Somogyi Néplap, 1983. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

//» 0? h VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 1,40 Ft SOMOGYIMÉPUP XXXIX. évfolyam, 1. szám 1983. január 3., hétfő népünk készem áll az erőpróbára Losonczi Pál újévi köszöntője * Tisztelt honfitársak! Kedves elvtársak! Ismét eltelt egy esztendő. Gondokkal és megpróbálta­tásokkal nehéz tizenkét hó­nap áll mögöttünk. Válsá­gokkal, feszültségekkel terhes világban, a vártnál nehezebb feltételek mellett kellett dolgoznunk. A ked­vezőtlen változások évköz­ben, előre nem látható gaz­dasági, pénzügyi intézkedé­sek meghozatalára kénv- szerílettek bennünket, hogy megvédjük az ország fizető­képességét és megőrizzük szociális vívmányainkat. A nehéz és bonyolult kö­rülmények között elért eredményeink értéke így kü­lönösen nem lebecsülendő. Népünk szorgalmának és al­kotóképességének köszön­hetően lényegében a tervek szerint alakult az óesztendő mérlege. Legfontosabb tár­sadalmi, politikai és gazda­sági vívmányainkat meg- védtük. Fejlődött iparunk, kiemelkedő eredményeket ért el mezőgazdaságunk. Ja­vult külkereskedelmi mérle­günk egyensúlya Tovább bővültek lakásépítési és kommunális beruházásaink. Mindezt egy olyan világhely­zetben értük el, amikor a nálunk fejlettebb országok sem találnak megoldást gaz­dasági bajaikra. Eredményeinkről, orszá­gútik,. ’ stabilitásáról, állapo­táról megbecsüléssel beszél­nek határainkon túl is. En­gedjék meg, hogy pártunk es kormányunk köszönetét tolmácsoljam honfitársaim­nak a helytállásért, a ne­héz körülmények közt vég­zett szorgalmas munkáért és a bizalomért, amely for­rása és záloga eredménye­inknek. Kedves elvtársak! Az 1983. évi népgazdasági terv a szokásosnál szeré­nyebb mennyiségi növeke­dést irányoz elő. A világgaz­dasági hanyatlás következté­ben mind több akadályba ütközik termékeink külföldi értékesítése. A megváltozott körülmények most arra kényszerítenek, hogy mérsé­kelt növekedési ütem mel­lett a minőségi követelmé­nyeket helyezzük előtérbe. Ez nem kisebb, hanem na­gyobb feladat,1 hiszen egy gyorsan változó világgazda­ságban kell helytállnunk. Gazdasági szabályozóink is a jobb munkára ösztönöznek, sőt kényszerítenek is erre. Versenyképességünk növe­lésére hozott intézkedéseink kezdeti eredményei mutat­koznak abban, hogy az igé­nyesebb hazai és külső pia­ci követelményeknek mind jobban eleget tudtunk ten­ni. Kedves barátaim! Szocialista társadalmunk eredményei az egyes osztá­lyok, rétegek, csoportok, em­beri közösségek támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg. Szocialista nem­zeti egységben munkálko­dunk közös céljainkért. Eb­ben jut kifejezésre a párt, a kormány és a nép közöt­ti kölcsönös bizalom, ami nemcsak feltételezi, de kí­vánja ig az ’alkotó vitát. Ki­bontakozó szocialista de­mokráciánkat a nyíltság, a sokszínűség és az őszinteség élteti. Ez egyaránt jelenti a jo­gok kiteljesedését és a fe­lelősségvállalást közös dol­gaink előrevitelében. Szo­cialista elveink, de igazság- érzetünk is követeli a szín­vonalasabb, az eredménye­sebb munka méltóbb meg­becsülését, ugyanakkor az emberiesség szellemében a társadalom legnehezebb kö­rülmények között élő réte­geiről való fokozottabb gon­doskodást is. Kedves elv társak! Békés építőmunkánk ha­zai feltételeit nehezíti a nemzetközi helyzetben ki­alakult feszültség. Külpoliti­kai törekvésünk, hogy az államok közötti viszonyt az enyhülés légköre hassa át A békés egymás mellett élés szellemében minden ország­gal és néppel a kölcsönös előnyök alapján jó viszony­ra, együttműködésre törek­szünk. Változatlanul küz­dünk azért, hogy az orszá­gok közötti vitás kérdéseket tárgyalások útján, békés eszközökkel rendezzék. Min­dent elkövetünk, hogy a fegyverkezési hajsza újabb fordulója helyett a tömeg- pusztító fegyverek gyártá­sának befagyasztására, majd a fegyverzetek csök­kentésére kerüljön sor. Meg­győződésünk, hogy az álla­mok biztonságát a fegyver­zetek alacsonyabb szintje is garantálhatja. A békéért és leszerelésért folytatott har­cunknak mind több támoga­tója van szerte a világon. A fenyegetésektől mentes vi­lág a mi népünknek életele­me, legforróbb vágya és bol­dogulásának egyik feltétele. A íeszü.lebb világhelyzet arra int