Somogyi Néplap, 1983. augusztus (39. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-02 / 181. szám

VILÁG PROLE IÁI JAJ, 6GÍÉ SÜLJETEK! Ära: 1,40 Ft OGYI NÉPLAP AZ MSZMP SOMOGY M É G Y El BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIX. évfolyam, 181. szám 1983. augusztus 2., kedd Budapesten tanácskozik a 68. eszperantó világkongresszus A népek közötti megértést segíti erősödő mozgalmuk Vasárnap délelőtt a Budapest Sportcsarnokban az eszpe­rantó himnusz hangjaival megkezdődött a 68. eszperantó világkongresszus. A nagyszabású találkozót Crégoire Maer- tens, az Eszperantó Világszövetség elnöke nyitotta meg. Üd­vözölte a 70 országból összegyűlt mintegy ötezer eszperan- tistát, valamint a kongresszus elnökségében helyet foglaló vendégeket, köztük Gáspár Sándort, oz Elnöki Tanács he­lyettes elnökét, a rendezvény fővédnökét és Sarlós Istvánt, Js Minisztertanács elnökhelyettesét, a védnöki testület elnö­két. Ezwjtán Gáspár Sándor köszöntötte a világkongresszus résztvevőit. Haltenyésztés meleg vízben. A halak * legkiválóbb takarmány- és energiahasznositők az összes gaz­dasági haszonállat között. Mivel testhőmérsékletük mindig megegyezik a környezet hőfokával, nincs szükségük külön energiára testük „fűtéséhez”. A meleg — pontosabban az eny­hén langyos, 18—24 Celsius fok hőmérsékletű — vízben a hal élettani folyamatai felgyorsulnak. Fontos érdek, hogy a halak optimális hőmérsékleten éljenek, és bizonyos időegység alatt minél több takarmányt fogyasszanak, fejlődésük így gyor­sabb. A hideg vízben étvágyuk csekély, emésztésük lassú, kö­vetkezésképpen fejlődésük is vontatott. A hőerőművek köze-, lében alkalom nyílik a langyos hűtővíz e módon való haszno­sítására. Képünk az egyik angliai atomerőmű mellett létesí­tett, 2409 m2 vízfelületű halfarmon készült Nyári talajmunkák és másodvetések Tartani kell a lépéselőnyt 'tegnap a Budapest Sport- csarnokban szekcióülésekkel, saakmial rendezvényekkel, egyetemi előadásokkal foly­tatta munkáját a 68. eszpe­rantó világkongresszus. Külön munkacsoportban tanácskoztak az orvos-egész­ségügyi eszperan tásták, ülésezett a mozgalom egyik legerősebb szakmai szerveze­te, a Vasutas Eszperantisták Nemzetközi Szövetsége, és ugyancsak összejövetelt tar­tottak az esz per antis ta pos­tások és távírdái dolgozóle. Tanácskoztak a rádióamatőr eszperantisták is, akik az MHSZ egyik, a Budapest Sportcsarnokhoz közeid klub­jában a kongresszus ideje alatt rádióállomást működ­tetnek : eszperantó nyelven tájékoztatják a világ rádió­amatőreit a budapesti ren­dezvény eseményeiről. Folytatódott a nemzetközi kongresszusi egyetem: az in­Négysávos lesz a 11-es Jó ütemben halad a Du­nakanyarba vezető- 11. szá­mú főút szélesítése. Az út Budapest—Szentendre kö­zötti szakasza négysávos lesz, amire nagy szükség van, hiszen zsúfoltsága a hétvégeken már-már vetek­szik az autósztrádákéval. A munkálatok során az építők mintegy 80 ezer köbméter földet mozgatnak meg, 40 ezer tonna betont és más alapozó anyagot és 25 ezer tonna aszfaltot terítenek le. A beruházás költségei elérik S 90 millió forintot. Jelenleg a Lupasziget— Budakalász csomópont épí­tésén dolgoznak, hasonló csomópontot építenek a po- mázi elágazásnál is. A mun­kálatok a tervek szerint augusztus végén f*j«**a^ tok teUigencia méréséről és örök­léséről, valamint Konfucius közgazdasági gondolatairól hangzottak el előadások — eszperantó nyelven. Délután, rendezték a Nem­zetközi Eszperantó Szövetség szakmai szervezeteinek együttes közgyűlését, amelyen a különböző csoportok tag­jait egyaránt érdeklő kérdé­seket vitatták meg. A Siotour kempingjei 23 ezer nyaralónak adtak szál­lást a hét végén. Ennél ke­vesebb sátorozót, lakóko­csi-tulajdonost a múlt hét egyetlen napján sem fogad­tak, s a táborhelyeken — három kivételével — most is telt ház van, előreláthatólag a közeli napokban sem csök­ken a létszám. Az a bizo­nyos három a herényi Kó­csag, a Siófokhoz, illetve a sóstói üdülőövezethez közeli Garnásza, és a szemest Ba­gódomb. Az utóbbi kettő fél házzal üzemel, ugyanakkor a parti kempingekben „le kel­lett húzni a rolót”, hogy ne legyen zsúfoltság. Az idei szezon előtti érte­kezleteken ismét sok szó esett arról, hogy a vendéget valamiképpen el kell „csá­bítani a Balaton-partról. mondjuk Belső-Somogyba, a közeli Bakonyba vagy Ma­gyarország más tájaira (ez a téma — legalábbis az idény előtti eszmecserék cs fogadkozások idején — csö­könyösen visszatér az ide­genforgalmi szakemberek körében.) Most, mint any- nyiszor már, ismét megálla­píthatjuk, hogy ez nem sike­rült. A zamárdi autóskem­A nap folyamán számos különleges témával foglalko­zó munkacsoport is ülést tar­tott Így például az idegen­forgalommal foglalkozó esz­perantisták nyilvános ülésen vitatták meg: miként segíthe­ti a turizmus a mozgalom még szélesebb körűvé válását. . A Pataky István Művelő­dési Központban délután megkezdődtek az eszperantó nyelvű színházi előadások. Este a csillebérci úttörő­táborban nemzetközi gyer­mektábor nyílt a világkong­resszuson részt vevő szülők gyermekeinek részvételével. A Budapest Sportosarnókbun nagy sikerű kórusesteit ren­deztek, amelyen bolgár, len­gyel és magyar dalosok lép­tek fel. pingek és más parti tábor­helyek környékén vadkem­pingek virítanak, sok part­közeli ház, villa udvarán ugyancsak sátrak szoronga­nak (erőteljesen föllendült a zugkemping-üzlet), és es­ténként egész karavánok kerekednek fel, hogy alkal­masnak látszó hálóhelyeket (parkokat, parkolókat stb.) keressenek. A fő szempont: a part közelsége. Tehát Bagó­domb és Garnásza (bár egyik sincs Belsö-Somogy- ban vagy a Bakonyban) már messze van nekik, annak el­lenére, hogy a Balaton e helyekről autóval körülbelül hét perc alatt elérhető. Dr. Fodor János, a Sio­tour igazgatója elmondta, hogy az idén 25 millió fo­rintot költöttek a kempingek korszerűsítésére, s ebből természetesen Garnásza és Bagódomb is részesült. A gamászai kemping különö­sén szép helyen van. Árnyas fák bokrok között állnak a sátrak, lakókocsik, s új vi­zesblokkal, szalonnasütő he­lyekkel gyarapodott tavaly óta. Aki a nyaralása idején néha pihenni is akar, annak ez ideális környezet. Leg­alábbis Záhonyt Jánossal, a KONFERENCIA A FAIÜLDÖZÉS ELLEN Hollai Imre az ENSZ-köz­gyűlés jelenlegi, 37. üléssza­kának elnöke tegnap Géni­ben felszólalt a fajüldözés és a faji megkülönböztetés elle­ni II. világkonferencián. Fontos feladatként jelölte meg, hogy a' világ valameny- nyi tisztességes emberét mozgósítsák erre a küzdelem­re. A fajüldözés és a faji megkülönböztetés időnként a faji felsőbbrendűségre vonat­kozó elképzeléseikben, vagy a faji alapon, illetve a bőrszín, vallás, illetve nemzeti iden­titás alapján történő elzárkó­zásban nyilvánulhat meg. A megkülönböztetés irányulhat nemzeti kisebbségek, etnikai csoportok, illetőleg idegen munkások ellen is. Mindennek hangsúlyozása azért szüksé­ges — mondotta Hollai Im­re —, mert léteznek olyan kényelmes illúziók, mintha a faji megkülönböztetés csak a Dal-afrikai Köztársaságban, az intézményesített íajüldö- | zés bástyájában léteznék. Ez távolról sem igaz — mondotta. A faj üldözés, illet­ve a faj, a bőrszín, vallás és etnikai hovatartozás alapján történő megkülönböztetés sajnos mindennapos jelenség számos országban, több ma­gasan fejlett országban is. • • i Losoncéi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke üzenetet intézett a világkonferenciához. Kádár János megkezdte szabadságát Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságainak első titkára megkezdte rendes évi kemping vezetőjével ezt így gondoljuk, de hát a vendég, úgy tetszik, másként gon­dolkodik. Tény, hogy az ezer embert befogadni képes Gamászán 570-en tartózkod­tak, hazaiak és külföldiek vegyesen. A múlt héten né­hány vadkempingezöt (autósokat) a Siófoki Költ­ségvetési Üzem vezetője személyesen kalauzolt el a gamászai táborhelyre. Buz­galma azonban hiábavalónak bizonyult, mert a vendégek az olcsó árak ellenére (15 forintot kell befizetni sze­mélyenként) nem vették igénybe a szálláshelyet. „Messze van a Balatontól" — érveltek. A zamárdi part három­csillagos Autós I. kemping­jében 1850-en nyaralnak. (A táborhely 1600 ember befo­gadására méretezett.) Még nincs zsúfoltság, s mint Fe­kete Istvánná kempingvese- tö mondta: „A rolót mar le­húzták”, akárcsak a szom­szédos Autós 11-ben, mely szintén népszerű. A két tá­bor körül itt-ott vadkem­pinget, s kisebb-nagyobb sá­toregyüttest látok a magan- hazak kerítései mögött, Ai Autós l-ben különösen A Somogy megyei Tanács V. B. mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztálya tájékoz­tatót készített , a nyári mező­gazdasági munkákról. Az összegzés zárónapja július 25., vagyis azóta még jócs­kán nőttek a teljesítmények, hiszen a jelzett időponttól tegnapig egy hét telt ék Kö­vetkeztetésre azonban így is módot adnak a tájékoztató adatai. Kétségtelen, hogy az idén szervezés, az eszfcözellá­sok nyugati vendég tartóz­kodik, összkomfortos, autó­busz nagyságú lakókocsik­ban. De az igazi „három­csillagos kényelem ebben a hőségben mégiscsak az, hogy a vendég reggeltől estig a vízben lehet A férfiak a Balatonba viszik a kem­pingasztalokat, körülülik, kártyáznak, beszélgetnek az asszonyok meg hordják nekik a jégbe hűtött dobo­zos söröket A kemping tisztasága rendje példás. An­nál lehangolóbb a szomszé­dos közterület elhanyagolt­sága. Por, piszok, hulladék, bűz a téren, melyet kisebb- nagyobb üzletek, főként magánelárusítók bódéi sze­gélyeznek. A földvári Magyar Tenger hires rózsái is kókadoznak az aszályban. Tóth László, aki 1968 óta vezetője a kempingnek, a „régi szép időket” emlegeti, amikor még kétezer embert helyez­hetett el a táborban. Most 980 a maximális létszám, hiszen az autók, lakókocsik rengeteg helyet elfoglalnak. Hiába, nőnek az igények. Egyre ritkább az olyan tu­rista, aki a hátán hozza egész felszerelését. 46 elekt­romos csatlakozóval ellátott lakókocsi-box van a tábort ban, és vizesblokkok élősö­vénnyel, rózsdbokrokkal el­kerítve. A strand után ugyanis meleg vizes fürdőt I kivan ma mar a „természet- elvű" luruta tó Saacudi András | tottság színvonalának kedése mellett óz 'tdöjúf&f7* közrejátszott a lenréóalok ütemének gyorsításában ab­ban , hogy , a mezőgazdasági üzemek a'nyári munkákban lépéselőnyhöz jutottak a műit év hasonló időszakához képest. Hogy csak néhány példát említsünk: az idén július 25-én mindössze egy ti­zed százalék volt hátra a bú­zaaratásból — a múlt év jú­lius 26-án 7,7 százaléknál tar­tottak a gazdaságok. A zab­ba]. akkor 0,2 (!) százalékra álltak, most 54.3 százalék volt a teljesítés; a szalma be- taikarításáibam 28 — a bálá­zással 26 — százalékkal áll-i tak jobban, az idén a somo­gyi mezőgazdasági üzemek, mint tavaly ilyenkor, s a borsónál is 16 százalékkal előbbre voltak a teljesítéssel. A lépéselőny — s ez ter­mészetes — az aratás utó­munkáiban is érződik: ak­kor a nyári talajmu.nkábar» részesített terűiét az elő­irányzottnak alig 31 százalék ka volt, most viszont meg­közelítette a 60 százalékot; Az idén július 25-ig csaknem 14 ezer hektáron végeztek másodvetést a somogyi ter­melőszövetkezetek és állami gazdaságok, a múlt év július 26-án a másod- és tarló-veté­sek területe nem -érte el a 9 ezer hektárt. Napjainkban egyre na­gyobbak az aszály okozta károk, s ezek ellensúlyozásá­nak — főként' a takar- mánynövényeknél mutatkozó terméskiesések pótlásának — leginkább járható útja: másod vetésekkel pótolni azt, amit lehet. E téren néhány nagyüzem máris túlteljesítet­te korábbi előirányzatát, másutt viszont még jó^kán. adósok a feladat teljesítésé­vel, Az egy héttel ezelőtti 79 százalék — noha számottevő­en felülmúlja a tavaly, ilyen­kori átlagot — csak az ere­deti terv tükrében látszik megnyugtatónak, a júliusi es a mostani szárazság ugyani* a tervezettnél nagyobb terü­leten indokol másodvetéasfcst megyeszerta BALATON/ HÉTVÉGE A kemping és környéke

Next

/
Oldalképek
Tartalom