Somogyi Néplap, 1983. augusztus (39. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-02 / 181. szám

VII. Siotour Kupa A BYSC győzött Újpesti Dózsa, Moszkvai Dinamó, Bp. Vasas, BVSC, Szolnoki Vízügy, Tungsram SC. A felsorolás az 1977 óta tartó Siotour Kupa nemzet­közi vízilabda tárná k győzte­sed jelzi. Az idén először for­dult elő, hogy az egyik csa­pat (a rendező BVSC) má­sodszor is a legjobbnak bizo­nyult A hagyományosan augusz­tus 20-án sorra kerülő veté1- kedést az idén július végére hozták előre. Más változásra is sor került a korábbiakhoz képest. Mig az elmúlt évek­ben kizárólag Somogybán rendezték a tornát (Kaposvá­ron és Siófokon), addig most az első játéknapon Bu­dapesten szálltak medencébe a csapatok, pénteken. Szom­baton pihentek a sportolók, vasárnap pedig Siófokon, a vi tor láskikö tőben kialakított vízilaibdapályán, a Balaton hullámaiban bizonyították fölkészültségüket. A Siotour és a BVSC kö­zös rendezvénye az idén is nagy közönségsikert aratott. A vasárnapi mérkőzéseket sok százan tekintették meg Siófokon, s a pénteki, fővá­rosi összecsapások alatt sem kongott üresein az uszoda. Új­donság volt a női vízilabda- mérkőzések bemutató jellegű megszervezése. Pénteken a Szolnoki Vízügyi a BVSC-vel mérte össze erejét, s a lát­ványos összecsapásra népes közönség volt kíváncsi. Ma­gyarországon egyre népsze­rűbb a nők körében is ez a sportág. A gyengébb nem képviselői közül a legtöbben az úszást, a műugrást cseré­lik föl a labdával. Jelenleg már mintegy nyolc női csa­pat működik, de a sportági egyenjogúsítás azért még vá­rat magára. Vasárnap Sió­fokon is vízbe szálltak dél­után a hölgyek, s a ( BVSC sportolói bemutató mérkőzést játszották egymás között. A vízilabda torna „fő mű­sorszámában” az idén a BVSC és a Szolnoki Vízügy együttesei mellett az olasz póló reprezentánsa, a több válogatottat is fölvonultató Siracusa, valamint a svájci válogatott szállt vízbe. A mérkőzések vasárnap délután értek véget. Az eredmény: 1. BVSC, 2. Siracusa, 3. Szol­noki Vízügy, 4. Svájc. A leg­jobb kapusnak Marcello Negro (Siracusa), a legtech­nikásabb játékosnak dr. Hor­kai György (BVSC) bizonyult. A gól lövésben a szolnoki Tóth István (14 gól) és Petyjánsziky (BVSC) (13) je­leskedett. Újjászervezett csapattal készül a Rákóczi A sikertelen osztályozó után — a végleges rendcsi­nálás reményében — új szakosztályvezetés megszer­vezését kezdték meg Ka­posváron, a Rákóczi sport­egyesületnél. A labdarúgó- csapatnak — bár sokat ve­szített népszerűségéből — ■jég mindig nagy a szurko­lótábora. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy város- és megyeszer te beszédtéma a Rákóczi. A hullámvölgy­ből való kilábalást óhajtja ma már minden somogyi sportbarát. Az átigazolási Totó A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 31. játékhéten nem volt telitalálatos totószelvény, s mindössze hatan értek el 13 találatot. Nyereményük egyenként 359 298 forint. A 12-es szelvények 8405, a 11-esek 497, a 10-esek 83 forintot érnek. A telitalálatos szelvény: l 1x11x11x221 + 2. SOMOGYI NÉPLAP időszaknak július 31-én vége lett. s a függőben levő ügyek jó részének végére pont került. Mi hír van hát a Rákóczinál? A csapatból Csorba már korábban a Bp. Vasashoz távozott. Prancz Szigetvárra, Bódis Csurgóra, Walter Kecskemétre, Hámori a PVSK-hoz igazolt, Nagy István pedig Nagyatádra szeretne menni. Az együt­tes söprögetöje, Zentai Jó­zsef az aktív sportolás ab­bahagyásán gondolkozik. Kikre számíthat az együttes fiatal edzője, Bózsöny Já­nos? A tavalyi keretből itt­maradt játékosok edzenek. Üj szerzemény Urbán János­halmáról, Kutasi a VBKM Vasastól és Kurdi Dombó­várról. Hamarosan leszerel és visszatér a Rákóczihoz a Táncsicsból Balázs és Pin­tér. Az ifjúsági csapatból néhány tehetséges fiatal ke­rült még a felnőtt kerethez. Szilvási József, aki — mint korábban hírül adtuk — a Rákóczi szakosztályve­zetője lett, az MLSZ-ben történt egyeztetés alapján továbbra is tagja a területi bizottságnak. A Dráva-cso- port versenybizottságának vezetője viszont Horváth Zoltán lesz. A megyei lab- darúgó-szövetseg elnöki tisztét továbbra u Szilvasi Jozkcí IzMo* «4. Szerény szereplés Tamperében A sportág nemzetkösd erő­viszonyainak megváltozását reálisan szemlélve még a legvérmesebb szurkolók sem várhatták, hogy a magyar ka­jak-kenu válogatott megis­métli tíz évvel ezelőtti bra­vúros szereplését az idén a tamperei XVIII. világbajnok­ságon. 1973-ban hét arany-, négy ezüst- és öt bronzérem­mel minden idők legsikere­sebb VB-mérlegét könyvel­hette el a magyar csapat, s egy évtizeddel később ugyanabban a városban csak egy arany-, két ezüst- és két bronzéremre futotta. A kü­lönbség óriási, de nemcsak az akkori „aran vésőhöz’’ vi­szonyítva; utoljára 1950-ban, a prágai világtalálkozón ér­ték ilyen kínos kudarcok a magyar kajakosokat, kenuso­kat, azóta mindig legalább két elsőséget be tudtak gyűj­teni. Nem tudta tehát megvaló­sítani a kitűzött célt a gár­da, elsősorban az olimpiai versenyszámokban igen sze­rény a mérleg. Dr. Parti Já­nos szövetségi kapitány az elutazás előtt 36 olimpiai pont megszerzését jelölte meg minimumként, s ebből mindössze 24 lett, úgy, hogy csak a női párosnak jutott érem. A további öt a hosz- szű távok és az ötkarikás programból szintén hiányzó férfi K—4 300 m eredménye. Mindezek ismeretében szinte hihetetlen, hogy a va­lamennyi számot összesítő, úgynevezett Waxhoilm-számí- tásban a csapat hárommal növelte tavaly Belgrádban összegyűjtött pontjainak számát: 91-ről 94-re. Ez pedig a kajakosoknak köszönhető. Az utóbbi időben mostohán kezelt szakág az idén meg­különböztetett figyelmet ka­pott a szakvezetéstől, s egy év alatt 19-ről 43-ra növelte VB-pontjainak számát. Ez­zel a kajakosok a kilence­dik helyről a harmadikra jöttek fel — összesítésben — a Szovjetunió és az NDK mögé. Ugyanakkor a kenu­sok 18 pontot vesztettek, s ezzel együtt első helyűket (30 — 32), s a nők pontjainak száma is hárommal csökkent (22 — 19). A szövetségi kapitány a kudarc okait elemezve a kö­vetkezőket mondta: — Nem mentegetőzésnek szánom, de egy évvel Los Angeles előtt az idén már olimpiacentrikus volt a fel­készülésünk — kezdte. — A távlati célokat tartottam szem előtt, nem érdekeltek a pil­lanatnyi sikerek. Pirityé m Somogy Kupa Véget ért az emlékverseny Vasárnap délután a dőn- "tőkkel folytatódott a dr. Er- nöházy Lajos-emlék verseny. A