bennünket, hogy békés építőmunkánk zavar tálán folytatása érdekéfoer •tovább erősítsük .bahátsá -gunkát és együttaűködésüin- ■ két a Szovjetunióval, a töb­bi szocialista országgal. Szö­vetségünk és a kölcsörlö6er előnyős együttműködésün! volt a záloga eddigi fejlő­désünknek, . és az marad t jövőben is. A szocialista or­szágokkal folytatott együtt­működés szolgálja a leg­jobban nemzeti érdekeinkéi is. Kedves honfitársaim! Bonyolult viszonyok kö­zött kezdjük az új évet, d< bízunk a világ haladó erői­ben, a béke megőrzésénei lehetőségében. Mélyen mef vagyok győződve róla — hí békében élhetünk, tehetsé­ges és szorgalmas népünk az előző éveikhez hasonk odaadással veszi ki -részéi nagy nemzeti ügyünk előbb- reviteléből. Gyarapodó nem­zeti önismeretünk és önbe­csülésünk mondatja velem hogy népünk készen áll az erőpróbára. Megbirkóztunk már nehezebb feladatokká, is, ha együtt, közös erővé kerestük a jó megoldást. Bízunk abban, hogy tár­sadalmunk megérti a gondo­kat és vállalja azok megol­dására az egyetemes fele­lősséget. A felelősséget ab­ban, hogy a szocialista tár­sadalom építése során ki­bontakozott anyagi és szel­lemi erőinket megvédjük és a jó gazda gondosságával a nemzet javára azokat tovább kamatoztatjuk. Meggyőző­désünk, hogy a közös ügy, a kölcsönös bizalom, a kö­zös célok összhangján ala­puló szocialista nemzeti egy­ségünk, a súlyosbodó körül­mények ellenére is állja az idő próbáját. Engedjék meg. hogy 1983 első napján a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottsága, az Elnöki Ta­nács és a -kormány nevében, honfitársaimnak, hazánk va­lamennyi állampolgárának, minden barátunknak ered­ményes és békés új eszten­dőt kívánjak. Kavicskotrás. Kavicskitermeléssel is foglalkoznak évek óta a vízvári tsz-ben. A múlt évben 70 ezer köbméter kavicsot emeltek ki. •Az Elnöki Tanács elnökének Újévi köszöntőié a Kosuth Rá­dió és a Magyar Televízió ja­nuár 1-i adásában hangzott el. A fegyverzetkorlátozási tárgyalások mérlege ■ jr ■■ I ■■ ■■ r Kölcsönösség, egyenlőség, biztonság Túlmutat a két hatalom problémakörén A hadászati fegyverek •korlátozásáról és csökkenté­séről folyó tárgyalások és az -ezekről a fegyverekről szóló megállapodás megváltoz­tathatatlan alapelvei a pa­ritás, az egyenlőség és az egyenlő biztonság. Ezek fi­gyelembe vételével terjesz­tette elő konkrét javaslata­it a tárgyalásokon a Szov­jetunió. Ha Washingtonban bárki is azt reméli, hogy ezzel kapcsolatban egyolda­lúan katonai fölényre tehet szert a Szovjetunióval szem­ben, az téved: a Szovjetunió nem engedi meg az esemé­nyék ilyen fordulatát — hangsúlyozza vasárnapi szerkesztőségi cikkében, a Pravda. Az SZKP KB lapja meg­állapítja : a szovjet—ameri­kai tárgyalásokon napiren­den szereplő kérdések túl­mutatnak a két ország kap­csolatai] nak problémakörén, lényegüket tekintve globális jelentőségűek. A kérdés az, sikerül-e megálljt paran­csolni a hadászati fegyverek ellenőrizhetetlen felhalmo­zásának, csökkenteni a nuk­leáris szembenállás szintjét és ezzel egyidőben csökken­teni a nukleáris háború ki­robbanásának veszélyét. A hadászati fegyverek korlátozásáról és csökkentél séről folyó genfi tárgyalások két fordulója után a szovjet fél szükségesnek’ tartja a nyilvánosság élé tárni a tár­gyalásokon kialakult hely­zetet. Szükségesnek tartja ezt többek között azért, mert amerikai politikai sze­mélyiségek nyilvános fellé­péseiben, például Reagan el­nök november 22-i beszédé­ben kísérletek történtek a szovjet javaslatok elferdíté­sére. Márpedig a nyilvános- ságnaik joga van tudni az igazságot — állapítja meg a szerkesztőségi cikk. Vegyük az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvét. Erről az elvről a felek még a SALT—I és a . SALT—II. tárgyalásokon állapodtak meg. Ez az elv objektiven tükrözi . azt a nyilvánvaló tényt, hegy a tárgyaló felek egyike sem köt olyan meg­állapodást, amely sértené sa­ját biztonságát. Éppen ezért a hadászati fegyverekről szóló tárgyalások felújításá­nak kezdetétől a szovjet fél arra törekedett, hogy a tár­gyalások menetét a kölcsö-r nősen elfogadható megálla­podás előkészítésének med­rébe terelje és hogy a meg­kötendő megállapodás min­den körülmények között és teljes mértékben' biztosítsa ennek az élvnek az