerda .. .* * * * — Mi kifogásod va% a titkárnőd ellem? Minden kívánságodat kitalálta! — Da nem teijeerta, * * * — Reggel i* mjrwiig ilyem rosszkedvű a főnö­köd? — Nerjt, egyáltalán nem Legtöbbször még a reggéb- met is ágyba hozza .,. ‘A Stefiiből) Előrelátó férj — Kisasszony! Nem ven­né be a kirakatból azt a szép barna bundát? — Meg akarja venni, uram ? — Nem. Csak nem aka­rom, hogy a feleségem' észrevegye... Helyesen — Kénytelen vodtwn ki­rúgni a társamat — mond? ja Dupont úr. — Képzeld el, meglopta a megrende­lőket ! — Helyesen cselekedtél — válaszol Duval úr. — Minek neked ahhoz társ? Skócia A okot fuldokhk. Az utolsó pillanatban segítsé­gére sietett egy fiatalem­ber. — Adok ennek a bátor fiúnak két fontot — hatá­rozza el a boldog feleség, — Elég, ha csak egyet adsz néki — mondja a »kőt —; hiszen amikor ki­húzott a vízből, mér félig halott voltam ... Párbeszéd — Halló! Könyvelés? Szvetát kérem ... — Nem tudom adni. Le­szaladt egy percre a kö­zértbe ... Hívja két őrs múlva! SOMOGtT^ Az MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. F öszork esztő: JÁVORI BÉLA Foezertaesxto-h.: dr. Reread* Szerkesztőség: Kaposvár, Láb!**?«, Sándor u, 2. Po&taeim: Rapos*aj? PL: SL 7401. Telelőn: U-áif, 11-511* 11-512. Riadja a Somogy megyei Laptata d+ V ailalat. Kaposvár, La tinea Sándor L Telelőn: U-51H. Postacím: Kaposvár, Pf.: 31. 1*01 Felelős kiadó: Balajcza János. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapké/.besllő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy Hónapra 31 Ft, negyedé?** 102 Ft, fél évre ‘M Ft, egy cvre 400 FL Indes: Zb 9K? ISSN: 0U5-4MWÍ Kés::üit a Somogy megyei Nyomdaipari Vállalat *, kaposvári üzemében. Kaposvár, Május L u. 10L Felelős vezető: Farkas Bél* igaz*#*#.' Kéziratot »-enn őrzőnk meg. és lem küldünk vissza

Next

/
Oldalképek
Tartalom