férfi első osztályú döntő­ben, a Lukács—Turóczy mér­kőzésen az első játszmában 4:4-ig kiegyenlített küzdelem folyt, majd Lukács 8 játékot nyert „zsinórban”, s ezzel a mérkőzést is. Lukács: — Az első játsz­ma elején még nagyon za­vart. hogy mindkét térfél féi- árnyékban volt. Ez a fény­árnyék változás bizonytalan­ná tett. A sorsdöntő pilla­natban — mikor 4:4-nél el­nyertem ellenfelem adogatá­sát és a sajátomat hozni tudtam, éreztem, hogy jól megy a játék, és nyerni tu­dok. Turóczy: — Engem is za­vart a félárnyék. Talán emiatti bizonytalanságomban keveset mentem a hálóhoz, pedig az elején sok pontot szereztem röptéből. Izgalmas, látványos csatát hozott a vegyes páros dön­tő. Az első játszmában Bű­re nyertek Tóthék. A má­sodikban már 5:2-re vezet­tek, amikor Lukácsék egyre magabiztosabb játékkal fel­zárkóztak, és a rövidítést megnyerve kiegyenlítettek. A döntő játszma sok szép lab­damenetet hozott. Végül itt is csak a rövidítésben dőlt el a mérkőzés sonsa a Tóth —Szörényi páros javára A három vándorserleget az első osztályú férfi győz­tes Lukács, az első osztályú női győztes Szörényi és a kaposvári Pirity vehette át. Pirity Melinda, a kaposvá­riak üdvöskéje igazán szép sikerrel fejezte be a mérkő­zéssorozatot. öt számiban in­dult, mind az ötben dobogós helyezést ért el. Kettőben győzött, háromban pedig harmadik lett, így ő nyerte el a legeredményesebb so­mogyi teniszezőnek kiírt vánriorkupát. Pirity: — A három nap alatt 12 mérkőzést vívtam, ez igen megterhelő volt. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült a kupát elnyernem. Már az előző két versenyen, Szege­den és Boglárlellén is sze- rezrtem egy-agy harmadik helyezést, éreztem, hogy jó formában játszom. A har­madosztályú döntőbe jutásért háromórás, nehéz küzdelem­ben vertem meg nagyon gyors ellenfelemet, Fertőst. Jövőre az érettségire és a to­vábbtanulásra felkészülés miatt nehezebb lesrz, de újra szeretném elnyerni a kupát. Eredmények: I. osztályú férfi egyéni: Lu­kács (MTK-VM)-1Turóczy (BSE) 6:4. 6:0, 3. Velcz(BSE), Nagy (BSE). 1. osztályú női egyéni: Szörényi (BSE)—Ga- licz (MTK-VM) 6:4, 6:2, 3. 26-an utaznak Helsinkibe Véglegessé vált az augusz­tus 7—14-ig Helsinkiben megrendezendő I. atlétikai világbajnokságra utazó ma­gyar válogatott összetétele. Mint ismeretes, a 28 jelölt közül 20-an már páholyban érezhették magukat, az el­múlt pénteken megrende­zett Budapest Nagy díj on el­ért eredményeiktől függet­lenül. A további nyolc, ki­szemelt atléta sorsáról vi­szont csak hétfőn délelőtt döntöttek az illetékesek. Ba­kai József szövetségi kapi­tány előterjesztését a Ma­gyar Atlétikai Szövetség el­nöksége jóváhagyta, s így eldőlt, hogy 26-an utazhat­nak a finn fővárosba. Mind­össze a köeéptávfutó dr. öt­vös Imre és a rúdugró Sal- bert Ferenc nem tarthat tár­saival. Amint dr. Nyerges Mihály, á MASZ főtitkára elmond­ta, a nagy létszámú küldött­ség utaztatására kizárólag azért van lehetőség, mert valamennyi versenyző — a rendezők jóvoltából — in­gyen repülőjeggyel teheti meg az oda-vissza utat. A 26 tagú csapatban a következők kaptak helyet: Szalma Lász­ló, Pálóczi Gyula, Bakost Bála, Nagy István, Kun Ft­rcnc, Tatár István, Babály László, Kovács Attila, Vas­vári Sándor, Újhelyi Sándor, Takács István, Menczer Gusztáv, Nagy Miklós, Ba­kos György, Bodó Béla, Markó Gábor, Sátor László, Dómján Miklós (férfiak), Forgács Judit, Siska Xénia, Sterk Katalin, Juha Olga, Béla Emese, Vanyek Zsuzsa, Szabó Karolina, Zsilák Ilona (nők). A magyar atlétaválogatott dr. Békési László, a MASZ elnökének vezetésével augusztus 5-én repül Helsin­kibe, ahonnan 15-én érkezik Raktári munkásokat FELVESZÜNK. AGROKER Kaposvár. Szörényi Angéla Pirity (Kaposvár), Fülőp (Bp. Építők). II. osztályú férfi egyéni: Nagy (BSE)—Szeker­Gnlyás István ka (BHSE) 8 S3, 6:4, 3. Ko­vács (ZTE), Liptai (Ü. Dó­zsa). II. osztályú női egyéni: Galácz (MTK-VM)—Pap (Ka­posvár) 6:0, 6:0, 3. Fülöp, Pirity. Férfi Páros: id. Gu­lyás (Ü. Dózsa), Liptai (Ú. Dózsa) — Lukács, Turóczy 6:3, 6:3, 3. Dénes, Nagy (VSE), Szekerka, Kovács. Ve­gyes páros: Tóth, Szörényi (BSE)—Lukácsi, Galicz (MTK-VM) 6:1, 6:7, 7:6, 3. Thuróczy, Pap és Káplán, Pirity. Ifjúsági fiú egyesi Frey (Pécs)—Samu (Boglár- lelle) 6:1, 6:1, 3. Dalos (Boly), Fekete (BoglárIdle). Ifjúsági lány egyéni: Pirity—Petro- vics (Pécs) 6:4, 6:1, 3. Hol- per (Bogiári eile, Papp. III. osztályú férfi egyéni: Káplán (Pécs)—Ács (Kaposvár) 6:3, 6:1, 3. G+góczi (Esztergom), Frey. 111. ösztályú női egyéni: Pirity—Fülöp1 (Bp. Építők) 6:1, 6:2, 3. Fenlős (Bp. Épí­tők), Pap. D. F, Voltizsáló lovasbajnokság Ötödik alkalommal rendez­ték meg vasárnap Szántód- pu&ztán az országos gyer­mek völtizsáló lovasbajnok- ságot. A lovaglás és a torna elemeit tartalmazó sportág bemutatójára sokan voltak kiváncsiak. A Siotour ren­dezésében sorra kerülő prog­ramra hat csapat mintegy íélszáz fiatalja nevezett. A zsűri a kötelezően előirt fel­adatok végrehajtása mellett a szabadon választott gya­korlatokat is pontozta. Fő­ként ez utóbbi jelentett nagy élményt a nézőknek, hiszen a csapatok a vágtató lovakon jól begyakorolt moz­dulatokkal mutatták be a kü­lönféle tomaelemeket: zász­lót, malmot, lengést, fdál- lást, ollót, lovaglóülésbe való felugrást... Az V. országos gyérméié voltizsáló bajnokság dobogós helyein az áiab/i csapatok: végezték: 1. Állatkerti gyer­mek lovarda (Budapest), 2. Orvostudományi Egyetem (Budapest). 3. Mezőgazdasági Főiskola Gaadász SE (Ka­posvár). — Toborzöt tart holnap .13 órától Siófokon a Bányász sportegyesület labdarúgó- szakosztálya. Az 19651 augusztus. 1-e után született ifjúsági ék az 1968. augusz­tus 1-e után született ser­dülő labdarúgók jdentke- zését várják az egész me­gye területéről. (81354) A Palota Bdrdíszműgyár marcali gyára pályázatot hirdet üzemfenntartási területen vezető beosztás, valamint üzemgazdasági osztályvezetői beosztás betöltésére. Feltétel: gépészmérnöki vagy üzemmérnöki, illetve számviteli felsőfokú végzettség. Házaspárok esetében lakásmegoldás lehetséges. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a gyár személyzeti előadójánál. (222411) DRW Somogy megyei üzemigazgatósága fölvételre keres 1 ács 1 hegesztő 1 kőműves 5 segédmunkást Fizetés: kollektív szerződés szerint. Jelentkezni lehet: DRW Somogy m. üzemigazgatóság építésvezetőjénél, Kapoosvár, Béke u. 41. sz. (222499)

Next

/
Oldalképek
Tartalom