érvénye­sülését. A megállapodás ele­get kell hegy tegyen annak a követelménynek, hogy nö­velje a felek biztonságát, jóval alacsonyabb szinten őrizze meg a Szovjetunió és az Egyesült Államok között kialakult paritást — amit már a SALT—II. is megálla­pított és ami a jelenlegi kö­rülmények között a béke fenntartásának legfőbb té­nyezője. Egészen másképpen szem­léli mindezt a jelenlegi amerikai vezetés. Mint is­meretes, az elnökválasztás után az új amerikai meg­közelítés kidolgozásának ürügyén az Egyesült Álla­mok soká ve húzta az időt. Készülnek a termelőszövetkezeti zárszámadások A termelőszövetkezetek­ben országszerte készülnek a zárszámadások, rövidesen megkezdődnek az idei mun­ka eredményét értékelő, va­lamint a jövő évi feladato­kat megvitató küldöttgyűlé­sek, közgyűlések is. A termelőszövetkezeti tör­vény sorrendiségben elsőbb­séget biztosít a küldöttgyű­lésnek, amely jóváhagyja a mérlegadatokat és észrevé­teleket, javaslatokat tesz az 1983. évi terv előirányzatok­ra. A szövetkezeti életnek erre a fórumára a munka­helyi közösségek megváiasz. tott képviselői kapnak meg­hívást. Az, hogy a közös gazdaság különböző munka­területeiről, ágazataiból ér­keznek küldöttek ezekre az értekezletekre, Illetővé te­szi a gondok, széles körű és alapos megvitatását. Az 1982-ben módosított tsz-tör- vénynek megfelelően a tsz- ekben az alapszabályokat is kiigazítják, erre a későbbi­ekben sorra kerülő közgyű­léseken kerül sor. A közös gazdaságok 1982- ben eredményes évet zártak, a nehezebbé váló körülmé­nyek között, is teljesítették a tervet. Előzetes felmérések szerint termelési értékük — folyó áron számolva — mintegy 9 százalékkal na­gyobb, mint 1981-ben. A szövetkezeti dolgozók száma mintegy 30 ezerrel — 4 szá­zalékkal — nőtt egy év alatt. A jövő évi feladatok is feladják a leckét a Ősz­eknek, hiszen a központi előirányzatok a mezőigazda­sági termelés 1,5—2 százalé­kos fokozását irányozták elő és ebből alaposan kive­szik a részüket, a közös gaz­daságok, is. A helyi, terv-elő­irányzatokat _ szintén . a kül­döttgyűléseken, majd ké­sőbb a közgyűléseken vitat­ják meg, illetve hagyjak jó­vá. A tanácskozásoknak kü­lönös jelentőséget ad, hogy 1983-ban a szabályozó rend­szerben változások követ­keztek be, s ezek egyértel­műen megkövetelik a gaz­dálkodás hatékonyságának növelését. Éppen a követke­zeikben sorra kerülő szövet­kezeti tanácskozások felada­ta lesz. a legjobb helyi lehe­tőségek megválasztása a szövetkezetek pénzügyi hely­zetének és a gazdálkodás feltételeinek javítására. hogy kitérjen a hadászati fegyverekről szóló tárgyaié-* sok felújítására vonatkozó javaslataink elől. Ma már világos, hogy ez alatt a másfél év alatt az Egyesült Államok arra fordította erő­feszítéseit, hogy a SALT—II, megállapodás ellen kibonta­koztatott rágalomkampány mögé bújva lázas ütemben valósítsa meg az amerikai hadászati fegyverek növelé­sének erőltetett programját. Mindez lényegében előre meghatározta az Egyesült Államok tárgyalási pozíció­it. amelyeket Reagan elnök o-íy hangzatosán ismertetett tavaly május 9-i beszédében. Az Egyesült Államok javas­lataival . nyíltan azt a célt követik, hogy felszámolja a .hadászati egyensúlyt és elő­nyöket. biztosítson a maga számára. Ez a magyarázata annak, miért utasítja el ki­tartóan az Egyesült Álla­mok, hogy a tárgyalások alapelvei az egyenlőség és az egyenlő biztonság legye­nek. Az , igazságos megállapo­dás kidolgozása érdekében a szovjet fél olyan javaslatot terjesztett elő, amely vala­mennyi hadászati fegyver- fajta korlátozását és csök­kentését előirányozza, s nem csak egyes, önkényesen ki­választott típusokét. Struk­túráját tekintve ugyanis a Szovjetunió és az Egyesült Államok nukleáris hadászati ereje lényegesen eltér egy­mástól. Ez az eltérő katona- politikai megfontolások alap­ján történő fejlesztés, az el­térő földrajzi és stratégiai helyzet, az eltérő technoló­giák alkalmazásának stb, következménye. Ennek ered­ményeképpen a Szovjetunió hadászati potenciáljának 71) százaléka (a robbanófejek­ben számítva) szárazföldi telepítésű interkontinentá­lis ballisztikus rakétákból áll, míg az Egyesült Álla­mok hadászati potenciáljá­nak több mint 80 százalé­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom